INFORMATION från börda till resurs?
Informationshantering i framtida försvaret
20 oktober 2004
Hotell Birger Jarl, Stockholm
IRM VISION SLUTRAPPORT
Jarl S Magnusson
Denna Rapport
•
•
•
IRM Vision
Definitioner och Referenser
Uppgift 1 – Ta fram en IRM Vision
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
•
•
•
•
•
Mål, arbetssätt, organisation
Grundbultar och Paradigmskiften
Nationella och Internationella synpunkter
Informationsvärldskartan
Person Information
Juridisk Information
Produkt Information
Lednings (C2) Information
Geografisk Information
Process- och Tjänste Information
Metadata/-information
Förslag till Framtida FoT Uppdrag
Uppgift 2 – Stöd till FM/FMV
Uppgift 3 – Samarbete och Kontaktskapande
Appendix – ISO 13250 Topic Maps
Appendix – ISO 10303 Product Data
Appendix – Standarder, Spec:s och Format
IRM VISION… och fortsättning
(2) Visionära Mål
(1) VISION
FM/FMV skall genom egen insikt kunna
leda och styra strategiskt viktiga
informationsresurser på ett samordnat
sätt, så att så att rätt information, når rätt
användare, anpassad för rätt syfte, vid
rätt tidpunkt och med hänsyn tagen till
ekonomiska och andra resursmässiga
förutsättningar, till säkerhet och integritet
samt till gällande lagar, regler och
föreskrifter.
(5) Planer
(6) Aktiviteter
(3) Policy
(4) Strategier
Försvarsmakten reduceras…
-3 Mdr
-y Mdr
FÖRSVARSINDUSTRINS
EXISTENS HOTAD.!!
II
VA TI
SS
Utvecklingen av det
Nätverksbaserade
Militära försvaret
MINSKAD MARKNAD
FÖRLUST AV KRITISK
KOMPETENS
FLYTT FRÅN SVERIGE
NEDLÄGGNINGAR
FÖRÄNDRINGAR
ARBETSLÖSHET
REGIONALSTÖD
... men Samhällsförsvaret utvecklas
-3 Mdr
-y Mdr
NYA INDUSTRIER
NYA PRODUKTER
NYA TJÄNSTER
NYA MARKNADER
II
Utvecklingen av det
Nätverksbaserade
Militära försvaret
VA
TI
SS
NYA ARBETEN
INFLÖDE AV KOMPETENS
FORSKNING
INVESTERINGAR
INDUSTRI ETABLERING
Utvecklingen av det
Informationsbaserade
Samhällsförsvaret
NY INFRASTRUKTUR
NY OFF. STRUKTUR
SAMARBETE/SAMVERKAN
ALLA REGIONER
ALLA SEKTORER
INTERNATIONALISERING
Inriktning: Interoperabilitet, Internationalisering, Samordning
Informationsvolymerna växer…
300
250
200
150
100
50
0
Gb/dag
Personal
Samband
Fordon
Vapensystem
C2-system
Sensorer
Agenter
IO/IW
Loggar
Övrigt
FORMA DS-Studie 2002
Info.volym för en Bataljon ~ 1Tb/dag (ca 2010)
Bearbetnings tid
Dagssituation
Vi blir bättre,
Migrerar Informations Arvet..
