Studium španělské filologie
na Univerzitě Palackého
Katedra romanistiky Filozofické fakulty
UP nabízí:
Tříleté prezenční bakalářské studium (jednooborové i
dvouoborové)
Dvouleté prezenční magisterské studium (jednooborové
i dvouoborové)
Co se naučím během studia?
V čem studium spočívá?


Každý se chce asi naučit na výborné úrovni cizí jazyk. Proto
věnujeme část studia právě praktickým jazykovým hodinám s
rodilými mluvčími, ale i českými pedagogy. Nejlepší školou
je však život sám. Téměř všichni naši studenti, kteří projeví
zájem, mohou ve 2. ročníku absolvovat půlroční studijní
pobyt na řadě španělských univerzit. Kromě toho si lze
během studia zkusit, co obnáší profese překladatele či
tlumočníka.
Filologie ale zdaleka není jen praktický jazyk! Je mnohem
víc, jak uvidíte na dalších stránkách! Seznamte se tedy
s některými tématy probíranými v našich seminářích.
Jazykověda (Lexikologie)



Když popisujeme politickou diskuzi, často používáme slov jako: „el
presidente no logró defender su posición sobre la reforma“, nebo „El
alcalde atacó a los críticos con el argumento de que…“, nebo „será difícil
vencerle en la discusión de esta noche“. Mluvíme o diskuzi, jako by to
byla válka (George Lakoff).
Při podrobnějším pohledu zjistíme, že náš jazyk je plný podobných
metafor. Čas je pro nás myšlenkově těžko uchopitelný, proto o něm
uvažujeme jako o prostoru nebo pohybu vpřed prostorem: „před dvěma
lety“, „¡Deja de pensar en tu ex, no mires atrás, piensa en el futuro!“
Jak ovlivňují tyto jazykové metafory naše životy? Nesvádí nás třeba
metafora „diskuze jako válka“ spíš než k hledání společných řešení
problémů k „porážce protivníka“? Existují rozdíly mezi španělštinou a
češtinou v tom, jakými metaforami mluvíme?
Jazykověda (Lingvistická analýza
textu)

V červnu 2009 se odehrál
v Hondurasu státní převrat za
asistence armády. Jakou roli
v tom hrála média? Důkladná
znalost jazykovědy
(pragmatických a diskursivních
aspektů jazyka), současné
historie a politiky nám může
odhalit způsoby, jak některá
média někdy straní jedné, či
druhé politické frakci, nebo
dokonce otevřeně manipulují.
Jazykověda (Vývoj španělského
jazyka)


-¡Mamá, mamá! ...¿por qué papá tiene tan
poco pelo?
-Es que papá es muy inteligente y siempre
está pensando
- Y entonces, ¿por qué vos tenés tanto?
-¡Callate y comé la sopa!
Vidíte rozdíl? Text nalevo pochází z
Argentiny, kde existuje jev nazývaný
voseo, tedy užití zájmena vos místo
běžnějšího tú. Odlišnosti vidíme i ve
slovesných koncovkách. Důvodem těchto
rozdílů je odlišný historický vývoj
středověké slovesné koncovky –ades,
-edes, -ides a odlišný vývoj funkce
středověkého zájmena vos v různých
španělsky mluvících oblastech.

-¡Mamá, mamá! ...¿por qué papá tiene tan
poco pelo?
-Es que papá es muy inteligente y siempre
está pensando
- Y entonces, ¿por qué tú tienes tanto?
-¡Cállate y come la sopa!
Literatura




Každá na první pohled bezvýznamná věta v sobě skrývá
netušené významy a souvislosti!!!
Jeden slavný hispanoamerický román začíná větou:
Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el
coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde
remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo.
(O mnoho let později, když stál před popravčí četou, vzpomněl
si plukovník Aureliano Buendía na ono vzdálené odpoledne,
kdy ho otec vzal k cikánům, aby si prohlédl led.)
(překlad Vladimír Medek)







Víte již, o jakou knihu se jedná?
Který syžetový prvek tato věta obsahuje?
Proč si Aureliano Buendía před popravčí četou vzpomněl právě
na led?
Je tato vzpomínka nahodilá, nebo v sobě skrývá nějaký
význam?
Co může symbolizovat led?
Jakou roli v souvislosti s ledem hrají cikání?
Na všechny tyto otázky hledáme odpovědi v literárních
seminářích z hispanoamerické literatury.

