Strictly Confidential
The information in this document is confidential to the sender
and is intended only for the use of the addressee. Unauthorized use,
disclosure or copying is strictly prohibited and may be unlawful.
> Företagsklimatet i
Sverige 2008 - Slutrapport
Europe • America • Africa • Asia • Australia
All rights reserved
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
No part of this publication may be reproduced or used in any form by any means –
graphic, electronic or mechanical including photocopying, recording, taping or
information storage or retrieval systems – without permission in writing from Opticom
international Research AB. The report is copyrighted and protected by law and
international treaty.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
2
Svenskt Näringsliv 2008
Corporate information
Opticom International Research AB is a leading global market research and consulting firm whose mission is to help
our customers make better business decisions. We are active on every continent and have during the last 15 years been
co-operating with some of the finest companies in the world, helping them to gain a better understanding of their markets
and what is changing them. Opticom comprises four business units, each geared to the requirements of specific customer
groups and markets: Pulp & Paper, Medical & Healthcare, IT & Telecom and Industries & Services.We are truly committed
to understanding your business in order to better assist your strategic and tactic decision-making. We offer experience
across a wide range of market research problems relevant to our global clients. Regardless of project size and geographical
coverage we conduct all research with our own in-house, multi-cultural and academically educated staff. Our more than 95
employees all hold university degrees and speak over 45 different languages fluently. Opticom has undertaken hundreds of
international market research projects in over 60 countries.
Europe
America
Asia
Africa
Australia
Today, we can offer any of the the following techniques in any part of the world: Focus groups, qualitative face-to-face
interviews, on-line interactive surveys, phone interviews, street interviews, panels, database & desk research, conjoint &
adaptive conjoint and postal surveys. Our core practices include: Branding, customer research, e-marketing, employee
satisfaction measurement, marketing effectiveness, distribution channel research, marketing strategy, pricing, concept
testing, market research strategy, multi-client and strategic studies. We are all experienced professionals with extensive
trade, market research or sales & marketing backgrounds. In combining our large research capabilities, state-of-the-art
information technology and competence we have proven to be a unique partner for a number of leading companies all
over the world that rely on speed, quality and cost effective projects.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
3
Svenskt Näringsliv 2008
Innehållsförteckning
5
- Investeringar i annat land
51
- Bakgrund
6
- Länder med bäst investeringsklimat
54
-Syfte
7
-Övergripande slutsatser
8
> IV. RESULTAT KOMPETENS & REKRYTERING
56
- Individklimat i Sverige
57
9
- Styrkor & svagheter
58
- GAP- analys Kompetens & rekrytering
62
- Rekrytering i Sverige och utlandet
64
16
- Ny lag om arbetskraftsinvandring
70
- Exempelsidor
17
- Analys Kompetens & rekrytering
72
- Sveriges företagsklimat
19
- Attraktiva /oattraktiva länder att rekrytera till
74
- Styrkor & svagheter
20
- Sveriges konkurrenskraft
28
- GAP- analys investeringsklimatet
29
- Företagsklimatet sedan 2006
33
- Lönsamhet
43
- Expansionsvilja i Sverige
45
- Förbättringslista
47
- Analys företagsklimatet
49
> I. INTRODUKTION
> II. BAKGRUNDSVARIABLER
- Företags- och respondentinformation
10
- Svarsfrekvens
15
> III. RESULTAT FÖRETAGSKLIMATET
> V. RESULTAT SKATTER
- Individbeskattning
80
- Styrkor & svagheter
81
- GAP- analys skatter
85
- Expertskatten
87
- Förbättringar skatter
89
- Analys skatter
91
KONTAKTINFORMATION
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
79
4
93
Svenskt Näringsliv 2008
I>Introduktion
Bakgrund, syfte och svarsfrekvens
Svenskt Näringsliv 2008
Bakgrund
> Denna rapport är resultatet av en undersökning som Opticom International Research AB
genomfört på uppdrag av Svenskt Näringsliv, under perioden juni – september 2008.
Undersökningen omfattar totalt 200 genomförda kvalitativa telefonintervjuer med personer i
ledande positioner, främst på VD- nivå, i svensk- och utlandsägda företag verksamma i Sverige.
> Majoriteten av intervjuerna genomfördes på svenska och ett mindre antal på engelska.
Beroende på respondenternas personliga önskemål gjordes intervjuerna antingen vid den första
kontakten eller så bokades en tid för en intervju vid ett senare tillfälle. De allra flesta personer
som kontaktades visade ett stort intresse för att delta i studien och de som avböjde hänvisade
till tidsskäl eller gick inte att nå trots flera påringningar. Längden på intervjuerna varierade
mellan 10 och 30 minuter, beroende på hur mycket information respektive person hade att ge.
Respondenterna blev enbart informerade om att studien omfattade Sveriges företagsklimat
generellt och inga ämnesområden betonades specifikt.
> Respondenterna kommer som utlovats att tackas för sitt deltagande i studien i ett tackbrev
med feedback på resultaten av studien.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
6
Svenskt Näringsliv 2008
Syfte
> Huvudsyftet med studien:
Att få en bättre och djupare kunskap om främst
individbeskattningens betydelse ur lokaliserings- och
rekryteringssynpunkt och kartlägga det svenska företags- och
investeringsklimatet ur ett bredare perspektiv.
> Övergripande syfte:
Att ta fram ett relevant underlag för en omfattande debatt om det
svenska företagsklimatet i allmänhet, och om skattesystemet i
synnerhet, ur ett globaliseringsperspektiv inför riksdagsvalet
2010.
> Ämnesområden:
1. Företags- och investeringsklimatet generellt
2. Kompetens och rekrytering av kvalificerad utländsk
arbetskraft
3. Beskattning
4. Jämförelse med resultaten i ISA- studierna 1999 - 2001
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
7
Svenskt Näringsliv 2008
Övergripande slutsatser – Ökande krav på ett
konkurrenskraftigt Sverige
Det svenska företagsklimatet har generellt sett förbättrats sedan
regeringsskiftet 2006 – Alla högt ställda förväntningar har dock inte
infriats
60% av respondenterna vill se åtgärder får att öka sitt företags
expansionsvilja i Sverige – En ökning med 10% sedan 2001
Trots skattesänkningar ökar missnöjet med arbetsgivaravgifter och
bolagsbeskattning – Situationen kring individbeskattningen har dock
förbättrats något sedan 2001
Sänkta skatter och högre disponibel inkomst främsta
förbättringsåtgärder för att underlätta rekrytering till Sverige
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
8
Svenskt Näringsliv 2008
II>Bakgrundsvariabler
Data om respondentföretag samt svarsfrekvens
Svenskt Näringsliv 2008
2008: Andel utlands- och svenskägda
Ägande
Antal svar
Utlandsägda
152 (76%)
Svenskägda
48 (24%)
Indelning
Antal svar
Icke forskningsintensiva
118 (59%)
Forskningsintensiva
82 (41%)
Forskningsintensiva
Samtliga företag i följande
Läkemedel & Biotech:
Fordonsindustri:
Elektronik & Teknik:
IT & Telecom:
Försvarsindustri:
Miljö & Återvinning:
branscher:
36
20
10
10
3
3
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
10
Svenskt Näringsliv 2008
2008: Antal anställda
Antal anställda
1-49
50-499
>500
Antal svar
16 (8 %)
80 (40 %)
104 (52 %)
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
11
Svenskt Näringsliv 2008
2008: Branscher
Bransch
Antal intervjuer
Läkemedel & biotech
36 (18%)
Fordonsindustri
20 (10%)
Byggindustri
15 (8%)
Tillverkningsindustri
14 (7%)
Pappers & förpackningsindustri
14 (7%)
Kemisk industri
13 (7%)
Verkstadsindustri
10 (5%)
Service & tjänstesektor
10 (5%)
Metallindustri
10 (5%)
IT & Telecom
10 (5%)
Elektronik & teknikföretag
10 (5%)
Andra branscher
11 (< 5% vardera)
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
12
Svenskt Näringsliv 2008
2008: Ursprungsland
Land
Antal intervjuer
USA
34 (22%)
Finland
21 (14%)
Frankrike
14 (9%)
Tyskland
13 (9%)
Storbritannien
13 (9%)
Schweiz
11 (7%)
Nederländerna
11 (7%)
Norge
5 (3%)
Österrike
4 (3%)
Luxemburg
4 (3%)
Japan
4 (3%)
Danmark
4 (3%)
Italien
3 (2%)
Kanada
2 (1%)
Indien
2 (1%)
Andra länder
7 (5 %)
Bas: 152 utlandsägda företag
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
13
Svenskt Näringsliv 2008
2008: Respondenternas position
Position
VD
Antal intervjuer
142 (71%)
Ekonomichef
35 (18%)
Personalchef
9 (5%)
Vice VD
4 (2%)
Forskningschef
3 (2%)
Informationschef
3 (2%)
Styrelseordförande
1 (1%)
Inköpschef
1 (1%)
Marknadschef
1 (1%)
IT-chef
1 (1%)
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
14
Svenskt Näringsliv 2008
Svarsfrekvens: 72%
> Svarsfrekvens är ett uttryck för hur många personer som bestämmer sig för att delta i
Opticoms undersökningar, d.v.s. den andel av det totala antalet etablerade
telefonkontakter med potentiella respondenter som tagit ställning till vår förfrågan.
Svarsfrekvenssiffran tas fram genom att beräkna förhållandet (i procent) mellan
antalet genomförda intervjuer och det totala bortfallet.
> Totalt etablerades kontakt med 314 potentiella respondenter. 77 respondenter
avböjde att delta i undersökningen, främst p g a tidsbrist, men de allra flesta var
positivt inställda till undersökningen som sådan.
Företag
Totalt antal
kontaktade företag
Kontaktade
respondenter –
nådda personligen
Antal gjorda
intervjuer
Bortfall
Svarsfrekvens
314
277
200
77
72 %
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
15
Svenskt Näringsliv 2008
III>Resultat Företagsklimatet
Styrkor – svagheter, konkurrenskraft, investeringsvilja samt
förbättringsförslag
Svenskt Näringsliv 2008
Nyckel till att förstå presentationen av resultaten
På sidor där resultaten presenteras grafiskt finns längst ner statistisk information om den
ställda frågan och svaren.
