LA CEDAW i la lluita contra la violència de
gènere
Encarna Bodelón
Grup de Recerca Antigona
Facultat de Dret UAB
Observatori per a la Igualtat de la UAB
La Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona 1979
(CEDAW)
• Recordant que la discriminació contra la dona viola els
principis d’igualtat de drets i del respecte de la dignitat
humana, que dificulta la participació de la dona, en les
mateixes condicions que l’home, en la vida política, social,
econòmica i cultural del seu país, que constitueix un obstacle
per l’augment del benestar de la societat i de la família i que
obstaculitza de ple el desenvolupament de les possibilitats de
la dona per a prestar servei al seu país i a la humanitat.
• Convençuts de que la màxima participació de la dona en totes
les esferes, en igualtat de condicions amb l’home, és
indispensable pel desenvolupament ple i complet d’un país, el
benestar del món i la causa de la pau.
La Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona
Definició de Discriminació
Article 1
• A efectes de la present Convenció, l’expressió
"discriminació contra la dona" denotarà tota distinció,
exclusió o restricció basada en el sexe que tingui per
objecte o resultat menysprear o anular el reconeixement,
gaudi o exercici per la dona, independentment del seu
estat civil, sobre la base de la igualtat de l’home i de la
dona, dels drets humans i de les llibertats fonamentals
en les esferes política, econòmica, social, cultural y civil
o en qualsevol altra esfera.
La Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona
Concepte de discriminació
•
•
•
•
Discriminació directa i indirecta
Discriminació en tots els àmbits
Igualtat substantiva com absència de discriminació
Accions positives com instrument contra la discriminació
(art. 4)
La Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona
Igualtat substantiva i responsabilitat de l’Estat
Article 3
• Els Estats prendran part en totes les esferes, i en
particular, en l’esfera política, social, econòmica i cultural,
totes les mesures apropiades, inclòs de caràcter legislatiu,
per assegurar el ple desenvolupament i avenç de la dona,
amb objecte de garantir-li l’exercici i gaudir dels drets
humans i les llibertats fonamentals en igualtat de
condicions amb l’home.
La Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona
Aspectes de la igualtat substantiva
Art 5. Canvi d’estereotips home-dona /co-responsabilitat
familiar
Art 6. Eliminació de la comerç de dones i l’explotació sexual
Art 7. Participació política i social
Art 8. Igualtat en la educació
Art 11. Igualtat en el treball
Art 12. Garanties per la salut de les dones
Recomanacions del Comitè (CEDAW)
relatives al tema de la violència contra les
dones
• La Recomanació número 12 exigeix als Estats la
inclusió en els seus informes de dades sobre la violència
contra les dones en totes les seves formes i contextos.
• La Recomanació General número 19, relativa a la
violència contra la dona, adoptada al 1992, declara que
la violència contra la dona és una forma de discriminació
per raó de sexe i una vulneració dels drets humans.
Insta als Estats a prendre mesures per prevenir i
eradicar el problema de la violència contra les dones.
Recomanació general 19, adoptada pel
Comitè per a l’eliminació de la Discriminació
contra la Dona, 11é període de sessions,
1992, U.N.
6. L’article 1 de la Convenció defineix la discriminació
contra la dona. Aquesta definició inclou la violència
basada en el sexe, es a dir, la violència dirigida contra la
dona perquè és dona o que l’afecta de forma
desproporcionada. Inclou actes que provoquen danys o
sofriments d’índole física, mental o sexual, amenaces de
cometre aquests actes, coacció i altres formes de
privació de la llibertat. La violència contra la dona pot
contravenir disposicions de la Convenció, sense tenir en
compte si parlen expressament de la violència.
Recomanació General 19, adoptada pel
CEDAW
Drets afectats per la violència
a) El dret a la vida;
b) El dret a no ser sotmès a tortures o a tractes o penes
cruels, inhumans o degradants;
c) El dret a protecció en condicions d’igualtat d’acord a
normes humanitàries en temps de conflicte armat
internacional o intern;
d) El dret a la llibertat i a la seguretat personals;
e) El dret a la igualtat davant la llei;
f) El dret a la igualtat en la família;
g) El dret al més alt nivell possible de salut física i mental;
h) El dret a condicions de treball justes i favorables.
