‫בעזהי"ת‬
‫הלכות שבת‬
‫הלכות מוקצה‬
‫‪II‬‬
‫הרב יוסף יצחק שליט"א‬
‫פייגעלשטאק מד"א‬
‫לטלטל שלא לצור‬
‫כלל‬
‫מוקצה מחמת ‪.....‬‬
‫ו‬
‫גופו‬
‫ו‬
‫מצוה‬
‫ו‬
‫חסרו כיס‬
‫ו‬
‫כלי שמלאכתו‬
‫ל ו‬
‫ו‬
‫כלי שמלאכתו‬
‫לה ת‬
‫ות‬
‫אוכלי ומשקי‬
‫המותרי‬
‫מחמה‬
‫לצל‬
‫לצור גופו‬
‫ומקומו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
Mover lo …
Muktza por …….
No ser un Instrumento
ser elementos de
Mitzváh
perjuicio en el valor
económico
del Instrumento
ser destinado para hacer
algo prohibido
ser destinado para hacer
algo permitdo
Comidas y Bebidas
permitidas
Sin
motivo
A la sombra
A proteger
El
instrumento
Por su
Propio uso
O nececita
su
lugar
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
‫כלי שמלאכתו לאיסור מותר לטלטלו בי‬
‫לצור גופו כגו קורדו לחתו בו דבילה‬
‫וקורנס לפצוע בו אגוזי או אפילו לסמו בו‬
‫כלי וכיוצא בזה בי לצור מקומו אבל לצור‬
‫הכלי עצמו כגו שהכלי מונח במקו שירא‬
‫שלא יגנב מש או שלא יפול וישבר או שמונח‬
‫בחמה וירא שלא יתבקע ש ורוצה לטלטלו‬
‫מש למקו הצל וכל כיוצא בזה אסור‬
‫וא מחשב עליו להשתמש בו תשמיש‬
‫במקו אחר או שמחשב להשתמש איזה‬
‫תשמיש במקו זה שהכלי מונח ש‬
‫מותר לו לטלטלו ממקו זה אף על פי‬
‫שעיקר כוונתו בטלטולו הוא כדי שלא‬
‫יגנב או ישבר במקו זה‪:‬‬
Un instrumento que es destinado a
trabajos prohibidos en Shabat, está
permitido moverlo dependiendo del
uso que se le va a dar, como un
martillo para abrir un coco, una
aguja para sacar una astilla, una
tijera para cortar hojas de lechuga,
O si necesita el lugar, si hay una silla
sobre la que hay una lapicera o un
destornillador y necesito sentarme,
puedo moverlos para usar este lugar.
Pero si quiero moverlo para cuidar el
instrumento, por ejemplo, si hay un
martillo o una sierra eléctrica en la
terraza, y por temor a que los vecinos
lo roben, a que se rompa, o a que se
moje con la lluvia, quiero guardarlo,
está prohibido moverlo.
Pero si lo muevo con la intención
de sentarme allí, también lo puedo
guardar aunque la segunda
intención es para que no lo roben, o
se moje con la lluvia, etc.
‫• כשמטלטלו לצור מקומו אינו צרי‬
‫להשליכו מידו מיד שפינוהו ממקו זה‬
‫הצרי לו‪ ,‬אלא מותר להניחו באיזה מקו‬
‫שירצה להצניעו ש ‪ ,‬שכיו שכבר הוא בידו‬
‫רשאי לטלטלו יותר ממה שצרי לו‪ ,‬ואפילו‬
‫א שכח ונטל בידו מוקצה גמור רשאי‬
‫לטלטלו לכל מקו שירצה‪ ,‬כיו שכבר הוא‬
‫בידו‪ ,‬ויש מי שאוסר במוקצה גמור‪ ,‬וראוי‬
‫לחוש לדבריו‪ ,‬אלא א כ במקו הפסד כמו‬
‫שנתבאר בסי' רס"ו‪:‬‬
Una vez que lo moví para usar el lugar,
ya que lo tengo en la mano, moviéndolo
de modo permitido, puedo llevarlo al
lugar que desee, aunque sea para
proteger el elemento, por ejemplo, si hay
un bolígrafo sobre una silla, puedo
levantarlo para poder sentarme, y una
vez que lo tengo en la mano puedo
guardarlo en el mochila del colegio.
