Septembre 1
Sion tu mi ojo preto
Sion tu mi ojo preto
azme saver tu sekreto
kita el velo preto
kerida Sion.
Yo por ti regreto
por tu grande apreto
ke en muy presto
salvara Sion.
1 ‫ספטמבר‬
‫ציון בבת עיני‬
,‫ִצּיוֹן בָּ בַ ת עֵ ינִ י‬
,‫ְראוֹת פָּ ַניְִך ְתנִ י‬
,‫ְצ ִעיף אֶ בְ לְֵך ַשנִ י‬
.‫י ִַק ָּיר ִתי ִצּיוֹן‬
,‫בַ צַ ר לְָּך ָּשח אֲ נִ י‬
,‫וְ ַרב ַדאֲ בוֹנִ י‬
‫ַמהֵ ר ֶת ְחזֶה עֵ ינִ י‬
.‫גְ אֻ ל ֵָּתְך ִצּיוֹן‬
Djunta la nasion
kon buena intension.
Apronta salvasion
adientro de Sion.
Trae la bendision
ke es nuestra intension
por solevantar
bandera de Sion
,‫ַקבֵ ץ נָּא ִחיש לְ אֹם‬
,‫מֵ עֲ בָּ ִרים הֲ לוֹם‬
‫וְ גַם ָּתבִ יא פִ ְדיוֹם‬
.‫עַ ל הַ ְר ֵרי ִצּיוֹן‬
,‫אֱ צֹל בִ ְרכַת ָּשלוֹם‬
,‫ַא ְמצֵ נּו נָּא הַ ּיוֹם‬
‫עֵ ת כִ י נָּנִ יף לָּרוֹם‬
.‫י ְַח ָּדו ִדגְ לֵי ִצּיוֹן‬
Septembre 2
La komida de la manyana
La komida de la manyana
la tadre la traigo atras
ke lo sepa la mi mama
ke yo kero despozar.
2 ‫ספטמבר‬
‫הן את ארוחת הבקר‬
,‫רּוחת הַ ב ֶֹקר‬
ַ ֲ‫אֶ ת כָּל א‬
!‫ כֵן‬,‫ַאחזִ יר ִעם עֶ ֶרב‬
ְ ‫פֹ ה‬
:‫ֶש ֵת ַדע לָּּה ָּככָּה ִא ָּמא‬
!‫'נִ י רוֹצָּ ה לְ ִה ְת ַח ֵתן‬
‫ספטמבר ‪3‬‬
‫ערב של מאי רענן ופורח‬
‫עֶ ֶרב ֶשל ַמאי‪ַ ,‬רעֲ נָּן ּופו ֵֹר ַח‪,‬‬
‫אתי בִ ְשבִ יל עֲ ַקלְ ַקל‬
‫ָּׂשּוח יָּצָּ ִ‬
‫ל ַ‬
‫פָּ ג ְַש ִתי ָּשם עֶ לֶם ְש ַח ְר ַחר וְ גָּבוֹּהַ ‪,‬‬
‫זָּקּוף‪ָּ ,‬רם כְ ת ֶֹרן; הָּ יָּה הּוא ַחּיָּל‪.‬‬
‫ַאחר ְצעָּ ַדי הּוא עָּ ַקב וְ ִהפְ ִסיעַ ‪,‬‬
‫ַ‬
‫צָּ עַ ד וְ ִר ַמנִ י ּוכְ לָּל ֹלא ָּח ַמל!‬
‫הוֹי ִא ָּמא ֶשלִ י‪ַ ,‬מה‪-‬זֹאת‪ֹ ,‬לא י ַָּד ְע ִתי‪,‬‬
‫לִ ְהיוֹת ְמאֹ הֶ בֶ ת פִ ְתאוֹם בְ ַחּיָּל‪.‬‬
‫ בִ ִתי‪ַ ,‬מה ָּק ָּרה‪ ,‬מֶ ה עָּ ִׂשית‪ ,‬נָּא הַ גִ ִידי‪,‬‬‫בָּ עֶ ֶרב הַ הּוא ִעם אוֹת ֹו הַ ַחּיָּל?‬
‫ ָּדבָּ ר ֶשהּוא טוֹב וְ כֹה ַרע ‪ִ -‬אם אֹ ַמר לְָּך‬‫הֲ ֵרי ַתהַ ְרגִ י או ִֹתי‪ִ ,‬א ָּמא‪ִ ,‬חיש ַקל!‬
Septembre 3
Una tadre freskita de Mayo
Una tadre freskita de Mayo
al kampo sali a kaminar
m'enkontri kon un joven moreno
De alta'statura; era el militar.