Recomanació General 19, adoptada pel
CEDAW
Responsabilitat de l’Estat davant la violència
8. La Convenció s’aplica a la violència perpetrada per les
autoritats públiques. Aquests actes de violència també
poden constituir una violació de les obligacions de l’Estat
en virtut del dret internacional sobre els drets humans o
altres convenis, a més de violar la Convenció.
9. (…) En virtut del dret internacional i de pactes específics
de drets humans, els Estats també poden ser
responsables d’actes privats si no adoptes mesures amb
la diligència deguda per impedir la violació dels drets o
per investigar i castigar els actes de violència i
indemnitzar a les víctimes.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Resolució de l’Assemblea General 48/104 del 20 de
desembre de 1993
1) Vincle entre discriminació y violència
Reconeixent que l’aplicació efectiva de la Convenció
sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació
contra la dona contribuiria a eliminar la violència contra
la dona i que la declaració sobre l’eliminació de la
violència contra la dona, enunciada en la present
resolució, reforçaria y complementaria aquest procés.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
2) Violència de gènere com obstacle per la
igualtat
• Preocupada perquè la violència contra la dona
constitueix un obstacle no solament per aconseguir
la igualtat, el desenvolupament i la pau, tal com es
reconeix en les Estratègies de Nairobi orientades
cap al futur per l’avenç de la dona 5/, en les que
es recomanà un conjunt de mesures encaminades a
combatre la violència contra la dona, sinó també
per a la plena aplicació de la Convenció sobre la
eliminació de totes les formes de discriminació
contra la dona.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
3) Violència de gènere com a violació dels drets
humans
• Afirmant que la violència contra la dona constitueix una
violació dels drets humans i les llibertats fonamentals i
impedeix total o parcialment a la dona gaudir d’aquests
drets i llibertats, i preocupada per l’oblit de la llarga data
de protecció i foment d’aquests drets i llibertats en casos
de violència contra la dona.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
4) Causes de la violència de gènere
• Reconeixent que la violència contra la dona constitueix
una manifestació de relacions de poder històricament
desiguals entre l’home i la dona, que han conduit a la
dominació de la dona i la discriminació en contra seva
per part de l¡home i impedit l’avenç ple de la dona, i que
la violència contra la dona és un dels mecanismes socials
fonamentals pels que es força a la dona a una situació
de subordinació respecte l’home.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
5) Efectes de la violència
• Alarmada pel fet de que les oportunitats de què disposa
la dona per aconseguir la seva igualtat jurídica, social,
política i econòmica a la societat es troben limitades,
entre altres coses, per una violència contínua i
endèmica.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Definició
Article 1
• A efectes de la present Declaració, per "violència contra
la dona" s’entén tot acte de violència basat en la
pertinència al sexe femení que tingui o pugui tenir com a
resultat un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per
la dona, així com les amenaces de tals actes, la coacció
o la privació arbitraria de la llibertat, tant si es
produeixen en la vida pública com en la vida privada.
