MENEDZSMENT
IRÁNYZATOK, ISKOLÁK
MENEDZSMENT ÉS
VÁLLALATGAZDASÁGTAN c. tárgy
BSC képzés
A menedzsment alapkérdései


Hogyan növelhető a szervezeti
teljesítmény, az eredményesség és a
hatékonyság?
Hogyan motiválhatók a szervezet tagjai
a teljesítmény fokozására?
Dr.Tóth Judit BME MVT
2
MENEDZSMENT IRÁNYZATOK
1.
Klasszikus korszak (Tudományos menedzsment)
1.
2.
3.
4.
2.
Emberközpontú irányzatok
1.
2.
3.
F.W. Taylor
H. Fayol
M.Weber
H. Ford
Emberi viszonyok tana (E.Mayo, D.Mc.Gregor)
Szervezeti magatartástudomány (S.Freud, K.Lewin, C.Barnard,
H.Simon)
Integrációs szemléletű irányzatok
1.
2.
3.
Rendszerelmélet
Tranzakciós költségelmélet
Kontingencia vagy szituációelmélet
1.
2.
3.
4.
5.
Technológiai iskola
Nagyság iskolája
Külső környezet iskola
Erőforrás-függés elmélet
Intézményi elmélet
Dr.Tóth Judit BME MVT
3
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/1
Frederick Winslow Taylor (1856-1915)


Midvale Steel Company, Philadelphia esztergályosok munkájának megfigyelése,
elemzése, időszükségletének mérése a napi
teljesítmény előírása érdekében
menedzsment princípiumok:




a munka minden elemét pontosan meg kell tervezni
tudományosan kell a dolgozót kiválasztani,
betanítani, fejleszteni
a menedzserek felügyeljék a tervezett
munkafolyamatok megvalósítását
munka és felelősség megosztás a menedzserek és a
munkások között
Dr.Tóth Judit BME MVT
4
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/2
Frederick Winslow Taylor (1856-1915)

Simonds Rolling Mashine Company és Bethlehem
Steel Company-nál dolgozott:







mukamegosztás, munkakörök kialakítása,
pihenőidők - kifáradásmentes munkavégzés
egyéni ambíciók táplálása
darabbéres fizetési rendszer
a norma feletti teljesítés ösztönzése bértöbblettel
munkairodák: programozó, technológus,
munkanormás, minőségellenőr, karbantartó, stb.
Eredmény: magasabb mennyiségi teljesítmény,
magasabb szintű munkamorál
Dr.Tóth Judit BME MVT
5
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/3
Frederick Winslow Taylor (1856-1915)
Alapvető munkái:


1.
2.
3.
4.
5.
1903. Üzemvezetés
1911. A tudományos vezetés
Ember = gazdasági ember
Érzelmektől mentes, pénzért dolgozik
(PÉNZ! - munkateljesítmény)
Munkafolyamat elszemélytelenített mechanizmus,
dologi-technikai viszonyok komplexuma, az ember
is dolog, a „gép tartozéka”
Motiváció – egyéni teljesítmény szerint
differenciált, anyagi ösztönzés
Vállalat – zárt rendszer, a környezetet figyelmen
kívül hagyja
Módszerek:
1.
2.
Munkamegosztás, egységesítés, szabványosítás
Feladat szerinti vezetés, funkcionális irányítás
Dr.Tóth Judit BME MVT
6
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/4
TAYLORIZMUS
Interdiszciplináris irányzat:
1.
2.
3.
4.
Műszaki tudományok
Matematikai módszerek
Számvitel (gazdasági
számítások)
Munkafiziológia
Dr.Tóth Judit BME MVT
Taylor
tevékenységének
segítői:
Frank és Lillien
Gilbreth
Henry Gantt
7
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/5
Henri Fayol (1841-1925)