Bas: antalet respondenter som ställts frågan samt vilken målgrupp de tillhör.
Öppen fråga: frågan är ställd helt öppet, d v s utan att några svarsalternativ presenterats.
Sluten fråga: respondenten har getts ett antal fasta svarsalternativ att välja mellan.
Enstaka svar: respondenten får bara ange ett svar på frågan.
Multipla svar: respondenten får ange fler svar på frågan.
Summa svar: det totala antal svar som framkommit vid en multipel fråga.
Vet ej: antalet respondenter som inte kunnat ge svar på frågan.
Inget svar: antalet respondenter som avböjt att ge svar på frågan.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
17
Svenskt Näringsliv 2008
Nyckel till att förstå den grafiska presentationen
Rubrik/sammanfattning
eller tolkning av resultaten
Frågorna såsom de
ställts till respondenten
Resultat
Statistisk information om frågan och resultaten
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
18
Svenskt Näringsliv 2008
Sveriges företagsklimat vs. EU/EES
Vad är din övergripande spontana inställning till Sveriges företagsklimat generellt
jämfört med övriga EU/EES-länder?
0
Neutral
35%
Negativ
5%
Andel respondenter %
20
40
60
80
Total 3
Mycket
positiv
3%
Icke
3
forskningsintensiv
Forskningsintensiv 2
Positiv
57%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
58
61
52
31
40
Mycket positiv
Positiv
Negativ
Mycket negativ
Inget svar: 0
19
35
Svenskt Näringsliv 2008
Neutral
100
5
5
5
Styrkor 2008
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller företagsklimatet?
60
52
Andel respondenter %
50
Arbetskraften (antal svar):
Skatter (antal svar):
Kompetent & välutbildad arbetskraft – 92
Bolagsbeskattning (låg/hygglig) – 25
Lojal och initiativrik arbetskraft – 26
Rimliga skatter generellt – 7
Har goda språkkunskaper - 4
God skattelagstiftning - 3
40
30
23
20
18
16
11
10
9
8
8
7
7
Industriell
flexibilitet
Högteknologisk
bas / standard
0
Arbetskraften
Tydligt
regelverk
för
företagande
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Skatter
Arbets
-marknads
klimat
Öppen fråga 454 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 1
Samarbete
mellan
myndigheter
och
näringsliv
Konkurrens
-kraftig
lönenivå
Internationellt
Bra
fokus
företagsledning &
organisation
28 andra svar under 7%
Inget svar: 0
20
Svenskt Näringsliv 2008
Styrkor 2008 - Jämfört med 2001
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller företagsklimatet?
2001 ISA resultat (Bas: 150 UA)
60
Topp 5 styrkor
52
Andel respondenter %
50
40
30
23
20
18
Arbetskraften
47%
Låg företagsbeskattning
18%
En traditionellt god samhällsstruktur/bra
lagar och förordningar
8%
Hög teknisk/IT-kompetens/bra innovation
8%
Obyråkratiskt/effektivt/enkelt & tydligt
regelverk
8%
16
11
10
9
8
8
7
7
Industriell
flexibilitet
Högteknologisk
bas / standard
0
Arbetskraften
Tydligt
regelverk
för
företagande
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Skatter
Arbets
-marknads
klimat
Öppen fråga 454 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 1
Samarbete
mellan
myndigheter
och
näringsliv
Konkurrens
-kraftig
lönenivå
Internationellt
Bra
fokus
företagsledning &
organisation
28 andra svar under 7%
Inget svar: 0
21
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Styrkor 1/2
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller företagsklimatet?
”Vi är i en speciell bransch med forskning och vi har mycket kompetent
personal” (Pär Gellerfors, VD, BioArctic Neuroscience AB)
”Det finns tydliga spelregler på marknaden, allt fungerar oftast” (Stefan
Andersson, VD, GDL Transport AB)
”Ledarskapet har en förmåga att driva till beslut och är lyhörda för olika
kulturer och har lättare att driva globala frågor” (Åsa Hedin, VD, Elekta
Instrument AB)
”Det finns en dialog och närhet mellan myndigheter och näringslivet kring vad
näringslivet behöver” (Björn Sällström, Director of Human Resources, Volvo
Personvagnar AB)
”Snabba på att ställa om industrin - alltså inte rädda att avveckla branscher om
det behövs” (Lars Olof Larsson, VD, TitanX Engine Cooling AB)
”Den stora internationella erfarenheten med stora bolag och gör det bra inom
global konkurrens” (Christian Clausen, koncernchef, Nordea Bank AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
22
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Styrkor 2/2
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller företagsklimatet?
”Litet land som klarar kommunikationer och kan samarbeta bra tillsammans”
(Magnus Ingesson, VD, BAE Systems Bofors AB)
”Stabil verksamhetsstruktur- få strejker och finns en ganska stabil
verksamhet” (Hans Davidsson, VD, Abetong AB)
”Tydliga regler hur man driver företag som också följs” (Tore Persson, VD,
Smurfit Kappa Kraftliner Piteå AB)
”Inte i företagsklimatet i sig utan den svenska modellen i företagandet - en
bred förankring bland de anställda, engagerade - ett öppet företagande”
(Tomas Johansson, VD, Dahl Sverige AB)
”De anställdas inställning, arbetstagarna är med dig - de anställda känner
gemenskap med företaget och är stolta över det de gör” (Mårten Widlund,
VD, SITA Sverige AB)
”Skickliga anställda – vi är ett processföretag där stora ingenjörsinsatser görs
för att bibehålla och utveckla våra produkter” (Inger Barkman, ekonomichef,
Metso Power AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
23
Svenskt Näringsliv 2008
Svagheter 2008
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller företagsklimatet?
Skatter (antal svar):
Arbetskraftskostnader/arbetsgivaravgifter – 49
60
Högt skattetryck generellt – 22
Hög bolagskatt – 17
50
Hög individbeskattning - 17
Andel respondenter %
42
40
Krånglig skattelagsstiftning - 5
40
Regelverk (antal svar):
LAS – 43
Byråkratin – 29
30
Krångligt och otydligt regelverk (inom t.ex.
skatter, miljö) - 17
20
12
10
8
7
6
5
5
4
4
4
Socialt
skyddsnät
/förmåner
Litet land
Brist på
internationell
anpassning
0
Skatter
Regelverk
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
Geografiskt
läge
Otillräcklig
företagar
-politik
Öppen fråga 335 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Icke
Dålig
Energipolitiken Rekrytera
konkurrens tillgång på
/behålla
-kraftigt
kompetent
utländsk
kostnadsläge /utbildad
arbetskraft
personal
Vet ej: 1
20 andra svar under 4%
Inget svar: 0
24
Svenskt Näringsliv 2008
Svagheter 2008 jämfört med 2001
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller företagsklimatet?
2001 ISA resultat (Bas: 150 UA)
60
Topp 5 Svagheter
50
Andel respondenter %
42
40
40
30
Skatter
43%
Högt generellt kostnadsläge
10%
Det geografiska läget
(långt ifrån marknaden)
10%
Många, stelbenta arbetsrättsregler
7%
Byråkratiskt
6%
20
12
10
8
7
6
5
5
4
4
4
Socialt
skyddsnät
/förmåner
Litet land
Brist på
internationell
anpassning
0
Skatter
Regelverk
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
Geografiskt
läge
Otillräcklig
företagar
-politik
Öppen fråga 335 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Icke
Dålig
Energipolitiken Rekrytera
konkurrens tillgång på
/behålla
-kraftigt
kompetent
utländsk
kostnadsläge /utbildad
arbetskraft
personal
Vet ej: 1
20 andra svar under 4%
Inget svar: 0
25
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Svagheter 1/2
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller företagsklimatet?
”Anställningspaketet - LAS och möjligheter att vara flexiblare med arbetskraft
och arbetstider” (Rikard Appelgren, VD, WSP Sverige AB)
”Beskattning främst när det gäller arbetsgivaravgifter och på energisidan, att vi
inte håller oss så väl framme på energisidan, framför allt naturgas, som är ett
av våra sämre områden” (Lennart Albertsson, VD, Kemira Kemi AB)
”Regelverket kring skatter och arbetsgivaravgifter eftersom man ändrar dem
ganska frekvent ” (Mats Hanson, vice VD, Becker AB Wilh.)
”Skattesystemet - för nystartande bolag är det för stor risk i nystartandefasen
när det gäller skatter och arbetsgivaravgifter som ska betalas som är för höga”
(Claes Bjäreholt VD, Rexam Beverage Can Fosie AB)
”Det är lite väl mycket regler som måste följas ibland” (Eva Björsbo,
Ekonomichef, Biophausia AB)
”Politikerna förstår inte på sig på företagandet och vad globaliseringen medför”
(Jan Bäckvall, VD, AGA AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
26
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Svagheter 2/2
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller företagsklimatet?
”Miljötillståndsfrågor är för rigida processer”(Magnus Hall, VD, Holmen AB)
”Att det fortfarande finns ett stort regelverk, en byråkrati som är ett arv från
tidigare epoker och som är ganska onödig, t.ex. inrapportering av statistik”
(Leif Östling, VD, Scania AB)
”Regler och skattelagstiftning gör inget för att skapa eller generera, det gör
ingen stor skillnad eftersom skillnaden mellan första och andra linjechef inte
är så stor och det skapar ingen drivkraft i organisationer” (Axel Hjärne, VD,
Eltel Networks Infranet AB)
”Skattesituationen för utlänningar, möjligheter att ta hit personal på bra villkor.
