Comissió de
Política Lingüística
Dia: 30 de juny de 2011
Hora: 12 h
Lloc: sala Ramón y Cajal
Ordre del dia:
1. Lectura i aprovació de l'acta del 10 /12/ 2010 i de la sessió
de 14/04/2011, balanç del Pla de llengües.
2. Informe del Vicerectorat
3. Seguiment del Pla de llengües (Dades Rosetta Stone)
4. Memòria gràfica d'activitats d'acollida lingüística i cultural
5. Torn obert de paraules.
2. Informe del Vicerectorat
2.1 Relacions amb altres institucions
VII Trobada sobre política lingüística universitària
Tarragona, URV, 19-01-2011
Els mitjans d’acreditació del coneixement
del català per al PDI
1. Benvinguda de la vicerectora d’Estudiants i Comunitat
Universitària de la URV, Dra. Maria Bargalló.
2. Presentació dels representants de les universitats assistents.
3. Presentació d’experiències d’acreditació de la UB i de la UAB.
4. Presentació del sistema d’avaluació i acreditació de la CIFOLC.
5. Torn obert de preguntes.
6. Presentació de les actuacions de les universitats participants
sobre les vies d’acreditació de coneixements de català per al
PDI.
7. Acords i propostes de treball conjunt possibles.
Reunió sobre el Portafolis Europeu de les Llengües
Castelló, UJI, 25/01/2011
Rubén Trenzano (UV)
Mónica Batet (URV)
Enric Serra (UAB)
Ignasi Casadesús (XV)
Teresa Albero (XV)
Gemma Fonrodona (UB)
Conxa Planas (UB)
Joan Ramon Berengueras (UB)
Reunió del grup de treball e-PEL:
Guia sobre l'aplicació de l’e-PEL
Barcelona, UB, 28/06/2011
S’hi incorpora Olatz López
Reunió de l'Oficina de Política Lingüística
d'Universitats i Recerca i el Servei de Programació
i Ordenació Universitària amb els SL universitaris
SUR, 28/01/2011
 Unificació
dels
criteris
lingüístics
relatius
a
la
documentació academicoadministrativa de les universitats.
 Denominacions de les titulacions oficials i les traduccions
corresponents.
Temes tractats i acords presos:
1. Convencions referides a majúscules i minúscules.
2. Qüestions gramaticals. Ús de les preposicions en/de en les
denominacions de graus i màsters. S’acorda que el grup de
treball de qualitat lingüística prengui una decisió comuna per
a tot el sistema.
3. Nomenclatures. Denominació dels títols de graduat, màster i
doctorat.
4. Graus i màsters 2011-2012. Es treballarà inicialment de
manera conjunta en les denominacions dels 5 nous graus i
65 nous màsters pendents de verificar per al curs 2011-2012
en tot el sistema.
Responsables: grups de treball de terminologia i
nomenclatura i de qualitat lingüística.
5. Es treballaran criteris lingüístics per al curs 2012-2013
Denominacions en tres llengües, criteris per a les sigles, etc.
II Jornades d’aprenentatge de llengües: eines, entorns i
recursos
Generalitat de Catalunya i UAB (25 i 26 de febrer de 2011).
Es parla dels entorns virtuals d’aprenentatge (Campus Virtual,
institucional) i també dels e-Pel (individual), com a complementaris
II Jornades de Normalització Lingüística
Universitat d’Alacant (15-16 de març de 2011).
«La situació lingüística de les universitats del Principat de
Catalunya», C. Planas
Reunió de l’Organisme Autònom de Programes Educatius
Europeus (OAPEE). Madrid: EILC i e-PEL.
(16 de març de 2011) J. R. Berengueras, A. Perearnau i C. Planas
VII Jornada Científica de Realiter: «Multilingüisme i
pràctiques terminològiques» (Quebec, 1 de juny)
I Jornada Tecnològica de Realiter; «Eines per al treball
terminològic en xarxa» (Quebec, 2 de juny)
Assemblea general de Realiter (Quebec, 31 de maig)
Presència de la UB com a membre
Els Serveis Lingüístics de la UB, membres de la Xarxa Panllatina de
Terminologia (Realiter), van presentar la comunicació «Noves
pràctiques en la producció terminològica per a unes universitats
multilingües», escrita juntament amb altres unitats de la UPF, la
UAB i la UPF.
Visites d’Àngels Egea (SL) al Bureau de la traduction del Govern
del Canadà, des d'on s'alimenta la base de dades multilingüe
Termium i a l'Office québécois de la langue française, centre de la
normalització lingüística del francès al Canadà, que ha inspirat la
política lingüística i també terminològica de Catalunya.
II Seminari sobre el Plurilingüisme,
22/03/2011
G. Fonrodona, E. Berástegui, C. Planas
Jornada de la Comissió d’Internacionalització i
Cooperació de les Universitats Espanyoles (CICUE)
sobre política lingüística. Vicerectorats de Relacions
Internacionals. Madrid, 31/03/2011.
