Febrero 1
Bien save la roza
Bien save la roza
En ke mano poza,
El mansevo loko
En mosa ermoza.
Dama, ansi es dever!
Dama, ansi es razon!
Ke salgash a bailar,
Ke vos kero ver.
Si mi sinyor m'olvido
Yo nunka la olvidare
1 ‫פברואר‬
‫ביד הלופתת‬
‫בַּ יָּד הַּ ּלוֹפֶ ֶתת‬
‫ָּשבּוי ל ֹו הַּ ּו ֶֶרד‬
‫לֵב נַּעַּ ר ָּשבּוי‬
.‫בְּ יַּד בַּ ת הַּ חֶ מֶ ד‬
!‫ כְָּך נָּאֶ ה וְּ ָּראּוי‬,‫גְּ בִ ְּר ִתי‬
!‫ּומקֻ בָּ ל‬
ְּ ‫ כְָּך ָּראּוי‬,‫גְּ בִ ְּר ִתי‬
,‫ֶש ֵת ְּצ ִאי בְּ ָּמחוֹל‬
.‫ֶשּלַּחֲ זוֹת בָּ ְך אּוכַּל‬
,‫גַּם אֶ ת אֲ דוֹנִ י ִאם אֶ ְּש ַּֽ ַּכ ָּחה‬
‫או ָֹּתּה ֹלא אֶ ְּשכַּח עַּ ד ע ֹולָּם‬
Febrero 2
Esta montanya d'enfrente
Esta montanya d'enfrente
s'asiende i va kemando,
ayi pedri al mi amor,
m'asento i vo yorando.
Arvoliko de yasimin,
yo lo ensembri en mi guerta,
yo lo kresi i lo engrandesi,
otros s'estan gozando.
Sekretos kero deskuvrir,
sekretos de mi vida,
el sielo kero por papel,
la mar kero por tinta.
2 ‫פברואר‬
‫הַּ הָּ ר הַּ זֶה אֲ ֶשר ִמ ֶנגֶד‬
‫הַּ הָּ ר הַּ זֶה אֲ ֶשר ִמ ֶנגֶד‬
‫בְּ אֵ ש ע ֹולֶה ל ֹו ּובוֹעֵ ר‬
- ‫ָּשם ַאהֲ בָּ ִתי ָאבְּ ָּדה לִ י‬
.‫אֶ גְּ עֶ ה בִ בְּ כִ י וַּ אֲ ָּמ ֵרר‬
‫יח ֶשל י ְַּּס ִמין ָּש ַּתלְּ ִתי‬
ַּ ‫ִש‬
‫וְּ ִטפַּ ְּח ִתי בְּ גַּנִ י‬
- ‫בִ ְּמ ִסירּות אוֹת ֹו גִ ַּדלְּ ִתי‬
.‫ִמ ְּתעַּ נְּ גִ ים עָּ לָּיו ז ִָּרים‬
‫לְּ גַּּלוֹת סוֹדוֹת ָּחפַּ צַּ ִתי‬
- ‫סוֹדוֹת ַּחיַּי וְּ גו ָֹּרלָּם‬
ַּ‫נְּ יָּר לּו ַּאְך הָּ יָּה ָּר ִקיע‬
,‫לִ ְּדי ֹו לּו נ ְֶּהפַּ ְך הַּ יָּם‬
Los arvoles por pendolas,
para 'skrivir mis males,
no ay ken sepa mi dolor,
ni ajenos ni parientes.
