SESSIÓ 1:
dijous, 11 de juliol de 2013
PLANIFICACIÓ I ELABORACIÓ DE
MATERIALS
LAURA ESTORS SASTRE
Universitat Autònoma de Barcelona
Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona (CPNL)
1. La planificació
Què significa planificar?
Brain
Storming
Planificar:
-
Saber què hem de planificar.  Objectius
Conèixer la matèria [que hem de planificar].
Entendre com podem fer-ho.
Per a qui hem de planificar.
Per a quan...
Planificar = Programar
3 frases clau
1.
La programació és una resposta a les necessitats
educatives d’alumnes, dels centres...
Les programacions poden tenir multitud de
formes.
Aquestes es concreten en unitats didàctiques
ordenades i seqüenciades dins cada nivell.
Temporalització dels aprenentatges de cada
nivell.
La programació es divideix en: objectius, blocs
de continguts, activitats d’aprenentatge i
activitats d’avaluació.
A més, haurem de tenir en compte altres
aspectes com: els recursos i materials a l’aula o
la infraestuctura del centre.
 2.
Fer una programació vol dir
seleccionar i, per tant, prioritzar i
renunciar a alguns punts.
Cada CURS té objectius concrets, tot
dependrà, del tipus de curs i del tipus
d’alumne.
La diversitat a l’aula provoca la necessitat
d’adequar novament els objectius.
PODEM prioritzar o seleccionar uns
continguts en lloc d’altres.

3. Programar és la suma de filosofia,
tècnica, pràctica, cap i cor.
És fer acte de reflexió i de conscienciació.
T’obliga a millorar la forma d’integrar i d’ordenar
els continguts.
Revisió constant de la metodologia i de
l’avaluació per garantir l’èxit segons el tipus de
curs .
La filosofia ajuda a fer un anàlisi de grup i a
entendre actituds i a tenir paciència.
-
La tècnica i la pràctica resumeixen
la metodologia i recau en l’aprenentatge
(i els resultats) dels alumnes.  autocrítica
-
L’experiència és la mare de la ciència
i la MOTIVACIÓ és l’estímul de l’educació.
-
Mitjançant una bona programació adaptada podrem
humanitzar l’educació.
«A partir dels objectius
podrem planificar»
Si sé:
1. Què vull/he d’ensenyar.
2. Per a qui,
3. durant quan de temps…
Podré elaborar el material

OBJECTIUS
Consorci per a la Normalització Lingüística
+
Polítiques públiques d’acollida
__________________________________
1.
Contribuir a mantenir una societat
cohesionada
2.
Promoure
-
Nivell bàsic de llengua catalana
-
Interculturalitat
-
Diversitat lingüística i plurilingüisme
-
Inclusió social
-
Coneixement de l’entorn
-
Enfocament orientat a l’ús
-
Participació i interacció
ENS
RESPONSABLES

http://www.cpnl.cat/

http://blocs.cpnl.cat/espaiavinyo/

http://www.cpnl.cat/voluntaris/novetats_
voluntaris/

http://www.parla.cat/pres_catalaenlinia/A
ppPHP/login/index.php
ELABORACIÓ DE MATERIALS
Experiències personals:
Marc europeu comú de referència per a
l’aprenentatge, l’ensenyament i
l’avaluació de llengües.
•
MERC (2003) dóna les directrius.
•
Material a l’abast del professorat que atèn
alumnat estranger (llengües i cultures
diferents) que no entén la llengua
catalana.
•
Informa de les bases comunes en la
descripció dels objectius, els continguts i
l’avaluació dels nivells a assolir.
És a dir:
Allò que han d’aprendre a fer els aprenents
de català com a L2 a l’hora de comunicar-se
i els coneixements i habilitats que han de
desenvolupar per ser capaços d’actuar de
manera afectiva.
Quants nivells comuns de referència
proposats pel Consell d’Europa hi ha?
Common European framework of reference for
languages: learning, teaching, assessment (2001)
6 nivells comuns:
A1:
A2:
B1:
B2:
C1:
Inicial usuari bàsic (CL generals o específics)
Bàsic usuari bàsic (Bàsic 1-2-3)
Llindar usuari independent (Elemental 1-2-3)
Avançat usuari independent (Intermedi 1-2-3)
Domini funcional efectiu usuari
experimentat (Suficència 1-2-3 = Nivell C)
C2: Domini usuari experimentat (Nivell D)

