Mayo 16
Enfrente de mi balkon
Enfrente de mi balkon
ay un arvole de flor
aya pozan pasharikos
ke me dan konsolasyon.
De tu ventana, a mi balkon
me tirates un limon
la kashka era delgada
me kemo el korason.
16 ‫מאי‬
‫אל מול מרפסתי צומח‬
‫אֶ ל מּול ִמ ְרפַּ ְס ִתי צוֹמֵ ַּח‬
,‫ פְ ָר ָחיו נו ֵֹתן‬,‫עֵ ץ נָאֶ ה‬
‫עוֹף ָשם ְמ ַּקנֵן ִמ ֶנגֶד‬
.‫חּומים ַּללֵב י ִֵתן‬
ִ ִ‫נ‬
‫ִמתוְֹך ַּחלוֹנְ ָך הֵ ַּטלְ ָת‬
,‫אֶ ל תוְֹך ִמ ְרפַּ ְס ִתי לִ ימוֹן‬
‫יתה‬
ָ ‫ ִה ִצ‬,‫ְקלִ פָ ת ֹו ַּד ָקה‬
.‫שּוב בַּ לֵב ַּמכְ אוֹב ִראשוֹן‬
Mayo 17
Pashariko tu te yamas
- Pashariko tu te yamas
pashariko d'abolar,
kuando metes el pie en basho
a mi me azes yorar.
- Ayde, vamos al kazino
a bever uno de raki
el ke sale mas burracho
akel ke me tome a mi.
17 ‫מאי‬
‫כמו צפור את מעופפת‬
,‫ ְמעוֹפֶ פֶ ת‬,‫ כְ מ ֹו ִצפוֹר ַּא ְת‬,‫כְ מ ֹו ִצפוֹר ַּא ְת יָפָ ִתי‬
,‫ עֵ ת ַּא ְת טוֹפֶ פֶ ת‬,‫בְ ַּרגְ לְֵך‬
.‫ חֶ ְמ ָד ִתי‬,‫לִ י לִ בְ כוֹת בָ א‬
,‫ בוֹאּו ל ַָּקזִ ינ ֹו‬,‫ ַאיְדֶ ה‬,‫אקי‬
ִ ‫וְ נִ ְש ֶתה י ְַּח ָדו ָר‬
,‫ִמי ֶשי ְִש ַּתכֵר יו ֵֹתר ָשם‬
!‫ יִזְ כֶה בִ י‬,‫ְינַּצֵ ַּח‬
Mayo 18
La palombika blanka
La palombika blanka
del ojo mavi
lo ke me trayera
de onde mi chilibi?
Lo ke me trayera,
lo ke me trayera en las alas,
paz i amor kon las kunyadas
lo ke me trayera.
La palombika blanka
del ojo mavi
Lo ke me trayera
de onde mi chilibi?
18 ‫מאי‬
‫יונה צחורת כנפים‬
,‫י ֹונָה ְצחו ַֹּרת כְ נָפַּ יִם‬
,‫עֵ ינֶיהָ ְתכַּלְ כַּלוֹת‬
,‫ ָתבִ יא לִ י‬,‫ַּמה לִ י ָתבִ יא‬
?‫מֵ אֵ צֶ ל אֲ הּובִ י‬
‫ ָתבִ יא לִ י‬,‫ִהיא לִ י ָתבִ יא‬
‫אשר‬
ֶ ְ‫ ִחבָ ה ו‬,‫ָשלוֹם‬
,‫ִעם גִ יסו ַֹּתי בְ צַּ וְ ָתא‬
. ָ‫ָתבִ יא לִ י בִ כְ נָפֶ יה‬
,‫י ֹונָה ְצחו ַֹּרת כְ נָפַּ יִם‬
,‫עֵ ינֶיהָ ְתכַּלְ כַּלוֹת‬
,‫ ָתבִ יא לִ י‬,‫ַּמה לִ י ָתבִ יא‬
?‫מֵ אֵ צֶ ל אֲ הּובִ י‬
Lo ke trayera
lo ke me trayera de su nido
paz i amor kon el marido
lo ke me trayera.
