Djunio 16
Yo boli d'en rama en rama
- Yo boli d'en rama en rama
para tomar una novia kon fama.
- Lindo novio de onde bolatesh,
a tan lindo mazal ankalsatesh?
16 ‫יוני‬
‫מני בד אל בד עופפתי‬
‫ ִמנִ י בַּ ד אֶ ל בַּ ד עוֹפַּ פְ ִתי‬.‫וְ ַּכלָּה בַּ ת ֵׁשם בִ ַּק ְש ִתי‬
,‫ אֵׁ יְך ָּח ָּתן נָּאֶ ה ִה ְצל ְַּח ָּת‬?‫בַּ ת כֹה ִחנָּנִ ית ל ַָּּק ְח ָּת‬
- Yo boli d'ensielo en sielo
para ankalsar una novia kon velo.
- Lindo novio de onde bolatesh,
a tan lindo mazal ankalsatesh?
‫ בֵׁ ין ְש ָּח ִקים מֵׁ עַּ ל עוֹפַּ פְ ִתי‬.‫וְ ַּכלָּה בִ ְצ ִעיף בִ ַּק ְש ִתי‬
,‫ אֵׁ יְך ָּח ָּתן נָּאֶ ה ִה ְצל ְַּח ָּת‬?‫בַּ ת כֹה ִחנָּנִ ית ל ַָּּק ְח ָּת‬
- Yo boli de roza en roza
para ankalsar una novia ermoza.
- Lindo novio de onde bolatesh
a tan lindo mazal ankalsatesh?
‫ בֵׁ ין וְ ָּר ִדים נ ִָּאים עוֹפַּ פְ ִתי‬.‫וְ ַּכלָּה נָּאֶ ה בִ ַּק ְש ִתי‬
,‫ אֵׁ יְך ָּח ָּתן נָּאֶ ה ִה ְצל ְַּח ָּת‬?‫בַּ ת כֹה ִחנָּנִ ית ל ַָּּק ְח ָּת‬
Djunio 17
Fuego y'ay en la sevdad
Fuego y'ay en la sivdad
korre djente l'amatan.
Fuego y'ay en mi korason
no ay k'adjideyan.
17 ‫יוני‬
‫אש בוערת פה בעיר‬
,‫אֵׁ ש בוֹעֶ ֶרת פֹ ה בָּ ִעיר‬
..‫לְ כַּבוֹת הַּ כֹל יָּחּושּו‬
,‫בְ לִ בִ י בוֹעֶ ֶרת אֵׁ ש‬
!‫אֵׁ ין ִמי ֶש ְתשּועָּ ה י ִָּחישּו‬
Djunio 18
Shinanay komio bimbriyo
Shinanay komio bimbriyo
se 'stiro en medio rio
arrogo ke venga 'l tio
ke le de kon el martiyo
La, la, la, la...
18 ‫יוני‬
‫שינני חבוש אכל‬
‫ִשי ָּננַּי ַּחבּוש ָאכַּל‬
,‫בְ לֵׁב נ ַַּּחל ִה ְש ַּתטֵׁ ַּח‬
,‫ אֻ ְמלָּל‬,‫לְ דוֹד ֹו ָּק ָּרא‬
.‫ֶשי ְַּחלְ צֵׁ הּו ִעם ַּמ ְקדֵׁ ַּח‬
...‫ לה‬,‫ לה‬,‫ לה‬,‫לה‬
Djunio 19
Kedavos en buen ora madre buena
19 ‫יוני‬
‫אמא'לה שלום היי נא‬
- Kedavos en buen ora madre buena
ke yo me vo kon mi velado.
- Ija me vayash en mazal klaro.
,‫ ָּשלוֹם הֲ יִי נָּא‬,‫ ִא ָּמא'לֶה‬.‫ִעם בְ ִח ִירי אֲ נִ י ה ֹו ֶלכֶת‬
!‫ בְ ַּמזָּל בָּ ִהיר לְ כִ י נָּא‬-
- Vo lo digo i vo lo avlo
ke yo me vo kon mi estimado.
- Ija me vayash en mazal alto.
- Kedavos en buenora madre buena
ke yo me vo onde mi novio.
- Ija me vayash en mazal bueno.