Ens demanen:
Nivell Bàsic 1 (B1)  Curs de 45 hores:
Són cursos adreçats a persones no
catalanoparlants que volen desenvolupar
les habilitats de comprensió i producció
orals, amb la finalitat que l’aprenent, en
acabar el curs, pugui resoldre en català les
necessitats fonamentals de la vida
quotidiana.
La programació de llengua
catalana per a l’alumnat estranger
S’ha treballat a partir del nivell A2
És la 1a presa de contacte entre l’alumne
i el docent i la llengua catalana.
- Situa l’alumne/a a l’entrada d’un procés
d’adquisició gradual d’una llengua.
- Aquest nivell ha de possibilitar que
l’aprenent pugui desenvolupar-se amb
èxit en les situacions comunicatives de la
vida quotidiana (bàsicament usant el
present d’indicatiu).
-
Quan estan ben estructurades
les unitats didàctiques?
Funcions
lingüístiques: La forma que pot
adoptar un la forma lingüística en un acte
de parla (explicar, narrar, descriure, mostrar
sentiments, opinar, demanar informació).
Exponents
lingüístics: Són els elements
estructurals lligats al propòsit enunciatiu:
(Com et dius...?; M’ho pots repetir, si us
plau?; Jo vull...; On és...?; etc.)
Nocions
específiques: És el lèxic necessari
per desenvolupar els objectius
comunicatius (dades personals, dies de la
setmana, mesos, aliments, oficis, roba,
parts del cos; etc.)
Temes:Els
temes als voltant dels quals
giren les situacions comunicatives de
l’entorn immediat de l’aprenent (relacions
personals, buscar feina, la família, trobar
o canviar de casa, sortir amb els amics,
anar de compres, anar al metge, fer la
compra en català; etc.)
Després d’una bona reflexió
i d’una constant i meticulosa revisió:
RESULTAT 1:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/publicacions.html?ID=438
ARTICLE Publicat a: "Llengua i ús" núm. 38 (2007)
«L'acolliment lingüístic al CNL de Barcelona: aprenentatge i coneixement
de l'entorn»
http://www6.gencat.cat/llengcat/liu/38_597.pdf
RESULTAT 2:
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/publicacions.html?ID=439
RESULTAT 3: “Ni hao, Barcelona” 你好
巴塞罗那
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/publicacions.html?ID=441
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/publicacions.html?ID=546
http://www.cpnl.cat/xarxa/cnlbarcelona/publicacions.html?ID=442
ARTICLE publicat a Llengua i ús. Núm. 41 (2008): “L’experiència del
CPNL amb el col·lectiu de xinesos.”
http://www6.gencat.net/llengcat/liu/41_04.pdf
Material didàctic per a cursos de
llenguatge administratiu Escola
d'Administració Pública de Catalunya
http://www20.gencat.cat/portal/site/eapc/menuitem.ca54cfbb1
7b4abf5272a63a7b0c0e1a0/?vgnextoid=3d37bf3da0055210Vg
nVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=3d37bf3da00552
10VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default&contenti
d=4dc19194331a5210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD
Eines per a la programació i l’elaboració de
materials genuïns.
Col·lecció Llengua, immigració i ensenyament del català. Publicat
per la Generalitat de Catalunya. Gabinet d'Assessorament Lingüístic
per a la Immigració de la UdG. Col·laboració d'escoles, instituts,
escoles d'adults, centres del CPNL, Dpt. Acció Social i Ciutadania, i
parlants de les llengües estudiades. Estudis comparatius
GRÀCIA, Ll. (2011): La influència de l’L1 en l’adquisició del català
com a L2.
Llibre resum dels llibres de la col·lecció Llengua, immigració i
ensenyament del català, que ha anat editant la Generalitat de
Catalunya.

Els Llibres de la Nur
Associació Sociocultural Punt d’Intercanvi
(UNESCO Catalunya)

XERRAMECA:

TALLER de llengua catalana.

«Aprenem català des de...»
Eva Bayarri i Emma Guasch. CPNL
Terres de l’Ebre (2009)
Maria Rosa
Valor i Montserrat Guevara. Editat pel CPNL i
l'Ajuntament l'Abrera al 2009
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.261f58b8e001ccca1285ea75b0c0e1
a0/?vgnextoid=062da2280ea55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=06
2da2280ea55210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD

LLETRES PER A TOTHOM
http://www20.gencat.cat/portal/site/bsf/menuitem.7fca6ecb84d307b43f6c8910b
0c0e1a0/?vgnextoid=8bf7d32fa3c20310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextch
annel=8bf7d32fa3c20310VgnVCM2000009b0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

“Ara i adés”: ensenyar llengua a l’alumnat
no romànic. Mª Antònia Bruguera i Maria Torras. Benecé
Productions, S.L.

Podem trobar tots els materials a:
http://www.cpnl.cat/acolliment-linguistic/materialsa.html
Articles:
Estors, Laura (2010): “La tasca docent i d’assessorament lingüístic en
cursos de nivell incial: Metodologia i materials didàctics.”
Estors, Laura (2012): “Les TIC a l’ensenyament del CLE”
Català en acció.
Vídeos didàctics a la carta per aprendre català.
Laura Estors Sastre
Centre d’Acolliment Lingüístic de Barcelona
17 de maig de 2013
OBJECTIUS:
- Crear un material audiovisual per als alumnes de català de
nivell inicial fins 
- Aportar noves eines per a l’aprenentatge del català com a
llengua estrangera.
- Aconseguir reproduir situacions reals  llenguatge real 
veus diferents
- Reforçar l’aprenentatge amb la IMATGE (EL GEST)
I què fem si ens toca
fer un nivell superior...?
http://www14.gencat.cat/llc/AppJava/bibliografies.html
http://www.editorialteide.es/cat/fitxa_llibre.asp?IdLibro=6636
1. PLATAFORMES:
Intercat,
Català obert,
Parla.cat,
NetCat...
2. ENSENYAMENT - L’entorn Virtual:
El portal edu365.com,
ButlleTIC, Edu3.cat,
Edu365,
Linkat,
XTEC Mèdia/ Webquest.XTEC,
EspaiLIC
3. Les Universitats Catalanes:
Sisplau,
Guies lingüístiques
Speakcat,
Romanicam
Intercom,
Fontdelcat
4. Col·laboracions de la SPL:
Lingu@net Europa
Itineraris d’aprenentatge
Descargar

Presentazione standard di PowerPoint