Na ulicích leží zlomená kopí
Naše hlavy jsou rozptýleny.
Z domů jsou strženy střechy,
Zdi jsou rudé od krve.
...
Zlato, nefrit, péřové pláště,
z kecala peří, co bývalo vzácné,
pozbylo ceny...
Zničený Tenochtitlan, Motýl z obsidiánu,
parafráze aztécké poezie, přebásnil Ivan Slavík

Co se týká Muctezumova dvora a věcí
podivuhodných pro svou velikost a stav, bylo by
tolik co psát, že se Vaší Výsosti přiznám, že nevím,
odkud začít, abych mohl vypovědět alespoň některé
z nich. Neboť, jak již bylo řečeno, co by mohlo být
velkolepější, než že barbarský vládce jako on má ze
zlata, stříbra, kamenů a peří zpodobeno vše, co se
v jeho panství mezi nebem a zemí vyskytuje...
Hernán Cortés, Druhý dopis o dobytí Tenochtitlánu, přeložili Oldřich Kašpar a Eva
Mánková

Probudili se, když slunce už bylo vysoko, a samým
údivem div neztratili řeč. Obklopen kapradím a
palmami, stál tu před nimi obrovský španělský
koráb, v tichém ranním světle bílý a pokrytý
prachem...
Gabriel García Márquez, Sto roků samoty, přeložil Vladimír Medek

Když jsem znovu otevřel oči, ještě nesvítalo.
V pokoji bylo cítit hrůzu, kadidlo a krev. S černým
pohledem jsem běhal po ložnici, až jsem se zastavil
u dvou otvorů s blikajícím světlem, u dvou
trýznivých žlutých korouhviček. Téměř bez dechu
jsem rozsvítil. Přede mnou stál Chac Mool...
Carlos Fuentes, Chac Mool, přeložila Eva Spitzová
Zvláštní ráz hispanoamerické kultury daný
traumatickou zkušeností střetu kultur,
„objevením“,
dobytím a znovuvytvořením
tzv. Nového světa
jaký je vůbec význam slova „objevit“?
jak starý vlastně mohl být „Nový svět“?
jak je možné vnímat jeho obyvatele?
se odráží
v hispanoamerické literatuře formou
hledání identity,
které je pro čtenáře této prózy
i poezie velkým dobrodružstvím.
Teorie literatury












Položme si následující otázku: Co je to literatura? Možná si řeknete, co je to za hloupý
dotaz. Opravdu ale dokážeme jasně definovat literaturu?
Zkusme pracovat s následující větou:
No hay duda alguna de que todo nuestro conocimiento comienza con la experiencia.
Na první pohled se nejedná o literární dílo. Možná věta takto napsaná nevzbudí velkou
pozornost, neboť vytržením z kontextu ztrácí praktický význam. Avšak právě proto má
šanci stát se literaturou… Pokud ji zaslechnete v běžném hovoru, jistě se zeptáte, co tím
dotyčný myslel.
Nyní tuto větu napišme následovně:
No hay duda
alguna
de que todo nuestro conocimiento
comienza
con la experiencia.
Takto umístěná věta na stránku již může vzbudit literární pozornost, stává se básní. A
začněme se ptát jinak: Co tato věta říká? Co každé slovo říká? Jaká spojitost vzniká mezi
tím, co se říká a jak se to říká. Jaké významy báseň skrývá?
Například: Rozdělíme-li větu no hay duda alguna (není žádná pochybnost) tak, že slovo
alguna (některá, nějaká) zůstane osamoceno, dostane jiný význam. Může tak zpochybnit
celé tvrzení. Věta se stává dvojznačnou, probouzí nejistotu...
Španělská inkvizice
„Koho nevyléčíš láskou, toho vyléčíš bolestí.“
Isidor ze Sevilly