‫ידה‬
ָּ ‫ אֲ ַּדבֵׁ ר נָּא וְ ַּא ִִּֽג‬.‫ִעם ְמכֻבָּ ִדי אֵׁ ִּֽ ֵׁצָאה‬
!‫ בְ ַּמזָּל ע ֹולֶה ְצ ִאי נָּא‬,‫ ָּשלוֹם הֲ יִי נָּא‬,‫ ִא ָּמא'לֶה‬‫אֵׁ צֶ ל חֲ ָּתנִ י אֵׁ לְֵׁך לִ י‬
!‫ִּֽ ֵׁלכִ י בְ ַּמזָּל צ ֹול ֵַּׁח‬
Djunio 20
Eya era linda i alavada
Eya era linda i alavada,
la flor de la roza.
Ken kere ver rozas i flores
salga a ver estos amores.
20 ‫יוני‬
‫חננית ומהוללת‬
,‫ּומהֻ ֶללֶת‬
ְ ‫ִחנָּנִ ית‬
.‫כְ מ ֹו הַּ ּוַּ ְר ִדינה הָּ י ְָּתה ִהיא‬
‫הֶ ָּחפֵׁ ץ לִ ְראוֹת זִ יו פֶ ַּרח‬
.‫ז ֹו יֶחֱ זֶה נָּא‬-‫בְ ַאהֲ בָּ ה‬
Djunio 21
La prinsesa de los dolaris
La prinsesa de los dolaris
s'enfinko enfrente mi
sus kaveyos largos pretos
mi alma mete 'n apreto.
Sus karas son ermozas
ermozas kom'ala roza
d'eya m'enamori
i non puedo mas bivir.
Kaminando por la plasa
una koza remarki
en trink bien endorado
a mi prinsesa l'ankontri.
21 ‫יוני‬
‫נסיכה שופעת עושר‬
‫עשר‬
ֶ ‫נְ ִסיכָּה שוֹפַּ עַּ ת‬
,‫מּול עֵׁ ינַּי פִ ְתאוֹם הוֹפִ יעָּ ה‬
ָּ‫ּובִ ְשחֹר ַּשעֲ רו ֶֹתיה‬
.‫ ִהלְ ִחיצָּ ה‬,‫נִ ְש ָּמ ִתי ָּשבְ ָּתה‬
‫זִ יו פָּ נֶיהָּ ַּמה יָּפֶ ה הּוא‬
.‫וְ נָּאֶ ה כִ יפִ י הַּ ּו ֶֶרד‬
,‫בָּ ּה כְ הֶ ֶרף ִה ְתַאהַּ בְ ִתי‬
!‫בִ לְ עָּ דֶ יהָּ ֹלא אֶ ְחיֶה עוֹד‬
,‫ לְ עֵׁ ת עָּ בַּ ְר ִתי‬,‫בַּ כִ כָּר‬
:‫לְ עֵׁ ינַּי נָּגֹ ל ַּמ ְראֶ ה‬
,‫ לְ פֶ ַּתע‬,‫בְ ָּקפֶ ה הָּ דּור‬
.‫נִ גְ לְ ָּתה נְ ִסיכ ִָּתי‬
El kon su barva blanka
kon lagrimas yorava
alevanta tu mi kirida
vamos a kaminar.
, ַּ‫ל ֹו ז ָָּּקן לָּבָּ ן שוֹפֵׁ ע‬
.‫ִהיא דו ַֹּמעַּ ת בוֹכִ יָּה‬
‫ נֵׁצֵׁ א נָּא‬,‫"בו ִֹאי י ִַּק ָּירה‬
."‫נְ ַּטיֵׁל נָּא בַּ ְשדֵׁ ָּרה‬
Djunio 22
L'amor mio se muere
22 ‫יוני‬
‫הה אהבתי גוועת‬
L'amor mio se muere
Se muere de frio ay! ay!
,‫הָּ ּה ַאהֲ בָּ ִתי גוֹוַּ עַּ ת‬
!‫ ַאיי! ַאיי‬,‫גוֹוַּ עַּ ת ִהיא ִמקֹר‬
Palomba de l'alma mia
Se muere de frio ay! ay!