Les universitats espanyoles es plantegen la política
lingüística a partir de dos elements: el requisit d’entrada del
B1 o B2 al màster de secundària, i la voluntat de captar
alumnat internacional per mitjà de convenis bilaterals,
fonamentalment amb països de parla anglesa (EUA, Canadà,
Regne Unit, Austràlia).
La CRUE crea una mesa de política lingüística, que ha
d’arribar a acords de mínims en un intent d’harmonització
de solucions.
Presentació d’experiències, (per ex. UJI, que tenien en compte
plans de llengües de les universitats catalanes)
Presentació de tres actuacions singulars:
a) Enquesta de la Universitat d’Alcalà, adreçada als
departaments de Filologia Anglesa de totes les universitats
espanyoles, subvencionada pel British Council; no hi
participen els serveis lingüístics, els centres d’idiomes, els
vicerectorats de Relacions Internacionals ni, en el cas de la
regió Vives, els vicerectorats de Política Lingüística.
b) CERTIUNI és un acord ja signat del Ministeri amb la CRUE i
l’OCDE per fer certificacions en línia, entre les quals, les
d’idiomes; la plataforma és una quasiempresa de la UPF i
l’agrupació Business Language Testing Service (BULATS).
c) ACLES: agrupació flexible de les escoles d’idiomes europees
de l’ensenyament superior. És inclusiva i estesa per tot
Europa.
Visita a la Secretaria d’Universitats i Recerca (SUR)
Sr. L. Jofre, director general d’Universitats
Sra. Laura Rizzo, subdirectora general de Relacions
Sindicals
(4/04/2011)
Temes tractats:
Conveni CIFOLC
UOC (J. M. Duart i I. Sànchez)
UB (G. Fonrodona i C. Planas)
Reunió de la Comissió de Política Lingüística del
Consell Interuniversitari de Catalunya
(5/05/2011)
1. Lectura i aprovació de l’acta de 21 de setembre de 2010 i de
la sessió extraordinària de 25 d’octubre de 2010.
2. Informe del president.
3. Intervenció del secretari general del CIC i del director general
d’Universitats.
4. Estat i aplicació del Decret 128/2010, de 14 de setembre,
sobre l’acreditació del coneixement lingüístic del professorat a
les universitats del sistema universitari de Catalunya.
5. Avaluació dels objectius lingüístics de 2010 i previsió de
finançament per als objectius lingüístics del període 20112013.
6. Formalització
de
convenis
referents
a
la
Comissió
Interuniversitària de Formació en Llengua Catalana (CIFOLC) i a
la cessió de la plataforma virtual d’autoaprenentatge de català
(Parla.cat)
7. Convocatòria dels ajuts a les universitats de Catalunya per a
projectes i activitats de normalització lingüística (NORMA 2011)
i convocatòria d’ajuts a l’edició i difusió de llibres de text i
manuals universitaris en llengua catalana (DILL2011)
8. Proposta de calendari de sessions.
9. Torn obert de paraules.
Visita a la Direccció General de Política Lingüística
Sra. Ivonne Griley
(13/04/2011)
Temes: Parla.cat, responsabilitat social i respecte
lingüístic.
G. Fonrodona, C. Planas
Carta a la Direcció General de Política Lingüística
Sra. Ivonne Griley
(23/05/2011)
Justificació sobre la manca de suport econòmic per
als cursos d’acollida, atesa la supressió temporal
d’una de la modalitat3 de cursos de català per a
estudiants ERASMUS dins el programa NORMA 2011.
FORUM VIVES tallers
Els cursos EILC a la regió Vives i la implementació
de l’e-PEL
Universitat de Barcelona
8/06/2011
Van participar-hi Olatz López, Joan Ramon Berengueras i Anna
Perearnau de la UB; Enric Serra de la UAB; Rubèn Trenzano de la
UV; Mònica Batet de la URV; Bartomeu Font de la UIB i Héctor
Gonzálvez de la UA.
Assisteixen responsables dels
universitats de la regió Vives.
Serveis
de
Llengües
de
21
2. Informe del Vicerectorat
2.2 Accions internes UB
- Concurs de selecció per cobrir places de
contracte laboral, plaça de corrector:
Georgina Castellà (tercera fase)
- Glossari academicodocent en línia
- Petició de l’IL3 sobre títols propis bilingües
català-una altra llengua
Nombre de PDI acreditat durant el curs
2010-2011.