‫ ָתבִ יא לִ י‬,‫ִהיא לִ י ָתבִ יא‬
‫אשר‬
ֶ ְ‫ ִחבָ ה ו‬,‫ָשלוֹם‬
,‫ִעם בַּ עֲ לִ י בְ צַּ וְ ָתא‬
. ָ‫ָתבִ יא לִ י בִ כְ נָפֶ יה‬
Mayo 19
Nisimachi es ruviyiko, Aman!
19 ‫מאי‬
!‫ אמאן‬,‫ניסימאצ'י אדמוני הוא‬
Nisimachi es ruviyiko, aman,
el ojo tiene mavi
el ojiko tiene mavi, aman!
yo de el m'enamori.
!‫ָאמאן‬
ָ ,‫ַאדמוֹנִ י הּוא‬
ְ ‫ימ ִצ'י‬
ָ ‫נִ ִס‬
,‫ּוכְ חֻ לוֹת הֵ ן ְש ֵתי עֵ ינָיו‬
,‫ָאמאן‬
ָ ,‫כְ חֻ לוֹת עֵ ינָיו‬
.‫'נִ י ִמ ְש ַּתגַּעַּ ת ַאחֲ ָריו‬
De yamarte Nisimachi, aman,
yo ya m'ize pervane
aspera ke todos s'echen, aman
Suveras a bever kave.
,‫ימ ִצ'י‬
ָ ‫ נִ ִס‬,‫ הָ ּה‬:‫קו ֵֹראת אֲ נִ י‬
,‫כְ בָ ר נִ ְמַאס לִ י לְ ַּחכוֹת‬
,‫ָאמאן‬
ָ ,‫ֵתן וְ י ֵָר ְדמּו הַּ כֹל‬
.‫עֲ לֵה אֵ לַּי ָקפֶ ה לִ ְשתוֹת‬
- Sultanika, alma mia, aman,
mujde bueno te va dar,
a mi mujer get le va dar aman
i a ti te va tomar.
,‫ָאמאן‬
ָ ,‫ נִ ְש ָמ ִתי ַּא ְת‬,‫יקה‬
ָ ִ‫ סּולְ ָטנ‬,‫בְ ׂשו ָֹרה טוֹבָ ה ָאבִ יָאה לְָך‬
‫ָאמאן‬
ָ ,‫גֵט לְ ִא ְש ִתי אֶ ֵתן‬
.‫ או ָֹתְך בִ לְ בַּ ד אֶ ַּקח‬,‫או ָֹתְך‬
Mayo 20
Nisimachi shekerdji
Nisimachi shekerdji
se fue a merkar trushi
para la mujer, ah,
para la mujer
ke 'stava prenyada.
Le dezeo l'alma
un pipino en trushi
el chini se le rompio
el kaldo se le vazio
la mujer ya lo grito:
Trushi kero yo.
- Kale ke lo bushke
kale ke le trayga
un pipino en trushi.
20 ‫מאי‬
‫ניסימאצ'י תופינאי‬
,‫ תּופִ ינ ִָאי‬,‫ימ ִצ'י‬
ָ ‫נִ ִס‬
,‫בּושים‬
ִ ְ‫ָאץ לַּּׁשּוק לִ ְקנוֹת כ‬
,‫לְ ִא ְשת ֹו לִ ְקנוֹת יָחּוש הּוא‬
,‫הָ ּה יָחּוש‬
‫כִ י הָ ָרה ִהיא‬
‫וְ ָח ְש ָקה ִהיא‬
.‫בִ ְמלָפְ פוֹן כָבּוש‬
‫ִה ְתנַּפְ צָ ה ל ֹו הַּ צַּ ל ַַּּחת‬
‫וְ נִ ְשפַּ ְך כָל ִציר הָ רֹטֶ ב‬
:‫ימה קוֹל‬
ָ ‫וְ ִא ְשת ֹו הֵ ִר‬
!‫לִ י ְמלָפְ פוֹן ָדרּוש‬
,‫ ְמחֻ יָב אֲ נִ י לִ ְמצֹא לָּה‬‫ ָאחּוש עַּ ָתה לִ ְמצֹא לָּה‬,‫כֵן‬
!‫כָאן ְמלָפְ פוֹן כָבּוש‬
Mayo 21
Enriva de las tus sejas
Enriva de las tus sejas
fraguar kero una djami,
alevantarme la demanyana
kantar sabah namaz.