Proč v dnešní době mluvit o inkvizici? V první řadě proto, že i když je to na první pohled
instituce spojená zejména se středověkem, zasahuje ve skutečnosti historii mnohem
méně vzdálenou. Vždyť poslední oběť španělské inkvizice je popravena v r. 1826 a
samotná španělská Suprema je definitivně zrušena teprve v r. 1834, jinými slovy v roce,
kdy v Praze při premiéře Tylovy Fidlovačky poprvé veřejně zazní česká národní hymna.
Papežská inkvizice, poslední tribunál tohoto druhu v dějinách, zmizí ze scény dokonce až
v roce 1965, tj. v roce, kdy Americká filmová akademie ocenila film My Fair Lady osmy
Oskary a bratři Pospíšilové se poprvé stali mistry světa v kolové. Analyzovat inkvizici má
smysl také proto, že tzv. inkviziční mentalita nezmizela spolu s tribunálem a její projevy
můžeme nezřídka pozorovat i na prahu 21. století. Inkvizice byla možná první skutečně
totalitní organizací v dějinách lidstva, organizací, která si kladla za cíl takřka stoprocentní
kontrolu společnosti. I proto není na škodu podívat se blíže na to, jak podobné instituce
fungují, jak jsou strukturovány a jací lidé se v nich uplatňují. A v neposlední řadě: inkvizice
představuje i dnes téma mimořádně polemické a emoce rozněcující. Jeden z největších
znalců španělské inkvizice José Antonio Escudero konstatuje:
„Je jenom velmi málo témat týkajících se španělské historie - možná že vůbec žádné která by vyvolala tak vášnivou polemiku a tak rozličná a protikladná hodnocení.“
„Marťanský historik by se někdy v třetím tisíciletí mohl klidně zeptat,
byla-li katolická církev ti, co se nechali požírat lvy, nebo ti, co vraždili kacíře? Právě že byli to i ono.“
Umberto Eco, Foucaultovo kyvadlo
Proč studovat španělskou filologii a proč
právě v Olomouci?


Španělsky mluví více než 400 miliónů lidí.
V USA je hned po angličtině druhým
komunikačním jazykem.
Možnost uplatnění v oblasti tlumočnictví,
překladu, diplomatických služeb,v
nakladatelstvích vydávajících španělsky
psanou literaturu, v kulturních
periodicích, v oblasti výuky španělštiny
na středních i jazykových školách, ve
firmách obchodujících se španělsky
mluvícími zeměmi (obchodní výměna
mezi ČR a Španělskem zaznamenala v
posledních 10 letech více než
osminásobný nárůst českého vývozu a
pětinásobný nárůst dovozu do ČR)






Na naší katedře klademe důraz na
rovnováhu mezi praktickými jazykovými
semináři a teoretickými přednáškami.
Studenti jednooborového studia začínají
studovat automaticky už od prvního
ročníku ještě další románský jazyk
(portugalštinu, katalánštinu nebo
italštinu) dle vlastní volby. Dvouoboroví
studenti mají také možnost studovat
další románský jazyk.
Individualizované studium: část
předmětů je povinná, ale lze si dle
vlastní volby vybrat skoro až polovinu
předmětů (nejen z bohaté nabídky
katedry, ale i jiných kateder a fakult).
Skoro každý, kdo má zájem, může
studovat půl roku na některé ze
španělských univerzit a ve vyšších
ročnících můžete strávit 6-12 měsíců v
Latinské Americe (Mexiko, Kolumbie).
Připravujeme další smlouvy s
Argentinou.
V současné době u nás působí 4
španělští vyučující.
Výuka probíhá převážně ve španělštině.
Zahraniční pobyty





Již zmíněné půlroční studijní pobyty na vybraných španělských univerzitách
jsou z velké části hrazeny z fondů EU:
Za studium se neplatí žádné školné
Studenti dostanou stipendium ve výši 300-350 eur měsíčně na pokrytí rozdílů
v cenové úrovni mezi ČR a Španělskem
Naše škola má v současnosti zajištěných 39 studijních míst ve Španělsku (Granada,
Sevilla, Tenerife, Oviedo, Toledo, Madrid, Cáceres, Burgos, Girona) . Další dvě na
Universidad de Málaga čekají jen na podpis.
Cesty do Latinské Ameriky jsou financovány z projektu Freemover. Student neplatí
školné na zahraniční škole a dostává měsíční příspěvek na pobyt cca. 8000 Kč (může
se rok od roku lišit).
Španělské smluvní univerzity
Přijímací zkoušky

Bližší informace naleznete zde:
http://www.upol.cz/nc/skupiny/uchazeci/studij
ni-obory/fakulta/ff/
Descargar

prezentace_spanelstina