Transmission
Bearbetnings tid för NBF-aktiviteter
Söka
Presentera
Söka
Bearbeta
Papper
Elektroniskt
Papper
(pdf)
Elektroniskt
Strukturerat
(XML-taggat)
Papper
Informations
Objekt
Klasser
Automatiska
Informations
Objekt
Kravbild på Informationsresurser
•
•
•
Ekonomisk, Rationellt hanterad (etablerad
Management)
Förståelig, användarna är medvetna och använder
Informationsresurserna
Förtroende för Informationsresurser
–
–
Tillgänglig (alltid – 24 tim per dygn)
Tillförlitlig (faktaunderlag, källgranskning, verifierat,
validerat, kontrollerat, certifierat)
•
•
•
•
•
–
–
–
–
–
•
•
•
Innehållsmässigt korrekt
Aktuell
Spårbar
Autentisk (original)
Hanteras i enlighet med gällande lagar, regler, föreskrifter
(Juridiskt korrekt)
Säkert hanterad
Skyddad (obehörig access och integritetsskydd)
Möjlig att underhålla och uppdatera
Möjlig att utbyta och återanvända
Möjlig att förädla, förbättra och anpassa till olika
användningssituationer
Nationellt och Internationellt Interoperabel
Oberoende av specifik IS/IT Hård- och Mjukvara
samt Processer
Baserad på erkända Arkitekturer, Strukturer, Modeller
och Representationer
Nödvändigt, Nytta, Förmåga
•
Nödvändighetsaspekt
–
–
–
–
•
Nyttoaspekt
–
–
–
–
–
•
Ordning-och-Reda, för att förstå, leda, styra och ändra…
Ledtider, klarar av och hinner med att bearbeta flödet av information
Kvalitet, för att kunna kravsätta och kvalitetssäkra…
Interoperabilitet, för att utveckla och använda NBF-tjänster och -resurser
Rationellare, verksamheten blir effektivare, snabbare, billigare och förhoppningsvis smartare
Flexiblare, underlättar att växla teknologier, ändra tjänster, produkter och processer
Mervärde, en ny resurs (information) som kan utvecklas och exploateras
Oberoende, av aktörer, teknologier, resurser, geografiska avstånd, nationell lagstiftning…
Risker, minskar risktagandet i verksamheten
Utvecklade förmågor
–
–
–
–
–
Information Superiority, förmåga att få tillgång till en överlägsen information/kunskap/insikt
Information Interoperability, förmåga att samarbeta med allt och alla
Information Assurance, förmåga att skydda, säkra och kvalitetssäkra informationsresurser
Information Resource Management, förmåga att leda och styra informationsresurser
Information Quality, förmåga att skapa förtroende genom att processer, tjänster och information är
autentiska, korrekta, aktuella, spårbara, identifierbara, etc.
Informationsvärldskarta…
RESURSER
GEOGRAFI
PERSONER
ENERGI
PENGAR
TRANSPORT
BYGGNADER
VERKTYG
MATERIEL
PRODUKTER
TJÄNSTER
INFORMATION
ORGANISATION
GOODWILL
KULTUR
IDÈER
FREKVENSER
PRESS & MEDIA
REFERENSER
STATISTIK
MODELLER
STRUKTURER
STANDARDER
LAGAR, REGLER
ÄMNESINDEX
Metadata
Klasser, Dir, Index
Refernser, Metriker
Org
Info
STRUKTUR
Processer
Tjänster
Info
Resurs
Info
VERKSAMHETS
LEDNING
Lagar
Regler
Info
STYRNING
RESURS
LEDNING
C2 Info
Personal
Info
Byggnader
Info
System
Produkt
Info
Verktyg
Materiel
Info
Ekonomi
Energi