‫• כלי שמלאכתו להיתר דהיינו שהוא‬
‫מיוחד לתשמיש המותר בשבת כגו כוס‬
‫וקערה וכיוצא בה ‪ ,‬מותר לטלטלו אפילו‬
‫שלא לצור גופו ומקומו‪ ,‬אלא לצור‬
‫הכלי עצמו‪ ,‬שחושש עליו שלא ישבר או‬
‫שלא יגנב מש ‪ ,‬ומטלטלו מש להצניעו‬
‫או שמטלטלו מחמה לצל שחושש שלא‬
‫יתבקע בחמה‪ ,‬אבל שלא לצור כלל‬
‫אסור לטלטל שו כלי אף על פי‬
‫שמלאכתו להיתר‪.‬‬
Un instrumento que está destinado a
trabajos permitidos en Shabat; como
platos, vasos, tenedores, cuchillos, se los
puede mover también por necesidad de
proteger a los mismos, como en la suka
luego de comer, si dejo lo vajilla y hay
temor de que la roben, me está permitido
moverla.
Pero sin motivo esta prohibido a moverlo
‫• כלי שמלאכתו לאיסור ולהיתר מותר‬
‫לטלטלו אף לצור הכלי עצמו כדי כלי‬
‫שמלאכתו להיתר הואיל והוא מיוחד ג כ‬
:‫למלאכת היתר‬
• Un instrumento que está destinado a
trabajos permitidos y prohibidos, la
ley va como si el mismo estuviera
destinado a labores permitidas.
‫ח' ומכל מקו מותר לאד לישא הסכי‬
‫אצלו אף כשהול לבית הכנסת במקו שיש‬
‫ש עירוב‪ ,‬אף על פי שאינו צרי ש לסכי ‪,‬‬
‫כיו שיצטר לו אחר כ בו ביו ‪ ,‬ולא אסרו‬
‫טלטול שלא לצור אלא כשאינו צרי לו כלל‬
‫כל היו ‪ ,‬אבל א ישתמש בו היו והוא‬
‫נושאו אצלו כדי שיהיה מוכ לו בשעתו‬
‫מותר‪ ,‬כיו שהוא חפץ בכ שיהיה מוכ לו‪,‬‬
‫הרי זה טלטול לצור ‪:‬‬
En un lugar que hay eruv (y por eso
está permitido cargar en la calle o en el
patio) está permitido cargar un
cuchillo, para tenerlo listo para usar en
la oportunidad que se presente, y esto
se considera que lo muevo para usarlo,
y no se considera moverlo sin
necesidad, y por eso está permitido.
‫• י"ד כל מוקצה אינו אסור אלא בטלטול‪,‬‬
‫אבל מותר ליגע בו בידיו‪ ,‬ובלבד שלא ינענע‬
‫אפילו מקצתו‪ ,‬וכמו שנתבאר בסי' רס"ה‪.‬‬
‫ולכ מותר ליגע במנורה שהנרות דולקות‬
‫עליה‪ ,‬א אינה תלויה באויר כמו שנתבאר‬
‫ש ‪ .‬או בתנור בית החורף שהאש דולקת‬
‫בתוכו‪ ,‬וכ מותר ליקח דבר היתר המונח‬
‫על דבר מוקצה‪ ,‬כמו שנתבאר ש ‪ .‬וכ‬
‫להניחו על גביו‪ ,‬וכ מותר לישב עליו‪.‬‬
‫אף א הוא מתנענע תחתיו‪ ,‬שטלטול‬
‫כלאחר יד הוא‪ ,‬ובלבד שלא יגע בו בידיו‬
‫כמו שיתבאר‪ .‬מפני שכל מוקצה אינו‬
‫אסור בהנאה להשתמש בו בלא טלטול‪,‬‬
‫ובלבד שלא יעשה מעשה בגוף המוקצה‬
‫ע"י תשמיש זה‪ ,‬כגו להצית אש ביו"ט‬
‫תחת עצי מוקצה‪ ,‬אע"פ שאינו מזיז כלל‬
‫כמו שיתבאר בסי' תק"א‪:‬‬
‫ט"ו כל מוקצה אינו אסור אלא לטלטלו‬
‫כדרכו בחול‪ ,‬דהיינו בידיו‪ ,‬אבל מותר‬
‫לטלטלו בגופו‪ ,‬כמו שיתבאר בסי' שי"א‪.‬‬
‫וזהו נקרא טלטול כלאחר יד שהוא בשינוי‬
‫מדר החול‪ ,‬ולכ מותר לטלטל מוקצה‬
‫ברגליו לפנותו לכא ולכא דר הילוכו‬
‫לצור מקומו‪ ,‬או אפילו לצור המוקצה‬
‫עצמו כדי להצניעו (עיי סי' שי"א)‪ ,‬ואי‬
‫צרי לומר שמותר לטלטל מוקצה ע"י נפוח‬
‫שאי ל טלטול כלאחר יד גדול מזה‪:‬‬
• Toda la prohibición de Muktze
consiste en NO MOVERLO, pero
está permitido tocarlo, solamente que
se cuide de no moverlo, por ejemplo:
se puede apoyar las manos sobre una
estufa para calentarlas sin moverla, se
puede apoyar un plato sobre un
computadora sin moverla, o retirar
una botella de bebida de ese lugar, o
casos parecidos.