A klasszikus szervezet elmélet
megalapozója, gyakorló francia
menedzser könyvében (az igazgatás
elmélete) szisztematikusan összefoglalta saját öt évtizedes
gyakorlatának tanulságait.
Menedzsement elveket fogalmazott meg
Elsőként fogalmazta meg a menedzseri
funkciókat - máig ezt használjuk
Dr.Tóth Judit BME MVT
8
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/6
Henri Fayol (1841-1925)

Vállalatok tevékenységi körei:




Műszaki, Kereskedelmi, Pénzügyi,
Biztonsági, Számviteli
Igazgatási (a vállalat átfogó cselekvési tervét,
kialakítsa a szervezetét, koordinálja és
összehangolja az erőfeszítéseit)
Igazgatási tevékenység


Tervezés, szervezés, közvetlen irányítás
Koordinálás és ellenőrzés
Dr.Tóth Judit BME MVT
9
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/7
Fayol vezetési elvei:






Munkamegosztás: minél mélyebb a specializáció, annál
hatékonyabb a munka
Tekintély: a menedzseri feladatok ellátásához
tekintélyre van szükség, ennek formális és személyes
forrása van
Fegyelem: a szervezet tagjainak el kell fogadni a
működési szabályokat
Az utasítás egysége: egy beosztottat egy menedzser
irányítson
Érdekek prioritása: az egyén érdeke nem kerülhet
szervezet érdeke elé
Ellenszolgáltatások: a szervezet és az egyén
szempontjából egyaránt igazságos legyen
Dr.Tóth Judit BME MVT
10
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/8
Fayol vezetési elvei:








Az irányítás egysége: a hasonló feladatokat ugyanaz a
menedzser irányítsa
Centralizáció: a hatalmat és a hatásköröket a menedzseri
hierarchia csúcsán kell koncentrálni
Skálás irányítási lánc: az irányítási lánc minden fokozatán
megfelelő hatáskörök szükséges, amelyet mindig be kell
tartani
Rend: a megfelelő erőforrások a megfelelő helyen és időben
álljanak rendelkezésre
Méltányosság: a menedzser legyen udvarias és méltányos
beosztottaival
Stabilitás: a beosztottak nagymértékű elvándorlása nem
kívánatos
Kezdeményezés: a dolgozók kezdeményezéseit támogatni kell
Közösségi szellem: a team munka, a közösségi szellem érték,
ezért ösztönözni kell. Dr.Tóth Judit BME MVT
11
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/9
Henri Fayol (1841-1925)
1.
Egyszemélyes vezetés
Irodai munkák szervezése, irányítása
2.
Tevékenységi körök:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
3.
Műszaki
Kereskedelmi
Pénzügyi
Biztonsági
Számviteli
Vezetési
Felső vezetés szervezése, vezetési funkciók:
1.
2.
3.
4.
5.
Tervezés
Szervezés
Közvetlen irányítás
Koordinálás
Ellenőrzés
Dr.Tóth Judit BME MVT
12
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/10
FAYOLIZMUS (14 vezetési elv)
A vezetés az elvek rugalmas alkalmazása a különböző körülmények
között.
1.
Munkamegosztás
2.
Tekintély-felelősség
3.
Fegyelem
4.
Az egyszemélyi vezetés
5.
Az irányítás egysége
6.
A részérdek az általános érdek része
7.
A dolgozók bérezése
8.
A centralizáció
9.
A hierarchia
10.
A rend
11.
A méltányosság
Fayol tanainak követői:
12.
A munkaerőállomány stabilitása
Bogdanov
13.
A kezdeményezés
14.
A dolgozók egysége
Hennig (folyamatok szervezése)
Mellerowitz (számvitel)
Weber (bürokrácia elmélet)
Dr.Tóth Judit BME MVT
13
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/11
Max Weber (1864-1920)
Bürokráciaelmélet