Info
System
Produkter
Info
ERFARENHET
Goodwill
Kultur
Press/Media
GeO
Info
Kunskap
Kapital
... jämfört med FMAR Informationsresurser
F1-Fn
F1-Fn
V
V
F1-Fn
F1-Fn
V
F1-Fn
V
V
F1-Fn
V
Informationsutbytesskikt (DataUtbytesModell, InfoUM, KunskapsUM)
Aktörer eller
Organisationer
Ö
H
Egna Förband
Mil. Aktörer
- NATO
- FN
Övr. Aktörer
- Blåljus (Polis)
- Paramilitär
- Kriminella
- Politiska
- Religiösa
Personer
Minoriteter
Flyktingar
Industrier
Föreningar
Sammanslutningar
Personer
Ö
H
Persondata
Familj
Relationer
Händelser
Roller
Befattning
Ansvar
Befogenheter
Utbildning
Säkerhet
Integritet
Skydd
Certifikat
C2 Info
Ö
H
Lägesinfo
Aktörer
Målbilder
Resurser
Genomförande
Miljö
Uppdrag
Tid
Kvalitet
Produkter
Ö
H
Koncept
Specifikation
Produktdata
Aktörer
Konfigurationer
Funk. Design
Fysisk Design
Krav
Ledn., Styrning
Tillverkning
Leverans
Kontroll
Ändring
Dokumentation
Underhåll
Användning
Fel hantering
Utbildning
Geografi
Metadata
Ö
Ö
H
Topologier
Geometrier
GeoSpatial Position
Terräng (mark)
- Geologi
- Hydrologi (vatten)
- Flora
- Fauna
Höjd (luft)
Rymd
Meteorologi
- Nederbörd
- Sikt, Ljus
- Vind, Sjöhävning
- Temp
Övrigt
- Skydd/Skyl
- Hinder
- Infrastruktur
H
Modeller
Format
Begrepp
Lexikon
Referenser
Index
Register
Ämnen
Strukturer
Språk
Beskrivningar
Klassbibliotek
Ontologier
Gränssnitt
Regler
Triggers
Certifikat
Algoritmer
Metoder
FMAR – Försvarsmaktens Arkitekturramverk
Lagar, regler
Ö
H
Lagar
Regler
Förordningar
Tolkningar
Tillämpningar
Föreskrifter
Standarder
Specifikationer
Handledningar
Beskrivningar
Beslut
Rekommendationer
Processer
Tjänster
Ö
H
Aktör
Behov
Beslut
Aktiviteter
Resurser
Resultat
Tid
Kostnader
Styrning
Anpassning
Uppföljning
Observationer
Ledning
Genomförande
Avslutning
Uppföljning
Nyttan med ”Info.Världskarta”
Se över
Representation,
Struktur
FM/FMV
Grunddata
FM/FMV
Grunddata
Minska antalet källor,
versioner, varianter
Se över ägare
Extern info
Extern info
Informationens livscykel
KONCEPTUELLA
STUDIER
K
KUNSKAP
BEHOV
BLÅ OMRÅDE =
DATA
INFORMATION
KUNSKAP
HISTORISK INFO.
K
HISTORISK INFORMATION
ALTERNATIV
UTVECKLING
K
KUNSKAP
FYSISKT OBJEKTS LIVSCYKEL
KUNSKAP
K
KUNSKAP
VALT
KONCEPT
K
K
FYSISKT OBJ.
IRM Visionära Mål & Strategiska Aktiviteter
IRM
VISION
STUDIER, FOT-ARBETE, METOD UTVECKLING
SKAPA CIO
FUNKTION
AUTOMATISKA
OFFENTLIGA
FÖRVALTNINGAR
SAMORDNAD LEDNING AV INFORMATIONSRESURSER
MEDVERKA I STANDARDISERING FÖR
RESPEKTIVE INFORMATIONSOMRÅDE
FM/FMV FÖRVALTNING AV
INFORMATIONSRESURSER
FÖRSVARS
MYNDIGETERNAS
GEMENSAMMA
INFORMATIONS
RESURSER
ARVET AV INFORMATIONSRESURSER
RENSA, MIGRERA, INTEGRERA, KONSOLIDERA
STORT ANTAL PÅGÅENDE PROJEKT
SOM BEROENDE AV BEFINTLIGA
ÅTAGANDEN KOMMER ATT FORTGÅ
UNDER MÅNGA ÅR
2004
VISIONÄRA MÅL
PROJEKT
GES NYA
FÖRUTSÄTTNINGAR
2008
STUDIE, UTV
2012
LEDNING
FÖRVALTNING
OFFENTLIG
FÖRVALTNINGS
GEMENSAMMA
INFORMATIONS
RESURSER
INKL
ARKITEKTUR
INKL
ARKITEKTUR
2016
ARV
2020
ÖVRIGT
En Informationsgeneral behövs!!