Vierte agua por la tu puerta
pasare me kayere,
para ke salgan de la tu djente
para darme a konoser.
Ven kerida i ven bijuka,
veras onde bivo yo,
en unas montanyas altas
onde no endenyava yo.
21 ‫מאי‬
‫שם מעל לגבותיך‬
‫ָשם מֵ עַּ ל לְ גַּבו ַֹּתיְִך‬
,‫יח ֶשל ִמ ְסגָד אֶ בְ נֶה‬
ַּ ‫ְצ ִר‬
‫ִמדֵ י יוֹם ַּא ְשכִ ים ִעם ַּש ַּחר‬
.‫בִ ְתפִ לָה ִמ ָּׁשם אֶ פְ נֶה‬
‫מּול ַּדלְ ֵתְך ִשפְ כִ י נָא ַּמיִם‬
,‫ אֶ ְמעַּ ד ִחיש ַּקל‬,‫אֶ ֱעבֹר‬
‫ֶשי ְֵצאּו לְ ָשם הו ַֹּריְִך‬
.‫לְ הַּ כִ יר או ָֹתם אּוכַּל‬
,‫ נָא בו ִֹאי‬,‫בו ִֹאי י ִַּק ָירה‬
,‫ְּור ִאי אֵ יפֹ ה אֲ נִ י גָר‬
, ַּ‫בִ ְמרוֹם הַּ ר ָרחוֹק גָבוֹּה‬
.‫ְמקוֹם ִאיש ב ֹו ֹלא עָ בַּ ר‬
Mayo 22
Munchas sivdades kamini
Munchas sivdades kamini,
de Paris fina Viena,
ma komo a ti yo non tupi
aun ke sos morena.
Ah morena,
morena de mi korason,
un bezo i un abraso
tomalo tu por amor,
savelo tu mi kerida,
ke por ti me muero yo
22 ‫מאי‬
‫ רבות סבבתי‬,‫ערים רבות‬
,‫ ַּרבוֹת ָסבַּ בְ ִתי‬,‫עָ ִרים ַּרבוֹת‬
,‫פָ ִריז ּווִ ינָה וְ עוֹד אֵ יְך‬
,‫אתי‬
ִ ָ‫אֲ בָ ל כְ מו ֵֹתְך כְ לָל ֹלא ָמצ‬
.‫ ַאף כִ י ָשחּום עו ֵֹרְך‬,‫ִש ְמ ִעי‬
,‫ְש ַּח ְרח ֶֹרת‬
,‫חּומה ַּא ְת וְ נָאוָ ה‬
ָ ‫ְש‬
‫יקה ַּקבְ לִ י נָא‬
ָ ‫ִחבּוק ּונְ ִש‬
,‫כְ אוֹת לְ ַאהֲ בָ ה‬
,‫ ְד ִעי נָא‬,‫י ִַּק ָיר ִתי‬
.‫בּורְך אֶ גְ וַּ ע‬
ֵ ֲ‫בַּ ע‬
Amame sigun te amo
kereme sigun te kero
ke ya va vinir un tiempo
ke te vas arepentir.
Ah morena,
morena de mi korason,
un bezo i un abraso
tomalo tu por amor,
savelo tu mi kerida,
ke por ti me muero yo.
,‫ ַּא ְת אֶ הֲ בִ ינִ י‬,‫כְ מ ֹו ֶשאֹ הַּ ב‬
,‫ ִח ְש ִקי גַּם ַּא ְת‬,‫כְ מ ֹו ֶשאֶ ְחשֹק‬
,‫ הַּ ְק ִשיבִ י‬,‫ יוֹם יָבוֹא‬,‫ַאחֶ ֶרת‬
.‫ִת ְת ָח ְר ִטי כִ י ֹלא ָאהַּ בְ ְת‬
‫ְש ַּח ְרח ֶֹרת‬
,‫חּומה ַּא ְת וְ נָאוָ ה‬
ָ ‫ְש‬
‫יקה ַּקבְ לִ י נָא‬
ָ ‫ִחבּוק ּונְ ִש‬
,‫כְ אוֹת לְ ַאהֲ בָ ה‬
,‫ ְד ִעי נָא‬,‫י ִַּק ָיר ִתי‬
.‫בּורְך אֶ גְ וַּ ע‬
ֵ ֲ‫בַּ ע‬
Mayo 23
Luvia minuda
(kantiga de ninyos)
Luvia minuda
la kaldera burakada
la lenya mojada
los ijos yorando
la madre al banyo.
