Avril 1
Ijika dile a tu mama
1 ‫אפריל‬
‫ לאימך אמרי‬,‫ילדונת‬
- Ijika dile a tu mama
ke yo a ti te kero.
- Mi mama te respondio
ke yo paras no tengo.
‫ לְ ִאמֵּ ְך ִא ְמ ִרי‬,‫ יַלְ ֹּדנֶת‬.‫ ַרק בָּ ְך רוֹּצֶ ה אֲ נִ י‬,‫כִ י בָּ ְך‬
‫ ִא ִמי עָּ נְ ָּתה לְ ָך כִ י לִ י‬.‫אֵּ ין כֶסֶ ף וַ אֲ בִ י עָּ נִ י‬
- Ijika dile a tu mama
ke yo paras no kero,
ke solo a ti, ke solo a ti
Ke solo a ti te kero.
‫ לְ ִאמֵּ ְך ִא ְמ ִרי‬,‫ יַלְ ֹּדנֶת‬,‫כִ י כֶסֶ ף ֹלא ָּדרּוׁש כְ לָּל לִ י‬
,‫או ָֹּּתְך לְ בַ ד אֲ נִ י רוֹּצֶ ה‬
.‫ ִׁש ְמ ִעי לִ י‬,‫ַרק בָּ ְך אֹּ בֶ ה‬
- Azer amor i sin paras
no es koza poka,
de arriva abasho ya se va
komo la gayina loka.
,‫ לְ ִה ְתַאהֵּ ב בְ לִ י ָּממוֹּן‬,‫אֵּ ין זֶה ִענְ יָּן כָּל כְָּך פָּ ׁשּוט‬
‫לְ ִה ְתרוֹּצֵּ ץ ַא ָּתה נָּדוֹּן‬
.‫ִמפֹּ ה לְ ָּׁשם כְ מ ֹּו עוֹּף ָּמרּוט‬
- Ijika dile a tu mama
ke yo a ti te kero,
es solo a ti, es solo a ti,
es solo a ti ke kero.
‫ לְ ִאמֵּ ְך ִא ְמ ִרי‬,‫ יַלְ ֹּדנֶת‬.‫ ַרק בָּ ְך רוֹּצֶ ה אֲ נִ י‬,‫כִ י בָּ ְך‬
‫ או ָֹּּתְך בִ לְ בַ ד‬,‫כִ י ַרק או ָֹּּתְך‬
.‫כִ י ַרק או ָֹּּתְך אוֹּהֵּ ב אֲ נִ י‬
Avril 2
Oyeme a mi
2 ‫אפריל‬
‫שמעי נא לי‬
Oyeme a mi,
sienteme a mi
deshala a tu mama
i ven kon mi.
,‫ִׁש ְמ ִעי נָּא לִ י‬
,‫הַ ְק ִׁשיבִ י לִ י‬
‫אֶ ת ִא ָּמא'לֶה ִעזְ בִ י‬
.‫ּובו ִֹּאי כְ בָּ ר ִא ִתי‬
Ya m'arepenti
k'ize l'amor kon ti,
tikiya de guesos
eskontri kon ti.
,‫חֲ בָּ ל ֶׁשבָּ ְך נִ ְת ַקלְ ִתי‬
,‫וְ ֶׁש ִא ָּתְך ִה ְת ַחלְ ִתי‬
‫בְ עַ ְצמו ַֹּתי ַׁשחֶ פֶ ת‬
.‫מֵּ ָאז פְ ג ְַׁש ִתיְך ִקבַ לְ ִתי‬
Avril 3
Yo keria ser palomba
Yo keria ser palomba
i bolar por el aver,
apozarme a la ventana
a la ventana de Rashel.
3 ‫אפריל‬
‫להיות יונה חפצתי‬
‫לִ ְהיוֹּת י ֹּונָּה ָּחפַ ְצ ִתי‬
,‫לְ הַ ְמ ִריא לִ ְמרוֹּם אֲ וִ יר‬
,‫וְ לִ נְ חֹּת לִ י ָּׁשם ִמ ֶנגֶד‬
.‫בַ ַחּלוֹּן אֵּ צֶ ל ָּר ֵּׁשל‬
Avril 4
Kuando mos vamos a enkontrar
4 ‫אפריל‬
‫יום אחד כשתגיע‬
Kuando mos vamos a enkontrar
al mundo verdadero,
ay nos van a djuzgar
por el amor primero.