•
ÖB bör ha tillgång till en
Informationsgeneral, eller en Chief
Information Officer, som svarar för:
– Ansvaret för FM:s samlade
informationsresurser
– Ansvaret för informationsteknologiska och andra resurser som
FM behöver använda för att rationellt
och säkert kunna bearbeta och
hantera informationsresurser
– Ansvaret för att omsätta (exploatera,
dra största möjliga nytta av) dessa
resurser i verksamheten
Personinformation
ERP SYSTEM
FÖRVALTNING AV PERS. INFO
TOPIC MAP
IRM
VISION
FÖRDJUPAD
STUDIE
DIGITALISERING
RENSNING AV PERS.INFO ARV
FÖ, FM, FMV, FOI,
KBM, FHS, PLI, FRA
GEMENSAM PERS. INFO
GEMENSAM
PERSON
INFORMATION
SVERIGE
PKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR
STANDARDISERING AV PERSON INFORMATION
2004
2008
STUDIE, UTV
2012
LEDNING
FÖRVALTNING
2016
ARV
2020
Juridisk Information
APPLIKATION
AUTENCITET
IRM
VISION
FÖRDJUPAD
STUDIE
DIGITALISERING, RENSNING
AV JURIDISK.INFO ARV
TOPIC MAP
2006
STUDIE, UTV
FÖ, FM, FMV, FOI,
KBM, FHS, PLI, FRA
GEMENSAM JURIDISK PORTAL
PKI - SÄKERHETSLÖSNINGAR
APPLIKATION
KONTRAKT
2004
APPLIKATION AUTOMATISERA
(EU-PROJEKT)
APPLIKATION ÖVERSÄTT
(EU-PROJEKT)
2008
LEDNING
FÖRVALTNING
2010
ARV
2012
Produkt Information
UPPHANDLING AV ERP SYSTEM INOM FM OCH FMV
KL, NBF-T, NIVÅ 0-1, PLCS-MODELL
FÖRVALTNING I PLCS DEMOMILJÖ
FÖRÄNDRINGSLEDNING FMAR
STRUKTUR SYSTEM NIVÅ 0-1
LEDNING AV MATERIELL FÖRMÅGA
TEKNIK FÖR SVERIGES SÄKERHET
MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV
PRODUKT INFORMATION FÖR MATERIEL PROJEKT
NYTT KL-VERKTYG
IRM
VISION
FÖRVALTNING AV PRODUKTINFORMATION I ERP-MILJÖ
FM STUDIEUPPDRAG FÖR
LEDNING AV INFORMATION
LEDNING AV PRODUKT INFORMATION
RLS
STUDIE
MIGRERING OCH KONSOLIDERING AV
PRODUKT INFORMATION FÖR RL-SYSTEM
FORTSATT HANTERING AV PRODUKT DOKUMENTATION
FF
PLCS FORMATTERAT UTBYTE
AV ARTIKEL INFORMATION
FREJ NY – PLCS TEST
2004
2006
STUDIE, UTV
2008
LEDNING
FÖRVALTNING
2010
ARV
2012
Teknik för Sveriges Säkerhet
FMV den enda aktör som följer system under dess livscykel - en stabil broker i en föränderlig systemmiljö
2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Customers
CONCEPT
FMV or
someone else
TRAIN
VERIFY
VALIDATE
ACQ
DESIGN
Industries
OPERATE AND USE
MANUFACT
MODIFY
DELIVERY
MAINTAIN
DISPOSE
Configuration Management and Information Resource Management (Brokerage)
FMV
CORE
BUSINESS
Quality and Security Assurance
Program Management and Administration
Product Information Resources/Assets
IT
Applikation
Process
Applikation
Process
Applikation
Process
2007 - - - 2011 - - Samhälls-gemensam
Dyn. mappn. till processbehov
Även ostrukturerad info
FM-gemensam
Metainformation
Klass-strukturer
Funktionsorienterat
Strukturelement
Informationsutbyte
2003
!