El me sigio me sigio mis pasos
Sigio mis pasos me kijo enganyar
Mama mia yo no savia
lo ke era el amor kon un militar.
- Ija mia lo ke azias
lo ke azias kon el militar?
-Una koza tan buena y tan mala,
si te lo digo me vas a matar.
‫ספטמבר ‪4‬‬
‫רוקו רוצה מיטה אירופית‬
‫רּוקּוּֽ רוֹצָּ ה ִמ ָּטה אֵ ירוֹפִ ית‬
‫ִעם כ ִָּרּיוֹת ִמבַ ד לָּבָּ ן‪.‬‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּולֶה‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּו ֶללֶה גֶל בָּ אנָּה גֶל‪.‬‬
‫רּוקּוּֽ רוֹצָּ ה ַדי ְָּסה ֶשל לֶחֶ ם‪,‬‬
‫ַאְך בַ ְקדֵ ָּרה ֹלא ִת ְתבַ ֵשל‪.‬‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּולֶה‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּו ֶללֶה גֶל בָּ אנָּה גֶל‪.‬‬
‫רּוקּוּֽ רוֹצָּ ה גְ בִ ינָּה בַ לֶחֶ ם‪,‬‬
‫שּוטה לָּּה ֹלא ַת ְספִ יק!‬
‫פַ ת פְ ָּ‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּוּֽ רּוקּולֶה‬
‫ַאיידֶ ה רּוקּוּֽ רּוקּו ֶללֶה גֶל בָּ אנָּה גֶל‪.‬‬
Septembre 4
Ruku kere kama a la franka
Ruku kere kama a la franka
kon kushines de hase blanka
Ayde Ruku Ruku Ruku Rukule.
Ayde Ruku Rukulele gel bana gel.
Ruku kere paparika,
no le koze la calderika.
Ayde Ruku Ruku Ruku Rukule.
Ayde Ruku Rukulele gel bana gel.
Ruku kere pan y kezo,
no le abasta pan y medio.
Ayde Ruku Ruku Ruku Rukule.
Ayde Ruku Rukulele gel bana gel.
Septembre 5
El papas ya m'enganyo
El papas ya m'enganyo
kon dos tres palavrikas
Deshame m'alevantare,
toma 'ste piano tanyeme.
Deshame m'alevantare,
toma kuchiyo matame!
5 ‫ספטמבר‬
‫בשלוש מלים הכומר‬
‫בְ ָּשלוֹש ִמלִ ים הַ כֹמֶ ר‬
.‫פִ ָּתה או ִֹתי וַ אֶ ְתפַ ֶתה‬
,‫הָּ נַח לִ י וְ ָאקּום עַ ָּתה‬
.‫ָּנגֵן ּופְ רֹט לִ י בַ פְ ַסנְ ֵתר‬
,‫הָּ נַח לִ י וְ ָאקּום עַ ָּתה‬
!‫ ַמהֵ ר‬,‫נְ עַ ץ בִ י ַסכִ ינְ ָך‬
Septembre 6
Musiyu Alberto
Musiyu Alberto
tienes el putin avierto,
mira que es verguensa!
Echate un remedio
i amanyana me lo gano
Vay vay vay!
6 ‫ספטמבר‬
‫מוסיה אלברטו‬
‫מּוסיֶה ַאלְ בֶ ְרט ֹו‬
ְ
,‫ַמגָּפְ ָך פָּ עַ ר אֶ ת פִ יו‬
!‫בּושה‬
ָּ ‫ אֵ יז ֹו‬,‫בּושה‬
ָּ ‫אֵ יז ֹו‬
‫ַמהֵ ר הָּ טֵ ל ב ֹו ְטלַאי בֵ ינְ ַתיִם‬
.‫ָּמ ָּחר אֶ זְ כֶה ב ֹו ָאנֹ כִ י‬
!‫וַ י וַ י וַ י‬
Septembre 7
Tu si me dizes "si"
7 ‫ספטמבר‬
"‫ תאמרי לי "כן‬,‫אם תאמרי‬
Tu si me dizes "si"
kon repozo vo dormir.