A bürokrácia a lehető legjobb
szervezeti forma

A bürokrácia alkalmas arra, hogy



Stabilitásban,
Fegyelemben,
Megbízhatóságban felülmúljon minden más
szervezeti formációt.
Dr.Tóth Judit BME MVT
14
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/12
„WEBERIZMUS”
A racionálisnak tekintett „ideális” szervezet
jellemzői:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Munkamegosztás
Szabályozottság
Hierarchia
Aktaszerűség (írásbeliség)
Szakmai hozzáértés (hivatástudat)
Személytelenség, tárgyilagosság
Weber a saját bürokrácia elméletének ipari illusztrálását látta
Taylor tevékenységében.
Weber munkássága a modern szociológia kezdete.
Dr.Tóth Judit BME MVT
15
KLASSZIKUS IRÁNYZAT/13
Henry Ford (1863-1947)
Taylor munkaszervezési elveit a legteljesebb
mértékben alkalmazta a gyakorlatban.
„FORDIZMUS” jellemzői:
1.
Üzemszervezés
(„mozgó szalag” = futószalag)
2.
3.
4.
Nagyüzemi termelés, tömegtermelés
Anyagáramlás
Időtervezés, időrendi irányítás
Dr.Tóth Judit BME MVT
16
EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/1
Elton Mayo (a Harvard Business School kutatója)
Chicago –ATT Western Electric Company
Hawthorne-i üzemében kisérletek:

Üzemi munkateljesítmény vizsgálatok, tesztek,

Mélyinterjúk,

Csoportbefolyások elemzése.
Kutatási eredmények:



A növekvő teljesítmény alapja a jó csoportmunka, a
motiváció, a felügyelet módja
A munkateljesítmény függ a dolgozók érzelmi
beállítottságától
A munkacsoportok belső informális struktúrája és normája
meghatározó szerepű.
Dr.Tóth Judit BME MVT
17
EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/2
„MAYOIZMUS” eredményei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Formális – informális normák különbözősége
A motiváció nem csak anyagi, hanem emberi is
lehet
Az informális munkacsoport fontos szervezeti
tényező
Inkább a „demokratikus” vezetés, mint az
autokratikus
Munkateljesítmény függ a munkahelyi
elégedettségtől
Kommunikációs csatornák, participáció –segítenek
a vezetésben
A vezetés technikai és szociális együtt
Szociálpszichológiai szükségletek kielégítése
javítja a teljesítményt
Dr.Tóth Judit BME MVT
18
EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/3
Az EMBERI VISZONYOK TANA
képviselői:
A csoport szerepe:
1.




E.Mayo
Mary Parker Follett
D. McGregor
Kurt Lewin
Az üzemen belüli formális
csoport informális csoport is
 Üzemen kívül is él, összetart
 A csoportélet növeli a
munkatermelékenységet
 Csoportbérezés
Jellemzők:






Dr.Tóth Judit BME MVT
Részvétel
Alapegység: csoport
A bizalom a tekintély alapja
Kommunikáció
Felelősségérzet
19
Douglas Mc Gregor X és Y elmélete
(összehasonlítás)
1.



Klasszikus iskola
(X elmélet)
Az emberben
idegenkedés van a
munkával szemben.
A vezetés ezt
ellensúlyozza
A vezetői kényszer és
ellenőrzés fontos
Az átlagembert
irányítani kell
2.
Human Relation
(Y elmélet)






Az ember nem idegenkedik a
munkától
Elkötelezettség, saját
irányítás
Jutalom reménye
Felelősségérzet
Alkotóképesség, lelemény
képzelőerő alaptulajdonsága
az embernek
A vállalatok az ember
szellemi potenciálját csak
részben használják ki.
Dr.Tóth Judit BME MVT
20
EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/5
2. SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/1
Kurt Lewin



Csoportnormák,kulturális normák felolvasztása,
Változás megvalósítása
Megváltozott magatartás befagyasztása
Chester Barnard


Az emberi kooperáció, a kommunikáció a
szervezet sikerének alapja – közös cél
érdekében
Célelérés közösségben
Egyensúly (ösztönzésre, teljesítményre)



Emberi döntéshozatal –
Korlátozottan racionális döntések
A döntés nem állapot, hanem folyamat