Fokus kunskapsinnehåll
Metamodeller
Integrera vht-ledning
Integr med allm.standarder
Förändringshantering
Förståelse för C2-infobehov
Etablera utv.miljön
Skapa grundmodeller
Underlag för systemdesign
!
!
! Gemensam FM/FMV-strategi
! Fastställ grundläggande framgångsfaktorer
! Börja bygga informationsinfrastrukturen
!
!
!
!
standardisering– interoperabilitet – infoutnyttjande
Lednings (C2) Information
Geografisk Information
IRM
VISION
FORTSATT LEDNING AV GEO INFO, UTVECKLA GEO INFO OFFICERARE
MILITÄR ENHET FÖR GEO INFO, FÖRETRÄDARE GEO INFO
UTVECKLING AV
GEO INFO TJÄNSTER
ANVÄNDA GEO INFO STANDARDER, ISO 19100
FÖRVALTNING & TILLGÅNG AV GEO INFO SAMORDNAS MED PRODUCENTER
2004
2005
STUDIE, UTV
2006
LEDNING
FÖRVALTNING
2007
ARV
2008
Tjänste- och Process Information
INVENTERING
IRM
VISION
ANALYS
DEFINITION
UTVÄRDERING
UTRYCKSFULLHET
POPULERING
FÖRVALTNING
ANVÄNDBARHET
SKALBARHET
2004
2005
STUDIE, UTV
OMVÄRLDSBEVAKNING
2006
LEDNING
FÖRVALTNING
2007
ARV
2008
Metadata/-information
FF
FM SEMANTIC WEB / TOPIC MAPS
SKAPA METADATA REFERENS BIBLIOTEK &
OPERATIVA METADATA RESURSER
GEMENSAM
METADATA
ARKITEKTUR
FM GEMENSAM ORGANISATION MED ANSVAR FÖR
HANTERING AV METADATA
IRM
VISION
FM
GEMENSAMMA
METADATA
KUNSKAPSUPPBYGGNAD, STUDIE AV METADATA
NDAG & MIP UTVECKLING
NCDM - REFERENSMODELL
TILLÄMPNING I
LEDSYST DEMONSTRATOR
METADATA SAMARBETE I DEN ”NEUTRALA ARENAN”
MYNDIGHETER, NATO, W3C, SIS-ISO, ALLIERADE, PARTNERS
FMA INFORMATIONSARKITEKTUR
2004
2006
STUDIE, UTV
2008
LEDNING
FÖRVALTNING
2010
ARV
2012
Metadata Arkitektur
MMI & MSI
GRÄNSSNITT
REGLER
TRIGGERS
IW/IO
SÄKERHETS
VERKTYG
ADM
VERKTYG
TEKNISKA
VERKTYG
OPERATIVA
ANALYS
VERKTYG
FÖRVALTNINGS
VERKTYG
OPERATIVA METADATA RESURSER
PRODUKTER
Administrativa [ex. IPR, spårbarhet, lokalisering, versionskontroll, loggning]
Beskrivande [ex. kataloger, index, länkar, relationer, associationer, annoteringar]
Bevarande [ex. status, aktiviteter, backup, återskrivning, migrering]
Tekniska [ex. HW/SW dokumentation, kryptering, kompression, behörighet, certifikat, passwords]
Verksamhetsrelaterat
Klassbibliotek
Referensbibliotek
Referensmodeller
Sakmodeller
Operativa [ex. loggar, återanvändning, versionshantering]
SEMANTIC
WEB
METADATA
TJÄNSTER
SEMANTIC
WEB
METADATA
Symboler
Begrepp
Taxonomier
Ontologier
Topic Maps
RDF/OWL
Format
Beskrivningar
Meddelanden
EDI
X-12
EBXML
XML
Registry
Modeller
Begrepp,
Data,
Informations
DatabasStrukturer
Data
Dictionary
DATA
C2 INFO
Referensdata
Landskoder
Förkortningar
Myntslag
Mått och Vikt
Språk
SEMANTIC
WEB
METADATA
DATA
PERSONAL
SEMANTIC
WEB
METADATA
METADATA REFERENS BIBLIOTEK
DATA
DATA
Förslag till Framtida FoT Uppdrag
•
•
•
•
•
•
IRM Teknologi
Informationssäkerhet
Strukturerad Inlärning
Värdering av Information
Informationskvalitet
Agenter – automatiska
informationsprocesser
• Information Superiority
• Information Brokerage
• Information Exploitation
FoT – Hitta Anomalier och Störningar
Anomaly: AF 8933, 1256 kg (5 trucks ordered)