,‫י ֹונַּת נִ ְש ָּמ ִתי בָּ ָּרה ִהיא‬
!‫ ַאיי! ַאיי‬,‫גוֹוַּ עַּ ת לָּּה ִמקֹר‬
Palomba de l'alma mia ay! ay!
Se muere de frio
!‫ ַאיי! ַאיי‬,‫י ֹונַּת נִ ְש ָּמ ִתי הַּ בָּ ָּרה‬
. ‫גוֹוַּ עַּ ת לָּּה ִמקֹר‬
‫יוני ‪23‬‬
‫שנתים תמימות אהבתני‬
‫ְשנ ַָּּתיִם ְת ִמימוֹת אֲ הָּ בַּ ְתנִ י‬
‫יתנִ י‬
‫ְשנ ַָּּתיִם ְת ִמימוֹת ִר ִמ ַּ‬
‫יטבְ ָּת‬
‫אֶ ת ִע ְצבוֹנִ י ל ַָּּדעַּ ת הֵׁ ַּ‬
‫ַּאְך ָּסבַּ לְ ִתי עַּ ד ָּמוֶת‪ ,‬עַּ ד ָּמוֶת אֲ נִ י‪.‬‬
‫לִ כְ ֶשָאמּות ִמי זֶה יְבַּ כֵׁנִ י?‬
‫אֶ ת ַּתכְ ִריכַּי ֶשלִ י ִמי י ְִתפֹ ר?‬
‫לִ ְמ ַּראֲ שו ַֹּתי ִמי נֵׁר י ְַּדלִ יק לִ י?‬
‫הָּ עֶ לֶם אֲ ֶשר אוֹהֲ בֵׁ נִ י יִזְ כֹר!‬
‫ ַּדי‪ ,‬י ִַּק ָּירה‪ ,‬הָּ בָּ ה נָּשּוִּֽ בָּ ה‬‫כְ מ ֹו בַּ ָּשנָּה הַּ ח ֹולֶפֶ ת לִ ְהיוֹת‪.‬‬
‫ לֵׁב כְ ֶשלִ י ֹלא ִת ְמצָּ א‪ֹ ,‬לא ִת ְמצָּ א עוֹד‬‫לְ הַּ עֲ ִציב וְ אוֹת ֹו לְ הוֹנוֹת!‬
Djunio 23
Ay dos anyos ke tu me amas
Ay dos anyos ke tu me amas,
ay dos anyos ke m'enganyas
Mis mirikiyas tu las konoses,
ma yo sufri a la muerte, a la muerte.
Kuando me vo murir, ken me va yorarme?
Ken meva kuzirme mi mortaja?
Ken me va asenderme mi kandela?
Es akel mansevo ke me ama a mi, ke me ama a mi!
- Ayde, kerida, aboltaremos
ven seremos al anyo pasado.
- No kreo ke vas a topar komo mi korason
a enganyarme i atristarme, i atristarme.
Djunio 24
Mama mia no yores
24 ‫יוני‬
‫ הו אמא‬,‫ אל תבכי‬,‫אמא‬
Mama mia, no yores,
de mi kale ke te olvides,
de una ija tan regalada,
sin eya te vas a ver!
,‫ ה ֹו ִא ָּמא‬,‫ ַאל ִתבְ כִ י‬,‫ִא ָּמא‬
,‫ִת ְשכְ ִחי נָּא מֵׁ ִא ִתי‬
,‫ִמבִ ֵׁתְך כֹה י ִַּק ָּירה לְָּך‬
!‫בִ לְ עָּ דֶ יהָּ ִתּוָּ ְת ִרי‬
Yo kuando me vo murir,
en mi tomba vo eskrivir
ke la melden i ke yoren
ke l'amor me izo murir.
‫בְ הַּ גִ יעַּ עֵׁ ת מו ִֹתי‬
,‫עַּ ל ִקבְ ִרי אֹ בֶ ה לִ כְ תֹב‬
:‫י ְִק ְראּו הַּ כֹל בְ דֶ ַּמע‬
!‫כִ י גָּוַּ ְע ִתי מֵׁ אֱ הוֹב‬
Una letra vo eskrivir
a las ijas de la Reji
ke la melden i ke yoren,
ke l'amor me izo murir.