Tu si me dizes "no"
del amor me vo morir!
"‫ֹאמ ִרי לִ י "כֵן‬
ְ ‫ ת‬,‫ֹאמ ִרי‬
ְ ‫ִאם ת‬
.‫ישן לִ י בְ ַשלְ וָּ ה‬
ַ ‫ָאז ִא‬
,"‫ֹאמ ִרי לִ י "ֹלא‬
ְ ‫ ת‬,‫ֹאמ ִרי‬
ְ ‫ִאם ת‬
.‫ָאז ָאמּות מֵ ַאהֲ בָּ ה‬
Palomba keria ser
i bolar por el aver
En tu corason entrar
ke me digas lo que es.
‫כְ מ ֹו י ֹונָּה אֹ בֶ ה לִ ְהיוֹת‬
,‫ל ְַמרו ִֹמים ִחיש אֶ ֱעלֶה‬
‫אֶ ל לִ בֵ ְך אֲ זַי אֶ ְחדֹר‬
.‫סוֹדו ָֹּתיו לִ י ְי ַגלֶה‬
Septembre 8
Barona vo azerte
Barona vo azerte,
rika komo mi.
Mis bienes te vo darte
por un bezo de ti.
I vate vate vate d'aki
ke por montanyas yo nasi.
Tu no seras para mi
palavra a otro di.
Echa el ojo enfrente
i mira ken viene,
el es es mi eskojido
prometa tiene de mi.
8 ‫ספטמבר‬
‫ברונית אצלי תהיי את‬
,‫בָּ רוֹנִ ית אֶ ְצלִ י ִת ְהיִי ַא ְת‬
,‫עֲ ִש ָּירה ִת ְהיִי כְ מו ִֹתי‬
‫כּושי כֻל ֹו אֶ ֵתן לְָּך‬
ִ ‫ְר‬
.‫ִאם ַרק ְתנ ְַש ִקי או ִֹתי‬
,‫ לְֵך ִה ְס ַתלֵק נָּא‬,‫לְֵך ִמכָּאן‬
,‫בַ ת הָּ ִרים הֵ ן ָאנֹ כִ י‬
,‫בִ ְשבִ ילִ י כְ לָּל ֹלא נוֹצַ ְר ָּת‬
.‫לְ ַאחֵ ר נָּתּון לִ בִ י‬
‫יטה‬
ָּ ִ‫ הַ ב‬,‫ִה ְס ַתכֵל לְ ָּשם‬
,‫יתי‬
ִ ֵ‫ִמי ָּק ֵרב ל ֹו אֶ ל ב‬
,‫ ְראֵ ה נָּא‬,‫זֶהּו בְ ִחיר לִ בִ י‬
.‫שּורה אֲ נִ י‬
ָּ ‫ב ֹו ַרק ב ֹו ְק‬
Esto oyo'l mansevo
su espada ya travo
se la 'nfinko'n su seno
i al punto murio.
- Ah! dolor ke yo kavzi,
ke tu te morites
en kavza de mi
ke palavra a otro di.
‫זֹאת בִ לְ בַ ד ָּש ַמע הָּ עֶ לֶם‬
,‫ִמנְ ָּדנָּּה ַח ְרב ֹו ָּמ ַשְך‬
‫בְ לִ ב ֹו ְת ָּקעָּ ּה כְ ֶרגַע‬
.‫וְ רּוח ֹו אֲ זַי נָּפַ ח‬
,‫ אֵ יזֶה ַמכְ אוֹב ג ַָּר ְמ ִתי‬,‫ הָּ ּה‬!‫יתָך‬
ְ ‫ַמה ָּמ ָּרה ַאחֲ ִר‬
‫ִעם ַאחֵ ר לִ בִ י ָּק ַש ְר ִתי‬
.‫אתי לְ מו ְֹתָך‬
ִ ֵ‫וְ הֵ ב‬
Septembre 9
Si, si, si te kero
Si, si, si, te kero
ke sos mi mazal entero
No, no, no te kero
ke sos mazal basho entero.