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Article 2
• S’entendrà que la violència contra la dona avarca els
següents actes, encara que sense limitar-se en ells:
a) La violència física, sexual y psicològica que es produeixi
en la família, inclosos els maltractaments, l’abús sexual
de les nenes a la llar, la violència relacionada amb la dot,
la violació pel marit, la mutilació genital femenina i altres
pràctiques tradicionals nocives per a la dona, els actes
de violència perpetrats per altres membres de la família i
la violència relacionada amb l’explotació;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
b) La violència física, sexual y psicològica perpetrada dins
de la comunitat en general, incloent-hi la violació, l’ abús
sexual, l’assetjament i la intimidació sexuals al treball en
institucions educacionals i en altres llocs, el comerç de
dones i la prostitució forçada;
c) La violència física, sexual y psicològica perpetrada o
tolerada per l’Estat, on sigui que succeeixi. “
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
Article 4
Els Estats hauran de condemnar la violència contra la dona i no
invocar cap costum, tradició o consideració religiosa per evitar la
seva obligació a eliminar- la. Els Estats han d’aplicar per tots els
mitjans apropiats i sense retard, una política encaminada a eliminar
la violència contra la dona, amb aquest fi, hauran de:
Declaració sobre l’eliminació de la
violència contra la dona de 1993
Mesures
a) Considerar la possibilitat, quan encara no ho hagin fet,
de ratificar la Convenció sobre l’eliminació de totes les
formes de discriminació contra la dona, d’adherir-se a
ella o de retirar les seves reserves a aquesta Convenció;
b) Abstenir-se de practicar la violència contra la dona;
c) Procedir amb la deguda diligència per tal de prevenir,
investigar i, conforme la legislació nacional, castigar tot
acte de violència contra la dona, ja es tracti d’actes
perpetrats per l’Estat o per particulars;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
d) Establir, a la legislació nacional, sancions penals, civils,
laborals i administratives, per castigar i reparar els danys
infringits a les dones que siguin objecte de violència; ha de
donar-se a aquestes accés als mecanismes de justícia i,
d’acord al que es disposa a la legislació nacional, a una
resolució justa i eficaç pel dany que s’hagi sofert; els Estats a
més han d’informar a les dones dels seus drets de demanar
reparació per mitjà d’aquests mecanismes;
Declaració sobre l’eliminació de la
violència contra la dona de 1993
Mesures
e) Considerar la possibilitat d’elaborar plans d’acció
nacionals per promoure la protecció de la dona contra
tota forma de violència o incloure disposicions amb
aquest fi en els existents, tenint en compte, segons
procedeixi, la cooperació que puguin proporcionar les
organitzacions no governamentals, especialment les que
s’ocupen de la qüestió de la violència contra la dona;
f) Elaborar, amb caràcter general, enfocaments de tipus
preventiu i totes les mesures d’índole jurídica, política,
administrativa y cultural que puguin fomentar la
protecció de la dona contra tota forma de violència
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
g) Esforçar-se per garantir, en la major mesura possible a
la llum dels recursos dels quals es disposi i, quan sigui
necessari, dins del marc de la cooperació internacionals,
que les dones
objecte de violència i, quan
correspongui, els seus fills, disposin d’ assistència
especialitzada, com serveis de rehabilitació, ajuda per
l’atenció i manutenció dels nens, tractament,
assessorament, serveis, instal·lacions i programes
socials i de salut, així com estructures de recolzament i,
així mateix, adoptar totes les demes mesures
adequades per a fomentar la seva seguretat i
rehabilitació física y psicològica;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
h) Consignar en els pressupostos de l’Estat els recursos
adequats per les activitats relacionades amb l’eliminació
de la violència contra la dona;
i) Adoptar mesures per tal que les autoritats encarregades
de fer complir la llei i els funcionaris que han d’aplicar
les polítiques de prevenció, investigació i càstig de la
violència contra la dona rebin una formació que els
sensibilitzi respecte de les necessitats de la dona;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
j) Adoptar totes les mesures apropiades, especialment
en el sector de l’educació, per modificar les pautes
socials i culturals de comportament de l’home i de
la dona i eliminar els prejudicis i les pràctiques
consuetudinàries o d’altre índole basades en la idea
de la inferioritat o de la superioritat d’un dels sexes
i en l’atribució de papers estereotipats a l’home i la
dona;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
k) Promoure la investigació, recollir dades i compilar
estadístiques, especialment en el que fa referència a la
violència a la llar, relacionades amb la freqüència de les
diferents formes de violència contra la dona, i fomentar
les investigacions sobre les causes, la naturalesa, la
gravetat i les conseqüències d’aquesta violència, així
com sobre l’eficàcia de las mesures aplicades per
impedir- la y reparar els seus efectes; s’hauran de
publicar aquestes estadístiques, així com les conclusions
de les investigacions;
l) Adoptar mesures orientades a eliminar la violència
contra las dones especialment vulnerables;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
m) Incloure, als informes que es presentin en virtut dels
instruments pertinents de les Nacions Unides relatius als
drets humans, informació sobre la violència contra la
dona i les mesures adoptades per posar en pràctica la
present Declaració;
n) Promoure l’elaboració de directrius adequades per
ajudar a aplicar els principis enunciats a la present
Declaració;
Declaració sobre l’eliminació de la violència
contra la dona de 1993
Mesures
o) Reconèixer el paper important que es fa a tot el món el
moviment en pro de la dona i les organitzacions no
governamentals en la feina de despertar la consciència
sobre el problema de la violència contra la dona i
alleugerir aquest problema;
p) Facilitar i promoure la feina del moviment a pro de la
dona y les organitzacions no governamentals, i cooperar
amb ells en els plans local, nacional y regional;
q) Animar a las organitzacions intergovernamentals
regionals a les que pertanyin que incloguin en els seus
programes, segons convingui, l’eliminació de la violència
contra la dona.
