Struktura, budżet i zasady uczestnictwa
w 7. Programie Ramowym
Badań i Rozwoju Technologicznego UE
Plan prezentacji

7. Program Ramowy – struktura

Budżet 7.PR

Zasady Uczestnictwa

Finansowanie

Ważne strony internetowe
7. Program Ramowy UE
7.PR – Programy szczegółowe
Cooperation – Collaborative research
Ideas – Frontier Research
People – Human Potential
Capacities – Research Capacity
+
Joint Research Centre – JRC (nie-nuklearne)
JRC (nuklearne)
Euratom
Cooperation – Współpraca w badaniach
10 obszarów tematycznych
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Zdrowie (6 100 mln euro)
Żywność, rolnictwo i biotechnologia (1 935 mln euro)
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) (9 050 mln euro)
Nanonauki, nanotechnologie, materiały i nowe technologie
produkcyjne (3 475 mln euro)
Energia (2 350 mln euro)
Środowisko (w tym zmiany klimatyczne) (1 890 mln euro)
Transport (w tym aeronautyka) (4 160 mln euro)
Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyka (623 mln euro)
Przestrzeń kosmiczna (1 430 mln euro)
Bezpieczeństwo (1 400 mln euro)
Cooperation– Współpraca w badaniach

W każdym z obszarów będzie odpowiednia elastyczność tematyczna

Rozpowszechnianie wiedzy i transfer wyników jest wspierany we
wszystkich tematach

Wsparcie jest wdrażane poprzez:
Badania we współpracy (Collaborative research)
(Collaborative projects; Networks of Excellence; Coordination/support actions)
Wspólne Inicjatywy Technologiczne (Joint Technology Initiatives)
Koordynację nie-Wspólnotowych programów badawczych
(ERA-NET; ERA-NET+; Article 169)
Współpracę międzynarodową
Ideas – Pomysły

Frontier research – badania podstawowe – „na granicy
poznania”

Wsparcie dla indywidualnych zespołów w celu promocji
doskonałości poprzez konkurencję na skalę europejską

Wdrażanie – docelowo Agencja Wykonawcza, aktualnie
oddzielna dyrekcja w Komisji Europejskiej DG RTD

Niezależny nadzór naukowy sprawowany przez
specjalnie powołaną Europejską Radę ds. Badań
Naukowych

MŚP również mogą uczestniczyć w tym programie
Działania i zasady
•
Wsparcie dla indywidualnych zespołów
 Instytucja goszcząca musi być w UE lub kraju
stowarzyszonym
•
Wszystkie dziedziny nauki są kwalifikowane
 podejście oddolne (bottom-up)
•
Jedyne kryterium oceny - DOSKONAŁOŚĆ
 Główny Badacz (Principal Investigator) i jego zespół +
projekt
•
Inwestowanie w talenty
 granty elastyczne, kierowane przez Głównego Badacza,
który może sobie sam zorganizować zespół badawczy i wybrać
temat, granty możliwe do przeniesienia
Podział budżetu
Całkowity budżet IDEAS to ≈ 7.5 mld €
• ≈ 15 % budżetu 7.PR
• ≈1/3 na granty dla początkujących badaczy Starting Grants,
≈ 2/3 na granty dla zaawansowanych badaczy Advanced Grants
• Do 5% na zarządzanie programem
ERC Starting Independent Researcher Grant
 W 2007r. tylko ten program będzie finansowany
 Dofinansowanie dla około 200 nowych projektów w
wysokości 1.5 M€ na okres do 5 lat
 Kwalifikowalność:
(a) 2-9 lat po uzyskaniu stopnia doktora (w momencie
zamknięcia konkursu)
(b) dla badaczy rozpoczynających niezależne badania w UE lub
kraju stowarzyszonym
(c) nie ma kryterium narodowości, tzw. zasada 3R
Recruit, Repatriate, Retain TOP TALENT (około 1200 miejsc
pracy w 7 lat)
ERC Advanced Investigator Grant
 Program będzie uruchomiony pod koniec 2007r.
 Dofinansowanie od około 250 mln do 1 mld €/rok
(około 3 mln €/projekt) → około 200 grantów na każdy rok
Kwalifikowalność:
Badacze na każdym etapie kariery,
nie ma limitu wieku,
zasada 3R
ERC Starting Grant - Wniosek