Convocatòria de proves de nivell de
suficiència per a docents:
7 convocatòries extraordinàries
1 convocatòria ordinària
56 docents s’han acreditat
La propera prova serà el 8 de juliol
CONEIXEMENT D'IDIOMES DEL PDI I DEL PAS 2010
Informació del fitxer 71 d'UNEIX
-Qualsevol nivellCATALÀ*
ANGLÈS
FRANCÈS
ALEMANY
ITALIÀ
Total personal:
PDI
4779
3352
2867
342
981
%
89.90%
63.05%
53.93%
6.43%
18.45%
5316
PAS
2223
690
126
42
32
%
80.05%
24.85%
4.54%
1.51%
1.15%
2777
Total
7002
4042
2993
384
1013
%
86.52%
49.94%
36.98%
4.74%
12.52%
8093
* Acreditat o assimilat a suficiència
CATALÀ
Acreditat
Assimilat
4779
4438
341
89.90%
83.48%
6.41%
2223
2200
23
80.05%
79.22%
0.83%
7002
6638
364
86.52%
82.02%
4.50%
CONEIXEMENT DEL CATALÀ DE PDI I PAS 2010
Informació del fitxer 71 d'UNEIX
Acreditat
PDI
PAS
Assimilat a suficiència
PDI
PAS
No consta
PDI
PAS
Total UB
Acreditat
A2
B1
B2
C1
C2
Assimilat a suficiència
en blanco
No consta
C1
en blanco
Total UB
A2
14
B1
25
5
9
Nivell de català acreditat
B2
C1
135
6204
4
2
4251
21
133
1953
C2
260
(en blanco)
176
84
364
341
23
1
1090
1
14
PDI
4438
5
4
2
4251
176
341
341
537
1
536
5316
25
%
83.5%
0.11%
0.09%
0.05%
95.79%
3.97%
6.4%
100.00%
10.1%
0.19%
99.81%
135
PAS
2200
9
21
133
1953
84
23
23
554
554
2777
6205
%
79.2%
0.41%
0.95%
6.05%
88.77%
3.82%
0.8%
100.00%
19.9%
0.00%
100.00%
536
554
260
Total
6638
14
25
135
6204
260
364
364
1091
1
1090
8093
1454
%
82.0%
0.21%
0.38%
2.03%
93.46%
3.92%
4.5%
100.00%
13.5%
0.09%
99.91%
Total
6638
4438
2200
364
341
23
1091
537
554
8093
Dades de la llengua de la docència. Reunió L. Ramon, D. Baena,
D. Casals i C. Planas (23-02-2011). Reclamacions del 25 % pendent
dels graus i del 50 % dels màsters. Recordatori de la compleció. Un
cop completat el GR@D, es podrà extreure periòdicament el
percentatge de les llengües.
Reunió amb Toni Forés per tractar la versió en català i les traduccions
de graus, màsters i doctorat, a partir de la proposta de la SUR.
Proposta de 21-03-2011.
3. Seguiment del Pla de llengües
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Dades de la llengua de les tesis
Segona edició del CUB
Traducció de normatives lingüístiques de la UB
Campanya de transparència informativa de la
llengua de la docència
(www.ub.edu/sl/llenguaclasses)
Dades del pla d’acompanyament lingüístic
Rosetta Stone
Revisions i traduccions dels plans docents de
graus i màsters universitaris
250
2008-09
2009-10
200
150
100
50
0
là
ta
a
c
s te
ca
llà
s
gl e
n
a
s
re
t
l
a
an
at
-c
s
gl e
s
es
ca
u
g
n
l es
lle
g
n
s
a
e
du
en
Campanya de transparència informativa
de la llengua de la docència
www.ub.edu/sl/llenguaclasses
Dades del Pla d’acompanyament lingüístic
Rosetta Stone
Coneixements
bàsics
equivalents al nivell A2
del Marc Europeu Comú
de Referència (MECR)
1 any, del març de 2011 al
març de 2012
Anglès,
francès,
alemany i italià, fins
al B1 del MECR
Els usuaris poden consultar
documentació,
resoldre problemes tècnics,
escoltar tots els àudios del programa i
accedir a altres recursos d’aprenentatge
de llengües.
Rosetta Stone
també està
disponible als
(CAL)
Fòrums, per llengües, que permeten
compartir dubtes, suggerir recursos i
conèixer altres aprenents de la llengua
que han triat
anglès americà,
anglès britànic,
alemany,
CAL
2%
PAS
10%
PDI
10%
francès,
italià,
àrab,
coreà,
grec,
Alumnat
78%
irlandès,
japonès,
llatí,
neerlandès,
persa,
polonès,
filipí (tagàlog),
portuguès (Brasil),
hebreu,
rus,
hindi,
suec,
turc,
vietnamita i
xinès
4. Memòria gràfica d’activitats
d’acollida lingüística i cultural
- Blog de les activitats d'acollida lingüística:
http://www.ub.edu/sl/activitats
- Novetats:
Canal de YouTube: «Serveis Lingüístics
UB»
Usuari al Facebook: «Xarxa Dinamització
Lingüística UB»
Sortida al Parc Güell, dissabte 19 de febrer
Estudiants de la Borsa d’Intercanvi Lingüístic
4. Torn obert de paraules
Descargar

Slide 1