Herbert Simon
Dr.Tóth Judit BME MVT
21
EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZAT/6
2. SZERVEZETI MAGATARTÁSTUDOMÁNY/2
Maslow szükséglet-elmélete
1.
2.
3.
4.
5.
Fiziológiai
Biztonsági
Társadalmi hovatartozás
Társadalmi elfogadottság
Önmegvalósítás
Herzberg kétfaktoros elmélete
1.
Motivátorok: beállítottságot befolyásolnak, elégedettséget
teremtenek




2.
Teljesítmény,
Elismerés,
Felelősség
Előrejutás
Higiéniai faktorok: a munkaszituációt jelzik,
elégedetlenséget mutatnak



Bér,
Munkafeltételek,
Kompetens felettes
Dr.Tóth Judit BME MVT
22
Klasszikus és HR felfogás
összehasonlítása






Minden feladatra van
legjobb módszer
Részletesebb
munkamegosztás,
nagyobb teljesítmény
Legjobb módszert a
vezető ismeri
A termelékenységet
csak a műszaki tényezők
befolyásolják
Motiváció csak pénzzel
Amit nem ellenőriznek
azt nem hajtják végre





Legjobb módszer a
dolgozótól is függ
Munkamegosztás
egyhangúsága 
kisebb termelés
A dolgozó tudja a
legjobb módszert
Lélektani tényezők is
döntőek
Felelősségérzet és
önállóság növeli a
teljesítőképességet
Dr.Tóth Judit BME MVT
23
Empirikus irányzat





Központi témája sikeres vezetők
személyiségének és módszereinek
kutatása.
"A vezetés művészet"
Az irányzat képviselői és eredményeik:
Drukker, Sloan, Newman
A vezetés nem tudomány – hanem
gyakorlat”
„Management sciences”
Dr.Tóth Judit BME MVT
24
INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ
IRÁNYZAT/1
A vállalkozás


1.
Rendszerelmélet
1.
2.
2.
Rendszeranalízis
Rendszerszintézis
Tranzakciós költségelmélet
1.
2.
3.
Szociotechnikai rendszer,
Nyílt rendszer, ami a környezetével szoros kapcsolatban
van
Piaci tranzakciók, szerződések
Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések
Kontingencia vagy szituációelmélet
(nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony)
1.
2.
3.
4.
5.
Technológiai iskola
Nagyság iskolája
Külső környezet iskola (organikus és mechanikus szervezet)
Erőforrás-függés elmélet
Intézményi elmélet
Dr.Tóth Judit BME MVT
25
INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ
IRÁNYZAT/2
Rendszerelmélet
1.
1.
Rendszeranalízis
részekre bontás, specializációk elemzése
2.
Rendszerszintézis
„tudományok közötti mozgalom”, az interdiszciplinaritásra törekvés
2.
Tranzakciós költségelmélet
1.
2.
Piaci tranzakciók, szerződések
Vállalkozói (menedzseri) tranzakciók, szerződések
A piaci vagy menedzseri ügyletek között alternatív viszony van:
vagy a piacon kezdeményeznek, vagy a szervezeten belül.
Ennek a döntésnek egyenes következménye a piac és a
hierarchia közötti választás.
A megoldás az információs korlátoktól függ.
Dr.Tóth Judit BME MVT
26
INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ
IRÁNYZAT/3
3.
Kontingencia vagy szituációelmélet
(nincs legjobb út, nem minden út egyformán hatékony)
1.
Technológiai iskola
A vállalat szervezeti felépítésének főbb jegyeit
(horizontális és vertikális) az alkalmazott technológia
befolyásolja.
2.
Nagyság iskolája
3.
Külső környezet iskola
4.
Erőforrás-függés elmélet
5.
Intézményi elmélet
A szervezeti méret befolyásolja a szervezet struktúráját.
Organikus - mechanikus szervezet jellemzés alakul ki, és a
szervezet igazodik a külső környezethez.
A tulajdonosok, a szállítók, a vevők vagy más piaci
szereplők befolyása meghatározó.
Az erős állam – mint meghatározó környezeti szereplő –
hatása döntő lehet a szervezet működésére.
Dr.Tóth Judit BME MVT
27
MI AZ IGAZSÁG?
A MENEDZSMENT IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