Dwuetapowa procedura aplikacyjna

1 etap – Szkic wniosku: max 8 stron (3+4+1)

2 etap – Pełen wniosek: max 16 stron (4+10+2)
Elementy wniosku
a)
CV + samoocena osiągnięć naukowych Głównego Badacza +
funding ID (aktualne granty/wnioski powiązane z aktualnym)
b)
Krótki opis naukowych i technologicznych aspektów projektu
c)
Opis otoczenia naukowego i zasobów

Tylko elektroniczne składanie wniosków (przez EPSS)

Rejestracja (przez EPSS) dla orientacji w liczbie i
obszarach tematycznych składanych wniosków
ERC Starting Grant - Ocena wniosków
1.
Potencjał aplikanta
2.
Jakość projektu
3.
Otoczenie naukowo-badawcze
•
Ranking projektów powstanie na podstawie oceny dwóch
pierwszych punktów
•
Pkt 3 będzie oceniany na zasadzie
zaakceptowany/niezaakceptowany i nie będzie wliczony
do oceny w 2 etapie
People – Zasoby ludzkie
Szkolenie początkujących naukowców
Sieci Marie Curie
Kształcenie przez całe życie i rozwój kariery
Stypendia indywidualne Marie Curie
Współfinansowanie programów regionalnych/krajowych/międzynarodowych
Partnerstwo między przemysłem a środowiskiem akademickim
Schemat Przemysł-Akademia
Wymiar międzynarodowy
Stypendia wyjazdowe poza Europę; Stypendia przyjazdowe do Europy,
Schemat Współpracy Międzynarodowej, Granty reintegracyjne
Akcje specjalne
Nagrody za doskonałość, Noc Naukowców, Polityka dot. Mobilności naukowców
Capacities – Możliwości badawcze
1.
2.
Infrastruktury badawcze (1 715 mln euro)
Badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) (1 336
mln euro)
3.
Regiony wiedzy (126 mln euro)
4.
Potencjał badawczy (340 mln euro)
5.
Nauka w społeczeństwie (330 mln euro)
6.
Spójny rozwój polityk badawczych (70 mln euro)
7.
Działania
w
(180 mln euro)
zakresie
współpracy
międzynarodowej
1. Infrastruktury badawcze
Wsparcie dla istniejących infrastruktur
Transnarodowy dostęp
Działania integracyjne
e-infrastruktury badawcze
Wsparcie dla nowych infrastruktur
Tworzenie nowych infrastruktur
Studia projektowania
2. Badania na rzecz MŚP
Badania na rzecz MŚP
Badania na rzecz stowarzyszeń MŚP
3. Regiony Wiedzy
Analiza klastrów regionalnych
Mentoring Regionów (rozwinięte/mniej rozwinięte)
Sieciowanie badań na poziomie regionalnym
Integracja jednostek regionalnych z lokalną gospodarką
ClusterLabs:
Rozwój i sieciowanie regionalnych klastrów badawczych
4. Potencjał badawczy
Transnarodowe oddelegowania pracowników i rekrutacja
Sprzęt badawczy i otoczenie materiałowe
Warsztaty i konferencje w celu transferu wiedzy
“Mechanizmy oceniające”

Ponadnarodowe, wzajemne oddelegowywanie personelu naukowobadawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i
jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; wsparcie dla wybranych
istniejących lub powstających centrów doskonałości w celu umożliwienia
im rekrutacji doświadczonych naukowców z innych krajów;

Pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków
materialnych umożliwiających pełne wykorzystanie potencjału
intelektualnego obecnego w wybranych istniejących lub powstających
centrach doskonałości w regionach konwergencji;

Organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy;
działania promujące oraz inicjatywy mające na celu rozpowszechnianie i
przekazywanie wyników badań w innych krajach i na rynkach
międzynarodowych;

„Mechanizmy oceniające”, dzięki którym każdy ośrodek badawczy w
regionach konwergencji może uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych
badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez
międzynarodowych, niezależnych ekspertów.
5. Nauka w Społeczeństwie
Wzmocnienie i poprawa europejskiego systemu nauki
Szersze zaangażowanie kwestii politycznych i społecznych (etyka)
Miejsce nauki i technologii w społeczeństwie
Nauka i młodzi ludzie – poprawa edukacji i rozwoju karier
Rola kobiet w badaniach, kwestie płci
Polityka w kwestii zaangażowania uniwersytetów
Skuteczniejsze komunikowanie nauki innym
6. Spójny rozwój polityk badawczych
Monitoring i analiza polityk publicznych / strategii przemysłowych
Akcje horyzontalne na rzecz koordynacji polityk badawczych
Akcja UE w celu poprawy koherencji i wpływu polityk krajowych
7. Specjalne działania we współpracy międzynarodowej
Środki i akcje wspierające o charakterze horyzontalnym
nie funkcjonujące w programie Cooperation
Budżet 7.PR

Kwiecień 2005r. – 78 mld € (aktualne wówczas ceny)

Propozycja Komisji na międzyinstytucjonalne porozumienie dla
Perspektywy Finansowej na lata 2007-13
– 47 800 mln € (ceny z 2004r.) – 30% obniżka

Propozycja porozumienia z Parlamentem i Radą, 4 kwietnia 2006r.
– dodatkowe 300 mln € (ceny z 2004r.)

Całkowity budżet 53 272 mld € (aktualne teraz ceny)
(7.7 mld € / rok)
– ~ 60% więcej w porównaniu do 6.PR
Podział budżetu 7.PR na podprogramy
Współpraca – 32 413 mln €
Pomysły – 7 510 mln €
Ludzie – 4 750 mln €
Możliwości – 4 097 mln €
+
JRC (nie-nuklearne) 1 751 mln €
JRC (nuklearne) 517 mln € (5 lat)
Euratom 2 234 mln € (5 lat)
Uproszczenie procedur w 7.PR
Proponowane środki:

Racjonalizacja sposobów finansowania
– prostszy zestaw instrumentów finansowania

Unikanie nadmiernej biurokracji
– mniej biurokratyczny i bardziej przyjazny dla użytkownika język

Zmniejszenie
– Liczby i objętości dokumentów
– Liczby wymagań od uczestników
Zasady Uczestnictwa w 7.PR
zbliżone do 6.PR
Uczestnicy:
 Minimum 3 niezależne jednostki z 3 różnych państw
członkowskich lub krajów stowarzyszonych
Formy dofinansowania:
1. Refundacja poniesionych kosztów
2. Ryczałt (flat rate)
3. Jednorazowe stałe kwoty, tzw. lump sum
FINANSOWANIE UE NIE DLA ZYSKU
Więcej informacji:

7. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp7

6. Program Ramowy: http://cordis.europa.eu/fp6

Strony w języku polskim:
KPK: http://www.kpk.gov.pl
http://www.ppnt.poznan.pl/rpk (Newsletter)
http://www.grantyeuropejskie.pl (Biuletyn)
Dziękuję Państwu za uwagę!
Ewa Kocińska
Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE
Fundacja UAM – Poznański Park Naukowo-Technologiczny
ul. Rubież 46, 61-612 Poznań
tel. (61) 8279748; e-mail: ek@ppnt.poznan.pl
www.ppnt.poznan.pl/rpk
Descargar

Możliwości dla MŚP w 7. Programie Ramowym Badań i …