,‫לְּ קֻ לְּ מו ִֹסים עֲ צֵ י הַּ יַּעַּ ר‬
.‫כְּ דֵ י לִ כְּ תֹב אֶ ת צָּ רו ַֹּתי‬
‫ָּחּושה‬
ָּ ‫אֵ ין ִאיש ֶשכְּ אֵ בִ י י‬
.‫ ֹלא בֵ ין ְּקרוֹבַּ י‬,‫ֹלא בֵ ין ז ִָּרים‬
‫פברואר ‪3‬‬
‫בכלא אני‬
‫ בַּ ֶכלֶא אֲ נִ י‪ ,‬בֵ ין פְּ ָּר ִחים ְּמבַּ ּלָּה ַּא ְּת‬‫לִ בִ י ִמ ְּתעַּ נֶה‪ַּ ,‬א ְּת ֹלא ִמ ְּתיַּפַּ ַּחת‪.‬‬
‫גָּבְּ הּו הַּ ִקירוֹת‪ְּ ,‬רחו ָֹּקה ַּא ְּת ִממֶ נִ י‪,‬‬
‫אֵ לִ י! אֲ בַּ ֵקש‪ָ ,‬אנָּא הו ִֹשיעֵ נִ י‪.‬‬
‫ֵאתי‪ ,‬נִ ְּט ַּרפְּ ִתי‬
‫ַאחֵ ר ִה ְּתַאהֵ ב בָּ ְך‪ִ ,‬קנ ִ‬
‫עָּ לָּה לִ י הַּ ָּדם אֶ ת ַּחיָּיו ָאז ל ַָּּק ְּח ִתי‬
‫חֲ מֵ ש עֶ ְּש ֶרה ְּשנוֹת ֶכלֶא‪ ,‬עָּ לַּי‬
‫הּוטלּו ַאלְּ לַּי‪.‬‬
‫בִ כְּ בָּ לִ ים‪ ,‬י ִַּק ָּירה‪ְּ ,‬‬
‫ַאמאן‪ָּ ,‬מה עוֹד ִת ְּרצֶ ה ִממֶ נִ י‬
‫ ַּ‬‫גַּם ִאם ָּתמּות ֹלא עוֹד ִת ְּראֵ נִ י‪.‬‬
‫ִיתי‪ ,‬עֲ זַּבְּ ָּתנִ י‪,‬‬
‫בַּ ת יְּתו ָֹּמה הָּ י ִ‬
‫יתנִ י‪.‬‬
‫ג ַָּּמל לְּ ָך אֱ ֹלּהַּ עַּ ל כְָּך ֶש ִר ִמ ָּ‬
‫יח‪,‬‬
‫ ְּשחו ִֹרים לִ לְּ בש או ָֹּתְך ַאכְּ ִר ַּ‬‫יח‪.‬‬
‫בּורי בְּ בֵ ית הַּ כְּ נֶסֶ ת ֶשמֶ ן לְּ הַּ נִ ַּ‬
‫בַּ עֲ ִ‬
‫חֲ מֵ ש עֶ ְּש ֶרה ְּשנוֹת ֶכלֶא‪ ,‬עָּ לַּי‬
‫הּוטלּו ַאלְּ לַּי‪.‬‬
‫בִ כְּ בָּ לִ ים‪ ,‬י ִַּק ָּירה‪ְּ ,‬‬
‫ ַאל נָּא ִת ְּשלַּח גְּ לּויוֹת ֶשל עֶ צֶ ב עוֹד אֵ לַּי‪,‬‬‫לְֵך ִה ָּש ֵרף לְּ ָך בְּ גַּז עַּ ל כֹל אֲ ֶשר ע ֹולַּלְּ ָּת לְּ חַּ יַּי‪.‬‬
‫אתי‪ִ ,‬איש עָּ ִשיר‪,‬‬
‫ָּחבֵ ר ַאחֵ ר ָּמצָּ ִ‬
‫או ְֹּתָך ָּשכ ְַּּח ִתי כְּ בָּ ר וְּ ֹלא רוֹצָּ ה כְּ לָּל לְּ הַּ כִ יר‪.‬‬
Febrero 3
Yo'n la prizion
- Yo'n la prizion, tu en las flores,
sufro de korason, kero ke yores.
Las paredes altas, no te alkanso,
demando salvasion del mi Dio Santo.
Otro te amava, yo m'enselava,
el amor me armo, yo lo matava.
Kinze anyos de prizion, kerida,
yo 'sto en kadenas, guay de mi vida.
- Aman, aman, dime ke keres,
yo no me vo kon ti ni si te mueres.
Guerfana era yo, m'abandonates,
el Dio ya te pago porke pekates.