ַ‫יוֹּם אֶ ָּחד כְ ֶׁש ַתגִ יע‬
,‫אֱ מֶ ת ַד ְרכֵּנּו‬-‫אֶ ל ע ֹּולַם‬
‫י ְִׁשפְ טּו או ָֹּּתנּו ָּׁש ָּמה‬
.‫אׁשית ַאהֲ בָּ ֵּתנּו‬
ִ ‫עַ ל ֵּר‬
Yo las arrespondere
ke tu no sos kulpoza
propio yo me djuzgare
por ti linda i ermoza
ַ‫ָאז בְ ָאזְ נֵּיהֶ ם ַא ְׁש ִמיע‬
,‫כִ י בָּ ְך אֵּ ין לִ ְתלוֹּת ָּא ָּׁשם‬
, ַ‫ אֲ נִ י יוֹּדֵּ ע‬,‫יָּפָּ ִתי‬
.‫ַרק או ִֹּתי יָּדּונּו ָּׁשם‬
Yo me fuyi de Selanik
por no ver mas manzia
Muchachas mueren del amor
mansevos de tikia
‫אֲ נִ י ִמ ָּסלוֹּנִ יק בָּ ַר ְח ִתי‬
:‫מֵּ עֱנּות ָּמ ָּרה טו ֶֹּרפֶ ת‬
,‫ בָּ נוֹּת הָּ ְרגָּה ָּׁשם‬,‫ַאהֲ בָּ ה‬
.‫וְ אֶ ת הַ בָּ נִ ים ַׁשחֶ פֶ ת‬
Avril 5
Sinko anyos d'amistad
Sinko anyos d'amistad
en tres dias te trokates,
del primer dia ke parti
kon un otro amates.
De los sielos ke te pagen
asegun izites tu kon mi!
Aman, aman,
aman, aman
sinko anyos d'amistad.
5 ‫אפריל‬
‫איך חמש שנות אהבה‬
‫אֵּ יְך ָּחמֵּ ׁש ְׁשנוֹּת ַאהֲ בָּ ה‬
?‫בִ ְׁשלו ָֹּּׁשה י ִָּמים ָּׁשכ ְַח ְת‬
,‫כְ בָּ ר בַ ּיוֹּם ֶׁשב ֹּו נ ַָּס ְע ִתי‬
.‫ְמַאהֵּ ב ָּח ָּדׁש ל ַָּק ְח ְת‬
‫ִמ ָּש ַמיִם י ְַׁשּלְ מּו לְָּך‬
!‫כְ מ ֹּו ֶׁשאֶ ת ָּד ִמי ָּׁשפַ כְ ְת‬
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
!‫ ָּחמֵּ ׁש ְׁשנוֹּת ַאהֲ בָּ ה‬,‫הָּ ּה‬
Me akodro de lo pasado
i me meto a yorar,
si dos oras no me vias
me salias a bushkar
i agora m'aboresites
no me keres ni avlar.
Aman, aman,
aman, aman
sinko anyos d'amistad.
‫בֶ עָּ בָּ ר נִ זְ כָּר ִהנֶנִ י‬
,‫ּומּיָּד דו ְֹּמעוֹּת עֵּ ינַי‬
ִ
‫ֹלא ָּיכֹּלְ ְת לִ ְחיוֹּת ַאף ֶרגַע‬
‫בְ לִ י לִ ְראוֹּת כְ לָּל אֶ ת פָּ נַי‬
,‫וְ עַ כְ ָּׁשו ַא ְת ִמ ְת ַנכ ֶֶרת‬
!‫לְ ׂשוֹּחֵּ ַח אֵּ ין לְָּך פְ נַאי‬
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
!‫ ָּחמֵּ ׁש ְׁשנוֹּת ַאהֲ בָּ ה‬,‫הָּ ּה‬
Te arrogo ke me digas
ke kulpa vites en mi,
tanto amor ke me tenias,
komo te aleshates de mi,
i el ke amas ke se vaya
kapara por mi
Aman, aman,
aman, aman
sinko anyos d'amistad.