Ahora, si se trata de un artículo
colgado, es imposible tocarlo sin
moverlo, por ejemplo una luz prendida
colgada del techo, y sobre la misma
apoya comida o bebida, no los puede
retirar, por que es imposible hacerlo sin
mover la luz.
También la prohibición es de mover
con la mano como se hace siempre,
pero moverlo en forma ridícula
(denominado kli ajar iad), está
permitido,
por ejemplo: soplar un billete de 100
dólares que está sobre la silla en la que
me quiero sentar, o similar, o un
juguete que está en el piso lo puedo
mover con el pie para tener lugar para
pasar y pisar, pero si hay una pelota en
el piso, no la puede mover con el pie,
por ser el modo correcto y así se
acostumbra moverla.
? ‫ות לטלטל וקצה‬
‫ת‬
Cuándo está permitido
mover lo que es muktze?
‫• מ"ט קוץ המונח ברשות הרבי מותר‬
‫לטלטלו פחות פחות מד' אמות עד‬
‫שיסלקנו לצדי רשות הרבי ‪ ,‬ובכרמלית‬
‫מטלטלו כדרכו אפילו הרבה בעקירה‬
‫אחת‪ ,‬מפני שיש לחוש שמא יזוקו בה‬
‫רבי ‪ ,‬ובמקו היזק רבי לא גזרו על‬
‫שבות טלטול ד' אמות בכרמלית‪ ,‬או‬
‫פחות פחות מד' אמות ברשות הרבי ‪,‬‬
‫וטלטול וקצה‪:‬‬
Cosas peligrosas como vidrio roto,
pinches, instrumentos filosos, u
otro tipo de elemento peligroso,
está permitido moverlo para
proteger de accidentes a las
personas que pasan allí, aunque los
mismos sean muktze
‫•‬
‫ע"ב כל דבר מטונף כגו רעי וקיא וצואה בי של‬
‫אד בי של תרנגולי וכיוצא בה ‪ ,‬א היו‬
‫בחצר שהוא דר בה‪ ,‬דהיינו חצר לפני הבית או‬
‫שאצל הבית‪ ,‬שהוא יוצא ונכנס לתוכה תדיר‪,‬‬
‫שזהו מקו שמקפידי עליו שלא יהא בו‬
‫טינוף‪ ,‬מותר להוציא לאשפה או לבית הכסא‬
‫אפילו בידיו ממש בלא כלי‪ .‬וזה הוא הנקרא‬
‫בכל מקו גרף של רעי‪ ,‬וכ א ה במבוי‬
‫במקו דריסת הרגל‪ ,‬מותר לסלק לצדדי ‪.‬‬
‫אבל א ה מונחי בחצר אחרת שאינו דר‬
‫ש ‪ ,‬וכ א ה בחצר שאחורי הבית שזהו‬
‫מקו שאי מקפידי עליו א יש בו טינוף‪,‬‬
‫אלא א כ יושבי ש ‪ ,‬אבל כשאי יושבי‬
‫ש אי מקפידי ‪ ,‬אף שנכנסי ויוצאי ש ‪,‬‬
‫הואיל ואי נכנסי ויוצאי ש תדיר‪ ,‬לפיכ‬
‫אסור להוציא מש אלא א כ יושב ש ‪.‬‬
‫וא ירא מפני התינוק שלא יל שמה ויתלכל‬
‫בה ‪ ,‬מותר לכפות עליה כלי‪ ,‬שהכלי ניטל אף‬
‫בשביל דבר שאינו ניטל בשבת‪ ,‬כמו שנתבאר‬
‫בסי' רע"ז‪ .‬ואף א ה בחצר שדר בה אלא‬
‫שה בחלק המוקצה מהחצר לאשפה או‬
‫לתרנגולי ‪ ,‬אסור להוציא מש ‪.‬‬
• Todo tipo de suciedad (como materia
fecal) está permitido moverla para
mantener la vivienda limpia y
agradable para estar, por ejemplo: se
volcó bebida al piso, a este líquido
nadie lo va a tomar, por eso es
muktze, pero por ser molesto, al estar
sucio, está permitido moverla con un
secador de goma, pero no con un
trapo por la prohibicin de “Sejita”.