- Vestido preto te vo azerte,
i a la keila k'eches azeite,
Kinze anyos de prizion, kerida,
yo 'sto en kadenas, guay de mi vida.
- No me mandes mas kartikas tristes,
va kemate kon gaz konfor izites.
Tomi otro haver, un riko ombre,
no kero mas saver ni de tu nombre.
Febrero 4
Ven kerida, ven amada
Ven kerida, ven amada,
ven al bodre de la mar.
Ven te kontare mis males,
ke te metas a yorar.
Guerfano de padre i madre,
yo no tengo onde arrimar.
Estira la tuya pierna,
un poko m'arrimare.
Azere un buen suenyo,
en tus brasos muerere.
4 ‫פברואר‬
‫ נא בואי‬,‫בואי יקירה‬
,‫ נָּא בו ִֹאי‬,‫בו ִֹאי י ִַּק ָּירה‬
,‫בו ִֹאי נָּא ִע ִמי לַּחוֹף‬
‫צָּ רו ַֹּתי לְָּך אֲ ַּספֵ ָּרה‬
..‫וְּ עֵ ינְֵך ִד ְּמעָּ ה ִתטֹף‬
,‫יָּתוֹם מֵ ָאב וָּ אֵ ם ִהנֵנִ י‬
?‫ֹאשי‬
ִ ‫ עַּ ל ִמי ַּא ְּש ִעין ר‬,‫עַּ ל ִמי‬
ַּ‫ַארגִ יע‬
ְּ ‫ְּתנִ י עַּ ל י ְֵּרכְֵך‬
.‫וְּ ַּא ְּש ִקיט ְּמעַּ ט נַּפְּ ִשי‬
‫אֵ ָּרדֵ ם בִ זְּ ר ֹוע ַֹּתיְִך‬
.‫רּוחי‬
ִ ‫וְּ אֶ פַּ ח ָאז אֶ ת‬
Febrero 5
Madre, si 'sto hazina
5 ‫פברואר‬
‫אמא אם חולה אני‬
Madre, si 'sto hazina
medikos no kero yo.
‫ ִאם ח ֹולָּה אֲ נִ י‬,‫ִא ָּמא‬
.‫יאי‬
ִ ִ‫רוֹפְּ ִאים ַאל נָּא ָּתב‬
Madre, si yo me muero
hazanim no kero yo.
‫ ִאם ָאמּות פִ ְּתאֹם‬,‫ִא ָּמא‬
.‫חֲ זָּנִ ים ַאל נָּא ַּתזְּ ִמינִ י‬
Kon dodje mansevikos
adelantre el mi amor.
‫יסר‬
ַּ ‫ַּרק עֲ ל ִָּמים ְּת ֵר‬
.‫ הֵ ם ְּילַּּוּונִ י‬,‫ִעם אֲ הּובִ י בָּ רֹאש‬
Febrero 6
De edad de kinze anyos
6 ‫פברואר‬
‫רק חמש עשרה מלאו לי‬
De edad de kinze anyos
empesi azer l'amor,
kon un mansevo brigante
ke me pudo arrevatar.
‫ַּרק ָּחמֵ ש עֶ ְּש ֶרה ָּמלְּ אּו לִ י‬
‫כְּ ֶש ָּק ַּש ְּר ִתי ַאהֲ בָּ ה‬
‫ִעם בָּ חּור אֶ ָּחד פוֹחֵ ַּח‬
.‫ֶשּלִ בְּ סוֹף או ִֹתי ִר ָּמה‬
El ofisio de mi kerido
es ladron i kumardji,
el tavan ke me lo guadre
de la mano del pulis.
- ‫אֲ הּובִ י ִמ ְּקצוֹעַּ יֵש ל ֹו‬
.‫הּוא ַּקלְּ פָּ ן וְּ גַּם ַּגנָּב‬
,‫ אֲ בוֹי לִ י‬,‫ִמן הַּ ִמ ְּש ָּט ָּרה‬
.‫י ִַּצילֵהּו אֱ ֹלהָּ יו‬
Trenta liras el me demanda,
trenta i una le vo dar,
ke las meta en ofisio,
en ofisio de ganar.