‫ ִא ְמ ִרי לִ י‬,‫ִמ ְת ַחנֵּן אֲ נִ י‬
?‫אתי‬
ִ ‫ ַמה ַח ָּט‬,‫ַמה פִ ְׁש ִעי‬
,‫ ִא ְמ ִרי לִ י‬,‫ִאם ָאהַ בְ ְת כָּל כְָּך‬
?‫אֵּ יְך פִ ְתאוֹּם ָּזנ ְַח ְת או ִֹּתי‬
,‫הֶ ָּח ָּדׁש ֶׁשאֶ ת אוֹּהֶ בֶ ת‬
!‫ֶׁשּי ְִהיֶה כַפָּ ָּר ִתי‬
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
!‫ ָּחמֵּ ׁש ְׁשנוֹּת ַאהֲ בָּ ה‬,‫הָּ ּה‬
Avril 6
Siete anyos d'amor travimos
Siete anyos d'amor travimos,
a la fin no mos tomimos.
Si otrun anyo no mos tomamos
kalogriya me vo ir azer.
Tres oras de tiempo tengo,
los ojos me se van serrar,
a ti kerido, a ti mi alma
tres palavras te kero avlar.
Al deredor de la mi kama
de doktores ya s'incho
se van mirando de kara en kara
ke salvasion ya no me kedo.
6 ‫אפריל‬
‫שבע שנים תמימות אהבנו‬
‫ֶׁשבַ ע ָּׁשנִ ים ְת ִמימוֹּת ָאהַ בְ נּו‬
,‫ַאְך ֹלא נִ כְ נ ְַסנּו לַחֻ פָּ ה‬
‫ִאם בַ ְש ִמינִ ית ֹלא ִת ָּקחֵּ נִ י‬
.‫ עֻלְ פָּ ה‬,‫קו ַֹּד ַחת ָאז אֶ ְהיֶה‬
,‫ָּׁשלוֹּׁש ָּׁשעוֹּת בִ לְ בַ ד נו ְֹּתרּו לִ י‬
,‫אֶ ת ְׁש ֵּתי עֵּ ינַי ָאז אֶ ֱעצֹּם‬
‫אֹּמר עוֹּד‬
ַ ‫ לְ ָך‬,‫בוֹּא י ִַק ִירי‬
.‫ָּׁשלוֹּׁש ִמּלִ ים וְ ָאז אֶ דֹּם‬
‫אֶ ת ִמ ָּט ִתי כָּעֵּ ת י ִַקיפּו‬
,‫ ָּסבִ יב עו ְֹּמ ִדים הָּ כֵּן‬,‫רוֹּפְ ִאים‬
:‫הֵּ ם זֶה אֶ ל זֶה ַמבָּ ט י ִָּעיפּו‬
.‫ ַמ ְרפֵּ א לִ י אֵּ ין‬,‫ָאפְ ָּסה ִת ְקוָּ ה‬
Al deredor de la mi tomba
de yasemines yo vo 'skrivir
el ke pasa ke melde esto
ke este amor me trusho aki.
‫ ָּסבִ יב ַא ִִּֽקיפָּ ה‬,‫חֶ לְ ַקת ִקבְ ִרי‬
:‫ִציצֵּ י י ְַס ִמין ֶׁשבָּ ם אֶ ְרׁשֹּם‬
‫ זֶה הָּ ַאהַ ב‬,‫ ַדע‬,‫כָּל הָּ עוֹּבֵּ ר‬
.‫אֲ ֶׁשר או ִֹּתי הֵּ בִ יא הֲ לוֹּם‬
‫כְ ֶׁש ְת ַחפֵּ ׂש ֹלא ִת ְמ ְצאֵּ נִ י‬
Me vas bushkarme, no me vas toparme,
,‫ אֻ ְמלָּל‬,‫ּוכְ ֶׁש ִת ְמצָּ א או ִֹּתי‬
me vas toparme en un kanton,
‫ יָּבְ ׁשּו כְ בָּ ר‬,‫ַרק עַ ְצמו ַֹּתי ִת ְראֶ ה‬
me vas toparme gueso sin karne
.‫וְ גּוף אֲ ֶׁשר לִ ב ֹּו אֻ כַל‬
tambien un puerpo sin korason.
Avril 7
Morenika a mi me yaman
7 ‫אפריל‬
‫שחרחורת יקראוני‬
Morenika a mi me yaman
yo blanka nasi
el sol del enverano
me izo a mi ansi
Morenika grasyozika sos,
morenika i grasyozika
i mavra matyamu.
,‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת י ְִק ְראּונִ י‬
,‫עו ִֹּרי הָּ יָּה כֹּה צַ ח‬
‫אֲ בָּ ל ֶׁשמֶ ׁש ֶׁשל ַקיִץ‬
.‫ָּׁשזְ פָּ ה או ִֹּתי כָּל כְָּך‬
,‫ גַם ִחנָּנִ ית ִהנְָּך‬,‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
,‫ּוׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
ְ ‫דּורה ַא ְת‬
ָּ ֲ‫ה‬
.‫בַ ת ַזכָּה כָּל כְָּך‬
Dizilde a la morena
si kere de venir,
la nave ya 'sta 'n vela
ke ya va partir
Morenika grasyozika sos,
morenika i grasyozika
i mavra matyamu.
:‫ִא ְמרּו נָּא ל ְַש ַח ְרח ֶֹּרת‬
,‫הֲ לָּבוֹּא תֹּאבֶ ה‬
,‫ְספִ ינָּה ִמפְ ָּרׂש פו ֶֹּר ֶׂשת‬
.‫עוֹּד ֶרגַע וְ ֵּתצֵּ א‬
,‫ גַם ִחנָּנִ ית ִהנְָּך‬,‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
,‫ּוׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
ְ ‫דּורה ַא ְת‬
ָּ ֲ‫ה‬
.‫בַ ת ַזכָּה כָּל כְָּך‬
Morena a mi me yaman
los marineros,
si otra vez me yaman
me vo kon eyos.
Morenika grasyozika sos,
morenika i grasyozika
i mavra matyamu.
‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת י ְִק ְראּונִ י‬
,‫ַמּל ִָּחים ִמּיָּם‬
‫ִאם עוֹּד פַ עַ ם י ְִק ְראּונִ י‬
.‫ָאז אֵּ לְֵּך ִע ָּמם‬
,‫ גַם ִחנָּנִ ית ִהנְָּך‬,‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
,‫ּוׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
ְ ‫דּורה ַא ְת‬
ָּ ֲ‫ה‬
.‫בַ ת ַזכָּה כָּל כְָּך‬
Morena a mi me yama
el ijo del rey,
si otra vez me yama
yo me vo kon el.
Morenika grasyozika sos,
morenika i grasyozika
i mavra matyamu.
‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת י ְִק ְראֵּ נִ י‬
,‫בֵּ ן לְ מֶ לְֶך ַרב‬
‫ִאם עוֹּד פַ עַ ם י ְִק ְראֵּ נִ י‬
.‫אֵּ לְֵּך לִ י ַאחֲ ָּריו‬
,‫ גַם ִחנָּנִ ית ִהנְָּך‬,‫ְׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
,‫ּוׁש ַח ְרח ֶֹּרת‬
ְ ‫דּורה ַא ְת‬
ָּ ֲ‫ה‬
.‫בַ ת ַזכָּה כָּל כְָּך‬
Avril 8
Una muchacha en Selanika
8 ‫אפריל‬
‫עלמה אחת בשלוניקי‬
Una muchacha en Selanika
ke la kijeron kastigar,
por unos negros yaprakitos
ke non los supo gizar.
,‫יקי‬
ִ ִ‫ַאחת בְ ָּׂשלוֹּנ‬
ַ ‫עַ לְ ָּמה‬
‫לְ י ְַס ָּרּה בִ ְקׁשּו בְ ֶׁשל‬
,‫יחה‬
ָּ ‫אקיטוֹּס ֶׁש ִה ְק ִד‬
ִ ‫יָּאפְ ָּר‬
.‫יטיבָּ ה לְ בַ ֵּשל‬
ִ ֵּ‫ֹלא ה‬
Su madre de ser ravioza
chaketon le fue a dar
por estos negros yaprakitos
ke non los supo bien gizar.
,‫ִא ָּמּה ֶׁש ַרגְ זָּנִ ית הָּ י ְָּתה ִהיא‬
‫לָּּה ְס ִט ָּירה נ ְָּתנָּה בְ ֶׁשל‬
,‫יחה‬
ָּ ‫אקיטוֹּס ֶׁשהַ ְק ִד‬
ִ ‫יָּאפְ ָּר‬
.‫יטיבָּ ה לְ בַ ֵּשל‬
ִ ֵּ‫ֹלא ה‬
Ya se alevanto Zimbulucha,
ya se va onde'l dayan,
ke le de la licencia
ke turka se va boltar.