Asender ke es Shabat!
La skulacha kon el tabak.
23 ‫מאי‬
‫גשם דקיק‬
)‫(שיר ילדים‬
,‫ג ֶֶשם ַּד ִקיק‬
,‫הַּ ְקדֵ ָרה ְמח ֶֹר ֶרת‬
‫עֲ צֵ י הַּ הַּ ָס ָקה ל ִַּחים‬
‫הַּ ְיל ִָדים ֻכלָם צו ְֹר ִחים‬
.‫ִא ָמא בַּ מֶ ְר ָחץ טוֹבֶ לֶת‬
,‫הַּ ְדלִ יקּו נֵר! ַּשבָ ת נִ כְ נֶסֶ ת‬
.‫מּורסֶ ת‬
ֶ ‫כַּף ַּטבָ ק בַּ ַּתבְ ִשיל ְמ‬
Mayo 24
Durmete mi alma
24 ‫מאי‬
‫ הרדם נא‬,‫נשמתי‬
Durmete mi alma,
durmete mi bien,
ke la tuya mama
tiene ke azer.
,‫ הֵ ָרדֵ ם נָא‬,‫נִ ְש ָמ ִתי‬
,‫ נָא הֵ ָרדֵ ם‬,‫אוֹצָ ִרי‬
,‫כִ י ִא ְמָך עוֹבֶ דֶ ת‬
.‫טו ַֹּר ַּחת עוֹד הָ אֵ ם‬
Echate a la kuna,
yo te kantare
kon toda mi alma
yo te durmire.
,‫ְשכַּב נָא בְ נִ י בָ עֶ ֶרׂש‬
‫ִשיר ָא ִשיר לְ ָך‬
‫ִשיר בְ לֵב וָ נֶפֶ ש‬
.‫ימָך‬
ְ ‫ַאר ִד‬
ְ ‫עַּ ד כִ י‬
Arevol mi alma,
arevol de flor,
por una mansana
ke me se pedrio.
,‫ עֵ ץ פו ֵֹר ַּח‬,‫ בְ נִ י‬,‫ִהנְ ָך‬
,‫פו ֵֹר ַּח ּומֻ ְשלָם‬
‫פּוח‬
ַּ ‫הָ יֹה הָ יָה ַּת‬
.‫ָאבַּ ד וְ ֶנ ֱעלַּם‬
Pasa por mi kaza,
yo te dare dos,
una para el nene
i una para vos.
,‫ ִת ְמצָ א ב ֹו‬,‫יתי‬
ִ ֵ‫בוֹא אֶ ל ב‬
,‫ ֹלא אֶ ָחד‬,‫ְש ַּניִם‬
,‫אֶ ָחד לְ ִתינו ִֹקי הּוא‬
.‫ֵשנִ י לְ ָך נוֹעָ ד‬
Mayo 25
Muntanyas altas i mares ondas
Muntanyas altas i mares ondas,
yevame onde mi amor,
yevame onde mi korason,
el ke me de konsolasion.
Amame sigun te amo,
estimame de korason,
no me mires d'enganyarme
mira ke me vo morir.
Por los kaminos ke iras,
mi solombra bushkaras,
yoraras, esklamaras,
de mi no te olvidaras.