,‫ֹלשים לִ ירוֹת ְּמבַּ ֵקש הּוא‬
ִ ‫ְּש‬
‫ַאחת‬
ַּ ‫ל ֹו או ִֹסיפָּ ה עוֹד‬
ַּ‫ֶש ֵילְֵך לִ לְּ מֹ ד ִמ ְּקצֹע‬
.‫ּומכֻבָּ ד‬
ְּ ‫ְּמהֻ גָּן‬
Febrero 7
Una ora
Una ora en la ventana,
ora i media al balkon,
la kulevra de tu ermana,
no mos desha azer el amor.
Yo la kero, tu la keres,
ya mos vamos a matar,
ven djugaremos a los dados,
el ke la gana, su mazal.
Ke komio la tu mama
en preniada de ti,
te kito morena i dulse
amasada kon la miel.
7 ‫פברואר‬
‫בחלון שעה נבטת‬
,‫בַּ ַּחּלוֹן ָּשעָּ ה נִ בֶ טֶ ת‬
- ‫עוֹד ָּשעָּ ה עַּ ל הַּ בַּ לְּ קוֹן‬
,‫ או ֶֹרבֶ ת‬,‫ נ ָָּּחש‬,‫אֲ חו ֵֹתְך‬
.‫נותנֶת לֶאֱ הֹב‬
ֶ ‫ֹלא‬
,‫אוֹהֲ בִ ים או ָֹּתּה כָּאן ְּשנֵינּו‬
!‫נֵהָּ ֵרג עוֹד בִ ְּשבִ ילָּּה‬
, ַּ‫ נ ִָּטיל ַּמ ְּטבֵ ע‬,‫בוֹא ָּחבֵ ר‬
.‫ ָּזכָּה גַּם בָּ ּה‬,‫הַּ ז ֹוכֶה‬
,‫ הַּ גִ ִידי‬,‫ָּמה ָאכְּ לָּה ִאמֵ ְך‬
,‫כְּ ֶשהָּ ְּר ָּתה אֵ י ָאז או ָֹּתְך‬
,‫ נ ְֵּחמֶ דֶ ת‬,‫ֶשיָּצָּ את ְּשחֻ ָּמה‬
?‫ָֹּלשה כֹה בִ ְּדבָּ ש‬
ָּ ‫ֶשנ‬
Ah! no t'alaves ke sos blanka,
blanka komo el yasimin,
ke ay morenikas en el mundo
ke kemaron medio Izmir.
A la mar yo me vo echar
un peshkado vo panar,
siete novias vo kitar.
Ah! Yo a ti, yo a ti me vo tomar
,‫ַאל ִת ְּתג ִָּאי ֶשּלְּ בָּ נָּה ַּא ְּת‬
,‫לְּ בָּ נָּה כְּ מ ֹו הַּ י ְַּּס ִמין‬
,‫ ְּד ִעי לְָּך‬,‫יֵש בָּ ע ֹולָּם ְּשחֻ מוֹת‬
.‫ אֶ ת ַּמחֲ ִצית ִאזְּ ִמיר‬,‫ָּש ְּרפּו‬
‫ָאטילָּה‬
ִ ‫אֶ ל הַּ יָּם גּופִ י‬
,‫ַּדג גָּדוֹל ָאדּוג לִ י ָּשם‬
,‫פְּ נֵי ֶשבַּ ע כַּּלוֹת ָּא ִשיבָּ ה‬
.‫ַּרק או ָֹּתְך בִ לְּ בָּ ד אֶ ַּקח‬
Febrero 8
Los bilbilikos
Los bilbilikos chuchulean
en los dales de la flor.
Ay debasho se asentan
los ke sufren de amor.