‫ימבּולּוצָּ 'ה‬
ְ ִ‫ְמ ַמהֶ ֶרת ז‬
,‫ל ַַדּיָּן ִהיא כְ בָּ ר יוֹּצֵּ את‬
‫לְ הָּ ִמיר ָּד ָּתּה רוֹּצָּ ה ִהיא‬
.‫תּורכִ ּיָּה ִת ְהיֶה כָּעֵּ ת‬
ְ
Djudia mas ke djudia,
turka se fue aboltar
por unos negros yaprakitos
ke non los supo bien gizar.
‫ְהּודּיָּה טוֹּבָּ ה הָּ י ְָּתה ִהיא‬
ִ ‫י‬
‫וְ הֵּ ִמ ָּירה ַרק בְ ֶׁשל‬
,‫יחה‬
ָּ ‫אקיטוֹּס ֶׁשהַ ְק ִד‬
ִ ‫יָּאפְ ָּר‬
.‫יטיבָּ ה לְ בַ ֵּשל‬
ִ ֵּ‫ֹלא ה‬
Avril 9
La soledad de la nochada
9 ‫אפריל‬
‫הה בדידות של שעות הלילה‬
La soledad de la nochada
muy dezolada, ah, me vo morir.
Mi alma es triste y doloroza,
nunka repoza, ah, del mal sufrir..
,‫ בְ ִדידּות ֶׁשל ְׁשעוֹּת הַ ַּל ְילָּה‬,‫הָּ ּה‬
,‫ פֹּ ה ָאמּות‬,‫ְדוּויַת צַ עַ ר‬
‫ כוֹּאֶ בֶ ת‬,‫נִ ְׁש ָּמ ִתי ָּמ ָּרה‬
!‫ְד ִמי אֵּ ין לָּּה ִמן הָּ עֱנּות‬
El Dio del sielo me dio rikeza,
kon mi tristeza, ah, me muero yo,
para ke kero esta vida
ke es finyida kon lagrimas.
‫עׁשר‬
ֶ ‫ֹלהים ָּחלַק לִ י‬
ִ ֱ‫א‬
,‫אַ ְך בְ עָּ ְצבִ י כָּלִ ים ַחּיַי‬
‫ל ָָּּמה לִ י ַחּיִים כָּאֵּ ּלֶה‬
.‫נִ ּלו ִֹּׁשים בְ ִד ְמעו ַֹּתי‬
Avril 10
Kashkavela del amor
Kashkavela, kashkavela,
kashkavela del amor,
mi amor se fue a la gerra,
yo no se si va tornar.
Si atorna o no atorna,
siempre el mi amor sera
10 ‫אפריל‬
‫פעמונית האהב‬
,‫ פַ עֲ מ ֹּונֶת‬,‫פַ עֲ מ ֹּונֶת‬
,‫ַא ְת פַ עֲ מוֹּנִ ית הָּ ַאהַ ב‬
‫אֲ הּובִ י ל ְַק ָּרב יָּצָּ א ל ֹּו‬
,‫ֹלא אֵּ ַדע ִאם עוֹּד יָּׁשּוב‬
‫ִאם יָּׁשּוב א ֹּו ֹלא יָּׁשּוִּֽ בָּ ה‬
.‫לִ י י ְִהיֶה ָּת ִמיד ָאהּוב‬
Avril 11
Por una kaza chika
Por una kaza chika
vidi una ijika,
de anyos era chika
le deklari l'amor.
Sali delantre d'eya
ermoza komo la 'streya
ya m'ensendio kon teya
sin tener piadad.
Pasharo d'ermozura
linda la tu figura
aserkate al mio lado
te oyere la boz.
11 ‫אפריל‬
‫שם בדירה קטנטונת‬
,‫ בְ ִד ָּירה ְק ַטנְ ֹּטנֶת‬,‫ָּׁשם‬
,‫פָּ ג ְַׁש ִתי נַעֲ ֹּרנֶת‬
,‫ יַלְ ֹּדנֶת‬,‫ַרכַת ָּׁשנִ ים‬
.‫לָּּה ַס ְח ִתי ַאהֲ בָּ ה‬
,‫נִ ְצבָּ ה מּולִ י הֵּ ִא ָּירה‬
,‫ּוכְ מ ֹּו כ ֹּוכָּב ִהזְ ִה ָּירה‬
,‫בִ י אֵּ ׁש גְ ד ֹּולָּה ִהבְ ִע ָּירה‬
.‫עָּ לַי ֹלא ִרחֲ ָּמה‬
,‫ ַמה נֶהֱ דֶ ֶרת‬,‫ִצפוֹּר‬
,‫ זוֹּהֶ ֶרת‬,‫יְפַ ת גִ זְ ָּרה‬
,‫ִק ְרבִ י נָּא ְמזַמֶ ֶרת‬
.‫יעי לִ י ק ֹּולְֵּך‬
ִ ‫הַ ְׁש ִמ‬
El pasharo s'aserka,
s'aserka del mio lado,
enfin de dos minutos
el pasharo bolo.
