Mayo 1
Todos se van a tefila
1 ‫מאי‬
‫הכל הולכים לתפילה‬
Todos se van a tefila
yo me vo a tu kaza,
todos bezan la mezuza
yo bezo las tus karas.
Aman! Aman! yul pembe
Yul pembe
Ne bu guzellik sende
‫הַ כֹּל הוֹּלְ כִ ים אֶ ל הַ ְתפִ לָּה‬
,‫אֲ נִ י ה ֹּולְֵך אֵ ַליְִך‬
,‫הַ כֹּל נו ְֹּש ִקים ל ְַמזּוזָּה‬
.‫אֲ נִ י נו ֵֹּשק פָּ ַניְִך‬
,‫חֵ ן‬-‫ ו ֶֶרד‬,‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
,‫חֵ ן‬-‫ו ֶֶרד‬
!‫חֵ ן‬-‫ית ו ֶֶרד‬
ָּ ִ‫ַמה יָּפ‬
No te nieges ke te bezi,
te tengo i abrasado,
komo'l dukado en el saraf
m'estas arrelumbrando.
Aman! Aman! yul pembe
Yul pembe
,‫ישי כִ י נְ ַש ְק ִתיְך‬
ִ ‫ַאל ַתכְ ִח‬
,‫או ִֹּתי ָּחבְ קּו י ַָּדיְִך‬
‫כ ַַמ ְטבְ עוֹּת אֵ צֶ ל ַחלְ פָּ ן‬
.‫ִהבְ ִהיקּו לִ י פָּ ַניְִך‬
,‫חֵ ן‬-‫ ו ֶֶרד‬,‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
,‫חֵ ן‬-‫ו ֶֶרד‬
Sal' a la puerta te vere
sale por la ventana
te kontare te 'scuvrire
sekretos de mi alma
Aman! Aman! yul pembe
Yul pembe
Ne bu guzellik sende.
,‫ְצ ִאי אֶ ל הַ דֶ לֶת וְ אֶ ְראֵ ְך‬
,‫ַמבָּ ט אֵ לַי הָּ ִעיפִ י‬
‫סוֹּדו ַֹּתי לְָּך אֲ ַגלֶה‬
.‫אֶ ל תוְֹּך לִ בִ י ַת ְש ִקיפֵ י‬
,‫חֵ ן‬-‫ ו ֶֶרד‬,‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
,‫חֵ ן‬-‫ו ֶֶרד‬
!‫חֵ ן‬-‫ית ו ֶֶרד‬
ָּ ִ‫ַמה יָּפ‬
Mayo 2
Ojikos pretos tengo yo
2 ‫מאי‬
‫לי יש עינים שחורות‬
Ojikos pretos tengo yo,
por los mavis me muero,
kuando veo los vedrolis
kavo foya i m'entero.
Aman! Aman! yul pembe
Yul pembe
Ne bu guzellik sende
,‫לִ י יֵש עֵ י ַניִם ְשחֹּרוֹּת‬
,‫בְ ֶשל הַ כְ חֻ לוֹּת ָאמּוּֽ ָּתה‬
,‫בִ ְראו ִֹּתי אֶ ת הַ יְרֻ ּקוֹּת‬
.‫אֶ ל ִקבְ ִרי ָאעּוּֽ ָּטה‬
,‫חֵ ן‬-‫ ו ֶֶרד‬,‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
,‫חֵ ן‬-‫ו ֶֶרד‬
!‫חֵ ן‬-‫ית ו ֶֶרד‬
ָּ ִ‫ַמה יָּפ‬
Por la tu puerta yo pasi
i la topi serrada,
la yavedura yo bezi
komo bezar tus karas.
Aman! Aman! yul pembe
Yul pembe
‫עַ ל ַסף ַדלְ ֵתָך עָּ בַ ְר ִתי לִ י‬
,‫ נְ עּולָּה ִהיא‬:‫אתי‬
ִ ָּ‫ָּמצ‬
,‫נ ַָּש ְק ִתי אֶ ת הַ ַמנְ עּולִ ים‬
.‫כִ נְ שֹּק לְ ִשפְ תו ַֹּתיְִך‬
,‫חֵ ן‬-‫ ו ֶֶרד‬,‫ָאמאן‬
ָּ ,‫ָאמאן‬
ָּ
,‫חֵ ן‬-‫ו ֶֶרד‬
Mayo 3
Por la tu puerta yo pasi
Por la tu puerta yo pasi
i la topi serrada,
la yavedura yo bezi
komo bezar tus karas.