De tanto mirar la mar
los ojos me se shashean;
Vapores ya van i vienen
letra para mi no ay
8 ‫פברואר‬
‫הזמירים‬
‫ַּמ ְּעלָּה הַּ זְּ ִמ ִירים ָּירֹנּו‬
‫בֵ ין בַּ דֵ י עֵ ץ ְּמלַּבְּ לֵב‬
‫ַּמ ָּטה לְּ ַּמכְּ אוֹב נָּדוֹנּו‬
‫אֵ ּלֶה ֶשּלִ בָּ ם אוֹהֵ ב‬
‫ְּש ֵתי עֵ ינַּי ַּליָּם י ְַּּש ִקיפּו‬
‫כְּ בָּ ר עָּ יְּפּו הֵ ן עַּ ד לִ ְּמאוֹד‬
‫ ָּשבוֹת הֵ ן‬-‫הַּ ְּספִ ינוֹת הוֹלְּ כוֹת‬
‫ּומ ְּמָך ִמכְּ ָּתב אֵ ין עוֹד‬
ִ
Febrero 9
Ay ke buena
Ay ke buena ke fue la ora
Ke vos alkansi
Kon diez Minianim de djente
Kidushin vos di
Ansi, ansi mi alma ansi
Ay ke buena ke fue la ora
ke vos alkansi.
Yo pasi la vuestr puerta
Oras de Arvit
Pasi I torni, non vos vide
L’alma tengo ayi.
9 ‫פברואר‬
‫ עד מה נעם הרגע‬,‫הה‬
‫ עַּ ד ַּמה נָּעַּ ם הָּ ֶרגַּע‬,‫הָּ ּה‬
,‫עֵ ת הָּ יִית ֶשּלִ י‬
‫ָאמ ְּר ִתי לְָּך‬
ַּ ‫כְּ ֶש‬
‫הֲ ֵרי ַּא ְּת ְּמקֻ דֶ ֶשת לִ י‬
,‫ נִ ְּש ָּמ ִתי ֶשּלִ י‬,‫רּוחי‬
ִ ,‫רּוחי‬
ִ
‫הָּ ּה עַּ ד ַּמה נָּעַּ ם הָּ ֶרגַּע‬
‫עֵ ת הָּ יִית ֶשּלִ י‬
ַּ‫מּול ַּדלְּ ֵתְך אֲ נִ י פוֹסֵ ע‬
‫פֹ ה בִ ְּשעַּ ת עַּ ְּרבִ ית‬
‫ֶש ֶקט אֵ ין בִ י ִמן הָּ ֶרגַּע‬
.‫ֶשּלִ בִ י ָּשבִ ית‬
Yo le ize ‘nas burikitas
I se las mandi
Porke era mi primo ermano
D’el me namori
‫יתי‬
ִ ִ‫יטס כָּאן ָאפ‬
ָּ ‫יק‬
ִ ‫בּור‬
ִ
‫וְּ ָּשל ְַּּח ִתי ל ֹו‬
‫הּוא דו ָֹּדן ֶשּלִ י וְּ ָּככָּה‬
.‫ִה ְּתַאהַּ בְּ ִתי ב ֹו‬
Febrero 10
Kondja mia, kondja mia
10 ‫פברואר‬
‫ ורד חן שלי‬,‫הה ורד‬
Kondja mia, kondja mia,
chichek de mi kavesa,
la luna me s'eskurisio
la mar me se izo preta.
,‫ ו ֶֶרד חֵ ן ֶשּלִ י‬,‫ ו ֶֶרד‬,‫הָּ ּה‬
,‫ֹאשי עֲ טֶ ֶרת‬
ִ ‫לְּ ר‬
,‫בּורי‬
ִ ֲ‫חָּ ַּשְך הַּ יָּם בַּ ע‬
.‫הַּ ּלְּ בָּ נָּה קוֹדֶ ֶרת‬
Kondja mia, kondja mia,
vate onde mi kerido,
demandale a la mama
ke tal estuvo el ijo.
‫ בֵ ית אֲ הּובִ י‬,‫ ו ֶֶרד חֵ ן‬,‫הָּ ּה‬
,‫ ִשים פָּ נֶיָך‬,‫ַּמהֵ ר נָּא‬
‫ִמפִ י ִאמ ֹו ְּשַאל לִ ְּשלוֹמ ֹו‬
.‫ אֶ ָּחא‬,‫וְּ הו ִֹדיעֵ נִ י‬
- La mama me arrespondio
kon korason kemado:
"Debasho de la kolcha esta,
el alma al Dio dando.