25 ‫מאי‬
‫הרים וים רחב ידים‬
‫הָ ִרים וְ יָם ְר ַּחב י ַָּדיִם‬
,‫אֶ ל י ִַּק ִירי ָאנָא ָקחּונִ י‬
,‫ָקחּונִ י נָא אֶ ל אֲ הּובִ י‬
.‫הּוא י ְַּרפֵ א אֶ ת ַּמכְ אוֹבִ י‬
,‫ ַּא ְת אֶ הֲ בִ ינִ י‬,‫כְ מ ֹו ֶשאֹ הַּ ב‬
,‫נָא גַּלִ י לִ י ַאהֲ בָ ה‬
‫ ַאל ְת ַּר ִמינִ י‬,‫ִה ָּׁש ְמ ִרי‬
.‫פֶ ן ָאמּות לִ י וְ אֶ גְ וַּ ע‬
‫בַּ ְד ָרכִ ים בָ הֶ ן ֵתלְ כִ י לְָך‬
,‫ בִ ִתי‬,‫ְתבַּ ְק ִשי ִצלִ י‬
,‫ ְד ָמעוֹת ַּתזִ ילִ י‬,‫ִתזְ עֲ ִקי‬
.‫לִ ְשכ ַֹּח ֹלא תּוכְ לִ י או ִֹתי‬
Tus ventanas son muy altas,
no las puedo alkansar,
echa tus lindos trensados
m'alimpiare mis lagrimas.
, ַּ‫ַּחל ֹונְֵך כָל כְָך גָבוֹּה‬
‫ֹלא ַּא ִשיגֵהּו בְ י ַָּדי‬
,‫צַּ ָמ ֵתְך ִשלְ ִחי ִמלְ ַּמ ְעלָה‬
.‫אֲ ַּנגֵב בָ ּה ִד ְמעו ַֹּתי‬
Mayo 26
Luvia izo i s'amojo
Luvia izo i s'amojo
la kaye i el kortijo,
anda dizilde al mi amor
ke es de los ojos mios
I ven veras, i ven veras
i ven veras veremos
l'amor ke tenemos los dos
ven mo lo gozaremos.
- Noche entera en el chadir
me paresio mundo
si esto era en el amor
me paresia un punto.
26 ‫מאי‬
‫גשם יורד לו ומרטיב‬
‫ּומ ְר ִטיב‬
ַּ ‫ג ֶֶשם יו ֵֹרד ל ֹו‬
‫ָחצֵ ר ְּורחוֹב גַּם י ַַּּחד‬
:‫לְ כּו ִא ְמרּו לַּאֲ הּובִ י‬
.‫אֲ נִ י הַּ ִמ ְתיַּפַּ ַּחת‬
‫ בוֹא נָא ְּוראֵ ה‬,‫בוֹא נָא ְּוראֵ ה‬
,‫בוֹא וְ נִ ְת ָראֶ ה נָא‬
‫עַּ ל ַאהֲ בָ ה ֶשבָ נּו יֵש‬
.‫הָ בָ ה וְ נִ ְתעַּ ֵנגָה‬
,‫ ַּל ְילָה ִה ְת ַּמ ֵּׁשְך‬,‫ בָ אֹהֶ ל‬‫ ִה ְת ַּמ ֵת ַּח‬,‫לְ אֵ ין ֵקץ‬
,‫לֵיל ַאהֲ בָ ה לּו זֶה הָ יָה‬
.‫ִחיש ַּקל הָ יָה בו ֵֹר ַּח‬
I ven veras, i ven veras
i ven veras veremos
l'amor ke tenemos los dos
ven mo lo gozaremos.
‫ בו ִֹאי ְּור ִאי‬,‫בו ִֹאי ְּור ִאי‬
,‫בו ִֹאי וְ נִ ְת ָראֶ ה נָא‬
‫עַּ ל ַאהֲ בָ ה ֶשבָ נּו יֵש‬
.‫הָ בָ ה וְ נִ ְתעַּ ֵנגָה‬
Mayo 27
Una ermoza ija
27 ‫מאי‬
‫נערה יפת מראה‬
Una ermoza ija
en el bodre de la mar
se dezesperava
por su namorado
‫נַּעֲ ָרה יְפַּ ת ַּמ ְראֶ ה‬
,‫עַּ ל ְׂשפַּ ת הַּ יָם נִ צֶ בֶ ת‬
‫בְ ֶשל אֲ הּובָ ּה ִהנָּה‬
.‫נוֹאֶ ֶשת וְ נִ כְ אֶ בֶ ת‬
- Ya te dishe djoya mia
non t'apares a la mar
ke la mar es en fortuna
mira ke te va yevar.
