Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Wizyty Studyjne
Wizyty studyjne 2009/2010
Spotkanie informacyjne -04.09.2009
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Comenius
Edukacja
szkolna
Erasmus
Leonardo da
Vinci
Grundtvig
Szkoły wyższe
Kształcenie i
doskonalenie
zawodowe
Edukacja
dorosłych
Program międzysektorowy → wizyty studyjne
4 rodzaje aktywności – rozwój polityki edukacyjnej; kształcenie
językowe; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych;
rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki (wizyty studyjne)
Program Jean Monnet
3 rodzaje aktywności – Akcja Jean Monnet; europejskie instytucje;
stowarzyszenia europejskie
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
W programie międzysektorowym – 4 kluczowe działania:
•współpraca w zakresie polityki edukacyjnej i innowacji (opracownie
danych, statystyk, analiz); wizyty studyjne
•języki obce
•rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych
•rozpowszechnianie przykładów najlepszej praktyki
Program Wizyt Studyjnych umożliwia tworzenie połączeń pomiędzy
programami sektorowymi: Comenius, Grundtvig, Erasmus, Leonardo
da Vinci dzięki udziałowi ekspertów z różnych dziedzin w wizytach.
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Wizyta studyjna to krótkie spotkanie (3-5 dni), w małej grupie (1015 osób), specjalistów z różnych krajów europejskich, pracujących
na co dzień w podobnych obszarach edukacji ogólnej lub kształcenia
i doskonalenia zawodowego. Udział w wizycie umożliwia wymianę
informacji oraz dyskusję na wybrany temat, dotyczący któregoś z
aspektów kształcenia ustawicznego.
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Wizyty studyjne mogą dotyczyć:
 edukacji ogólnej,
 kształcenia i doskonalenia zawodowego,
 obu dziedzin jednocześnie.
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Różne systemy kształcenia i szkolenia - wspólne cele do roku 2010
Cel strategiczny 1: Poprawa jakości i efektywności systemów edukacji w Unii
Europejskiej wobec nowych zadań społeczeństwa wiedzy oraz zmieniających się
metod i treści nauczania i uczenia się;
Cel strategiczny 2: Ułatwienie powszechnego dostępu do systemów edukacji
zgodnie z nadrzędną zasadą kształcenia ustawicznego, działanie na rzecz
zwiększenia szans zdobycia i utrzymania zatrudnienia oraz rozwoju zawodowego, jak
również aktywności obywatelskiej, równości szans i spójności społecznej;
Cel strategiczny 3: Otwarcie systemów edukacji na środowisko i świat w związku
z koniecznością lepszego dostosowania edukacji do potrzeb pracy zawodowej i
wymagań społeczeństwa oraz sprostania wyzwaniom wynikającym z globalizacji.
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Priorytetowe obszary tematyczne dla wizyt studyjnych:
1. Rozwiązywanie problemów w oparciu o dowody naukowe i praktykę,
2. Innowacyjne metody wdrażania instrumentów europejskich,
3. Poprawa atrakcyjności i jakości kształcenia i szkolenia zawodowego,
4. Nauka w środowisku pracy,
5. Modele dzielenia kosztów w kształceniu i szkoleniu,
6. Zwiększanie uczestnictwa osób dorosłych w kształceniu i szkoleniu
(np. współpraca z partnerami społecznymi),
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Priorytetowe obszary tematyczne dla wizyt studyjnych cd.:
7. Integracja instrumentów polityki edukacyjnej i polityki pracy ze strategiami
uczenia się przez całe życie,
8. Innowacyjne metody włączania sztuk pięknych w system kształcenia i
szkoleń,
9. Poradnictwo i szkolenia zawodowe mające na celu sprostanie wyzwaniom
związanym ze zmianami gospodarczymi i starzeniem się aktywnej części
społeczeństwa
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
KLUCZOWE TEMATY na rok 2009/2010
1. Kluczowe kompetencje dla wszystkich,
2. Zwiększenie dostępności, równości, jakości i efektywności edukacji i
szkoleń,
3. Utrzymanie atrakcyjności nauczania i szkolenia
oraz doskonalenie umiejętności przywódczych
4. Edukacja i szkolenie dla zwiększenia szans zatrudnienia
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
NOWE KLUCZOWE TEMATY na rok 2009/2010 cd.