,‫עָּ נְּ ָּתה ִאמ ֹו בְּ לֵב נִ ְּש ָּרף‬
:‫ְּד ָּמעוֹת ל ְֶּחיָּּה ִה ְּר ִטיבּו‬
,‫"ש ֹוכֵב הּוא ַּת ַּחת הַּ ְּש ִמיכוֹת‬
."‫לָּאֵ ל רּוח ֹו מֵ ִשיב הּוא‬
- Si me muero por tu sibep,
te rogo i te namoro:
Me kitas la rida del diep,
me tapas boka i ojos.
- Boka i ojos te vo tapar
me vo meter d'enfrente,
las pasas me tokan a mi,
el guevo a tu djente.
- Una redoma te vo mandar,
bivienda enfechisada,
ke te s'ablande el korason
ke pases por mi kaza.
,‫ ִאם בִ גְּ ָּללְֵך ָאמּות ָּמ ָּחר‬:‫בַּ ָּק ָּש ִתי ַּמּלְּ ִאי נָּא‬
‫יסי‬
ִ ִ‫בַּ ִמ ְּמ ָּח ָּטה ֶשבְּ כ‬
.‫עֵ ינַּי ּופִ י כ ִַּסי נָּא‬
,‫ בַּ ָּק ַּש ְּתָך ז ֹו אֲ ַּמּלֵא‬.‫אֵ ֵשב ָאז ִעם הו ֶֹריָך‬
,‫מּוקים ָאבִ יא אֲ נִ י‬
ִ ‫הַּ ִצ‬
.‫ ְּקרוֹבֶ יָך‬- ‫בֵ יצָּ ה ָּק ָּשה‬
‫ בַּ ְּקבּוק אֶ ְּשלַּח לְָּך י ִַּק ָּירה‬,‫ּוב ֹו ִשקּוי ֶשל ֶקסֶ ם‬
‫ֶשי ְַּּרכְֵך אֶ ת לְּ בָּ בֵ ְך‬
.‫וְּ שּוב יֹאהַּ ב כְּ ֶקדֶ ם‬
- Yo no m'espanto del amor,
ni menos de echizos,
salvo del Alto Kriador
ke en El yo me arrimo.
,‫ כְּ לָּל ֹלא ִא ָּירא מֵ ַאהֲ בָּ ה‬,‫ֹלא ִמכִ ּׁשּוף א ֹו ֶקסֶ ם‬
,‫ַּרק ִמבו ֵֹרא ע ֹולָּם ִא ָּירא‬
.‫ ַּרב חֶ סֶ ד‬,‫ֶשהּוא ָּחנּון‬
Febrero 11
Una matika de ruda
11 ‫פברואר‬
‫בד זה של פיגם פורח‬
- Una matika de ruda,
una matika de flor,
ija mia mi kerida
dime ken te ladio?
‫ בַּ ד זֶה ֶשל פֵ יגָּם פו ֵֹר ַּח‬,‫ּומלַּבְּ לֵב‬
ְּ ‫בַּ ד פו ֵֹר ַּח‬
‫ ִמי זֶה‬,‫ ִא ְּמ ִרי לִ י‬,‫י ִַּק ָּירה‬
?‫נְּ ָּתנָּהּו בְּ יָּדֵ ְך‬
- Una matika de ruda,
una matika de flor
me la dio un manseviko
ke de mi s'enamoro.
‫ בַּ ד זֶה ֶשל פֵ יגָּם פו ֵֹר ַּח‬,‫ּומלַּבְּ לֵב‬
ְּ ‫בַּ ד פו ֵֹר ַּח‬
,‫ ִא ָּמא‬,‫הֶ עֱנִ יק אוֹת ֹו לִ י‬
.‫עֶ לֶם ֶשבִ י ִה ְּתַאהֵ ב‬
- Ija mia, mi kerida,
no t'eches a perdision!