Conferència de Beijing. 1995
124.Mesures que han de adoptar els governs:
a) Condemnar la violència contra la dona i abstenir- se
d’invocar cap costum tradició o consideració de
caràcter religiós per eludir les obligacions respecte a
la seva eliminació que figuren a la Declaració sobre
l’Eliminació de la Violència contra la Dona;
Conferència de Beijing. 1995
b) No cometre actes de violència contra la dona i prendre
les mesures necessàries per prevenir, investigar y, de
conformitat amb les lleis nacionals en vigor, castigar els
actes de violència contra la dona, ja hagin estat
comesos per l’Estat o per particulars;
c) Introduir
sancions
penals,
civils,
laborals
i
administratives en les legislacions nacionals, o reforçar
les vigents, amb la finalitat de castigar i reparar els
danys causats a les dones i a les nenes víctimes de
qualsevol tipus de violència, ja sigui a la llar, al lloc de
treball, a la comunitat o a la societat.
Convenció de Belem do Pará. Convenció
interamericana per a prevenir, sancionar y
eradicar la violència contra la dona. 1994
Oea
Preàmbul:
• (…) Afirmant que la violència contra la dona constitueix una
violació
• de los drets humans i de les llibertats fonamentals i limita total
• o parcialment a la dona el reconeixement, gaudi i exercici de
tals
• drets i llibertats; Preocupats perquè la violència contra la dona
és una ofensa a la dignitat humana i una manifestació de les
relacions de poder històricament desiguals entre dones i
homes( …)
Convenció de Belem do Pará. Convenció
interamericana per a prevenir, sancionar y
eradicar la violència contra la dona. 1994
Oea
CAPÍTOL I
Definició i àmbit d’aplicació
Article 1
• Pels efectes d’aquesta Convenció s’haurà d’entendre per
violència contra la dona qualsevol acció o conducta, basada en
el seu gènere, que causi mort, dany o patiment físic, sexual o
psicològic a la dona, tant en l’àmbit públic com en el privat.
Convenció de Belem do Pará. Convenció
interamericana para prevenir, sancionar y
eradicar la violència contra la dona. 1994
Oea
Article 2
S’entendrà que la violència contra la dona inclou la
violència física, sexual y psicològica:
a) que tingui lloc dins de la família o unitat domèstica o en
Convenció de Belem do Pará. Convenció
interamericana para prevenir, sancionar y
eradicar la violència contra la dona. 1994
Oea
b) qualsevol altre relació interpersonal, ja sigui que
l’agressor comparteixi o hagi compartit el mateix
domicili que la dona, i que comprengui, entre altres,
violació, maltractament y abús sexual;
c) que tingui lloc a la comunitat i sigui perpetrada per
qualsevol persona i que comprengui, entre altres,
violació, abús sexual, tortura, comerç de persones,
prostitució forçada, segrest i assetjament sexual al lloc
de treball, així com en institucions educatives,
establiments de salut o qualsevol altre lloc, i
d) que sigui perpetrada o tolerada por l’Estat o pels seus
agents,on sigui que succeeixi
“Protocol Facultatiu de la Convenció sobre
l’eliminació de totes les formes de discriminació
contra la dones”
Adoptat per l’Assemblea General de la ONU en la
resolució A/54/4 de 6 d’octubre de 1999
Descargar

legislación internacional contra la violencia de género