Under en kortare tidsperiod så är det inte lönsamt eftersom man inte kan ta
del av sociala tjänster” (Hans Enocson, VD, GE SWEDEN Stockholm AB)
“The difficulty to really motivate people through salary” (Malcolm Scovell, VD,
Michelin Nordic AB)
”Geografiskt vi ligger i utkanten av Europa på exportmarknaden” (Kristina
Geelmuyden Karlsson, VD, Celanese Emulsions Norden AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
27
Svenskt Näringsliv 2008
Sveriges konkurrenskraft relativt god jämfört med
övriga EU/EES- länder
Hur konkurrenskraftigt anser ni att Sverige är generellt i förhållande till andra EU/EES
länder?
Andel respondenter %
20
40
60
80
0
Inte så
konkurrenskraftig
5%
Neutral
31%
100
Total
9
56
31
5
Icke
forskningsintensiv
8
58
29
5
Forskningsintensiv
10
51
Mycket
konkurrenskraftig
9%
Konkurrenskraftig
55%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Inget svar: 0
Mycket konkurrenskraftig
Neutral
Inte alls konkurrenskraftig
28
34
5
Konkurrenskraftig
Inte så konkurrenskraftig
Svenskt Näringsliv 2008
GAP-analys: exempel
GAP-analysmodellen används för
Mycket hög
att identifiera skillnader mellan
respondenternas förväntningar
och deras bedömning av t ex en
Hög
leverantörs konkurrenskraft.
Grafen visar tre dimensioner:
Hur viktiga olika faktorer är för
Medel
respondenterna samt hur bra
Sverige presterar inom dessa
områden. Storleken på gapen
Låg
(positiva eller negativa),
illustrerade genom de gröna
respektive röda områdena, visar
de diskrepanser som finns
Mycket låg
mellan viktighet och prestation.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
29
Svenskt Näringsliv 2008
GAP – analys: Företagsklimatet generellt Jämfört med 2001
Viktighet
Sverige (2001)
Sverige (2008)
Mycket hög
Hög
Medel
Låg
Mycket låg
Goda
telekommunikationer
Tillgång på
kvalificerade
kunder
Generellt kostnadsläge
Kvalitet på
Marknadspotential
(lågt)
transportinfrastruktur
Livskvalitet
Kvalitet på
underleverantörer
Marknadspotential och Närvaro av andra företag i samma bransch ingick inte i studien 2001
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
30
Svenskt Näringsliv 2008
Närvaro av andra
företag i samma
bransch
GAP – analys: Företagsklimatet generellt:
Livskvaliteten upplevs bättre nu än 2001
Total
(200)
Attribute
Icke
forskningsintensiva
(118)
Forskningsintensiva
(82)
Utlandsägda
2001
(150)
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Goda telekommunikationer
8,1
0,4
7,9
0,5
8,2
0,3
8,0
0
Tillgång på kvalificerade kunder
7,7
-0,9
7,8
-0,8
7,7
-1,0
8,0
-0,7
Generellt kostnadsläge (lågt)
7,6
-2,1
7,7
-2,1
7,6
-2,1
7,7
-2,0
Kvalitet på transportinfrastruktur
7,6
-0,8
7,8
-1,1
7,4
-0,3
6,7
-0,7
Marknadspotential
7,6
-2,1
7,9
-2,2
7,2
-1,8
-
-
Livskvalitet
7,5
0,5
7,5
0,5
7,5
0,5
7,4
-0,3
Kvalitet på underleverantörer
7,2
-0,4
7,3
-0,5
7,0
-0,3
7,7
-0,9
Närvaro av andra företag i samma bransch
5,7
0,3
5,4
0,3
6,1
0,3
-
-
Marknadspotential och Närvaro av andra företag i samma bransch ingick inte i studien 2001
©2008 Opticom International Research AB.
31
Svenskt Näringsliv 2008
Kommentarer GAP- analys –
Företagsklimatet generellt
Generellt kostnadsläge:
”Kostnadsläget jämfört med Asien är högt men jämfört med Europa är vi lite
bättre” (Tomas K Andersson, VD, Bombardier)
”Ett högkostnadsland och för vårt företag är det primärt personkostnader” (Nils-
Erik Bech Jacobsen, Finansdirektör, Goodyear, S.A.)
”Vi har ju våra råvarupriser där vi är konkurrensutsatta från energisektorn och
med skatten slår det hårt mot oss i pappersindustrin. Energiskatterna är höga”
(Per Strand, VD, SCA Packaging International BV)
Marknadspotential:
”Vi har glest med köpkraft i landet men vi finns i några nischer där vi kan vara
'early adaptors’” (Mari-Katharina Kadowaki, VD, SAFT S.A.)
”En marknad som är svårtillgänglig för att det finns starka hemaktörer och en
liten marknad volymmässigt” (Urban Fagerstedt, Vice VD R&D, Huawei
Technologies Co. Ltd)
”Liten tillväxt innanför våran sektor och det investeras lite på infrastruktur. Extra
negativt är att staten inte tillåter privata investeringar för infrastruktur” (Johan
Karlström, VD, Skanska AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
32
Svenskt Näringsliv 2008
Företagsklimatet oförändrat eller något förbättrat
sedan regeringsskiftet 2006
Hur har, enligt din mening, företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006,
jämfört med innan?
0
Total 3
Icke
forskningsintensiv
Forskningsintensiv
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 2
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Andel respondenter %
20
40
60
80
100
37
55
5
59
31
36
7
37
Förbättrats påtagligt
Ungefär oförändrat
Försämrats påtagligt
Forskningsintensiva: 82
33
48
Förbättrats något
Försämrats något
Vet ej
Svenskt Näringsliv 2008
71
Företagsklimatet 2008 - jämfört med 1997 - 2001
Hur har, enligt din mening, företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006,
jämfört med innan?
Andel respondenter %
0
20
4
1999
1998 2
1997
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
4
5 1
38
32
8
60
4 1
65
13
7 3
17
66
4
100
55
2001 1 8
2000 3
80
50
Utlandsägda (152) 3
1997-2001:
jämfört med
året innan
60
37
Total (200) 3
Svenskägda (48)
40
11
26
60
17
5 23
56
21
7
17
59
1 7
10 2 4
Förbättrats påtagligt
Förbättrats något
Ungefär oförändrat
Försämrats något
Försämrats påtagligt
Vet ej
Sluten fråga
Vet ej: 2
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Inget svar: 0
34
Svenskt Näringsliv 2008
Positiva förändringar sedan 2006
Vilken enskild förändring av företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006 har
varit mest positiv för er verksamhet:
60
Skatter (antal svar):
Sänkta arbetsgivaravgifter – 14
50
Allmänna skattesänkningar – 13
48
Avskaffad förmögenhetsskatt – 9
Andel respondenter %
Sänkt inkomstskatt - 6
Sänkt bolagskatt – 2
40
Avskaffad arvsskatt - 1
30
20
20
10
6
6
4
3
3
2
1
0
Inget
Skatter
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Ökat fokus
på
arbete
Generellt
företagsvänligare
klimat
Öppet fråga 209 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 24
Förenklad
byråkrati
Privatisering
av
offentlig
verksamhet
Ny politik Utbildningssatsningar Miljöregler
för FoU
/avgifter
5 andra svar under 1%
Inget svar: 5
35
Svenskt Näringsliv 2008
Positiva förändringar sedan 2006 –
Jämfört med 2001 (från året innan)
Vilken enskild förändring av företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006 har
varit mest positiv för er verksamhet:
60
Andel respondenter %
50
2001 ISA resultat (Bas: 150 UA)
Topp 5 positiva förändringar
48
40
30
Kan inte nämna någon enskild förändring
62%
Kronkursen
9%
Konjunkturläget
2%
Lägre beskattning av utländska experter
2%
Ränteläget
1%
20
20
10
6
6
4
3
3
2
1
0
Inget
Skatter
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Ökat fokus
på
arbete
Generellt
företagsvänligare
klimat
Öppet fråga 209 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 24
Förenklad
byråkrati
Privatisering
av
offentlig
verksamhet
Ny politik Utbildningssatsningar Miljöregler
för FoU
/avgifter
5 andra svar under 1%
Inget svar: 5
36
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Exempel på positiva förändringar sedan
2006
”Att ta in alternativa driftsformer inom svensk sjukvård - man har rivit upp
stopplagen, uppmuntrat landstingen att lägga ut mer på entreprenad” (Martin
Swegmark, VD, Capio Diagnostik AB)
”Förespråkandet av jobblinjen och av att gå på bidrag med mera, att de skickar
signaler om detta” (Mari-Katharina Kadowaki, VD, SAFT AB)
”Skatteförändringarna som rör vårt allmänna klimat när det gäller förmögenhet
och arvstagande, många anställda får bättre förutsättningar att tjäna mera
pengar. Arbete börjar löna sig” (Anders Jansson, VD, Stena Metall AB)
”Skattelättnader för låginkomsttagare” (Lennart Jacobsen, Sverigechef, GE
Money Bank AB)
”Arbetsmarknadspolitiska åtgärder, vi får minskad frånvaro av arbetskraften
p.g.a. av åtgärder mot sjukskrivningar och dylikt ” (Björn Sällström, Director of
Human Resources, Volvo Personvagnar AB)
“Sänkning av inkomstskatterna - folk får mer i plånboken att spendera” (Claes
Bjäreholt, Rexam Beverage Can Fosie AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
37
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Exempel på positiva förändringar sedan
2006
“Some changes related to taxes to individuals and wealth tax that is
stimulating business” (Tom Johnstone, VD, SKF AB)
”Tagit bort sociala avgifter för folk över 65 år” (Robert Ström, VD, Baxter
Medical AB)
”Skattelättnader för företagen som sådana, även förenklingar i
rapporteringsbiten och i finansiella transaktioner” (Robert Larsen, Vice VD;
Henkel Norden AB)
”En lyhördhet - funnits i debatten att man nu vill lyssna till det som ska kunna
skapa mera jobb eller förutsättningar att företagen ska bli mer
konkurrenskraftiga, det finns nu en vilja att försöka förändra och förbättra”