A NAGYÜZEMI TERMELÉS KIALAKULÁSÁNAK ÉS
FEJLŐDÉSÉNEK EREDMÉNYEI,

AZ EMBER – GÉP(TERMÉK) – KÖRNYEZET EGYENSÚLYA
PROBLÉMÁINAK MEGOLDÁSÁT KERESIK,

A SZERVEZET ÉS AZ EGYÉN HATÉKONY
EGYÜTTMŰKÖDÉSÉT KÍVÁNJÁK MEGOLDANI.
Dr.Tóth Judit BME MVT
28
FOGALOMTÁR
INTEGRÁCIÓS SZEMLÉLETŰ
IRÁNYZATOK


IRÁNYZATOK, ISKOLÁK

KLASSZIKUS KORSZAK






TAYLORIZMUS
FAYOLIZMUS (14 VEZETÉSI ELV)
„FORDIZMUS”
„WEBERIZMUS”

EMBERKÖZPONTÚ IRÁNYZATOK


RENDSZERANALÍZIS

RENDSZERSZINTÉZIS
TRANZAKCIÓS
KÖLTSÉGELMÉLET

Az EMBERI VISZONYOK TANA



RENDSZERELMÉLET
„MAYOIZMUS”
DOUGLAS MC GREGOR X ÉS Y
ELMÉLETE
SZERVEZETI
MAGATARTÁSTUDOMÁNY






KURT LEWIN
HERBERT SIMON
MASLOW SZÜKSÉGLET-ELMÉLETE
HERZBERG KÉTFAKTOROS ELMÉLETE
PIACI TRANZAKCIÓK,
SZERZŐDÉSEK
VÁLLALKOZÓI (MENEDZSERI)
TRANZAKCIÓK, SZERZŐDÉSEK
KONTINGENCIA VAGY
SZITUÁCIÓELMÉLET

TECHNOLÓGIAI ISKOLA

NAGYSÁG ISKOLÁJA

KÜLSŐ KÖRNYEZET ISKOLA

ERŐFORRÁS-FÜGGÉS ELMÉLET

INTÉZMÉNYI ELMÉLET
Dr.Tóth Judit BME MVT
29
KÉRDÉSEK
11.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Menedzsment irányzatok, iskolák?
A klasszikus korszak legfontosabb
képviselői?
Taylor elvei hol érvényesülnek
napjainkban?
Fayol munkásságának legfontosabb
érvényesülési területe?
12.
13.
14.
15.
Minek a megalkotása fűződik Ford
nevéhez?
16.
Weber bürokrácia-elmélete?
17.
Mi jellemzi az emberközpontú
irányzatokat?
Az emberi viszonyok tanának kik a
legfontosabb képviselői?
Mayo munkásságának eredményei?
Douglas Mc Gregor X és Y
elmélete?
18.
19.
20.
21.
22.
Dr.Tóth Judit BME MVT
Kik a szervezeti
magatartástudomány jelentős
képviselői?
Elemezze Maslow szükségletelméletét?
Mutassa be Herzberg kétfaktoros
elméletét?
Mi jellemzi az integrációs
szemléletű irányzatokat?
A rendszerelmélet a
szervezetekben?
Mit jelent a tranzakciós
költségelmélet?
Mi jellemzi a kontingencia vagy
szituációelméletet?
Mit jelent a technológiai iskola?
Mi a nagyság iskolája?
Mi a külső környezet iskola?
Mit jelent az erőforrás-függés
elmélet?
Hogyan értelmezi az intézményi
elméletet?
30
Descargar

MENEDZSMENT IRÁNYZATOK