Avrite tumba, avrite,
i engluteme adientro
ke 'skapar kero d'este amor
i d'este mundo 'ntero.
3 ‫מאי‬
‫על סף דלתך עברתי לי‬
‫עַ ל ַסף ַדלְ ֵתָך עָּ בַ ְר ִתי לִ י‬
,‫ נְ עּולָּה ִהיא‬:‫אתי‬
ִ ָּ‫ָּמצ‬
,‫נ ַָּש ְק ִתי אֶ ת הַ ַמנְ עּולִ ים‬
.‫כִ נְ שֹּק לְ ִשפְ תו ַֹּתיְִך‬
,‫ פְ ַתח‬,‫פְ ַתח נָּא אֶ ת פִ יָך ֶקבֶ ר‬
,‫ּובְ לַע או ִֹּתי אֵ לֶיָך‬
,‫ ִמן הָּ ע ֹּולָּם‬,‫מֵ ַאהֲ בָּ ה‬
.‫ בְ ת ֹּו ּֽ ֶכָך‬,‫ֵתן י ֶַשע‬
Mayo 4
Moshon deshi Moshon tomi
Moshon deshi Moshon tomi
Moshon tengo 'n la mano,
yo a Moshon lo vo tomar
de piezes i de manos
Ah Moshon, ke no nasiera yo
ke sos desventurozo,
te kaye 'l pantalon
te kaye 'l pantalon
ke sos desventurozo!
4 ‫מאי‬
‫מושון עזבתי ולקחתיו‬
,‫מוֹּשוֹּן עָּ זַבְ ִתי ּולְ ַק ְח ִתיו‬
,‫מוֹּשוֹּן י ִָּדי אוֹּחֶ זֶת‬
‫ַאחזִ יק‬
ְ ‫מוֹּשוֹּן בִ ְש ֵתי י ִָּדי‬
.‫מֵ רֹּאש וְ עַ ד כַף ֶרגֶל‬
,‫מּוטב לּו ֹלא נ ֹּול ְַד ִתי‬
ָּ
,‫מוֹּשוֹּן‬
!‫ מוֹּשוֹּן בִ יש ג ַָּדא‬,‫אֲ הָּ ּה‬
,‫נוֹּפֵ ל לְ ָך הַ פַ נְ ָּטלוֹּן‬
,‫נוֹּפֵ ל לְ ָך הַ פַ נְ ָּטלוֹּן‬
!‫נוֹּפֵ ל לְ ָך בִ יש ג ַָּדא‬
Mayo 5
Un kuchiyo de dos kortes
5 ‫מאי‬
‫חרב פיפיות דוקרת‬
Un kuchiyo de dos kortes
en mi korason m'entro
por una ninya de ojos preto
la alma ya vo dar al Dio.
‫חֶ ֶרב פִ יפִ יוֹּת דו ֶֹּק ֶרת‬
,‫אֶ ת לִ בִ י נִ ְּקבָּ ה נָּקוֹּב‬
, ָּ‫ ְשחֹּרוֹּת עֵ ינֶיה‬,‫בְ ֶשל בַ ת‬
.‫ אֶ ְטרֹּף‬,‫ אֲ הָּ ּה‬,‫אֶ ת ַחיַי‬
No miresh k'esto kantando
si no es ke kero yorar
o de bueno o de negro
el tiempo kero pasar.
,‫ַאל ִת ְראּו ֶש ָּשר ִהנֶנִ י‬
.‫בְ לִ בִ י אֹּ בֶ ה לִ בְ כוֹּת‬
, ַ‫בְ טוֹּבָּ ה א ֹּו בְ רֹּב רֹּע‬
!‫ י ְַחֹלף‬,‫ֶשיִכְ לֶה הַ זְ ַמן‬
Abashando de la skalera
vidi sangre en kolor
es la sangre de los mansevos
de los ke sufren de amor.
,‫עֵ ת בַ ַמ ְד ֵרגוֹּת י ַָּר ְד ִתי‬
,‫יתי ְמ ַטפְ טֵ ף‬
ִ ‫ָּדם ָּר ִא‬
‫חּורים ִהנֵהּו‬
ִ ַ‫ָּדם ֶשל ב‬
.‫ַאהֲ בָּ ה נוֹּטֵ ף‬-‫ִמכְ אֵ ב‬
Mayo 6
Ayde ermanos beveremos
Ayde ermanos beveremos
i los vazos inchiremos
beveremos de kontino:
Biva la ija del vezino!