(Anonym, Sverigechef, elektronikföretag)
”Den allmänna inställningen till företagande och arbetslinjen” (Kent Eric Lång,
VD, Mecel AB)
”Anställningsfrågor - man kan anställa yngre individer och få reducerade
sociala avgifter” (Markos Morales, ekonomichef, LG Electronics Nordic AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
38
Svenskt Näringsliv 2008
Negativa förändringar sedan 2006
Vilken enskild förändring av företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006 har
varit mest negativ för er verksamhet:
60
Skatter (antal svar):
55
Höjda energipriser/skatter - 10
Bristande/dåliga skattereformer/sänkningar - 8
50
Ingen sänkt arbetsgivaravgift - 3
Andel respondenter %
Inte gjort något för höginkomsttagare - 3
Höjda punktskatter - 2
40
Borttagande av ränteavdrag - 2
Reavinstbeskattningen - 1
30
Regelverk (antal svar):
Ingen förenkling av företagsregler – 6
Inga LAS - reformer – 4
20
15
11
10
5
3
2
2
2
1
Försvars
-neddragningar
Miljöpolitik
Neddragningar av
forskningsstöd
0
Inget
Skatter
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Regeringen inte
motsvarat
förväntningarna
Regelverk
Öppet fråga 210 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Inga
Dålig ekonomi
infrastrukturbeslut /konjunktur
Vet ej: 20
4 andra svar under 1%
Inget svar: 5
39
Svenskt Näringsliv 2008
Negativa förändringar sedan 2006 Jämfört med 2001 (från året innan)
Vilken enskild förändring av företagsklimatet i Sverige förändrats sedan regeringsskiftet 2006 har
varit mest negativ för er verksamhet:
60
2001 ISA resultat (Bas: 150 UA)
55
Topp 4 Negativa förändringar
Andel respondenter %
50
40
30
Kan inte nämna någon enskild
förändring
48%
Lågkonjunktur/minskad tillväxt
15%
Kronförsvagningen
8%
Höjda energiskatter
3%
20
15
11
10
5
3
2
2
2
1
Försvars
-neddragningar
Miljöpolitik
Neddragningar av
forskningsstöd
0
Inget
Skatter
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Regeringen inte
motsvarat
förväntningarna
Regelverk
Öppet fråga 210 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Inga
Dålig ekonomi
infrastrukturbeslut /konjunktur
Vet ej: 20
4 andra svar under 1%
Inget svar: 5
40
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Exempel på negativa/uteblivna
förändringar sedan 2006 1/2
”Fastighetsskatt och försämrat för flytt eftersom du inte får göra samma avdrag
som veckopendlare” (Ingvar Winbo, VD, Scana Steel Björneborg AB)
”Ränteavdragsförslaget som är på remiss, helt galet” (Anonym, VD,
teknikindustrin)
” Avsaknad av politiskt ledarskap från Fredrik Reinfeldt - gör att man inte vet
eller kommer på vilka förändringar som gjorts eftersom de inte kommunicerar
det på nåt bra sätt” (Tomas Billing, VD, Nordstjernan AB)
”Skatteläget generellt för jag kan inte erbjuda samma förmåner som till
anställda i andra länder” (Anonym, VD, teknikindustrin)
“Generellt de ökande reglerna och tillsynen som blir mer ansträngande, denna
regerings skatteförslag som inte befrämjar långsiktigt sparande” (Anonym,
Nordenchef, försäkringsbolag)
”En del förslag på skatteområdet, när de slagit in har de inte varit genomtänkta
och skapat onödig debatt, t.ex. ränteavdragen” (Leif Östling, VD, Scania AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
41
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Exempel på negativa/uteblivna
förändringar sedan 2006 2/2
“Tax regulations - you can't deduct interest (January 1st, 2008) which will harm
foreign investors” (Tanja Greve, ekonomichef, Fresenius Kabi AB)
”Uppgiftsbelastning och regelsystem på alla företag - det pratas mycket men
görs ingenting” (Göran Ennerfelt, VD, Axel Johnson Gruppen AB)
”Inga beslut i infrastrukturfrågan”(Björn Sällström, Director of Human
Resources, Volvo Personvagnar AB)
”Försvarsbesluten varit extremt negativa - t.ex. nedläggning av det svenska
försvaret påverkar oss indirekt och brister på satsningar framåt inom
försvarsområdet” (Magnus Ingesson, VD, BAE Systems Bofors AB)
”Miljöregler - nya ändringar vad gäller beskattning av varor inom
elektronikbranschen” (Markos Morales, ekonomichef, LG Electronics Nordic AB)
”Att de inte har tagit tag i dem mjuka frågorna - dvs. vilken attityd vi måste ha
för att ha kvar produktion i Sverige - vad gör att vi för att behålla produktion i
Sverige istället för att flytta till lågkostnadsländer, vår attityd måste ändras”
(Jonas Jonsson, personalchef, Komatsu Forest AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
42
Svenskt Näringsliv 2008
Lönsamhet i Sverige i stort genomsnittlig eller
bättre
Hur uppfattar ni att er svenska verksamhets lönsamhet är i förhållande till delar av
er företagskoncern som finns i andra länder?
0
Sämre än
genomsnitt
14%
Genomsnittlig
34%
Total
Vet ej
2%
53
45
Forskningsintensiv
Bättre än
genomsnittet
50%
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Bättre än genomsnittet
Sämre än genomsnitt
14 2
36
33
11 1
19
Genomsnittlig
Vet ej
Forskningsintensiva: 82
43
100
34
49
Icke
forskningsintensiv
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 4
Inget svar: 2
Andel respondenter %
20
40
60
80
Svenskt Näringsliv 2008
4
Lönsamheten i Sverige 2008 klart förbättrad jämfört med
åren 1997 - 2001
Hur uppfattar ni att er svenska verksamhets lönsamhet är i förhållande till delar av
er företags-koncern som finns i andra länder?
Andel respondenter %
40
20
0
Total (200)
Utlandsägda (152)
2001
2000
1999
1998
1997
Bättre än genomsnittet
Bas: 200 svensk- och utlandsägda företag
Sluten fråga Vet ej: 4
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
8
31
23
Genomsnittlig
5
29
24
42
38
9
31
30
30
5
24
33
38
2
29
27
42
1
15
34
50
6
13
34
47
2
14
34
49
Svenskägda (48)
100
80
60
Sämre än genomsnittet
Vet ej
Inget svar: 2
44
Svenskt Näringsliv 2008
Företagens expansionsvilja i Sverige
Krävs det några enskilda åtgärder för att öka ert företags vilja att expandera i Sverige?
80
100
60
39
1
42
1
Total
Nej
39%
Ja
60%
Andel respondenter %
0
20
40
60
Icke forskningsintensiv
57
Vet inte
1%
Forskningsintensiv
66
Ja
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 2
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Nej
33
Vet ej
Forskningsintensiva: 82
45
Svenskt Näringsliv 2008
1
Företagens expansionsvilja i Sverige –
Jämfört med 2001: Fler åtgärder krävs
Krävs det några enskilda åtgärder för att öka ert företags vilja att expandera i Sverige?
2001
2008
Nej
49%
Nej
39%
Ja
60%
Ja
49%
Vet inte
2%
Vet inte
1%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 2
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Inget svar: 0
Bas: 150 utlandsägda företag
46
Sluten fråga
Vet ej: 1
Svenskt Näringsliv 2008
Inget svar: 1
Förbättringslista 10-i topp
Förbättringsområden
50
Regelverk (antal svar):
Skatter (antal svar):
Reformera arbetsmarknadslagstiftning - 29
Lägre arbetsgivaravgifter/sociala avgifter - 22
Energireformer - 8
Sänka skatter - 6
Beslut på miljöområdet - 6
Sänka bolagsskatten - 5
Sänka inkomstskatt - 4
40
Bättre skatteregler - 3
Andel respondenter %
Sänka energiskatter - 2
33
Förbättra expertskatt - 2
32
30
20
13
13
12
10
7
4
4
3
3
3
0
Regelverk
Skatter
Satsning
på FoU
Bas: 121 svensk och utlandsägda företag
Infrastruktur
-satsningar
Öppen fråga 165 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Attraktiv
etablerings
-politik
Vet ej: 0
Hög
Företagsinterna Reformera
utbildnings
beslut
/privatisera
-standard
offentliga
/kompetens
sektorn
Inget
Marknadsföra
Högre
Sverige arbetseffektivitet
9 andra svar under 3%
Inget svar: 1
47
Svenskt Näringsliv 2008
Förbättringslista 10-i topp
Förbättringsområden
2001 ISA resultat (Bas: 150 UA)
Topp 5 åtgärder
50
Andel respondenter %
40
33
32
30
Skatter
31%
Regelverk
21%
Långsiktig satsning på företagande
8%
Bättre bidragsystem/statlig hjälp/stöd
7%
EMU-medlemskap
6%
Stärka valutan/förbättra kostnadsläget
6%
20
13
13
12
10
7
4
4
3
3
3
0
Regelverk
Skatter
Satsning
på FoU
Bas: 121 svensk och utlandsägda företag
Infrastruktur
-satsningar
Öppen fråga 165 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Attraktiv
etablerings
-politik
Vet ej: 0
Hög
Företagsinterna Reformera
utbildnings
beslut
/privatisera
-standard
offentliga
/kompetens
sektorn
Inget
Marknadsföra
Högre
Sverige arbetseffektivitet
9 andra svar under 3%
Inget svar: 1
48
Svenskt Näringsliv 2008
Analys kring företagsklimatet generellt 1/2
Bättre företagsklimat under den sittande regeringen
> GAP- analys företagsklimatet generellt: Livskvaliteten har förbättrats sedan 2001: då
hade Sverige ett rött gap på - 0,3, nu är gapet grönt med 0,5 punkter. Gällande
transportinfrastruktur är viktigheten bland de icke forskningsintensiva företagen något större
och missnöjet klart större än bland de forskningsintensiva företagen: -1,1 respektive -0,3
punkter.
> Företagsklimatet 2008: Företagsklimatet anses av 37% av respondenterna generellt klart
förbättrat sedan perioden 1997 – 2001, speciellt bland de svenskägda företagen med 50%.