,‫ָאמ ְר ִתי לְָך‬
ַּ ,‫ אוֹצָ ִרי‬,‫ַּרחֲ ִקי ִמ ְשפַּ ת הַּ ַּמיִם‬
‫הַּ יָם סוֹעֵ ר וְ י ִָקחֵ ְך‬
!‫אֶ ל מֶ ְר ַּח ֵקי ַאפְ ַּסיִם‬
- Tu m'aprometistes
ke me ivas a tomar
ke bushkas agora
fuyir de mis brasos.
,‫ זֶה ִמכְ בָ ר‬,‫ או ִֹתי ל ַָּק ַּחת‬,‫נִ ְשבַּ ְע ָת וְ ִהבְ ַּט ְח ָת‬
‫עַּ ָתה הַּ ְרחֵ ק ִמזְ רוֹעו ַֹּתי‬
.‫ִמהַּ ְר ָת ּובָ ַּר ְח ָת‬
Mayo 28
Morena simpatizante
28 ‫מאי‬
‫שחרחרת ומחבבת‬
Morena simpatizante
falsa sos i mintiroza
tus prometas aires fueron
i tus bezos falsos son.
,‫ּומ ַּחבֶ בֶ ת‬
ְ ‫ְש ַּח ְרח ֶֹרת‬
,‫ַּסלְ פָ נִ ית בַּ ת ְר ִמיָה‬
,‫רּוח‬
ַּ ‫כָל הַּ בְ ָטחו ַֹּתיְִך‬
.‫ כְ מ ֹו ֹלא הָ יָה‬- ‫בּוקְך‬
ֵ ‫ִח‬
Esta es una kantika
ke siempre la vo kantar
kapricho de una morena
kon kitara la vo sonar.
‫אֶ ת הַּ ִּׁשיר הַּ זֶה ִחבַּ ְר ִתי‬
,‫ּובְ פִ י י ְִהיֶה ָת ִמיד‬
,‫גְ ָחמוֹת ֶשל הַּ ְּׁש ַּח ְרח ֶֹרת‬
.‫יט ָרה ב ֹו ַּאגִ יד‬
ָ ִ‫ִעם ג‬
Non t'emajines ke yo te amo
ni mi korason bate por ti
solo es por un kapricho
ke yo vo detras de ti.
‫ַאל ְת ַּד ִמי כִ י ִה ְתַאהַּ בְ ִתי‬
,‫וְ לִ בִ י לְָך ְשבִ י ה ֹולְֵך‬
‫ַּרק בִ גְ לַּל אֵ יז ֹו ַּקפְ ִריזָה‬
.‫ַאחֲ ַּריְִך אֶ ְׂש ָת ֵרְך‬
Mayo 29
Ija sos de djente basha
Ija sos de djente basha
tu ermozura me enganyo
en este kuartier entero
tu salites la mijor
Te ami, me enflami
kon tus ojos enflamantes
serkate te lo vo dizir
ke yo por ti prefero murir.
Non me mates kon kuchiyo
ni me des kon revolver
matame kon tus amores
k'es una muerte naturel
29 ‫מאי‬
‫בת למשפחה פשוטה את‬
,‫שּוטה ַּא ְת‬
ָ ְ‫בַּ ת לְ ִמ ְשפָ ָחה פ‬
;‫בִ ְר ִמיָה לִ בִ י ִהצַּ ְת‬
‫ מֻ ְצל ַַּּחת‬,‫בַּ ְּׁשכּונָה הַּ ז ֹו‬
.‫ִמ ֻכלָם ַּרק ַּא ְת יָצָ את‬
,‫ִה ְתַאהַּ בְ ִתי וְ נִ ְדל ְַּק ִתי‬
,‫ִהבְ ִע ָירנִ י ַּמבָ טֵ ְך‬
:‫אֹמר לְָך‬
ַּ ְ‫בו ִֹאי הֵ נָה ו‬
!‫בּורְך‬
ֵ ֲ‫מֵ ת אֲ נִ י בַּ ע‬
,‫בְ ַּסכִ ין ַאל ַּתהַּ ְרגִ ינִ י‬
,‫יתינִ י בְ אֶ ְק ָדח‬
ִ ‫ַאל ְת ִמ‬
,‫בְ ַאהֲ בָ ֵתְך ִה ְרגִ ינִ י‬
!‫ ָאמּוּֽ ָתה כְָך‬,‫מּוטב‬
ָ ‫הֵ ן‬
Te ami, me enflami
kon tus ojos enflamantes
serkate te lo vo dizir
ke yo por ti prefero murir.