6 ‫מאי‬
‫ אחים נשתה נא‬,‫הבה נא‬
,‫ נִ ְש ֶתה נָּא‬,‫ַאחים‬
ִ ,‫הָּ בָּ ה נָּא‬
,‫ כֵן‬,‫הַ כוֹּסוֹּת ַמלְ אּו נָּא‬
,‫נְ עָּ ֶרה נָּא אֶ ל גְ ר ֹּונֵנּו‬
!‫לְ ַחיֵי בַ ת הַ ָּשכֵן‬
Estas kopas muy muy anchas
ke las inchan las muchachas
las muchachas muy ermozas
siempre sean venturozas
‫יעים כֹּה ְר ָּחבִ ים הֵ ם‬
ִ ִ‫הַ גְ ב‬
,‫י ְַמלְ אּום ִחיש בְ נוֹּת הַ חֵ ן‬
,‫הַ בָּ נוֹּת ֶשכֹּה יָּפּו הֵ ן‬
.‫ַמ ָּזלָּן יְרו ְֹּממֵ ן‬
Estos kopos muy muy altos
ke los inchen los muchachos
los muchachos muy ermozos
siempre sean venturozos.
,‫יעים עַ ד ַמה גְ בו ִֹּהים הֵ ם‬
ִ ִ‫הַ גְ ב‬
,‫י ְַמלְ אּום עַ לְ מֵ י הַ חֵ ן‬
‫עֲ ל ִָּמים ֶשכֹּה יָּפִ ים הֵ ם‬
.‫ַמ ָּזלָּם יְרו ְֹּממֵ ם‬
Mayo 7
Akodrate d'akeya noche
Akodrate d'akeya noche
kuando la luna testigo fue,
tu me djuravas amarme siempre,
oy m'abandonas por otra mujer.
Ken me va kerer a mi
Ken meva tomar a mi
Saviendo ke yo te kero
i ke me muero d'amor por ti.
7 ‫מאי‬
‫התזכר את אותו הלילה‬
‫הֲ ִתזְ כֹּר אוֹּת ֹּו הַ ַל ְילָּה‬
,‫הַ לְ בָּ נָּה עֵ ָּדה הָּ י ְָּתה‬
‫ תֹּאהֲ בֵ נִ י‬,‫ ִהבְ ַט ְח ָּת‬,‫לָּעַ ד‬
.‫נְ ַט ְש ַתנִ י עֲ בּור ז ָָּּרה‬
,‫ הַ גֵד‬,‫ִמי י ְִרצֶ ה בִ י עוֹּד‬
,‫ הַ גֵד‬,‫ִמי י ִַּקח או ִֹּתי‬
‫בְ י ְָּדע ֹּו כִ י ַאחֲ ֶריָך‬
.‫עוֹּד אֶ נְ הֶ ה בְ לֵב רוֹּעֵ ד‬
Un ijo tengo tu bien lo saves
en la mizeria lo vengo a ver
povre ninyo su padre tiene
ma no lo kere rekonoser.
Ken me va kerer a mi
Ken meva tomar a mi
Saviendo ke yo te kero
i ke me muero d'amor por ti.
,‫ הֵ ן י ַָּד ְע ָּת‬,‫ֶילֶד יֵש לִ י‬
,‫בִ ְמצּוקוֹּת יְלִ ְד ִתיו‬
,‫ אֲ בָּ ל אֻ ְמלָּל הּוא‬,‫ָאב יֵש ל ֹּו‬
.‫כִ י ב ֹּו ֹלא יַכִ יר ָאבִ יו‬
,‫ הַ גֵד‬,‫ִמי י ְִרצֶ ה בִ י עוֹּד‬
,‫ הַ גֵד‬,‫ִמי י ִַּקח או ִֹּתי‬
‫בְ י ְָּדע ֹּו כִ י ַאחֲ ֶריָך‬
.‫עוֹּד אֶ נְ הֶ ה בְ לֵב רוֹּעֵ ד‬
8 ‫מאי‬
‫בחלוני נחת לו עוף‬
‫בְ ַחלוֹּנִ י נ ַָּחת ל ֹּו עוֹּף וְ אֶ ת ִקנ ֹּו בָּ נָּה ל ֹּו‬
,‫אתי ל ֹּו ַאְך ֶנ ֱעלַם‬
ִ ‫ָּקרוֹּא ָּק ָּר‬
,‫ַרק בְ ֶשל ֹּו בִ בְ כִ י אֲ נִ י פֹּ ה ְמ ָּמ ֶר ֶרת‬
!‫ ַרק בִ גְ ָּללְֵך לִ בִ י נִ ְדהָּ ם‬,‫הָּ ַאהֲ בָּ ה‬
Mayo 8
Un pasharo pozo 'n la mi ventana
Un pasharo pozo 'n la mi ventana
yamar yamo ma el desparesio
me aze a mi sufrir i yorar sin kedo
amor, amor de esto sufro yo.
