Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Evropský sociální fond
Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti
Regionální ekonomická analýza
Teoretické pozadí vývoje regionální
ekonomie
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Součásti tématiky
1. Hlavní součásti regionálních teorií
2. Socioekonomický koncept prostoru
3. Prostor jako prostředí
4. Přístupy k teoriím regionálního rozvoje
5. Směry obecného myšlení ovlivňující region. teorie
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
1. Oborová sféra regionalistiky
Populační vývoj,
bydlení
Sociální analýza,
kultura, historický
fond
Veřejná územní
správa
Environmentální
obory, ekistika
Územní plánování,
urbanizmus,
lokalizace
Regionální
ekonomie
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Ekonomika
regionů
Meziregionální
vztahy
Prostorové
prvky obecné
ekonomie
Trvalá
udržitelnost
Ekonomika
veřejné
správy
Prostorové
součásti
environ.
ekonomie
Prostorové
součásti
ekon. veř.
sektoru
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Socioekonomický koncept prostoru
Prostor jako báze pro strukturovanou realitu. Jeho každodenní obsah.
„Předmětný“ prostor.
Mentální konstrukty v prostoru – Nystunen.
Ohraničenost prostoru
a) Prostor jako předpoklad pro smyslové vnímání, (není však smysly vnímán, I.
Kant).Prostor jako forma nazírání
b) Absolutní prostor – Newtonova klasická mechanika. Prostor existuje
nezávisle na svém věcném obsahu, funguje jako „schránka.“
c) Prostor podřízený obecné koncepci „čas – prostor – hmota“. (Einstein).
„Relativní prostor“ – bez nároku na vlastní existenci, je systémem
polohových relací hmotných objektů.
Kategorie abstraktního vztahového prostoru:
Místo; polohové vztahy, vzdálenost
d) Závislost lidí na prostoru. Prostor tvoří přirozené, přírodní prostředí člověka
Člověkem utvářený prostor (P. V. de la Blanche)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Prostor jako prostředí
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Působení prostředí na organismy (člověka) – Ch. Darwin. Environmentální
determinismus.
Adaptace vůči prostředí – P. Vidal de la Blanche.
Model „Place – Folk – Work“ – Patrick Geoddes, A. J. Herbertson
Difuzní působení prostorově vymezených kulturních komplexů – Carl O. Sauer
Koncept noosféry – V. I. Vernadskij
Kvantifikace v územních analýzách (60tá léta 20. století )
– exaktní teoretické vysvětlení prostorových vztahů a jevů. Formování
regionalistiky jako poznávacího systému: William Bunge, Brian J. L. Berry,
Thorsten Hägerstrand a další.
W. Isard formuluje teoretická východiska regionalistiky (1960). Navazuje i na
tradiční lokalizační teorie (J. von Thünen, A. Weber, A. Lösch, W. Christaller)
Konstituování ekistiky jako vědy o územním rozložení lidských populací
(C.A.Doxiadis).
Ekonomické významy prostoru: zdroj, vzdálenost, systém, lokalizační faktor,
diferenciační hledisko atd.
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Přístupy k teoriím regionálního rozvoje
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Konvergenční a divergenční teorie
Diferenciační, kumulativní, selektivní, koncentrační mechanismy a procesy.
Problém časového horizontu
Epizodické teorie regionálního rozvoje
Induktivní, deduktivní a kombinovaný přístup
Hlavní vývojové etapy teorií regionálního rozvoje (RR): Neoklasický,
Keynesiánský, neomarxistický, neoliberální, institucionální
Role státu v ekonomice: Neintervencionistické a intervencionistické přístupy
Intervencionismus: Principy zásluhovosti vers. solidarity. Vztah mezi
ekonomickou efektivností a sociálními záměry.
Potřeba udržet konkurenční prostředí.
Faktory vyvolávající nerovnoměrný vývoj
Smysl regionální politiky – aktivní, podpůrná RP
Význam metodologie – způsoby vytváření teorií a získávání výzkumných
poznatků.
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Pozitivismus
• Pozorování a studium jevů, empirické zkušenosti (August Compte,
1798 – 1857)
• Závislost mezi jevy, kumulativnost poznání, indukce, neutralita,
nezávislost na hodnotových soudech, oddělení faktů od
poznávacího subjektu
• Kvantifikace, matematizace, operacionalizace empirické
skutečnosti
• V ekonomii L. Walras, V. Pareto a další
• Positivismus v sociologii – Èmile Durkheim
• Teorie regionálního rozvoje (RR) – positivismus klíčový: W: Isard
(Location and Space Economy, 1956; Methods of Regional Analysis:
An Introduction to Regional Science, 1960)
• Positivisticky založené teorie lokalizace (von Thünen, A. Weber, W.
