The world we waste
Comenius Project (2013-2015)
Escola Taxonera – Barcelona
Quan anem a la platja, no embrutarem la sorra ni l’aigua. No
deixarem residus a la platja.
Cuando vamos a la playa, no ensuciaremos la arena ni el agua.
No dejaremos nuestros residuos en la playa.
When we go to the beach, we won’t throw rubbish
there. We will take our rubbish with us.
Quan anem de compres, portarem una bossa
reutilitzable.
Cuando vamos de compras, llevaremos una bolsa
reutilizable.
When we go shopping, we will take a
reusable bag.
Quan ens donin una bossa de plàstic en una
botiga, la reutilitzarem, no la llençarem.
Cuando nos den una bolsa de plástico en una
tienda, la reutilizaremos, no la tiraremos.
When we are given a plastic bag in a
shop, we will reuse it, not throw it away.
Separarem els nostres residus: plàstic, paper,
vidre, orgànic, altres.
Separaremos nuestros residuos: plástico, papel,
vidrio, orgánico, otros.
We will separate our rubbish: plastic,
paper, glass, organic, others.
Recordarem la importància de reduir, reutilitzar i
reciclar.
Nos acordaremos de lo importante que es reducir,
reutilizar y reciclar.
It is important to reduce, reuse and recycle.
Regalarem allò que no necessitem o volem a algú
que ho necessiti o ho vulgui més.
Regalaremos lo que no necesitemos o queramos a
alguien que lo necesite o lo quiera más.
We will give what we do not need or want
to those who need or appreciate it more.
Quan esmorzem, utilitzarem embolcalls
reutilitzables.
Cuando desayunemos, utilizaremos envoltorios
reutilizables.
At break time, we will use reusable
wrappings.
Intentarem reparar allò que està trencat, no ho
llençarem.
Intentaremos reparar lo que está roto, no lo
tiraremos.
We will try to repair what is broken, we
will not throw it away.
Demostrarem mitjançant les nostres actuacions
que respectem el mediambient.
Demostraremos a través de nuestras actuaciones que
respetamos el medioambiente.
We will prove through our actions that we
respect the environment.
Reduirem l’ús de productes no biodegradables.
Reduciremos el
biodegradables.
uso
We will reduce
biodegradable
de
the
productos
use
no
of nonproducts.
Descargar

Quan anem a la platja, no embrutarem la sorra ni l`aigua. No