Mayo 9
Arvoles yoran por luvia
Arvoles yoran por luvia
i montanyas por aire,
ansi yoran los mis ojos
por ti kerido amante.
Vengo i rogo
ke va ser de mi,
en tierras ajenas
no me kero morir.
9 ‫מאי‬
‫בוכים אילנות למטר‬
‫בוֹּכִ ים ִאילָּנוֹּת לְ ָּמ ָּטר‬
,‫רּוח‬
ַ ְ‫וַ הֲ ָּר ִרים ל‬
,‫ אֲ הּובִ י‬,‫כְָּך דו ְֹּמעוֹּת עֵ ינַי‬
.‫וְ לִ בִ י ִמ ְתיַפֵ ַח‬
‫ּומ ַשּוַ עַ ת‬
ְ ‫ָּשבָּ ה אֲ נִ י‬
?‫ַמה יְהֵ א גו ָֹּּרלִ י‬
,‫ָאמּותה‬
ָּ
‫ַאל בַ ֵנכָּר‬
!‫רּוחי‬
ִ ‫ַאל נָּא אֶ פַ ח ָּשם‬
Fuego kayo en la sivdad
no ay ken lo amate
ansi kayo en me korason
por ti kerido amante
Vengo i rogo
ke va ser de mi,
en tierras ajenas
no me kero morir.
,‫אֵ ש אֶ ת הָּ ִעיר פֹּ ה ִהבְ ִע ָּירה‬
,‫אֵ ין ְמכַבֶ ה לַהֲ בָּ ּה‬
,‫כְָּך אֲ הּובִ י ִהבְ עַ ְר ַתנִ י‬
.‫ְש ַרפְ ַתנִ י בְ אֵ ש ַאהֲ בָּ ה‬
‫ּומ ַשּוַ עַ ת‬
ְ ‫ָּשבָּ ה אֲ נִ י‬
?‫ַמה יְהֵ א גו ָֹּּרלִ י‬
,‫ָאמּותה‬
ָּ
‫ַאל בַ ֵנכָּר‬
!‫רּוחי‬
ִ ‫ַאל נָּא אֶ פַ ח ָּשם‬
Mayo 10
Ninya blanka yo nasi
Ninya blanka yo nasi
novio viejo me keren dar
si este novio a mi me dan
me mato i m'entosego
10 ‫מאי‬
‫צחורה אני נולדתי‬
,‫ְצחו ָֹּּרה אֲ נִ י נ ֹּול ְַד ִתי‬
,‫לִ י ָּח ָּתן ז ֵָּקן נו ְֹּתנִ ים‬
‫ ָאמּוּֽ ָּתה‬,‫ִאם י ְִתנּוהּו לִ י‬
.‫ַאר ִעיל‬
ְ ‫אֶ ת עַ ְצ ִמי אֲ זַי‬
Si una vez yo vo 'sperar
al mi kerido yo vo amar
si el sera mi par igual
mi korason l'entrego.
ַ‫ יַגִ יע‬,‫ִאם ַרק אֲ ַחכֶה‬
,‫ בִ י ַאהֲ בָּ ה י ִָּעיר‬,‫ִאיש‬
,‫כְ עֶ ְרכִ י ִאם ַרק י ְִהיֶה הּוא‬
.‫ַאסגִ יר‬
ְ ‫בְ י ָָּּדיו לִ בִ י‬
Novio deshlish kero yo
vistido a la franka
i el me va a pasiyar
las tardes i las menyanas.