Man ser en klar nedgång kring millennieskiftet, vilket till stor del kan förklaras med ITkrisen och konjunkturnedgången som följde.
> Förändringar sedan 2006: Trots att många respondenter inte kan peka på några direkta
förbättringar av företagsklimatet tycker sig många se en generellt positivare inställning till
företagande från den sittande regeringen, även om man ofta tycker att reformtakten inte är
snabb nog. De förbättringar som nämns är skatterna, främst de sänkta arbetsgivaravgifterna
och skattesänkningar i allmänhet. Ökat fokus på arbete, som ju också kan kopplas till
jobbskatteavdraget och sänkta sjuk- och arbetslöshetsersättningar nämns också.
> Jämfört med undersökningen 2001 (i relation till året innan) har andelen som inte kan se
några förändringar gått kraftigt ner från 62% till 48% för perioden 2006 – 2008. Andelen
som ser skatterelaterade förbättringar har ökat klart från de 2% som nämnde expertskatten
2001, till 20% som nämner skatterelaterade frågor 2008.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
49
Svenskt Näringsliv 2008
Analys kring företagsklimat generellt 2/2
Trots en ökad lönsamhet krävs åtgärder för att förbättra
företagsklimatet
> Skattefrågan behandlas även under negativa förändringar sedan 2006, där nämns främst
energibeskattningen eller otillräckliga skattesänkningar generellt . Jämfört med 2001 är det
fler som anger att de inte sett några specifika försämringar: 55% jämfört med 48% då.
>
Lönsamheten i Sverige: Lönsamheten i företagens svenska verksamhet ses som
genomsnittlig eller bättre än genomsnittet av 83% av respondenterna. De
forskningsintensiva företagen har en större andel som uppger att lönsamheten är sämre än
genomsnittet: 19%, jämfört med 11% för de icke forskningsintensiva. Jämfört med åren
kring millennieskiftet har lönsamheten förbättrats påtagligt, både bland svensk- och
utlandsägda företag.
>
Åtgärder för att öka expansionsviljan i Sverige: 60%, en klar majoritet av
respondenterna, vill se åtgärder för att öka sitt företagsvilja att expandera i Sverige. Där
ligger de forskningsintensiva företagen högre än genomsnittet med 66%. Andelen som har
krav på åtgärder har ökat med 10% sedan ISA- undersökningen 2001.
>
Regelverk och skatter är de områden där man framförallt kräver förbättringar och där ligger
reformer kring arbetsmarknadslagstiftningen, främst LAS, resp. sänkningar av
arbetsgivaravgifterna klart främst. Därefter följer satsningar på FoU, infrastruktursatsningar
samt en attraktivare etableringspolitik, innefattat direkta stöd och avdrag, vilket finns mer
av utomlands. Skatter låg procentuellt på samma nivå 2001 men däremot har kraven på
förändringar i regelverken ökat klart sedan dess, från 21% till 33%.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
50
Svenskt Näringsliv 2008
Investeringar i annat land: Alla företag
Har ni riktat era investeringar till något annat land på grund av det
svenska regelverket/andra näringslivsfaktorer i Sverige?
% av respondenter
Om ja, vart?
0
20
40
60
50,8%
Östeuropa
23,1%
Kina
Östeuropa (antal
svar):
Polen - 9
10,8%
Tyskland
Östeuropa - 8
Baltikum - 6
9,2%
USA
Estland - 4
Tjeckien - 3
Ryssland - 3
9,2%
Indien
Lettland - 1
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 6
Inget svar: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Storbritannien
7,7%
Frankrike
7,7%
Asien
7,7%
Bas: 69
51
17 andra svar under 5%
Öppen-sluten fråga :107 svar
Vet ej: 0
Svenskt Näringsliv 2008
Inget svar: 4
Enbart forskningsintensiva företag
Har ni riktat era investeringar till något annat land på grund av det
svenska regelverket/andra näringslivsfaktorer i Sverige?
% av respondenter
Om ja, vart?
0
Vet ej
4%
Nej
53%
20
40
60
50%
Östeuropa
Östeuropa (antal
svar):
21%
Kina
Polen - 3
12%
USA
Östeuropa - 5
Estland - 4
Ja
43%
Tjeckien - 2
12%
Indien
Baltikum - 1
Ryssland - 1
9%
Tyskland
Lettland - 1
9%
Asien
Storbritannien
6%
Frankrike
6%
17 andra svar under 5%
Bas: 82 Forskningintensiva företag
Sluten fråga
Vet ej: 3
Inget svar: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Bas: 35
52
Öppen-sluten fråga 53 svar
Vet ej: 0
Svenskt Näringsliv 2008
Inget svar: 1
Nämnda faktorer för investeringar i annat land
> De forskningsintensiva företagen har riktat investeringar till annat land i större
utsträckning än de icke forskningsintensiva: 43% vs. 34%. Fördelningen av mål
för gjorda investeringar är i stort sett densamma med Östeuropa klart främst,
följt av Kina samt en något ökad procentsats för USA och Indien.
> Östeuropa – Lägre kostnadsläge för både tillverkning och forskning, närvaro
marknader med tillväxtpotential, geografiskt närmare till kontinenten generellt,
gynnsammare energipolitik, bättre kompetenstillgång
> Kina/Indien/Asien – Lägre kostnadsläge, närhet till stora tillväxtmarknader
> Tyskland – Vara på plats på stor marknad, tillgängligt investeringsstöd,
gynnsammare villkor för biotechbranschen – mer utrymme att göra tester på
sjukhus
> USA - Marknadspotential, kostnadsläge, skatter, högre investeringstakt, närvaro
ger ökad konkurrenskraft, lägre energikostnader
> Storbritannien – Stor marknadspotential
> Frankrike – Snabba beslut för miljötillstånd
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
53
Svenskt Näringsliv 2008
Länder med bäst investeringsklimat
Vilket land anser du har bäst investeringsklimat?
Östeuropa:
Polen - 4
Ryssland - 3
50
Tjeckien - 2
45
Slovakien – 1
Andel respondenter %
40
35
Östeuropa - 1
Baltikum - 1
33
30
25
21
20
15
10
8
6
5
6
6
4
4
3
3
3
3
3
2
2
0
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Öppen fråga 225 svar
Vet ej: 66
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
13 andra svar under 2%
Inget svar: 2
54
Svenskt Näringsliv 2008
USA ett föredöme i att skapa ett gott
investeringsklimat
>
USA - Uppskattas främst för sitt okomplicerade regelverk för att starta och driva
företag och lättrörligheten på arbetsmarknaden samt sin stora, engelsktalande
hemmamarknad. Beskattning på både företags- och individnivå nämns också som
klara fördelar. En viktig ”mjuk” faktor är den positiva attityden till företagande,
personlig framgång och ekonomiskt oberoende.
>
Storbritannien - Har sina starka kort i sitt skattesystem som innebär sänkta
kostnader för företagen samt den flexiblare arbetslagstiftningen som ger goda
rekryteringsmöjligheter. Högteknologisk infrastruktur, ett utbildningssystem som ger
kompetenta medarbetare och ett bra samarbete mellan myndigheter och näringsliv
bidrar till ett gott företagsklimat.
>
Kina - Är en enorm och snabbväxande marknad med en hög ambitionsnivå, låga
kostnader och god produktkvalitet.
>
Sverige - Har ett bra och stabilt regelverk för företagande och gott förhållande till
myndigheter. En god förmåga att driva verksamhet, design och innovation nämns
också.
>
Finland - Här framhålls först och främst myndigheternas positiva och flexibla
inställning till företagande men också en välutbildad och högpresterande arbetskraft.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
55
Svenskt Näringsliv 2008
IV>Resultat Kompetens &
Rekrytering
Individklimat och attraktionskraft
Svenskt Näringsliv 2008
Individklimatet i Sverige
Vad anser du om Sveriges individklimat jämfört med övriga EU/EES länder, dvs. hur
bedömer du Sveriges möjligheter att attrahera och behålla personal som är attraktiv
på arbetsmarknaden? Bedömer du Sverige som:
0
Oattraktivt
17%
Mycket
oattraktivt
2%
Mycket
attraktivt
3%
Neutralt
39%
Andel respondenter %
20
40
60
80
100
Total 3
39
39
18
Icke
3
forskningsintensiv
40
40
15 3
Forskningsintensiv 4
38
Attraktivt
39%
Mycket attraktivt
Neutralt
Mycket oattraktivt
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
21 1
37
Attraktivt
Oattraktivt
Forskningsintensiva: 82
57
Svenskt Näringsliv 2008
Styrkor – Kvalificerad arbetskraft
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller att rekrytera/behålla kvalificerad
arbetskraft?
70
66
60
Andel respondenter %
50
40
33
30
20
9
10
6
6
5
4
3
2
2
2
0
Livskvaliteten
Bra
Högutvecklade
Hög
Bra
Innovativitet
Språk
arbetsklimat
företag
kunskapsnivå utbildnings /Framsynthet -kunskaper
med
-system
högteknisk
nivå
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Öppen fråga 300 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 3
Inget
Gott
Många Industritradition
företags multinationella
-klimat
företag
19 andra svar under 2%
Inget svar: 0
58
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Sveriges styrkor inom rekrytering
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller att rekrytera/behålla kvalificerad
arbetskraft?
”Svenskt ledarskap där människor får frihet under ansvar” (Rickard Gustafson,
VD, Trygg-Hansa Försäkrings AB)
”Vi har ett väl fungerande socialt system runt omkring med dagisplatser m.m.”