Christaller, A. Lösch)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Pozitivismus II
• „Kvantitativní revoluce“ – 50. a 60. léta
• Regionální výzkum – W. Bunge – USA (Theoretical Geography,
1962); M. Chisholm (Velká Británie, Geography and Economics,
1966); R. Chorley, P. Hagget, D. Harvey.
• Idealizované kvantitativní modely prostorové organizace a interakce
(vliv fyzikálních vztahů); systémová teorie
• Přínosy snah o maximální operacionalizaci omezené a diskusní
• Snahy positivistických koncepcí o predikce (nejasné výsledky)
• Malý ohled na faktory, jež unikají kvantifikaci a operacionalizaci
• V ekonomické teorii („hlavní proud“) jsou positivistické přístupy
vlivné dodnes. V regionálních teoriích positivismus poněkud
ustupuje.
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Kritický vztah k positivismu
• Postpositivismus, metodologický relativismus (antipositivismus)
• Postpozitivistické směry: Kritický racionalismus; falzifikacionismus; teorie
vědeckých revolucí; strukturalismus, kritický realismus, teorie strukturace
• Relativistické přístupy, hermeneutika, interpretativní přístupy obecně,
poststrukturalismus, postmodernismus
• Kritický racionalismus a falzifikace (Karl Popper; Objective Knowledge,
1972)
– Zpochybňuje se základní předpoklad positivismu – vývoj vědy zevšeobecňováním
empirických faktů
– Zdůrazňují se kreativní prvky – inovativní hypotézy
– Aplikace principu falzifikace – především úsilí o vyvrácení vytvořené hypotézy
– Podpora ze strany stoupenců „rakouské“ školy
– Regionální tématika: D. North, F. Perroux
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Další směry
•
•
•
Strukturalismus
– Existence struktur, „řádu“, formy uspořádání prvků
– Abstrakce od jednotlivostí – pozornost je věnována „nadčasovým“
vlastnostem
– RR: D. Harvey (Social Justice and the City, 1973, D. Massey. Z teorie
výrobních cyklů (R. Vernon)
Kritický realismus
– Útlum deterministického strukturalismu
– Specifikace úlohy struktur při objasňování kauzality.
– Rog Bhaskar (Scientific Realism and Human Emancipation, 1986)
– RR: D. Massey, P. Cooke (Theories of Planning and Spatial
Development, 1983)
Teorie strukturace
– Pokus překonat rozpor mezi strukturálními omezeními a volností
v chování aktérů
– Anthony Giddens (The Constitution of Society, 1984).
– RR: Diskuse o lokalitách; Aglomerační výhody; „Učící se regiony“
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Další směry II
• Relativistické přístupy
• Hermeneutika (Hans Georg Gadamer; Pravda a
metoda, 1960)
• Regiony jako síť kontaktů, významů, vědomostí
• RFR: R. Lee, J. Wills, P. Maskell
• Poststrukturalismus (J. Derrida, M. Foucault)
• Postmodernismus - J.Lyotard, : (The Postmodern
Condition, 1979)
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Studijní zdroje
BLAŽEK,J. - UHLÍŘ,D.: Teorie regionálního rozvoje; Karolinum, Praha,
2002; ISBN 80-246-0384-5
CAPELLO, R. – NIJKAMP,P.: Handbook of Regional Growth and
Development Theories; Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2009; ISBN:
978 1 84720 206 3
JEŽEK,J.: Prostorová a regionální ekonomika; Vydavatelství Západočeské
university, Plzeň, 1998; ISBN: 80-7082-483-2
MACHÁČEK, J.: Úvod do prostorové ekonomie, Univerzita Pardubice,
Pardubice 2008, ISBN: 978 – 80 – 7395 -099 - 6
MAIER,G. - TODLING,F.: Regionálna a urbanistická ekonomika; Elita,
Bratislava, 1999; ISBN: 80 - 8044-044-1
O´SULLIVAN, A.: Urban Economics; McGraw-Hill, London, 2009
STIMSON, R.J. – STOUGH, R.R. – ROBERTS, B.H.: Regional Economic
Development; Springer Verlag, Berlin, 2006
HENDERSON,V. – THISSE,J.V. et al.: Handbook of Regional and Urban
Economics, Elsevier, Amsterdam, 2004
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Děkuji za pozornost
Název projektu: Kvalitní vzdělání je efektivní investice do lidského kapitálu – cesta k uplatnění absolventů VŠE na trhu práce; CZ.2.17/3.1.00/32102
Descargar

Socioekonomický koncept prostoru