,‫ַרק ָּח ָּתן הָּ דּור ָּדרּוש לִ י‬
,‫ֶשאֵ ירוֹּפִ ית ִמ ְתלַבֵ ש‬
‫לְ ַטיֵל או ִֹּתי י ִַּקח הּוא‬
.‫ זֹּאת אֲ בַ ֵּקש‬,‫ִמדֵ י יוֹּם‬
Mayo 11
Partiendo para la gerra
Partiendo para la gerra
dos bezos al aire echi
uno es para mi madre
i el otro para ti.
Ninya de mi korason
Ken pensa de se namorar
ke fuyga del lunar
ke el lunar es mentirozo
i save enganyar.
11 ‫מאי‬
‫שתים נשיקות הפרחתי‬
‫ְש ַתיִם נְ ִשיקוֹּת ִהפְ ַר ְח ִתי‬
,‫בְ עו ִֹּדי ל ְַּק ָּרב ה ֹּולְֵך‬
‫ַאחת בַ עֲ בּור ִא ָּמא‬
ַ ָּ‫ה‬
.‫הָּ ַאחֶ ֶרת בִ ְשבִ ילֵָך‬
.‫ נִ ימֵ י לִ בִ י‬,‫י ִַּק ָּיר ִתי‬
,‫ִאם לְ ִה ְתַאהֵ ב בִ ַּק ְש ָּת‬
,‫ִמן הַ ַסהַ ר ִה ְס ַת ֵתר‬
,‫כִ י כ ֹּוזֵב ִהנ ֹּו הַ ַסהַ ר‬
.‫ּומ ַש ֵּקר‬
ְ ‫לֵב לו ֵֹּק ַח‬
Mayo 12
Noche de viernes a las mueve
Noche de viernes a las mueve
sigunda noche de sukot
vino l'amigo el kruel amigo
kon mil enganyos me yevo.
El me yevo al salach d'arriva
onde no vide luz del Dio,
el asentado en la mi siya
kurshum finko mi korason.
Ermanas mias las mis keridas,
lagrimas tristes no vertash,
ke la mi muerte fue tan dulse
de un kurshum kayi i muri.
12 ‫מאי‬
‫ תשע בערב‬,‫ליל ששי‬
,‫ ֵת ַשע בָּ עֶ ֶרב‬,‫לֵיל ִש ִשי‬
,‫יוֹּם ֵשנִ י ֶשל ַחג סֻ כוֹּת‬
‫הַ ְמנֻּוָּ ל ּולְ ָּק ַחנִ י‬-‫בָּ א‬
.‫בְ ַדבְ ר ֹּו בַ חֲ לָּקוֹּת‬
,‫אֶ ל הָּ עֲ לִ יָּה לְ ַמ ְעלָּה‬
,‫לְ ָּק ַחנִ י וְ הוֹּבִ יל‬
,‫וְ י ָָּּרה כַדּור עוֹּפֶ ֶרת‬
.‫ הֵ ִטיל‬,‫בְ לִ בִ י ָּת ַקע‬
,‫ ַללֵב י ְָּקרּו לִ י‬,‫ַאחיו ַֹּתי‬
ְ
,‫אֶ ל נָּא ְתבַ כּו או ִֹּתי‬
,‫בִ י נִ נְ עַ ץ כַדּור עוֹּפֶ ֶרת‬
.‫ית ִתי‬
ָּ ‫ַאְך ָּמ ְת ָּקה לִ י ִמ‬
Mayo 13
Vo i vengo komo 'l loko
13 ‫מאי‬
‫מתרוצץ ומשתגע‬
Vo i vengo komo 'l loko
el tiempo me kedo muy poko
Oh! la espartision! Ke va ser de mi
de una ninya ermoza komo ti
, ַ‫ּומ ְש ַתגֵע‬
ִ ‫ִמ ְתרוֹּצֵ ץ‬
‫ הָּ ּה! אֵ יְך‬,‫ֹלא נו ַֹּתר לִ י זְ ַמן‬
‫יח‬
ַ ִ‫ַאצל‬
ְ ‫ידה ל ֵָּשאת‬
ָּ ‫הַ פְ ִר‬
?‫מֵ עַ לְ ָּמה יָּפָּ ה כְ מו ֵֹּתְך‬
En el kampo ay verdura
en tu kara linda figura
Oh! la espartision! Ke va ser de mi
de una ninya ermoza komo ti.