(Ravindra Parasnis, VD, Stora Enso Packaging AB)
“Tolerant towards women - equal opportunity” (Sabine Zeiner, VD, IVT Industrier
AB)
”Livskvaliteten, det finns ett bra samspel mellan arbete och socialt liv” (Roland
Aurich, VD, Siemens AB)
”Fantastiska kunskaper i engelska, man kan bo här utan svenska” (Tomas Billing,
VD, Nordstjernan AB)
”Glesbefolkad - kommer de från kontinenten så upplever dem att de finns mycket
yta här och kan röra på sig” (Lars Olof Larsson, VD, TitanX Engine Cooling AB)
”Möjlighet att arbeta i en internationell miljö/företag” (Jan Åke Jonsson, VD,
Saab Automobile AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
59
Svenskt Näringsliv 2008
Svagheter - Kvalificerad arbetskraft
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller att rekrytera/behålla kvalificerad
arbetskraft?
Skatter (antal svar):
70
60
Högt skattetryck (allmänt) - 69
Hög personbeskattning - 40
Expertskatten otillräcklig - 5
55
Värnskatten - 2
Andel respondenter %
50
Marginalskatten - 2
Hög bolagskatt - 2
40
35
30
20
12
12
10
6
5
3
3
3
3
3
3
Inget
Språket
Svårt att
rekrytera
utländsk
arbetskraft
/få de att
stanna
0
Skatter
Låg lönenivå
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Klimatet
Geografiskt
läge
Liten
En stel
Dålig
marknad arbetsmarknad, satsning
liten rotation
på
FoU
Öppen fråga 325 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 5
Dålig
Höga
tillgång
arbetskrafts
på
-kostnader
kompetent /arbetsgivar
personal
-avgifter
23 andra svar under 3%
Inget svar: 0
60
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Sveriges svagheter inom rekrytering
”För höga skatter, folk tycker det är värst att staten går in och tar halva lönen”
(Tom Lövstad, Nordenchef, XPonCard Group AB)
”Lönenivåerna är lägre än resten av Västeuropa” (Anonym, finansdirektör,
transportföretag)
”Löneläget i kombination med skatt - lägre i Sverige för kvalificerad arbetskraft”
(Anonym, Sverigechef, IT- företag)
“The long term business opportunities - Sweden is in the middle of the pack
when it comes to long term business- and career opportunities” (Paul Brown,
VD, Roche AB)
”Vi har mycket tung industri långt ute i skogen som är avlägsen och oattraktiv”
(Anonym, VD, metallindustriföretag)
”Att man inte uppmuntrar människor som anstränger sig lite extra. Eliten människor som är villiga att offra sig, det är svårt att belöna dem med ett bra
belöningssystem som är effektivt, det gör det svårt att attrahera den verkliga
eliten” (Peter Rotschild, VD, Biogaia AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
61
Svenskt Näringsliv 2008
GAP – analys: Kompetens & Rekrytering –
Jämfört med 2001
Viktighet
Sverige (2001)
Sverige (2008)
Mycket hög
Hög
Medel
Låg
Mycket låg
Språkkunskaper
Tillgång på högutbildad
arbetskraft
Organisation &
företagsledning
Nivå och kvalitet på högre
utb och forskning
Tillgång på kvalificerade
tjänster (juridik,
management, ekonomi,
teknik)
Möjlighet att rekrytera
arbetskraft från andra
länder
Språkkunskaper, Organisation & företagsledning samt Nivå på högre utbildning och forskning ingick inte i undersökningen 2001
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
62
Svenskt Näringsliv 2008
GAP – analys: Kompetens & Rekrytering
Total
(200)
Attribute
Icke
forskningsintensiv
(118)
Forskningsintensiv
(82)
Utlandsägda
2001
(150)
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Språkkunskaper
8,5
-0,3
8,3
-0,3
8,7
-0,3
-
-
Tillgång på högutbildad arbetskraft
8,4
-1,4
8,3
-1,4
8,7
-1,5
7,7
-0,9
Organisation & företagsledning
8,4
-0,5
8,3
-0,5
7,9
-0,6
-
-
Nivå och kvalitet på högre utb och forskning
8,2
-1,3
8,1
-1,3
8,4
-1,4
-
-
Tillgång på kvalificerade tjänster (juridik,
management, ekonomi, teknik)
7,7
-0,3
7,5
-0,1
7,9
-0,6
6,9
0,3
Möjlighet att rekrytera arbetskraft från
andra länder
6,1
-1,1
5,8
-0,9
6,5
-1,4
5,5
-0,7
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 2
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Forskningsintensiva: 82
63
Svenskt Näringsliv 2008
Rekrytering i Sverige
Hur bedömer Ni att Ert företags rekryteringsbehov av kvalificerad
personal tillgodoses idag?
Andel respondenter %
20
40
60
80
0
Inte så
tillfredsställande
20%
Neutral
18%
Inte alls
tillfredsställande
2%
Total
9
52
18
100
20
Mycket
tillfredsställande
9%
Icke
4
forskningsintensiv
Tillfredsställande
51%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Forskningsintensiv
Forskningsintensiva: 82
15
48
19
56
Mycket tillfredsställande
Neutral
Inte alls tillfredsställande
64
26
17
3
11 1
Tillfredsställande
Inte så tillfredsställande
Svenskt Näringsliv 2008
Rekrytering i utlandet
Rekryterar ni idag spetskompetens personal från utlandet?
0
Nej
52%
Total
Icke
forskningsintensiv
Ja
48%
Andel respondenter %
20
40
60
80
52
48
43
Forskningsintensiv
57
55
45
Ja
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Nej
Forskningsintensiva: 82
65
Svenskt Näringsliv 2008
100
Rekrytering i utlandet
Har ni behov/önskemål att rekrytera personal från utlandet?
0
Andel respondenter %
20
40
60
80
100
Nej
63%
Total
Icke
forskningsintensiv
63
36
40
1
60
Vet inte
1%
Forskningsintensiv
Ja
36%
27
70
Ja
Bas: 104 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 1
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 67
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Nej
Vet ej
Forskningsintensiva: 37
66
Svenskt Näringsliv 2008
3
Majoritet upplever problem vid utlandsrekrytering
till Sverige
Upplever ni några problem med rekrytering i utlandet (till Sverige)?
0
Nej
32%
Ja
63%
Andel respondenter %
20
40
60
80
Total
63
32
5
Icke
forskningsintensiv
64
28
8
Forskningsintensiv
62
Vet inte
5%
36
Ja
Bas: 133 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 7
Inget svar: 0
100
Icke – forskningsintensiva: 78
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Nej
Forskningsintensiva: 55
67
Svenskt Näringsliv 2008
Vet ej
2
Rekrytering till Sverige ofta svårare än till andra
länder
Är det lättare eller svårare att rekrytera utländsk spetskompetens till
Sverige än till andra länder där ni har etablerat er?
Andel respondenter %
20
40
60
80
0
100
Vet ej
5%
Lättare
4%
Total 4
20
71
5
Icke
4
forskningsintensiv
22
70
4
Ingen skillnad
20%
Svårare
71%
Forskningsintensiv 3
18
74
Lättare
Bas: 84 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 4
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 50
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Ingen skillnad
Forskningsintensiva: 34
68
Svenskt Näringsliv 2008
6
Svårare
Vet ej
Åtgärdslista för förenkling av utlandsrekrytering
Skatter (antal svar):
Sänkt skatt - 38
Attraktivare expertskatt - 30
50
Göra attraktiv via sänkt skatt och högre löner - 10
Skatteharmonisering med utlandet - 6
40
40
Bättre incentives för högpresterande - 3
Sänkta arbetsgivaravgifter - 1
Förenkla skatteadministration - 1
Andel respondenter %
34
30
20
10
6
3
3
3
Reformera
LAS
Friare
rörlighet
för
arbetskraft
2
2
2
2
0
Skatter
Inga
åtgärder
Förenkla
Förbättrad
invandringsintegration
och
medborgarskapslagar
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Öppen fråga 222 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 23
Bättre
skolor
Bättre
Harmonisering
svenskkunskaper
av
EU- regler
Förenkla
byråkratin
9 andra svar under 1%
Inget svar: 1
69
Svenskt Näringsliv 2008
Ny lag om arbetskraftsinvandring
Regeringen har lagt fram ett förslag om förenklad arbetskraftinvandring som kommer att
träda i kraft i december i år. Kommer ni som ett resultat av detta, att öka er rekrytering
utomlands?
Andel respondenter %
20
40
60
80
0
Total
25
63
12
Icke
forskningsintensiv
25
65
9
Forskningsintensiv
24
61
Ja
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 23
Inget svar: 0
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
100
Nej
Forskningsintensiva: 82
70
Svenskt Näringsliv 2008
15
Vet ej
Kommentarer kring ny lag om
arbetskraftsinvandring
“Only recruit very rarely from overseas” (Anonym, Divisional Manager,
elektronikföretag)
”Inte tillräckligt insatt i förslaget” (Johan Malmquist, VD, Getinge AB)
”I princip ja, rekryterar inte just nu från utlandet men har alltid behov av internationell
arbetskraft” (Lars-Eric Utterman, VD, Gyros AB)
”Det är möjligt, lite krångligt att svara på, kanske… Det hjälper nog till, ja” (Anonym,
VD, kemiföretag)
”Vi rekryterar inte folk från utlandet. Det skulle vara okej att ta in dem för att arbeta i
fabriken, men på byggplatser vågar vi inte ta in billig arbetskraft från t.ex. Baltikum
pga. säkerhetsskäl då vi inte kan kommunicera med dem. De utgör en stor risk för sig
själva och för andra på byggarbetsplatsen” (Anonym, VD, byggbranschen)
”Får se hur det blir, vi ingår i en stor koncern och försöker oftast hitta folk via
koncernen” (Anonym, VD, metallindustriföretag)
”Lagen kommer inte lösa skatteproblemet när det gäller högutbildade, när det gäller
lågutbildade kommer det att bli bättre” (Peter Ehrenheim, VD, GE Healthcare Bio-
Sciences AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
71
Svenskt Näringsliv 2008
Analys kompetens & rekrytering 1/2
> GAP- analys Kompetens & rekrytering: Sedan studien 2001 har tillgången på
högutbildad arbetskraft försämrats med 0,5 punkter och tillgången på kvalificerade
tjänster har likaså försämrats med 0,6, från ett grönt gap till ett rött, ökningen inom
de forskningsintensiva företagen ligger högre och uppvisar nu minus 0,9. Möjligheten
att rekrytera arbetskraft från andra länder uppvisar ett likadant mönster, där har det
röda gapet ökat med 0,7 punkter.