Anomaly: AF 8933, Truck #4 contractor (Vasiliev)
Deduction: Smuggling drugs, contraband (90%)
Call Customs (Y/N): Y
------------------------------------------------------------Anomaly: Fuel Truck 34 have loaded fuel 3 times in
the last 5 hours..
Deduction: Fuel Theaft, driver #1212 (99%)
Call Police, (Y/N): Y
------------------------------------------------------------Anomaly: Runway 31, North Corner, sensor array 121,
lost signal
Deduction: Cable cut (100%)
Call Air Port Maintenance (Y/N): Y
------------------------------------------------------------Anomaly: SK 5561, (Mr. Ahmed Il Baien)
Deduction: Terrorism, Interpol #12322
Notify Crew (Y/N):Y, Chicago Police (Y/N):Y
------------------------------------------------------------Anomaly: ARMY UNIT 53, (Unauthorized Entry)
Deduction: Gate 52, Invalid ID-card, Case #112-07
Airport Security NOTIFIED Automatically – Tracking..
------------------------------------------------------------Anomaly: SUBMARINE SK V-122, (Weather)
Deduction: Update the Airport Weather Report
Automated Notification
FoT – Korrelerande Mönster..
Flöde av Narkotika
Hot mot IS/IT Infrastruktur
FoT – Automated C4ISR Agent
Sgt. Lynette E. Byte
Name: Lynette Exa Byte
Type: Synthetic Agent
Rank: Sergeant
Born: 27th August, 2011
1st Day of Service: 15th September 2011
Expected Lifespan: 2870 Days
Training: 14 Days
Availability: 99,498%
Accuracy: 98,897%
Capacity: 0,5 Exa Byte
Operation: Synthetic Information Domain
Vocal language: English
Languages: All
Unit: SWAF Central Command
Posting: http://SWAF.command.MIL/Byte
Certificate: CC2011.Bt&yZ998
Specialty: Administration
Duties: C4ISR (Command, Control,
Communications, Computers,
Intelligence, Surveillance and
Reconnaissance )
… Automatisk Support
•
•
•
•
•
•
Automatisk Översättning, språk och
myndighetsvokabulär
Mottagningskontroller, verifiering av
sändare/mottagare, struktur, källor, egna
observationer
Automatisk återkoppling till Begrepp,
Termer, Tolkningar, Modeller och
Strukturer
Manuellt aktiverad Diktamen funktion,
Automatisk språklig granskning och
korrigering
Manuellt aktiverad Movie-, Image-, Voiceeller Text mail, Automatisk kontroll av
emottaget/läst
Automatisk kontroll av logiska
begränsningar, beloppsgränser,
risknivåer, användning av tid och resurser
Sgt. Lynette E. Byte
… Automatisk Administration
• Håller ordning på flödet av
administrativ information
• Automatisk kalender/dagbok för
alla ingående resurser, materiel
och personal
• Automatisk Loggning av Operativa
händelser (krigsdagbok)
• Uppdaterar ekonomisk
redovisning
• Automatisk uppdatering av
adress- och kontaktinformation
• Automatisk distribution av pressoch media information
Sgt. Lynette E. Byte
… Automatisk Fusion
• Automatiska program/funktioner
som fortlöpande och självständigt
(utan mänsklig inblandning)
sammanställer, förpackar och
anpassar information från andra
Agenter samt från publika och
egna informationskällor
– Mark-, Sjö- och Luftläge, ex.