‫בִ ְרצוֹנִ י לִ כְ תֹב ִאג ֶֶרת‬
‫אֶ ְשלְ חֶ הָּ לִ בְ נוֹת ֶרזִ 'ִּֽי‬
:‫ֶשיִגְ עּו ֻכלָּן בְ בֶ כִ י‬
!‫ַּמ ִתי בְ ַאהֲ בָּ ִתי‬
En avlando eya esto,
los ojos al Dio echo:
Ke me eskape de esta vida
ke me eskape de este amor!
ָּ‫ אֶ ת עֵׁ ינֶיה‬,‫ָאמ ָּרּה זֹאת‬
ְ ְ‫ב‬
:‫ִהיא ָּתלְ ָּתה ָאז בַּ ָּמרוֹם‬
,‫ִמן הָּ ַאהֲ בָּ ה ַּחלְ צֵׁ נִ י‬
!‫נִ ְש ָּמ ִתי ַּקח נָּא הַּ יוֹם‬
Djunio 25
Yo kero ver la luz
Yo kero ver la luz
de mi linda Verjini,
ke es klara kom' el sol,
me alumbra el korason.
Si, si me dize si
kon repozo vo durmir
No, si me dize no
de l'amor me vo murir.
Yo m'asento en el balkon
para ver a Mazaltov.
Yo m'asento en el kupri
para ver a Furtuni.
25 ‫יוני‬
‫מתאוה אני לראות‬
‫ִמ ְת ַּאּוֶה אֲ נִ י לִ ְראוֹת‬
,‫זִ יו פְ נֵׁי וִ ְירגִ 'ינִ י ֶשלִ י‬
‫פְ נֵׁי הַּ ֶשמֶ ש הֵׁ ם ַּמכְ ִהים‬
.‫ְמ ִא ִירים אֶ ת לְ בָּ בִ י‬
,‫ ִאם ַּרק ַּתגִ יד לִ י כֵׁן‬,‫כֵׁן‬
.‫אֵׁ ָּרדֵׁ ם ָאז בְ ַּשלְ וָּ ה‬
,‫ ִאם לִ י ַּתגִ יד ִהיא לָּאו‬,‫ֹלא‬
!‫בְ ַאהֲ בָּ ָּתּה אֶ גְ וַּ ע‬
‫בַּ בַּ לְ קוֹן אֲ נִ י יו ֵֹׁשב‬
,‫כְ דֵׁ י לִ ְראוֹת אֶ ת ַּמזָּלטוֹב‬
‫עַּ ל הַּ ג ֶֶשר אֶ ְתיַּצֵׁ ב‬
.‫לְ פו ְֹרטּונָּה לֶאֱ רֹב‬
Si, si me dize si
kon repozo vo durmir
No, si me dize no
de l'amor me vo murir.
Yo kamino kon baston
para ver a Mazaltov
Yo kamino kon turbi
para ver a Fortuni
Si, si me dize si
kon repozo vo durmir
No, si me dize no
de l'amor me vo murir.
,‫ ִאם ַּרק ַּתגִ יד לִ י כֵׁן‬,‫כֵׁן‬
.‫אֵׁ ָּרדֵׁ ם ָאז בְ ַּשלְ וָּ ה‬
,‫ ִאם לִ י ַּתגִ יד ִהיא לָּאו‬,‫ֹלא‬
!‫בְ ַאהֲ בָּ ָּתּה אֶ גְ וַּ ע‬
‫ִעם ַּמ ְקלוֹן פֹ ה אֶ ְתהַּ לְֵׁך‬
.‫כְ דֵׁ י לִ פְ גש בְ ַּמזָּלטוֹב‬
,‫ִעם ִמ ְש ֶקפֶ ת אֲ ַּטיֵׁל‬
.‫לְ פו ְֹרטּונָּה אֶ אֱ רֹב‬
,‫ ִאם ַּרק ַּתגִ יד לִ י כֵׁן‬,‫כֵׁן‬
.‫אֵׁ ָּרדֵׁ ם ָאז בְ ַּשלְ וָּ ה‬
,‫ ִאם לִ י ַּתגִ יד ִהיא לָּאו‬,‫ֹלא‬
!‫בְ ַאהֲ בָּ ָּתּה אֶ גְ וַּ ע‬
Djunio 26
Kon bien me lavi
26 ‫יוני‬
‫בטוב טבלתי לי‬
Kon bien me lavi,
kon bien m'enshavoni,
kon bien me se izo el banyo.