9 ‫ספטמבר‬
‫ בך חפצתי‬,‫ כן‬,‫ כן‬,‫כן‬
‫ בְ ָך ָּחפַ ְצ ִתי‬,‫ כֵן‬,‫ כֵן‬,‫כֵן‬
!‫ ָאכֵן‬,‫ַמזָּלִ י ִהנְ ָך‬
‫ ֹלא בְ ָך ָּחפַ ְצ ִתי‬,‫ ֹלא‬,‫ֹלא‬
!‫ַמזָּלְ ָך ָּשפָּ ל ִמ ְסכֵן‬
Septembre 10
Un plato de chini morado
10 ‫ספטמבר‬
‫צלחת חרסינה סגלגלת‬
Un plato de chini morado
ke ayer yo lo merki,
lo yevi de caye en caye
lo di enbasho i lo rompi.
‫צַ ל ַַחת ַח ְר ִסינָּה ְסגַלְ ֶגלֶת‬
,‫ ַאלְ לַי‬, ָּ‫יתיה‬
ִ ִ‫ְתמוֹל ְקנ‬
‫בְ לֶכְ ִתי בָּ ְרחוֹב ָּמעַ ְד ִתי‬
.‫נִ ְס ְד ָּקה ִהיא בְ י ַָּדי‬
- Asi biva el chanakero
ke me adove este chini
ke paras yo no tengo
al banyo me kero ir.
!‫ ֶשכֹה ִת ְחיֶה לִ י‬,‫ הַ ַק ָּדר‬!‫ נָּא ַת ֵקן‬,‫הַ צַ ל ַַחת‬
‫ ְמ ַמהֶ ֶרת‬,‫לִ י אֵ ין כֶסֶ ף‬
.‫ הָּ בֵ ן‬,‫לַמֶ ְר ָּחץ אֲ נִ י‬
- Asi biva la rubisa
ke s'este esta noche aki
ke a mi kaza vienen turcos
a bever vino y raki.
!‫יסה‬
ָּ ִ‫ כֹה ִת ְחיִי לִ י הָּ רּוב‬,‫ִה ְש ַת ִהי ִע ִמי הַ לֵיל‬
‫תּורכִ ים יָּבוֹאּו‬
ְ ‫יתי‬
ִ ֵ‫לְ ב‬
.‫ נִ ְתה ֹולֵל‬,‫לִ ְשתוֹת עָּ ָּראק‬
Septembre 11
La djente ya me dizen
11 ‫ספטמבר‬
‫אנשים סביב אומרים לי‬
La djente ya me dizen
ke tu sos mi amada
ma kale bien pensado
k'ainda no ay nada.
:‫אֲ נ ִָּשים ָּסבִ יב או ְֹמ ִרים לִ י‬
.‫ נִ בְ חֲ ָּרה‬,‫לִ י בַ ת זּוג ַא ְת‬
,‫יֵש ל ְַחשֹב עַ ל כְָּך עֲ ַדיִן‬
.‫עַ ד כֹה כְ לּום עוֹד ֹלא ָּק ָּרה‬
Tu ke sos para mi
la ventura para ti.
Es a ti ke yo ami
por companya te tomi.
,‫ כֵן ַא ְת נוֹעַ ְד ְת לִ י‬,‫ַא ְת‬
,‫ַמ ָּזלְֵך ֶשלְָּך אֲ נִ י‬
,‫הֵ ן או ָֹּתְך לְ בַ ד ָאהַ בְ ִתי‬
.‫זּוגִ י‬-‫לְ ַק ְח ִתיְך לְ בַ ת‬
Septembre 12
Oh! vesh a la sandaka
Oh! vesh a la sandaka
ke todo bien merese,
le nasio un inieto
k'el Dio lo 'mprezente
Alavar ke vos eskapo
a ver esta 'lgria
Sea un buen siman
i este nasido
tambien el parido.