Otra ejemplo: una persona vomitó en
un plato de comida, éste ya no es apto
para ser comestible y es muktze, pero
esta permitido limpiarlo, para tener el
lugar limpio y agradable.
‫•‬
‫ע"ה אי עושי גרף של רעי לכתחלה דהיינו‬
‫שמביא לפניו דבר שעתיד לימאס או‬
‫שעושה דבר שעתיד לימאס וסומ בדעתו‬
‫שיוציאנו אח"כ כשימאס שאף שהתירו‬
‫להוציא הדבר המאוס מכל מקו לא‬
‫יעשה לכתחלה דבר שיהיה בודאי אח"כ‬
‫מאוס לפניו ויוציאנו ומכל מקו א עבר‬
‫ועשה כ מותר להוציאו אח"כ וא אי‬
‫בדעתו בתחלה שיוציאנו אח"כ מותר‬
‫לעשות כ אף לכתחלה ואח"כ א נמל‬
‫להוציאו הרי זה מותר‪:‬‬
No se debe generar suciedad, para que luego
esté permitido de moverla por la molestia
que sea el hogar limpio, por ejemplo: NO se
debe pelar un huevo sobre la mesada, y
luego, ya que tiene una montaña de cáscara
de huevo [que es Muktze] lo mueva a la
basura por ser molesta en la cocina. Pero si
ya peló los huevos y hay cáscaras sobre la
mesada, está permitido limpiar aunque
transgredió en generar suciedad en shabat en
un lugar que molesta.
‫•‬
‫פ"ג אסור לשחוק בכדור בשבת ויו"ט‬
‫לפי שאסור לטלטלו מפני שאי‬
‫תורת כלי עליו ויש מתירי לטלטלו‬
‫ולשחוק בו ברשות הרבי (היחיד)‬
‫ונהגו מקד להקל ולא מיחו ביד‬
‫הואיל ויש לה על מי שיסמוכו‪:‬‬
Una pelota (y así también otros
juguetes) son Muktze por no ser Keli,
de acuerdo a la primera opinión, pero
a los menores de Bar – Bat Mitzvah,
les permitimos jugar en Shabat, como
será visto en otra halaja más adelante.