Asibiva Ham Nesim,
i por modo de lel vine al banyo!
,‫בְ טוֹב ָּטבַּ לְ ִתי לִ י‬
,‫בְ טוֹב גַּם ִה ְס ַּתבַּ נְ ִתי‬
.‫בְ טוֹב עָּ לָּה לִ י הַּ מֶ ְר ָּחץ כֻל ֹו‬
‫כֹה ִת ְחיֶה לִ י ַּח'ם נִ ִסים‬
!‫בּורָך ָּטבַּ לְ ִתי‬
ְ ֲ‫הֵׁ ן ַּרק בַּ ע‬
Djunio 27
Shavon del bakal
Shavon del bakal,
lifa del bakal,
todo lo tomi fiado.
Si me veriash Ham Bohor
Si me veriash Ham Bohor
adientro del banyo,
kon dos telikas
o tres telikas
kon una de kada lado.
La la la...
27 ‫יוני‬
‫סבון מן המכלת‬
‫ַּסבוֹן ִמן הַּ ַּמ ֹכלֶת‬
,‫ּוספוֹג ִמן הַּ ַּמ ֹכלֶת‬
ְ
.‫הַּ כֹל בְ הַּ ָּקפָּ ה ל ַָּּק ְח ִתי‬
,‫ית ַּח'ם בוֹכוֹר‬
ָּ ‫לּו ַּרק ָּר ִא‬
!‫ית‬
ָּ ‫לּו ַּרק או ִֹתי ָּר ִא‬
,‫טוֹבֶ לֶת לִ י ָּשם בַּ מֶ ְר ָּחץ‬
,‫ִעם ְש ֵׁתי בַּ לָּנִ יוֹת‬
,‫ָּשֹלש בַּ לָּנִ יוֹת‬
.‫ִמכָּל ְצ ָּד ַּדי מֻ ֶקפֶ ת‬
...‫לָּה לָּה לָּה‬
Djunio 28
A Hanun biju
A Hanun biju,
mirame este pato.
Si no me lo miras,
mira ke te mato.
El pato tenia
plumas de kolores,
anea le desharon
kon muchas pasyones
28 ‫יוני‬
‫ אוצר שלי‬,‫ חאנום‬,‫הה‬
,‫ אוֹצָּ ר ֶשלִ י‬,‫ ָּחאנּום‬,‫הָּ ּה‬
!‫יחי‬
ִ ִ‫עַּ ל הַּ בַּ ְרוָּ ז הַּ ְשג‬
,‫יתְך‬
ֵׁ ‫ אֲ ִמ‬,‫יחי‬
ִ ִ‫ִאם ֹלא ַּת ְשג‬
!‫יחי‬
ִ ‫הַּ ַּדעַּ ת ַאל ַּת ִס‬
‫הַּ בַּ ְרוָּ ז הָּ יּו ל ֹו‬
,‫נוֹצוֹת כֹה ַּמזְ ִהירוֹת‬
ָּ‫הֻ פְ ַּקד הּוא בְ יָּדֶ יה‬
.‫ּומרוֹרוֹת‬
ְ ‫לִ כְ אֵׁ ב‬
‫יוני ‪29‬‬
‫אבונו בונו את הברווז חפשי נא‬
‫ַּאבּונּוִּֽ ‪-‬בּונּוִּֽ ‪ ,‬אֶ ת הַּ בַּ ְרוָּ ז ַּחפְ ִשי נָּא‪,‬‬
‫יתְך‪ִ ,‬ש ְמ ִעי נָּא!‬
‫אּוצי לְ ַּחפְ ש ֹו‪ ,‬אֲ ִמ ֵׁ‬
‫ִאם ֹלא ָּת ִ‬
‫הָּ ּה‪ ,‬בַּ ְרוָּ זוֹן הָּ יָּה זֶה‪ ,‬בְ ִמ ְש ַּמנִ ים טוֹבֵׁ עַּ ‪,‬‬
‫אוֹת ֹו ִמכְ בָּ ר פִ ַּט ְמ ִתי בִ ַּירק אֵׁ בּוס שוֹפֵׁ עַּ ‪.‬‬
‫אֲ הָּ ּה‪ ,‬כֵׁיצַּ ד הֵׁ עֵׁ זּו אֶ ת הַּ בַּ ְרוָּ ז ל ַָּּקחַּ ת!‬