12 ‫ספטמבר‬
‫ ראו את הסנדקת‬,‫הו‬
,‫ ְראּו אֶ ת הַ ַסנְ דֶ ֶקת‬,‫ה ֹו‬
,‫אשר ְראּויָּה ִהיא‬
ֶ ‫לְ רֹב‬
‫כִ י ִהנֵה נ ֹולַד לָּּה ֶנכֶד‬
.‫ֹלהים נִ ַתן לָּּה‬
ִ ֱ‫ַשי מֵ א‬
‫הֶ אֱ ִריְך הָּ אֵ ל ְשנו ַֹתיְִך‬
!‫אשר‬
ֶ ָּ‫לַחֲ זוֹת בְ זֶה ה‬
!‫ימן טוֹב י ְִהיֶה לְָּך‬
ָּ ‫בְ ִס‬
‫ימן טוֹב גַם ַל ֶּילֶד‬
ָּ ‫בְ ִס‬
!‫ּולְ מוֹלִ יד ֹו גַם כֵן‬
Septembre 13
Estreyas vide
Estreyas vide
ma ellas son brazas
ke a mi perkuran
kemarme sin razon.
13 ‫ספטמבר‬
‫כוכבים ראיתי‬
,‫יתי‬
ִ ‫כ ֹוכָּבִ ים ָּר ִא‬
,‫ג ֶָּחלִ ים לוֹחֲ שוֹת‬
‫בְ לִ י ִסבָּ ה וְ ַטעַ ם‬
.‫או ִֹתי בִ ְקשּו לִ ְׂשרֹף‬
Septembre 14
Esfueno estranyo
Esfueno estranyo
ke me inches de luzion?
Ek, yo despierto
esklamando salvasion.
14 ‫ספטמבר‬
‫חלום זר ומתמיה‬
‫ֵאת‬
ָּ ‫ אֵ יְך ִמל‬,‫חֲ לוֹם זָּר‬
?‫בְ ַא ְשלָּיוֹת לִ בִ י‬
,‫פִ ְתאוֹם נֵעוֹר ִהנֶנִ י‬
!‫ הו ִֹשיעּו לִ י‬:‫זוֹעֵ ק‬
Septembre 15
Primavera en Saloniko
Primavera en Saloniko
en el cafe de Maslum
ay una ninya de ojos pretos
eya canta y sona ut.
El ut toma en la mano
kon djilves toma a sonar.
Va sonando va riendo
va cantando en arab.
"Se derritieron padre y madre
para azerme este boy.
No lo kere Dio de enalto
ke muera de esta amor.
15 ‫ספטמבר‬
‫עת אביב בסלוניקי‬
,‫יקי‬
ִ ִ‫הָּ ָאבִ יב בְ ָּסלוֹנ‬
,"‫בְ בֵ ית הַ ָּקפֶ ה " ַמ ְסלּום‬
‫ָּשם יֵש בַ ת ְשח ַֹרת עֵ י ַניִם‬
.‫ּומ ַנ ֶגנֶת עּוד‬
ְ ‫ָּש ָּרה‬
‫בְ י ָָּּדּה הָּ עּוד אוֹחֶ זֶת‬
,‫בְ רֹב חֵ ן ִתפְ רֹט עָּ לָּיו‬
‫ּומ ַח ֶּיכֶת‬
ְ ‫ְמ ַנ ֶגנֶת‬
:‫ַמ ְש ִמיעָּ ה ִש ֵירי עָּ ָּרב‬
‫"ָאב וְ אֵ ם נַפְ ָּשם הו ִֹציאּו‬
,‫ בְ ג ְַדלָּם או ִֹתי‬,‫ַאט ַאט‬
‫ֹלא יֹאבֶ ה אֵ ל כִ י ָאמּוּֽ ָּתה‬
!‫וְ אֶ גְ וַ ע בְ ַאהֲ בָּ ִתי‬
Ven querida ven morena
onde mi ke te kero amar.
O de negro o de bueno
el tiempo prime gozar.
,‫ ְש ַח ְרח ֶֹרת‬,‫בו ִֹאי י ִַק ָּירה‬
,‫בו ִֹאי וְ נֹ אהַ ב נָּא כָּאן‬
ַ‫בֵ ין בְ טוֹב ּובֵ ין בְ רֹע‬
."‫לְ ַמצוֹת יֵש אֶ ת הַ זְ ַמן‬
Descargar

15-1