,‫ִה ְתַאהַּ בְ ִתי וְ נִ ְדל ְַּק ִתי‬
,‫ִהבְ ִע ָירנִ י ַּמבָ טֵ ְך‬
:‫אֹמר לְָך‬
ַּ ְ‫בו ִֹאי הֵ נָה ו‬
!‫בּורְך‬
ֵ ֲ‫מֵ ת אֲ נִ י בַּ ע‬
Mayo 30
Tantas nochadas de amor
Tantas nochadas de amor
debasho tus ventanas,
me konvensites el amor
por tus dulses palavras.
Aaaa... ya no kero mas bivir
d'este fuerte amor
de ansias vo murir
a la tierra va ir a pudrir.
Agora 'n anyo Rosh 'shana
mos tomimos las manos
agora tu kerida dama
pudriendote 'n los kampos.
30 ‫מאי‬
‫ לילות של אהבה‬,‫הה‬
‫ לֵילוֹת ֶשל ַאהֲ בָ ה‬,‫הָ ּה‬
,‫אֶ ל ִמ ַּת ַּחת ַּחל ֹונְֵך‬
‫בְ ִמלִ ים ֶשכֹה ָמ ְתקּו לִ י‬
.‫ַּא ְת גִ לִ ית ַאהֲ בָ ֵתְך‬
,‫ ֹלא עוֹד אֹ בֶ ה לִ ְחיוֹת‬,‫הָ ּה‬
,‫בְ עֹז ַאהֲ בָ ה בַּ לֵב‬
‫מּוטב עַּ ָתה לָמּות‬
ָ ‫לִ י‬
.‫בֶ עָ פָ ר לְ הֵ ָר ֵקב‬
,‫לֵיל רֹאש הַּ ָּׁשנָה הָ יָה זֶה‬
,‫ בַּ ת ַּת ָמה‬,‫יָד ִשלַּבְ נּו‬
‫ נִ ְר ֶקבֶ ת‬,‫ַּרק ָשנָה ָחלְ פָ ה‬
.‫ַּא ְת כָעֵ ת בָ אֲ ָד ָמה‬
Aaaa... ya no kero mas bivir
d'este fuerte amor
de ansias vo murir
a la tierra va ir a pudrir.
,‫ ֹלא עוֹד אֹ בֶ ה לִ ְחיוֹת‬,‫הָ ּה‬
,‫בְ עֹז ַאהֲ בָ ה בַּ לֵב‬
‫מּוטב עַּ ָתה לָמּות‬
ָ ‫לִ י‬
.‫בֶ עָ פָ ר לְ הֵ ָר ֵקב‬
Mayo 31
Luvia, luvia
(kantiga de ninyos)
Luvia, luvia
la kaza d'azituna
Shimon, Shimon
kapitan d'Estambol
la lenya mojada
la kaldera burakada
los ijos yorando
la madre peleando.
31 ‫מאי‬
‫ גשם‬,‫גשם‬
)‫(שיר ילדים‬
,‫ ג ֶֶשם‬,‫ג ֶֶשם‬
,‫ בֵ ית ַּזיִת‬,‫הַּ בַּ יִת‬
,‫ ִש ְמעוֹן‬,‫ִש ְמעוֹן‬
,‫יס ַּטנְ בּול‬
ְ ‫יטן ֶשל ִא‬
ָ ִ‫ָקפ‬
‫עֲ צֵ י הַּ הַּ ָס ָקה ל ִַּחים‬
,‫הַּ ְקדֵ ָרה ְמח ֶֹר ֶרת‬
‫הַּ ְיל ִָדים ֻכלָם צו ְֹר ִחים‬
.‫וא ָמא ִמ ְשת ֹו ֶללֶת‬
ִ
Descargar

31-16