,‫ָּק ְרבָּ ה אֵּ לַי בֵּ ינְ ַתיִם‬
,‫נָּעַ ְצ ִתי בָּ ּה עֵּ י ַניִם‬
,‫ַרק ֶרגַע ָּקט א ֹּו ְׁש ַניִם‬
.‫ּוכְ בָּ ר ִה ְתעוֹּפְ פָּ ה‬
El pasharo bolando
mi korason yorando,
el me desho asperando
sin tener piadad.
,‫אֶ ת ְמעוֹּפָּ ּה ִהגְ בִ ָּירה‬
,‫בַ ּלֵּב ַרק בְ כִ י הו ִֹּת ָּירה‬
‫או ִֹּתי בָּ ָּדד ִה ְׁש ִא ָּירה‬
.‫עָּ לַי ֹלא ִרחֲ ָּמה‬
Avril 12
M'apari al espejo
12 ‫אפריל‬
‫אל מול הראי נצבתי‬
M'apari al espejo
para azer la tualete
tomi chadiriko en mano
me suvi al bisiklete.
‫אֶ ל מּול הָּ ְר ִאי נִ צַ בְ ִתי‬
,‫ּומ ְת ַאפֶ ֶרת‬
ִ ‫ִמ ְתיַפָּ ה‬
‫ִמ ְט ִרּיָּה בַ ּיָּד ל ַָּק ְח ִתי‬
,‫וְ עַ ל אוֹּפַ נַי דוֹּהֶ ֶרת‬
Indome kon grande prisa,
el aire ya m'ayudo,
apozi en una puerta
ande era amado yo.
‫אתי‬
ִ ‫בִ ְמ ִהירּות אֲ זַי נִ ֵּש‬
‫רּוח הַ נו ֶֹּׁשבֶ ת‬
ַ ָּ‫ִעם ה‬
‫ּומּול דֶ לֶת ִה ְתיַצַ בְ ִתי‬
.‫ִיתי נֶאֱ הֶ בֶ ת‬
ִ ‫ָּׁשם הָּ י‬
Una dada di'n la puerta,
una boz me respondio:
De que sufres mansevika,
de que sufres de amor?
,‫וְ ִה ַק ְׁש ִתי עַ ל הַ דֶ לֶת‬
: ַ‫קוֹּל בָּ ַקע וְ כֹּה ִה ְׁש ִמיע‬
‫ל ָָּּמה זֶה ִהנְָּך סוֹּבֶ לֶת‬
?‫ יַלְ ֹּדנֶת‬,‫סֵּ בֶ ל ַאהֲ בָּ ה‬
- Sufro por un manseviko
ke por el me muero yo,
tiene mustachico preto
i ojikos vedrolis.
,‫ ַרק בְ ֶׁשל עֶ לֶם‬,‫ ַרב ִסבְ לִ י‬,‫בִ גְ לָּל ֹּו אֶ גְ וַ ע ָאמּות‬
‫יח‬
ַ ִ‫ל ֹּו ָּׂשפָּ ם ָּׁשחֹּר כְ פ‬
.‫וְ עֵּ ינָּיו י ְַר ְק ַרקוֹּת‬
Su puerpo parese un kadro
lavrado en el yaldiz
takumiko viste preto
i chapinicos sirmalis.
,‫ אֵּ יז ֹּו גִ זְ ָּרה נָָּאה ל ֹּו‬,‫הָּ ּה‬
,‫גּוף יֵּׁש ל ֹּו מּוצָּ ק וְ עַ ז‬
,‫חֲ לִ יפָּ ה ְׁשח ָֹּּרה לוֹּבֵּ ׁש הּוא‬
.‫לְ ִמנְ עֲ לָּיו יֵּׁש בֹּהַ ק פָּ ז‬
Avril 13
El dia vo yorando
13 ‫אפריל‬
‫יומם דמעות אזילה‬
El dia vo yorando
la noche sin durmir,
ora i punto vo 'sklamando
fin kuando vo sufrir.