Mas vale un mal marido
ke mejor de nuevo amor.
,‫ הַּ ְּק ִשיבִ י‬,‫ י ִַּק ָּירה ֶשּלִ י‬!‫ַאל ִת ְּתנַּפְּ לִ י אֱ לֵי ָאבְּ ָּדן‬
‫בַּ עַּ ל ַּרע עָּ ִדיף ִהנֵהּו‬
.‫עַּ ל פְּ נֵי עֶ לֶם ְּמאֹ הָּ ב‬
- Mal marido, la mi madre,
no ay mas maldision;
nuevo amor, la mi madre
la mansana i el limon.
,‫ ִש ְּמ ִעי לִ י‬,‫ ִא ִמי‬,‫ בַּ עַּ ל ַּרע‬,‫ַּרק ְּק ָּללָּה ב ֹו ּוכְּ אֵ ב‬
‫פּוח‬
ַּ ‫כַּּלִ ימוֹן וְּ כ ַַּּת‬
!‫הּוא הָּ עֶ לֶם הָּ אוֹהֵ ב‬
Febrero 12
Yo m'enamori d'un aire
Yo m'enamori d'un aire,
d'un aire d'una mijer.
D'una mujer muy ermoza,
linda de mi korason.
Yo m'enamori de noche,
el lunar m'enganyo
Si esto era de dia
yo no atava amor.
Si otra vez yo m'enamoro
sea de dia kon sol.
12 ‫פברואר‬
‫התאהבתי לי ברוח‬
‫רּוח‬
ַּ ְּ‫ִה ְּתַאהַּ בְּ ִתי לִ י ב‬
‫צֵ ל ִא ָּּׁשה לִ בִ י ל ַָּּקח‬
- ‫צֵ ל ִא ָּּׁשה יָּפָּ ה ָּק ַּסם לִ י‬
.‫ִמּלִ בִ י ֹלא י ִָּּׁשכַּח‬
,‫ִה ְּתַאהַּ בְּ ִתי לִ י ִעם ַּליִל‬
,‫אוֹר הַּ ַּסהַּ ר בִ י ִש ָּטה‬
‫לּו הָּ יָּה זה לְּ אוֹר ב ֶֹקר‬
.‫ֹלא אֻ ְּמלַּלְּ ִתי כֹה עַּ ָּתה‬
,‫ִאם שּוב פַּ עַּ ם אֶ ְּתַאהֵ ב לִ י‬
!‫ לְּ אוֹר יוֹם‬,‫ַּרק ִעם ֶשמֶ ש‬
Febrero 13
Avre tu puerta cerrada
13 ‫פברואר‬
‫את דלתך אנא פתחי לי‬
Avre tu puerta serrada
k'en tu balkon luz no ay.
El amor a ti te vela
partemos roza, partemos de aki.
‫אֶ ת ַּדלְּ ֵתְך ָּאנָּא פִ ְּת ִחי לִ י‬
,‫בַּ גְּ ְּזּוזְּ ְּט ָּרא כָּבָּ ה הָּ אוֹר‬
‫ִהנְּ נִ י לְָּך כָּאן ִמ ְּשמֶ ֶרת‬
.‫בו ִֹאי וְּ נַּפְּ לִ יג ִמפֹ ה‬
Yo demandi por la tu ermozura,
komo te la dio el Dio.
La ermozura tuya es pura
la meresco solo yo.
‫עַּ ל יָּפְּ יְֵך אֲ נִ י ָּשַאלְּ ִתי‬
?‫אֵ יְך זֶה נְּ ָּתנ ֹו לְָּך אֵ ל‬
‫כֹה עַּ ִדין וְּ כֹה ָּטהוֹר הּוא‬
!‫ ל ֹו אֲ יַּחֵ ל‬,‫לִ י יָּעּוד הּוא‬
Febrero 14
Arvoles yoran por luvias
Arvoles yoran por luvias
i montanyas por aires,
ansi yoran los mis ojos
por ti kerida amante.
Torno i digo
ke va ser de mi,
en tierras ajenas
yo me vo morir.