kontinuerlig uppdatering av ”Strike
Areas”
– Resurstillgång, Status på olika
nivåer, A, B och C nivå underhåll
– Sammanställning av Intelligence
– Nyheter, händelser, geografiska
områden, personer, osv..
Sgt. Lynette E. Byte
… Automatiskt Beslutsstöd
•
Enligt förutbestämda regler hanteras
Målbilder och Lägesinformation.
Avvikelser detekteras, åtgärder
rekommenderas och underlag för
styrning av resurser tas fram.
– Tar emot flödet av information från andra
Agenter. Reagerar (genom triggers och
regler) på on-line händelser. Finner
anomalier och avvikelser.
– ”Klär på” informationen med refererande
material, verifierar och kontrollerar att
underlag finns, sammanställer och
rekommenderar åtgärder
– Inväntar aktivering av åtgärd,
administrerar och kontrollerar
ordergivning
– Kontrollerar att/hur åtgärden genomförs,
resursledning, beräknar fortlöpande måloch lägesinformation, tar fram
kompletteringar, finner avvikelser…
Sgt. Lynette E. Byte
Sammanlagd IRM Vision
IRM ROADMAP utarbetad för varje område
Integrering, migrering och konsolidering
av information för Försvarsmakten
Krav kommer att ställas på
Förvaltning av information
Inom resp. myndighet
Integrering av info
Inom Statsförvaltningen
Person Information
Juridisk Information
CIO FUNKTION
LEDNING & STYRNING
Produkt Information
Geografisk Information
TA HAND OM ARVET
LedningsSTUDIER,
Information
UTVECKLING
STANDARDISERING
Tjänste/Process Information
Metadata
2005
FÖRVALTNING
2010
2015
2020
2025
Stöd till FM/FMV (internt)
• Kontakter och framgångsrikt samarbete med ett 10-tal
projekt inom FM och FMV
• Arbetet med att skapa större medvetenhet kring IRM
området genom engagerad informationsspridning,
rådgivning, kunskapsuppbyggnad, deltagande,
samordning och samverkan i aktiviteter samt initiering
av gemensamma förutsättningar, måste få en
fortsättning.
Samarbete och Kontaktskapande (externt)
• Stor kontaktyta utvecklad; nationella och
internationella myndigheter, Nätverket SIRNET, NATO,
Akademia, Industri, Nätverk, Standardisering
• IRM Styrgrupp understryker vikten av fortsatt
samordning och deltagande i nationella och
internationella arbets- och studiegrupper (myndigheter
och företag), med syftet att etablera och vidmakthålla
kontaktnätverk, bygga upp kunskap och insikter i hur
området kommer att utvecklas
Sammanfattning
• Visionen lyfter fram Data, Information och Kunskap och belyser
dessa resurser som helt avgörande för det nya försvaret
(nätverksbaserat, samhälls..)
• Data, Information och Kunskap måste på ett samordnat sätt:
– Ledas och styras inom FM och FMV, CIO funktion
– Förvaltas inom och mellan myndigheterna samt i samverkan med andra
aktörer
• Studier, standardisering och utveckling ( inkl FoT) inom området
måste samordnas och medel avsättas
• Då ny teknik och metodik införs så måste stor hänsyn tas till arvet
• Information genererar nya användningsområden, vi går mot en
spännande framtid..
• Uppdrag för framtiden är ett problem..
• IRM Visionen visar vägen framåt..
Descargar

IRM Vision Person Information