,‫יו ָֹּּמם ְד ָּמעוֹּת ַא ִִּֽזילָּה‬
,‫ְׁשנ ִָּתי ִת ַדד בַ ּלֵּיל‬
,‫לְ ֵּקץ ַמכְ אוֹּב או ִִֹּּֽחילָּה‬
.‫בְ לִ י הֶ ֶרף אֶ ְתפַ ּלֵּל‬
Por muncho ke te kero
ma ke te puedo azer
kuando tu padre, tu madre
amor no saven lo ke es.
,‫ַאהֲ בָּ ִתי אֵּ ַליְִך‬
,‫יַד הַ גו ָֹּּרל ִעכְ בָּ ה‬
‫כְ לָּל ֹלא יו ְֹּד ִעים הו ַֹּריְִך‬
.‫פִ ְׁש ָּרּה ֶׁשל ַאהֲ בָּ ה‬
Yo miro d'aserkarme,
tu t'aleshas de mi,
en lugar de amarme
te retiras de mi.
,‫אֲ הּובָּ ִתי נו ַֹּא ְׁש ִתי‬
,‫דו ָֹּּחה ִהנְָּך או ִֹּתי‬
‫לְ ִה ְת ָּק ֵּרב בִ ַק ְׁש ִתי‬
.‫ָּח ַמ ְק ְת לְָּך מֵּ ִא ִתי‬
Avril 14
D'enfrente te veo viniendo
D'enfrente te veo viniendo
el korason me va batiendo
'Bonsuar' te do mi kerida
me respondes en riendo.
Bonsuar mi kerido andjel,
mis prometas te las vo azer
de kontante no te vas enrekeser
mi amor en ti va ser.
14 ‫אפריל‬
‫מנגד אראך מתקרבת‬
,‫ִמ ֶנגֶד אֶ ְראֵּ ְך ִמ ְת ָּק ֶרבֶ ת‬
,‫לְ בָּ בִ י בְ ָּחזְ ָּקה יַהֲ ֹלם‬
,‫ י ִַק ָּירה לִ י‬,‫אֹּמר‬
ַ ‫"בוֹּן סּוַאר" לְָּך‬
.‫בְ ִחּיּוְך ַא ְת ע ֹּונָּה לִ י פִ ְתאוֹּם‬
,‫ "בוֹּן סּוַאר" ַמלְ ָאכִ י כֹּה י ָָּּקר לִ י‬,‫אֶ ת ַמה ֶש ִהבְ ַט ְח ִתי אֶ ְׁשמֹּ ר‬
,‫עׁשר‬
ֶ ‫ אֵּ ין בָּ ּה‬,‫הַ נְ דּונְ יָּה ַדּלָּה‬
.‫ַאְך לָּעַ ד ַאהֲ בָּ ה עוֹּד אֶ נְ צֹּר‬
Avril 15
Yo no m'espanto
Yo no m'espanto
ni m'espantare
mi nombre se yama
Franka Fortuna
15 ‫אפריל‬
‫אינני מפחדת‬
,‫אֵּ ינֶנִ י ְמפַ חֶ דֶ ת‬
,‫אֵּ ין בִ י פַ ַחד כְ לָּל‬
,‫פְ ַראנְ ָּקה פו ְֹּרטּונָּה ְׁש ִמי הּוא‬
:‫ִמכֶם ַרק זֹּאת אֶ ְׁשַאל‬
Vos rogo mis keridos
de no kerer amar
el amor es fuego
mos puede kemar.
‫בָּ כֶם ֵּר ִעים ַאפְ ִִּֽצ ָּירה‬
,‫ֹלא לְ ִה ְתַאהֵּ ב‬
‫הָּ ַאהֲ בָּ ה כְ מ ֹּו אֵּ ׁש ִהיא‬
.‫ׂשו ֶֹּרפֶ ת אֶ ת הַ ּלֵּב‬
Vos rogo mis keridos
de no kerer amar
el amor es aire
mos puede bolar.
‫בָּ כֶם ֵּר ִעים ַאפְ ִִּֽצ ָּירה‬
,‫ֹלא לְ ִה ְתַאהֵּ ב‬
‫רּוח‬
ַ ‫הָּ ַאהֲ בָּ ה כְ מ ֹּו‬
.‫ תו ִֹּתיר כְ אֵּ ב‬,‫ַת ְחמֹּ ק‬
Descargar

15-1