‫מי ִיים‪,‬‬
‫יִזְכ ֹּרְעְםְיִשראְלְאֶ תְבנְיוְּובנֹותְיוְ ַהנֶאֱ מְנִיםְוה ַא ְִ‬
‫ַחיליְיבְא‪ַ -‬ההֲ גְנהְליִשראל‪,‬‬
‫יְה ַמחתרֹותְוַחֲ ִטיבֹו ַ‬
‫וכלְלֹוחֲ מ ַ‬
‫תְהּלֹוחְֲ ִמיםְב ַמ ַערכֹותְהְעְם‪,‬‬
‫יעין‪ַ ,‬ה ִבטחֹון‪ַ ,‬ה ִמשטרהְושְרּותְבתְ ַ‬
‫ילֹותְה ִ‬
‫ַ‬
‫יְהֹּ ַֹּהר‪,‬‬
‫מֹוד ְִ‬
‫ַאנשיְק ִה‬
‫ו ְ‬
‫אֲ שֶ רְחרפּוְנַפשםְ ַב ִמלחמְהְ ַעלְתקּו ַמתְיִשראל‪,‬‬
‫ָאר ִ‬
‫חיםְמ ִארוּּוניְהטֶ רֹור‪.‬‬
‫ץְּומחּויהְלּהְ ִבידיְמרי ְִ‬
‫וכלְ ְִ‬
‫מיְשֶ נִריחּו ב ֶ‬
‫יִזְכ ֹּרְיִשרְאלְויִתב ַרךְב ְַזרעֹוְוי ֶאֱ ַב ַ‬
‫לְעלְ ִזיוְהעֲ לּו ִמים‬
‫וחֶ מְ ַדתְ ַהוּבּורהְּוקדְשְתְהריֹוןְּומ ִסירּותְ ַהנֶפְֶש‬
‫מעֲ רכְהְ ַהכבדה‪.‬‬
‫שְֶלְ ַהנִס ִפיםְ ַב ְַ‬
‫יִה ַ‬
‫ערכֹותְיִשראלְעֲ טּורְיְ ַהנִצחֹוןְ‬
‫יּוְחללְי ַמ ְַ‬
‫חֲ ִ‬
‫תּומיםְבְלבְיִש ֹּראלְלדֹורְוֹּור‪.‬‬
Que el pueblo de Israel recuerde a sus fieles y valientes
hijos e hijas, soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel,
Y todos los caídos pertenecientes a movimientos de resistencia
y a las brigadas que lucharon en las diferentes campañas militares de Israel
Y los que sirven en los Servicios de Inteligencia, de Seguridad,
en la Policía y en los Servicios Penitenciarios de Israel,
Que dieron su vida por la lucha del establecimiento de su Estado
Y todos los que fueron asesinados en un atentado terrorista dentro y fuera
de Israel.
Que el pueblo de Israel los mantenga en su memoria y sea bendecido junto
con sus descendientes, que honre y respete el esplendor de la juventud,
el encanto del valor, la santidad de la voluntad y la devoción del sacrificio que
llegaron a su fin en las duras batallas.
Que los héroes leales y valientes de la libertad y la victoria
queden unidos para siempre a los corazones de Israel.
Descargar

La Perdida / Yair Lapid