Arbetet med
RUS Innovationskraft och
REGIONALA
INNOVATIONSSTRATEGIN
i Västerbottens län
www.regionvasterbotten.se
Innovationskraft -RUS/tillika
motorgrupp Innov. Strategin
-Roland Lindkvist, Innovations VBN
-Mats Falck, ENS, Umeå universitet
-Lena Forsberg, LTU, Skellefteå
-Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
-Lars Wikman, North Sweden
-Åsa Fällman, Umeregionen
-Gunnar Landsell, TreKom
-Mona Olofsson, Region 8
-Region Västerbotten
Näringsliv – RUS
-Anna Jonsson, Företagarna
-Anne_louise Lindqvist, Länsstyrelsen
-Mats Falck, ENS, Umeå universitet
-Lena Forsberg, LTU, Skellefteå
-Ingrid Lindelöw - Berntson, Leia
-Ingrid Thylin, Tre Kom
-Robert Borgen, Region 8
-Roland Carlsson, Umeå kommun
-Marie Bahlenberg, Umeregionen
-Sten-Anders Gustafsson, ALMI
-Marie Sandström -Öhberg, Social ekon
-Ulrika Granström, TreKom
-Region Västerbotten
www.regionvasterbotten.se
S:a ArbetsgruppenInnovationsstrategin
-Linda Algotsson, IGIS, Lycksele
-Jan Bergmark, Handelskammaren
-Camilla Viklund, Umeå Universitet
-Roland Lindkvist, Innovations VBN
-Anders Gothefors, Connect
-Emanuel Dohi, Dohi Sweden
-Leif Rehnström, Hallo Future
-Mats Falck, ENS, Umeå universitet
-Nils-Olof Forsgren, Uminova Innovation
-Sten-Anders Gustafsson, ALMI
-Torbjörn Halvardsson, Företagarna
- Östen Hansson och Hans Bylesjö, IUC Västerbotten
-Maria Hedblom, Skogstekniska klustret
-Kennet Johansson, Länsstyrelsen
-Lena Forsberg, LTU, Skellefteå
-Malin Rönnblom, Centrum för Genusforskning
-Åsa Fällman, Umeregionen
-Lars Wikman, North Sweden
-Gunnar Landsell, TreKom
-Mona Olovsson, Region 8
-Maria Lundström, Umeåregionen
-Magnus Orregård, TreKom
-Eva Wiberg, Region 8
-Lena Fridlund-Forsgren, Innovationsbron
-Marie Sandström-Öhberg, Nätverket Social ekonomi
-Olof Lindahl, CMTF
-Matilda Henningsson, Ung Företagsamhet
-Region Vbn (Jörgen, Anders Mariann)
Vad är innovation?
• Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag
och individer. Värdet uppstår i tillämpningen, användningen och
spridningen av en innovation (när den tagits i bruk). Det värde som
skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt.
• En innovation kan vara:
– En ny vara eller tjänst
– En ny process eller metod för att producera en vara eller tjänst
– Ett nytt sätt att organisera arbetet, affärsverksamheten eller relationerna med
externa aktörer
– En ny marknad eller nya sätt att nå och kommunicera med kunder och
användare på marknaderna
– Nya kompetenser, resurser eller material
www.regionvasterbotten.se
Syftet
• Möta globala samhällsutmaningar
• Skapa konkurrenskraft och jobb i Västerbottens
län i en global kunskapsekonomi
• Leverera samhällstjänster med kvalitet och
effektivitet
4
www.regionvasterbotten.se
”vision”
Regionen är en nyskapade region präglat av
banbrytande idéer och nya sätt att tänka och göra
för att forma vår framtid i en global värld.
Människor i alla delar av regionen kan och vill bidra
till att skapa värde för människor, ekonomi och miljö
genom nya och bättre lösningar.
5
www.regionvasterbotten.se
Innovationsstrategi
- utgör en verktygslåda i form av olika stödoch finansieringsmöjligheter i syfte att stärka
innovationsförmågan för individer, organisationer,
företag och offentlig verksamhet
6
www.regionvasterbotten.se
”Samlat Regionalt Ledarskap”
REGIONALT INNOVATIONSSTÖDSYSTEM
Innovationer och Entreprenörskap
Spets
Utbildningsanordnare
Regionala strategiska
utvecklingsområden
-Innovationer, entreprenörskap
och kompetenscentra
Branschinriktade kompetenscentra och kluster
VentureCup
Affärsplaner
Umeå universitet
Innovation
Affärsplaner
i
i
Västerbotten Kunskapstriangeln
Västerbotten
Västerbotte
Dare, Plant science
n
Uminova
Innovationssluss
LTU
SLU
Innovation
vård och omsorg
B-park
Incubator UBI
IUCConnect
Entreprenörcentrum
BOTHNIA
Norr
Service Providers
Regionala och nationella
aktörer med särskilda
tjänster relevanta för
innovationssystemet
Hållbar tillväxt
inom företagande
forskning och
utbildning
- Region Västerbotten
- Umeå universitet
- Luleå tekniska universitet
- Forskningsinstitut, t ex Interaktiva institutet
- Almi Företagspartner Nord AB
- Företagarna
- Länsstyrelsen
- Skogstekniska klustret
- Innovation Västerbotten
- Kommunerna
Banker
Riskkapital och affärsänglar
såsom ACKRA Invest,
Uminova Invest,
Sparbanksstiftelsen mfl.
The Lodge
och UCIA
Skogstekniska
klustret (4 kn)
Nisch
Specifika stöd till
prioriterade målgrupper
Handelskammaren
Ung
Företagsamh.