‫הָּ יָּה הּוא הַּ בַּ ְרוָּ ז‪ ,‬יָּפֶ ה‪ָ ,‬אדֹם ְשפָּ ַּתיִם‪,‬‬
‫וַּ ַּדאי ִמכְ בָּ ר נִ זְ לַּל הּוא‪ ,‬תֻ בַּ ל הֵׁ יטֵׁ ב בְ ַּייִן‪.‬‬
‫אֲ הָּ ּה‪ ,‬כֵׁיצַּ ד הֵׁ עֵׁ זּו אֶ ת הַּ בַּ ְרוָּ ז ל ַָּּקחַּ ת!‬
‫ַאראבַּ אלִ י ָּג'אר* ִמהַּ ְר ִתי וְ הָּ לַּכְ ִתי‬
‫לְ ַּ‬
‫בִ גְ לַּל אוֹת ֹו בַּ ְרוָּ ז גו ָֹּרל אֲ זַּי פָּ ַּת ְח ִתי‪.‬‬
‫אֲ הָּ ּה‪ ,‬כֵׁיצַּ ד הֵׁ עֵׁ זּו אֶ ת הַּ בַּ ְרוָּ ז ל ַָּּקחַּ ת!‬
‫ַּאבּונּוִּֽ ‪-‬בּונּוִּֽ ‪ ,‬אֶ ת הַּ בַּ ְרוָּ ז ַּחפְ ִשי נָּא‪,‬‬
‫יתְך‪ִ ,‬ש ְמ ִעי נָּא!‬
‫אּוצי לְ ַּחפְ ש ֹו‪ ,‬אֲ ִמ ֵׁ‬
‫ִאם ֹלא ָּת ִ‬
‫*‬
‫רובע באיסטנבול‬
Djunio 29
Abunu bunu bushkalo 'ste pato
Abunu bunu bushkalo 'ste pato.
Si no me lo bushkas mira ke te mato!
El patiko era yeno de gudrura
ke lo besleyi el tiempo la vidrura.
Komo me kidearon a yevar el pato
El pato tenia mushos kolorados,
ya lo beverian kon vino kolorado
Komo me kidearon a yevar el pato
Un dia me fui Arabadjilar*
por modo del pato avrir un goral,
Komo me kidearon a yevar el pato
Abunu bunu bushkame este pato.
Si no me lo bushkas yo a ti te mato!
* Kuartier en Estambol
‫יוני ‪30‬‬
‫ראי גברתי‪ ,‬כי אחכה לך‬
‫(שיר חתונה)‬
‫ְר ִאי גְ בִ ְר ִתי‪ ,‬כִ י אֲ ַּחכֶה לְָּך בְ יוֹם ִראשוֹן בַּ ב ֶֹקר‪.‬‬
‫זְ ִקיפִ ים ִהצַּ בְ ִתי בָּ ְרחוֹבוֹת‪,‬‬
‫ָאמאן!‬
‫ָאמאן‪ָּ ,‬‬
‫צוֹפִ ים בַּ ַּחלוֹנוֹת‪ָּ ,‬‬
‫ְר ִאי גְ בִ ְר ִתי‪ ,‬כִ י אֲ ַּחכֶה לְָּך‪,‬‬
‫עַּ ד כִ י אֶ ְראֶ ה פָּ ַּניְִך‪.‬‬
‫ָאמאן!‬
‫ָאמאן‪ָּ ,‬‬
‫לְ כִ י נָּא לְ ָּשלוֹם גְ בִ ְר ִתי‪ָּ ,‬‬
Djunio 30
Mira dama ke vos aspero
(Kantiga de boda)
Mira dama ke vos aspero alhad demanyana.
Yasakchis meti por las kayes,
djentes por las ventanas, aman, aman!
Mira dama ke vos espero
asta ver vuestra kara en paz.
A senyora vayash en las buenas oras, aman, aman.
Descargar

30-16