‫או"ח סי' ש"ט סעי' א' נוטל אד את בנו ברשות‬
‫היחיד והאב בידו ואינו חשוב כמטלטל את‬
‫האב בידיו והוא שאי אפשר בעני אחר כגו‬
‫שיש לבנו געגועי עליו שא לא יטלנו יחלה‬
‫ולא גזרו על טילטול שלא בידי ממש‬
‫במקו סכנת חולי וג אי אפשר להשלי‬
‫האב מיד התינוק מפני שיצעק ויבכה‬
‫אבל א אי לו געגועי עליו אסור ליטלו‬
‫ואינו דומה לשאר טילטול דבר האסור‬
‫שמיטלטל מאיליו ע"י שמטלטל בידו את‬
‫הדבר המותר שעמו שהתירו חכמי כשאי‬
‫אפשר לנער האיסור מ ההיתר כמו שיתבאר‬
‫לפי שלא התירו כ אלא כשצרי לדבר‬
‫המותר אבל כא אי זה צור כל כ ליטול‬
‫את התינוק כשאי לו געגועי עליו‪:‬‬
‫ב' ואפילו כשיש לו געגועי עליו לא התירו‬
‫אלא באב אבל א דינר בידו אסור אפילו‬
‫לאחוז בידו והוא מהל ברגליו ברשות היחיד‬
‫גזרה שמא יפול הדינר מידו וישכח אביו‬
‫ויגביהנו ונמצא מטלטל מוקצה טלטול גמור‬
‫ולטלטול גמור חששו וגזרו אפילו במקו‬
‫סכנת חולי כיו שאי ש סכנת נפש א לא‬
‫יטלנו ‪:‬‬
‫לטלטל שלא לצור‬
‫כלל‬
‫מוקצה מחמת ‪.....‬‬
‫ו‬
‫גופו‬
‫ו‬
‫מצוה‬
‫ו‬
‫חסרו כיס‬
‫ו‬
‫כלי שמלאכתו‬
‫ל ו‬
‫ו‬
‫כלי שמלאכתו‬
‫לה ת‬
‫ות‬
‫אוכלי ומשקי‬
‫המותרי‬
‫מחמה‬
‫לצל‬
‫לצור גופו‬
‫ומקומו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
‫ות‬
Mover lo …
Muktza por …….
No ser un Instrumento
ser elementos de
Mitzváh
perjuicio en el valor
económico
del Instrumento
ser destinado para hacer
algo prohibido
ser destinado para hacer
algo permitdo
Comidas y Bebidas
permitidas
Sin
motivo
A la sombra
A proteger
El
instrumento
Por su
Propio uso
O nececita
su
lugar
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Prohibido
Permitido
Prohibido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
Permitido
‫וקצה ג ו‬
Piedras
‫אבני‬
Dinero ‫מעות‬
Documentos
‫שטרות‬
Madera ‫עצי‬
cañas
‫קני‬
vigas ‫קורות‬
Polvo ‫עפר‬
arena ‫וחול‬
Harina ‫קמח‬
masa cruda ‫עיסה‬
Un cadáver ‫המת‬
Animales ‫בעלי חיי‬
‫מאכלות האסורות בהנאה‬
Comidas prohibidos de provecho
Ropa que tene Shatnez ‫בגדי שעטנז‬
‫כל ם וקצה‬
Cuchillo de Shejitáh ‫סכי של שחיטה‬
Cuchillo de Miláh ‫סכי של מילה‬
‫איזמל או סכי של ספרי‬
Cuchillo de Sofer
‫נייר חלק העומד לכתיבה‬
Papel blanco para escribir
Camara fotografico
Computador
Celular
Instrumento de medecina o Labortrio
Balanca de joyero
Gravador
Video
Sejaj de la Sucáh ‫סכ הסוכה‬
El Lulav ‫ארבע מיני‬
Las velas de Iom Tov ‫נר של יו טוב‬
‫ו‬
‫כל ם ש ל כתם ל‬
Tefilin ‫תפילי‬
Shofar ‫שופר‬
Candelabro ‫מנורה‬
Vela ‫נר‬
Aguja ‫מחט‬
Birome y Lapiz ‫עט עפרו‬
Pincel ‫מברשת‬
Martillo y Destornillador ‫פטיש מברג‬
‫קרדו שמבקעי בו עצי‬
Hacha para cortar madera
‫קורנוס של נפחי או של זהבי‬
Martillo del herrero y Joyero
. ‫סירי שמבשלי בה‬
Ollas de cocinar
Candelabra ‫מנורה‬
Ventilador
Lampara de luz
Automovil
‫כל ם ש ל כתם לה ת‬
‫ צלחת כוס‬plato vaso
‫ סכי מזלג וכף‬cuchillo tenedor cuchara
‫בגדי‬
ropa
‫ כסא ושולח‬silla mesa
Joyas ‫תכשיטי‬
Anteojos
‫משקפי‬
Descargar

Diapositiva 1