5. Wdrażanie wspólnych europejskich narzędzi, zasad i struktur
ramowych na rzecz uczenia się przez całe życie
6. Kierunki rozwoju i wyzwania stojące przed strategiami uczenia się
przez całe życie
7. Rozwój środowisk uczenia się z włączeniem wszystkich podmiotów
zaangażowanych w edukację i szkolenia,
8. Promowanie mobilności w procesie uczenia się przez całe życie
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych:
• dyrektorzy i wicedyrektorzy przedszkoli, szkół podstawowych,
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych; osoby prowadzące szkolenia
dla nauczycieli; doradcy metodyczni; konsultanci; wizytatorzy
szkolni; psycholodzy i pedagodzy; kierownicy sekcji językowych
kolegiów nauczycielskich; pracownicy administracji oświatowej;
członkowie komisji egzaminacyjnych oraz osoby opracowujące
programy nauczania i podręczniki;
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Osoby uprawnione do udziału w programie Wizyt Studyjnych:
• przedstawiciele władz publicznych na poziomie krajowym,
regionalnym i lokalnym; przedstawiciele organizacji związkowych
pracowników; przedstawiciele organizacji pracodawców; osoby
odpowiedzialne za szkolenia w przedsiębiorstwach; dyrektorzy
działów kadr; przedstawiciele izb handlowych, przemysłowych i
rzemieślniczych; kadry kierownicze centrów lub instytucji szkolenia
i doskonalenia zawodowego; usługodawcy w zakresie szkoleń,
pracownicy agencji rozwoju lokalnego, pracownicy urzędów pracy.
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Finansowanie
Udział w wizycie finansowany jest z funduszy Komisji Europejskiej
w formie indywidualnego grantu podpisywanego pomiędzy FRSE a
uczestnikiem wizyty.
Budżet na rok 2009/2010 – 255.000 Euro
Średni grant 1564 Euro
Liczba miejsc: 163
WIZYTY STUDYJNE
Teamaty główne wybierane przez beneficjentów.
120
100
80
60
104
40
41
20
37
37
15
11
0
Key competences
for all
Education and
training for
employability
Improving access,
equity, quality and
efficiency in
education and
training
Keeping teaching
Development of
and training
learning
attractive and
communities,
improving
involving all actors
leadership
in education and
training
WIZYTY STUDYJNE
Trends and
challenges in
lifelong learning
strategies
9
3
Implementing
Promoting cross
common European border mobility in
tools, principles and lifelong learning
frameworks for
lifelong learning
0
WIZYTY STUDYJNE
Slaskie
Mazowieckie
Kujawsko Pomorskie
Wielkopolskie
Lodzkie
Podlaskie
Dolnoslaskie
Pomorskie
Lubelskie
Zachodniopomorskie
Warminsko Mazurskie
Lubuskie
Podkarpackie
Swietokrzyskie
Malopolskie
Opolskie
Zestawienie liczbowe województw,
w których mieszkają i pracują
wnioskodawcy (2009)
70
60
50
40
Suma
30
20
10
Kraje, do których wyjeżdzają beneficjenci w 2009/2010
50
45
40
35
30
25
49
20
34
15
22
10
21
18
18
12
5
10
10
8
7
7
6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
BG
FI
HU
NO
CZ
DK
RO
BE
EE
MT
LT
LV
SI
SK
0
ES
IT
TR
PT
FR
GB
IE
DE
GR
AT
NL
SE
CY
WIZYTY STUDYJNE
Wizyty studyjne w programie „Uczenie się
przez całe życie”
Dziękuję za uwagę
Anna Atłas aatlas@frse.org.pl
www.frse.org.pl
www.sv.org.pl
WIZYTY STUDYJNE
Descargar

Slajd 1 - Wizyty Studyjne