>
Hur tillgodoses behovet av att rekrytera kvalificerad personal idag: De
forskningsintensiva företagen är nöjdare med sin rekryteringssituation jämfört med de
icke forskningsintensiva: 71% tycker att situationen är tillfredsställande eller mycket
tillfredsställande, jämfört med 54% för de icke forskningsintensiva. De
forskningsintensiva företagen rekryterar också spetskompetens utomlands i större
utsträckning än övriga: 55% mot 43%
>
Däremot är behovet av att rekrytera klart mindre i de forskningsintensiva företagen:
27% vs. 40%. Totalt upplever dock 63% problem med att rekrytera i utlandet. Hela
71% anser att det är svårare att rekrytera utländsk spetskompetens till Sverige än till
andra länder där man är verksam, siffran för de forskningsintensiva företagen är
ytterligare något högre: 74%
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
72
Svenskt Näringsliv 2008
Analys kompetens & rekrytering 2/2
> Åtgärdslista för förenkling av utlandsrekrytering: 40% av respondenterna
uppger att skatterna är det främsta förbättringsområdet för att underlätta rekrytering
till Sverige. Där vill de flesta ha lägre inkomstskatter generellt, ytterligare några högre
kompensationsnivåer, allt för en ökad disponibel inkomst. En attraktivare expertskatt:
förenklad och omfattad av fler, är ytterligare en stark förbättringsfaktor.
> Ny lag om arbetskraftsinvandring: Den nya lagen om förenklad
arbetskraftsinvandring där arbetsgivarna får en avgörande inflytande för
tillståndsgivning, på bekostnad av myndigheter som Arbetsförmedlingen och
Migrationsverket, får ett avvaktande mottagande: 63% uppger att de inte kommer att
öka sin utlandsrekrytering på grund av denna, medan 25% svarar ja. 12% svarar dock
att det inte vet, detta faktum och en del osäkerhet i respondenternas kommentarer
tyder på en okunskap om vad lagen innebär och osäkerhet om hur lagen kommer att
fungera i praktiken.
> Flera respondenter som inte uppger att de kommer att öka sin utlandsrekrytering pga.
lagen uppger dock att den är positiv i allmänhet.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
73
Svenskt Näringsliv 2008
Attraktiva länder att rekrytera till
I vilka länder är det lättare än i Sverige?
Östeuropa:
Andel respondenter %
Tjeckien - 2
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Östeuropa - 1
Ungern - 1
39
Polen - 1
35
Bas: 84 svensk och utlandsägda företag
25
17
Öppet fråga 140 svar
13
Vet ej: 2
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
11
7
7
4
3
3
3
3
16 andra svar under 2%
Inget svar: 12
74
Svenskt Näringsliv 2008
Till vilka länder är det lättare att rekrytera och
varför?
Fördelar vid rekrytering
USA (28)



Skatter (10)
Språk (9)
Kompensationsnivå (6)




Geografiskt läge (6)
Levnandsstandard/livskvalitet (3)
God kompetenstillgång (2)
Utvecklingsmöjligheter (2)
Storbritannien (26)



Språk (9)
Kompensationsnivå (7)
Skatter (6)




Geografiskt läge (3)
God kompetenstillgång (2)
Utvecklingsmöjligheter (2)
Kosmopolitiskt (2)
Tyskland (16)



Geografiskt läge (7)
Kompensationsnivå (6)
Skatter (4)




Stort land/marknad (4)
Migrationspolitik (3)
Språk (2)
Inställning till framgång (2)
Frankrike (12)



Geografiskt läge (5)
Levnadsstandard/livskvalitet (4)
Språk (3)



Skatter (2)
Kompensationsnivå (2)
Stort land/marknad (2)
© 2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
75
Svenskt Näringsliv 2008
Oattraktiva länder att rekrytera till
I vilka länder är det svårare än i Sverige?
Östeuropa:
Andel respondenter %
Ryssland - 7
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Polen - 4
Östeuropa - 3
Ukraina - 3
Rumänien - 3
Baltikum - 2
32
Bas: 84 svensk och utlandsägda företag
Östländer - 1
25
Tjeckien - 1
5
Öppet fråga 70 svar
5
Vet ej: 12
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
4
4
4
4
4
10 andra svar under 2%
Inget svar: 28
76
Svenskt Näringsliv 2008
Till vilka länder är det svårare att rekrytera och
varför?
Nackdelar vid rekrytering
Östeuropa* (16)
–
–
–
Språk (6)
Livskvalitet/levnadsstadard (4)
Osäkra framtidsutsikter (4)
–
–
–
–
Geografiskt läge (2)
Bristande kompetens (2)
Politisk instabilitet (2)
Generellt oattraktivt (2)
Finland (14)
–
–
–
Språk (9)
Annan kultur (3)
Geografiskt läge (2)
–
–
–
Litet land/marknad (2)
Skatter (1)
Migrationspolitik (1)
Asien** (10)
–
–
–
Annan kultur (5)
Språk (3)
Livskvalitet/levnadsstandard (1)
–
–
Politisk instabilitet (1)
Litet land/marknad (1)
Ryssland (7)
–
–
–
Språk (2)
Politisk instabilitet (2)
Livskvalitet/levnadsstadard (1)
–
–
–
Personlig säkerhet (1)
Bristande kompetens (1)
Infrastruktur (1)
*Östeuropa, Baltikum, Estland, Polen, Rumänien, Tjeckien, Ukraina
** Asien, Indien, Kina, Iran, Japan, Azerbaijan
© 2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
77
Svenskt Näringsliv 2008
Skatter, kompensationsnivå och språk viktiga faktorer
vid utlandsrekrytering
>
USA och Storbritannien anses som de klart attraktivaste länderna att rekrytera till, de
sex första orsakerna till det är desamma: språk, skatter, kompensationsnivåer (löner
plus bonusförmåner samt disponibel inkomst), geografiskt läge och
utvecklingsmöjligheter i arbetet.
>
I Tyskland och Frankrike betonas det geografiska läget i centrala Europa, de högre
tyska lönerna och de gynnsammare skatterna, medan Frankrike kommer lägre där
och man uppskattar en högre levnadsstandard och livskvalitet generellt. Respektive
språk har en lägre ställning än i de två engelsktalande länderna men är likväl orsaker
man pekar på.
>
Ytterligare nio respondenter nämnde Schweiz och åtta respondenter Danmark som
länder som det är lättare att rekrytera till. I Schweiz fall var de två klart viktigaste
orsakerna skatter och kompensationsnivåer och i Danmark nämndes skatter och
gynnsammare regelverk generellt (där kan skatteregler spela roll i svaren) främst,
följt av kompensationsnivå. I båda fallen var också levnadsstandard och livskvalitet
viktiga orsaker för ett par respondenter.
>
Språket har en viktig ställning vid rekrytering och där har engelskspråkiga länder en
klar fördel. Uppfattar man språket i landet som svårt eller att invånarna har dåliga
språkkunskaper (läs engelska) är det en av de tydligaste nackdelarna vid en
utlandsrekrytering.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
78
Svenskt Näringsliv 2008
V>Resultat Skatter
Individ- och företagsbeskattning
Svenskt Näringsliv 2008
Individbeskattningen starkt negativ faktor
Vad anser du om Sveriges skatteklimat vad gäller individbeskattning jämfört med övriga EU/EES
länder, dvs. hur bedömer du Sveriges möjligheter att attrahera och behålla personal som är
attraktiv på arbetsmarknaden i relation till individbeskattningen? Bedömer du Sverige som:
Andel respondenter %
20
40
60
80
0
Mycket
oattraktivt
24%
Mycket
attraktivt
1%
Total 1 4 13
59
100
25
Attraktivt
4%
Neutralt
13%
Icke
14 16
forskningsintensiv
Forskningsintensiv
Oattraktivt
58%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Sluten fråga
Vet ej: 0
Inget svar: 0
29
58
59
Mycket attraktivt
Neutralt
Mycket oattraktivt
Icke – forskningsintensiva: 118
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Forskningsintensiva: 82
80
Svenskt Näringsliv 2008
20
30
Attraktivt
Oattraktivt
Styrkor – Skatter
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller individbeskattning?
60
Andel respondenter %
50
40
37
33
30
20
13
10
4
3
2
2
Ej hög
jämfört
med
andra länder
Transparens
2
2
2
0
Får välfärd
Inget
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Enkel och
Ingen
Progressiv
tydlig
förmögenhetskatt skatteskala
administration
Öppen fråga 220 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 14
Låg
Acceptabel
Arvskatten är
kapitalbeskattning skattenivå
borta
vid
lägre lönenivå
12 andra svar under 1%
Inget svar: 1
81
Svenskt Näringsliv 2008
Citat –Styrkor individbeskattning
Vilka anser du spontant är Sveriges styrkor vad gäller individbeskattning?
”Sänkningar som gjorts nyligen har varit välkomna som fastighetsskatten och
förmögenhetsskatten” (Martin Swegmark, VD, Capio Diagnostik AB)
”God välfärd för dem som tänker sig att stanna i Sverige länge och ser nytta av
att betala hög skatt” (Mari-Katharina Kadowaki, VD, SAFT AB)
“You get a balanced society where everybody have a good stnadard of living and
low crime rate and feel safe” (Anonym, VD, läkemedelsindustrin)
”Personer känner tydligt vad de får för skatterna med skolor, sjukvård m.m.”
(Anonym, forskningschef, biotechföretag)
”Skillnaderna har gradvis minskat jämfört med övriga EU länder, men för att de
andra länderna hunnit ikapp Sverige, inte för att svenska nivåer sjunkit”
(Anonym, VD, industriteknikföretag)
“Open and equal - you know what you have to pay even though it is high”
(Sabine Zeiner, VD, IVT Industrier AB)
“Mycket enkelt deklarationsfarande” (Anonym, ekonomichef, bilindustrin)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
82
Svenskt Näringsliv 2008
Svagheter - Skatter
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller individbeskattning?