Blanka sos blanka vistes,
blanka la tu figura,
blankas flores kaen de ti
de la tu ermozura.
14 ‫פברואר‬
‫אילנות למטר בוכים‬
‫ִאילָּנוֹת לְּ ָּמ ָּטר בוֹכִ ים‬
,‫רּוח‬
ַּ ְּ‫וַּ הֲ ָּר ִרים ל‬
‫ דו ְֹּמעוֹת עֵ ינַּי‬,‫ אֲ הּובָּ ה‬,‫כְָּך‬
.‫וְּ לִ בִ י ִמ ְּתיַּפֵ ַּח‬
ַּ‫ָּשב אֲ נִ י וְּ ָּתמֵ ּה‬
?‫ַּמה יְּהֵ א גו ָֹּרלִ י‬
‫ָאמּותה‬
ָּ
‫בַּ ֵנכָּר הֵ ן‬
!‫רּוחי‬
ִ ‫וְּ אֶ פַּ ח אֶ ת‬
,‫בּושְך‬
ֵ ְּ‫ְּצחו ָֹּרה ַּא ְּת וְּ צָּ חוֹר ל‬
;‫ְּצחו ָֹּרה כִ ְּצחוֹר הַּ פֶ ַּרח‬
-‫צָּ חוֹר ִהנ ֹו הַּ פֶ ַּרח ֶש‬
.‫יקְך צ ֹונ ֵַּח‬
ֵ ֵ‫ִמתוְֹך ח‬
Torno i digo
ke va ser de mi,
en tierras ajenas
yo me vo morir.
ַּ‫ָּשב אֲ נִ י וְּ ָּתמֵ ּה‬
?‫ַּמה יְּהֵ א גו ָֹּרלִ י‬
‫ָאמּותה‬
ָּ
‫בַּ ֵנכָּר הֵ ן‬
!‫רּוחי‬
ִ ‫וְּ אֶ פַּ ח אֶ ת‬
Febrero 15
Tu madre kuando te pario
Tu madre kuando te pario
i te kito al mundo,
korason eya non te dio
para amar segundo.
Adio, adio kerida,
non kero la vida,
me l'amargates tu
Va bushkate otro amor,
aharva otra puerta,
aspera otro amor,
ke para mi sos muerta.
15 ‫פברואר‬
‫עת לעולם ביום זוהר‬
‫עֵ ת לָּע ֹולָּם בְּ יוֹם זוֹהֵ ר‬
,‫ִאמֵ ְך או ָֹּתְך הֵ בִ יָאה‬
‫ָאדם ַאחֵ ר‬
ָּ ‫לֵב לֶאֱ הֹב‬
.‫יקה‬
ָּ ִ‫ִהיא לְָּך ֹלא הֶ עֱנ‬
‫ הֱ יִי ָּשלוֹם‬,‫ י ִַּק ָּירה‬,‫הֱ יִי ָּשלוֹם‬
‫אֶ ת ַּחיַּי מֵ ַּר ְּר ְּת עַּ ד תֹם‬
.‫ֹלא אֶ ְּרצֶ ה בָּ ם עוֹד‬
‫אוֹהֵ ב ָּח ָּדש ְּצ ִאי לְּ בַּ ֵקש‬
,‫ִדפְּ ִקי אֶ ְּצל ֹו עַּ ל פֶ ַּתח‬
‫יַּלְּ ִהיט ַאחֵ ר עַּ כְּ ָּשיו בָּ ְך אֵ ש‬
!‫כִ י בִ ְּשבִ ילִ י ַּא ְּת מֵ ָּתה‬
‫הֱ יִי ָּשלוֹם‪ ,‬י ִַּק ָּירה‪ ,‬הֱ יִי ָּשלוֹם‬
‫אֶ ת ַּחיַּי מֵ ַּר ְּר ְּת עַּ ד תֹם‬
‫ֹלא אֶ ְּרצֶ ה בָּ ם עוֹד‪.‬‬
‫‪Adio, adio kerid‬‬
‫‪non kero la vida,‬‬
‫‪me l'amargates tu.‬‬
Descargar

15-1