,‫עַ ל ָּשדוֹּת פָּ ַשט הַ י ֶֶרק‬
,‫עַ ל פָּ ַניְִך חֵ ן מ ֹּולְֵך‬
‫יח‬
ַ ִ‫ַאצל‬
ְ ‫ידה ל ֵָּשאת‬
ָּ ‫אֵ יְך פְ ִר‬
?‫מֵ עַ לְ ָּמה יָּפָּ ה כְ מו ֵֹּתְך‬
Mayo 14
En chika me tomates
En chika me tomates,
en grande me deshates,
i va venir un tiempo
ke vas a yorar por mi.
Ah kerido mio
"a genoux" me asento
i solo te arogo
ke sos mi primer amor.
La roza guele, ermozo,
el punchon puncha,
al amor me dize
te kero de korason.
14 ‫מאי‬
‫ילדה אותי לקחת‬
,‫יַלְ ָּדה או ִֹּתי ל ַָּק ְח ָּת‬
,‫ב ֹּוג ֶֶרת נְ ַט ְש ַתנִ י‬
‫יָּבוֹּא יוֹּם וְ ִתבְ כֶה ב ֹּו‬
.‫כֵיצַ ד זֶה עֲ זַבְ ַתנִ י‬
‫ עַ ל בֶ ֶרְך‬,‫הָּ ּה י ִַּק ִירי‬
‫יטה‬
ָּ ִ‫ הַ ב‬:‫ ַאפְ ִציר‬,‫אֶ כְ ַרע‬
‫הֵ ן ַאהֲ בַ ת ַחיַי לִ י‬
!‫ִית‬
ָּ ‫ִראשוֹּן ַא ָּתה הָּ י‬
,‫נו ֵֹּתן ֵריח ֹּו הַ ּו ֶֶרד‬
,‫דו ֵֹּקר ְמאוֹּד הַ חו ַֹּח‬
:‫ידה‬
ָּ ִ‫לַאֲ הּובִ י ַאג‬
!‫יוֹּצֵ א לִ בִ י אֵ לֶיָך‬
Ah kerido mio
"a genoux" me asento
i solo te arogo
ke sos mi primer amor.
‫ עַ ל בֶ ֶרְך‬,‫הָּ ּה י ִַּק ִירי‬
‫יטה‬
ָּ ִ‫ הַ ב‬:‫ ַאפְ ִציר‬,‫אֶ כְ ַרע‬
‫הֵ ן ַאהֲ בַ ת ַחיַי לִ י‬
!‫ִית‬
ָּ ‫ִראשוֹּן ַא ָּתה הָּ י‬
Mayo 15
Viktoryika en la ventana
Viktoryika 'n la ventana
Yudayiko ya paso
Ya le aze del ojiko
Alkafe se la yevo.
Abashando de la skalera
El aniyo le kayo
- No te espantes mi kerida
El mijor te lo merko yo
Pamparapam Moris Kapelo
Pamparapam Moris Baston
Pamparapam Moris Grevata
Telas d'el mi korason.
15 ‫מאי‬
‫ויקי בחלון נשקפת‬
‫יקי בַ ַחלוֹּן נִ ְש ֶקפֶ ת‬
ִ ִ‫ו‬
,‫יּודיק ֹּו ִממּול הָּ לְַך‬
ִ
,‫ִהיא עָּ ְש ָּתה ִמ ָּשם עֵ י ַניִם‬
.‫ל ַָּּקפֶ ה או ָֹּּתּה ל ַָּקח‬
,‫עֵ ת בַ ַמ ְד ֵרגוֹּת י ְָּרדּו הֵ ם‬
,‫הַ ַטבַ עַ ת נִ ְש ְמ ָּטה‬
,‫ ַאל פַ ַחד‬,‫ י ִַּק ָּירה ֶשלִ י‬.‫מּור ָּתּה‬
ָּ ‫כִ י אֶ ְקנֶה לְָּך ְת‬
,‫פַ ְמפַ ַרפָּ ם מו ִֹּריס ִמגְ בַ עַ ת‬
,‫פַ ְמפַ ַרפָּ ם מו ִֹּריס ַמ ְקלוֹּן‬
!‫גִ זְ ָּר ְתָך כֹּה ְמ ַשגַעַ ת‬
.‫פַ ְמפַ ַרפָּ ם ַמר פַ פיוֹּן‬
Descargar

15-1