60
57
Andel respondenter %
50
40
30
21
20
10
8
8
7
6
5
4
3
3
0
Hög
individ
-beskattning
Hög
marginalskatt
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Högt
skattetryck
generellt
Inget
incentive
för
utbildning
/insats
Öppen fråga 266 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 2
Oattraktiv Begränsar egna Komplicerat
expertskatt valmöjligheter system/dålig
information
Värnskatt
Mycket går till
Hög
ineffektiv arbetsgivaravgift
administration
14 andra svar under 3%
Inget svar: 2
83
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Svagheter individbeskattning
Vilka anser du spontant är Sveriges svagheter vad gäller individbeskattning?
”Generellt en hög beskattning, man får mycket men individen vill kunna bestämma
själv vad hon ska göra med pengarna” (Anonym, VD, industriteknikföretag)
”För höga och därför inget incentive att jobba sig upp och göra karriär” (Rikard
Appelgren, VD, WSP Sverige AB)
”Skatten är hög i förhållande till vad man tjänar. I andra länder får man behålla
mer.” (Bertil Bjugård, VD, Emhart Glass Sweden AB)
”Extremt hög och orättvis - människor som vill jobba får inte behålla sina pengar,
blir inte mycket kvar” (Stefan Andersson, VD, GDL Transport AB)
”För högt i förhållande till vad man får ut. Om man ändå måste betala privata
sjukförsäkringar fungerar det ju inte så bra” (Artur Aira Dabura, VD, Biomérieux
AB)
”Permanentande av tidigare tillfälliga skatter – värnskatten” (Anonym, VD,
industriteknikföretag)
”Framförallt att statsskatten träder in på för låg nivå” (Göran Thorstensson, VD,
Sirius International Försäkringsaktiebolag
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
84
Svenskt Näringsliv 2008
GAP – analys: Skatter 2008 jämfört med 2001
Viktighet
Sverige (2001)
Sverige (2008)
Mycket hög
Hög
Medel
Låg
Mycket låg
Individbeskattning
Arbetsgivaravgifter
Bolagsbeskattning
2001 mättes arbetskraftskostnader för tjänstemän resp. arbetare. Ett medelvärde har
uträknats för ett sammanlagt resultat för 2001
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
85
Svenskt Näringsliv 2008
GAP – analys: Skatter
Total
(200)
Attribute
Icke
forskningsintensiv
(118)
Forskningsintensiv
(82)
Utlandsägda
2001
(150)
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Imp
Gap
Individbeskattning
7,7
-3,4
7,5
-3,1
7,9
-3,9
7,5
-3,6
Arbetsgivaravgifter
7,4
-2,5
7,4
-2,3
7,3
-2,8
7,2
-1,2
Bolagsbeskattning
7,2
-0,8
7,1
-0,6
7,3
-1,0
6,9
0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
86
Svenskt Näringsliv 2008
Expertskatten upplevs som komplicerad
Fungerar den utländska expertskatten väl som den är utformad idag?
% av respondenter
0
50
100
Om nej, varför?
80%
För krånglig
15%
Borde gälla längre
Inte tillräckligt
konkurrenskraftig
11%
Den är på för hög
nivå
3%
Funkar inte för
lokalbefolkning
3%
Borde fungera mer
som i Danmark
3%
3 andra svar under 2%
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag Sluten fråga Vet ej: 98
Inget svar: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Bas: 65 svensk och utlandsägda företag
87
Öppen fråga 78 svar Vet ej: 0
Svenskt Näringsliv 2008
Ingetsvar: 0
Expertskatten: Enbart forskningsintensiva företag
Fungerar den utländska expertskatten väl som den är utformad idag?
% av respondenter
0
20
40
60
80
Om nej, varför?
74%
För krånglig
Vet ej
44%
22%
Borde gälla längre
Inte tillräckligt
Nej konkurrenskraftig
15%
33%
Ja
23%
Funkar inte för
lokalbefolkning
7%
Borde fungera mer
som i Danmark
7%
Den är på för hög
nivå
4%
3 andra svar under 2%
Bas: 82 svensk och utlandsägda företag Sluten fråga Vet ej: 36
Inget svar: 0
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Bas: 27 svensk och utlandsägda företag
88
Öppen fråga 35 svar Vet ej: 0
Svenskt Näringsliv 2008
Ingetsvar: 0
Förbättringslista 10-i topp Skatter
Ser Ni några åtgärder som skulle kunna förbättra det svenska skattesystemet?
Marginalskatter (antal svar):
50
Sänkta marginalskatter - 35
Avskaffa värnskatt - 12
Andel respondenter %
40
30
23
21
20
15
13
10
10
7
7
7
5
3
0
Marginalskatter
Minskat
Sänkning
Sänkta
skattetryck
av
arbetsgivaravgifter
individbeskattningen
Bas: 200 svensk och utlandsägda företag
Öppen fråga 292 svar
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Vet ej: 15
Inget
Förenkla
skattesystem
Konkurrens
-kraftiga
skatter
jämfört
med
Europa
Föenklad
expertskatt
Sänka
bolagsskatt
Mer lönsamt
att jobba
och utbilda
sig i Sverige
31 andra svar under 3%
Inget svar: 1
89
Svenskt Näringsliv 2008
Citat – Förbättringsförslag gällande
skattesystemet
“Göra om den i grunden för att ha en plattare skatt som är lägre” (Ingvar Winbo, VD, Scana
Steel Björneborg AB )
”Man måste göra så att det är mer lönsamt att jobba och utbilda sig i Sverige” (Mari-Katharina
Kadowaki, VD, SAFT AB)
“The taxation law around stock ownership and stock should be less punitive that would attract
more senior directors into this country” (Anonym, Divisional Manager, elektronikföretag)
”En koordinering/neutralisering av skatter mellan länder i EU/EES skulle skapa en bättre miljö eller så behöver Sverige skaffa sig ett konkurrenskraftigt skattesystem jämfört med Europa”
(Anders Jansson, VD, Stena Metall AB)
”Titta mer på punktskatterna på energisidan och göra en noggrann analys - för att se vilka
arbetsställen som kan skapas eller vilka man dödar genom att ha en hög beskattning på
energisidan” (Lennart Albertsson, VD, Kemira Kemi AB)
”Tillsätta en skattekommission som gick igenom hela skattesystemet och fastlägger
grundprinciper, återvända till det gamla systemet, måste förenkla avgifterna” (Göran
Ennerfelt, VD, Axel Johnson Gruppen AB)
”En marginalskatt på 50% skulle ha stor betydelse för Sverige” (Robert Ström, VD, Baxter
Medical AB)
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
90
Svenskt Näringsliv 2008
Analys skatter 1/2
>
GAP- analys skatter: I de tre kriterierna ses ett ökat missnöje med
arbetsgivaravgifter och bolagsbeskattning, däremot har situationen gällande
individbeskattningen förbättrats något sedan 2001 men uppvisar ändå ett kraftigt
minus på 3,4 punkter.
>
Sveriges individbeskattning: Hela 84% av respondenterna ser den svenska
individbeskattningen som negativ eller mycket negativ för att attrahera och behålla
attraktiv personal. I de forskningsintensiva branscherna är andelen ännu större: 89%.
>
Styrkor: Skattesystemets största fördel är den välfärd som man får, men det
påpekas också av flera att man måste bo i landet under en längre period för att
kunna ta del av den välfärd som erbjuds, vilket uppfattas som negativt gällande den
grupp som vistas i landet under en kortare period. Den relativa enkelheten i systemet
ses som en fördel, i övrigt hänvisas till förbättringar som den sittande regeringen
genomfört avskaffad förmögenhets- och arvsskatt., bland annat. En tredjedel av
respondenterna kan dock inte visa på några styrkor.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
91
Svenskt Näringsliv 2008
Analys skatter 2/2
>
Svagheter: Den stora svagheten är den höga individbeskattningen, nämnd av 57%,
följt av hög marginalskatt på 21% och de höga skattetrycket generellt 8%, vilka alla
ju är relaterade till varandra. Ytterligare 8% anser att skattesystemet saknar incentive
för utbildning och mer ansvar. Expertskatten nämns av 7%, vilket kan ses som att
man hellre ser sänkta skatter för alla istället för undantagsregler.
>
Expertskatten: 49% av respondenterna har ingen direkt uppfattning om hur väl
expertskatten fungerar idag, främst eftersom de inte berörs direkt av den. 32%
tycker dock inte att den fungerar väl och den främsta kritiken bland dessa är att den
är för krånglig, vilket 80% anser, vidare tycker många att den borde gälla längre och
från en lägre nivå och även vara avsedd för återvändande svenska medborgare, där
framhålls systemet i Danmark som ett bra exempel.
>
Bland de forskningsintensiva företagen ligger missnöjet på i princip samma nivå men
något fler anser att den fungerar bra: 23% mot 19% totalt. Färre anser där att den är
för krånglig, dock hela 74%, medan man i större utsträckning ser att den borde gälla
längre: 22% mot 15% totalt.
©2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
92
Svenskt Näringsliv 2008
Kontaktinformation
Mats Nygård
Qualitative Research Manager & Moderator
Direct phone: +46 (0) 8 50 30 90 08
Mobile phone: +46 (0) 708 39 90 08
E-mail: mats@opticom.se
Carl Michael Bergman
CEO
+46 (0) 8 50 30 90 02
+46 (0) 708 39 90 02
carl.michael@opticom.se
© 2008 Opticom International Research AB. All rights reserved.
Tejpal Chugh
Production Supervisor
+46 (0) 8 50 30 90 07
+46 (0) 708 39 90 07
tejpal@opticom.se
Opticom International Research AB
Grev Turegatan 30
SE-114 38 Stockholm
SWEDEN
93
Svenskt Näringsliv2008
Descargar

Opticom Template