(ungdomar)
LänsStyrelsen
Region
Västerbotten
Inlandsinnovation
ArbetsförSTART och
medlingen
B.I.C Factory
(arbetslösa
unga företag
)
www.regionvasterbotten.se
ALMI
Nord
ALMI
(etniska
grp
Kvinnor)
GISklustret i
Lycksele
Process IT
Innovation
Konstnärli
gt Campus
Bas
Generella aktörer och
stöd
på regional nivå
Automotivwinter testing
Länets
Kommuner
ENS
vid
UmU
Companion
(social
ekon)
PartnerInvest
Kreditgaranti
föreningen
Landstinget
Exportrådet
Jurister
och
Revisorer
Svenskt
Näringsliv och
Företagarna
VIA
(utländska
investerare)
Kravspec. för innovationsstrategin
• Ledarskapet är en övergripande fråga. Tydlighet om vem som ska
utöva ledarskapet
• Fokus på att det är individer som skapar utveckling
• Strategin ska omsättas i handling
• Den ska belysa vad strategin ska åstadkomma
• Ta sin utgångspunkt i innovationsstödssystemen men samtidigt
identifiera och synliggöra excellenceområden
• Rymma alla fyra samhällsbärarna – näringsliv, akademi, civila
samhället och offentlig sektor. Koppla till hela värdekedjan regional,
nationell och europeisk strategi
• Rikta insatser där pengarna får bäst effekt samt fånga EU-medel
exempelvis från programmet Horizon
8
www.regionvasterbotten.se
Fokusområden i inspel till SNIS
 Teknik – och tjänsteutveckling inom industrin (BD)
 Innovationer inom Hälso- och sjukvård/ life science
 Test- och övningsverksamhet (BD)
 Energi och miljöteknik / Cleantech (BD)
 Digitala tjänstenäringar (BD)
 Upplevelsenäringar/kreativa näringar (BD)
 Skärningspunkter för innovationsutveckling (BD)
9
www.regionvasterbotten.se
Fokusområden/Smart
Specialisering/Excellensområden
OBS ! UTKAST
 Kyla som affärsidé
Produktutveckling, testplats för fordon, friktionstestningar av material och
komponenter inom flyget, vindkraft, materialutveckling inom trafiksäkerhetsområdet
och katastrofberedskap.
 Digitala medier och upplevelser
Hit räknas motorer för tvärvetenskaplig, konceptuell och empatiskt arbete som inte
kan outsourcas eller automatiseras. Här ryms branschorganen The Lodge och Umeå
CIA, projekt som Film i Västerbotten och Kreator samt utbildningar inom spel, digital
mediaproduktion, film och interaktionsdesign vid UmU och LTU.
 Smart sammanhållen region
Möjliggörande IKT för smart, säker, hållbar och ekonomisk utveckling som digitala
medier och upplevelser, e- lärande, e-hälsa, e-handel och innovativa
servicelösningar, Vidare koordinering och digital kommunikation för att uppnå det
smarta samhället som ex. vis trafiksystem, energisystem, it-system etc.
(och med resurser som cloud computing och ”big data”, bredbandsutbyggnad., InfoTech Umeå, Sense Smart City
i Skellefteå.)
www.regionvasterbotten.se
Fokusområden/Smart
Specialisering/Excellensområden
 Hållbar energi- och miljöteknik
Bioteknik, förnyelsebar energi, avfallsteknik, återvinning, miljölagstiftning samt
förvaltning av våra naturresurser.
 Globala utmaningar
Tillämpningen av forskning på till exempel infektionsområdet, den åldrande
befolkningen samt världsledande forskning om global hälsa.
 Förädling ur basindustrin
Forskning och utveckling inom Gruv-och materialteknik samt produkt- och
tjänsteutveckling utifrån gruv- och mineralindustrin. Skogsråvaror och biomassa, nya
material och biobaserade produkter för en biobaserad samhällsekonomi samt hållbart
samhällsbyggande.
Exploatera skärningspunkter i gränslandet mellan etablerade styrkeområden och
digitala medier och upplevelser och nya tekniker såsom GIS.
www.regionvasterbotten.se
Fokusområden/Smart
Specialisering/Excellensområden
 Trävärdekedjan
Träindustriella processer och metoder från skog till färdig träprodukt. Bred FoU inom
hela trävärdekedjan från skog via sågverks- och manufakturindustrin fram till
leveranser av kundanpassade produkter.
 Upplevelser, turism och fritid
Tvärvetenskaplig utveckling runt friluftsliv och turism sett ur ett nordligt perspektiv där
det t ex ingår hur snö och is kan användas för upplevelseproduktion inom turism.
 Grön framtid
Forskningsområden som Framtidens skog (Future Forests) (Bio4Energy), framtidens
bioraffinaderi samt forskning vid Umeå Plant Science Center (UPSC).
www.regionvasterbotten.se
Synpunkter från Riskkapitalseminarium
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Många olika finansiärer men få stödformer i företagens tidiga skeden
Behövs en satsning på bredd och i tidiga skeden. Borde vara ett
samhällsintresse
Privata medfinansiärer saknas och vill inte satsa på riskobjekt
Alla har problem med att hinna med uppsökande verksamhet
Spretig och otydlig finansieringsbild i starten ger osäkerhet
För få konsulter och för få företag som har råd att ta hjälp av konsulter.
Regeringen har aviserat om riskkapitalavdrag
Starka investmentbolag saknas i Norrland
Kreativa branscherna har få stöd att söka då de har blygsamma
investeringar
Finansieringslösningarna tar ofta för lång tid för att man ska hinna ut på en
internationell marknad innan det är försent att knipa marknadsandelar.
13
www.regionvasterbotten.se
Descargar

utkast ytterligare skrivningar om fokusområden mm - RUS 2014-2020