•Práca s postihnutými mladými ľuďmi
Tréningový worshop
Ciele worshopu
- naučiť sa o postihnutiach a zvýšiť si sebadôveru pri práci s
postihnutými ľuďmi
- vedieť sa pripraviť na prácu so zmiešanou skupinou ľudí s so
špeciálnymi potrebami
- vedieť prispôsobiť environmentálny program pre rôzne
postihnutia
1
Sociálny model k definovaniu postihnutia
Definície môžu byť:

Lekárska –zdravotný stav uvádza ako základ pre definovanie
ťažkostí, s akými sa stretávajú postihnutí v dennom živote.
Postihnutie chápe ako osobnú tragédiu jednotlivca.

Sociálna – definuje bariéry, ktoré spoločnosť vytvára
jednotlivcovi a pracuje na ich prekonaní .Pojednáva o
sociálnych zmenách.
2
Definície WHO
Definície postihnutia WHO (1980)

Poškodenie (impairment) – Akákoľvek strata alebo abnormalita
psychologickej, fyziologickej alebo anatomickej štruktúry alebo
funkcie.

Postihnutie (disability) – zníženie alebo strata schopnosti robiť
činnosti spôsobom alebo v rozsahu bežnom pre zdravého človeka.

Hendikep (handicap) – nevýhoda konkrétneho jedinca, ktorá
vyúsťuje do poškodenia alebo postihnutia, ktoré obmedzujú alebo
zabraňujú splnenie úlohy jednotlivca.
3
Prepracované definície WHO
Prepracované v roku 2000
 Slovo „hendikep“ bolo vynechané

Poškodenie (impairment)– problémy vo funkcii alebo štruktúre
tela, ako očividná odchýlka alebo strata.

Postihnutie (disability) – negatívne aspekty interakcie medzi
obmedzením činnosti, participáciou a bariérami/prekážkami na
celom svete.
Zmena z lekárskej na sociálnu definíciu.

4
Rôzne definície v jednotlivých krajinách:


Postihnuté dieťa je také dieťa, ktoré kvôli chorobe, zraneniiu alebo(vrodenej disfunkcii
rôznych telesných orgánov) potrebuje špeciálnu lekársku a sociálnu pomoc.( Zákon o
ochrane práv detí, Lotyšsko)
„Telesné alebo duševné poškodenie, ktoré má podstatný a dlhodobý efekt na schopnosť
vykonávať bežné každodenné činnosti“
Telesné poškodenie je stav ovplyvňujúci telo, aj prostredníctvom straty zraku alebo sluchu,
pohybových ťažkostí alebo zdravotného stavu.
Mentálne poškodenie je stav ovplyvňujúci „mentálne fungovanie“, napr. ťažkosti s učením
alebo mentálny stav napr. manio-depresia.
„Osoba „s hendikepom“ je niekto, kto má telesné, mentálne alebo zmyslové obmedzenie,
stáles alebo rozvíjajúce sa, ktoré spôsobuje ťažkosti vo vzdelávaní, vo vzťahoch alebo v
pracovnom zaradení a spôsobuje spoločenské znevýhodnenie alebo separáciu
(legislatíva, Taliansko)

“Postihnutie je telesný alebo duševný stav a stav mysle, ktorý spôsobuje trvalé alebo
dočasné ťažkosti, obmedzenie alebo neschopnosť nezávislej existencie” (Zákon o
sociálnej pomoci, Poľsko)

Postihnutie je relatívne trvalá významná dysfunkcia integrity alebo fungovania ľudského
tela alebo jeho významnej časti. (Slovensko)
5
Typy postihnutia
Najbežnejšie
Skryté postihnutia (napr. epilepsia,
cukrovka, astma, artritída)
Dyslexia
Sluchové postihnutia
Pohybové postihnutia/odkázaní na
vozíček
Nevidiaci/zrakovo postihnutí
Mentálne postihnutia
Najmenej bežné
6
Jazyk/Terminológia

Jazyk, resp. terminológia , ktorý používame má silný vplyv na sebadôveru a
sebavedomie niektorých ľudí, obzvlášť keď sa u nich vyskytuje istý druh
postihnutia.

Pre väčšinu sú nepríjemné lekárske „ nálepky“, preto je lepšie používať termín
„ľudia s astmou alebo „ľudia s poškodením zraku“ namiesto „astmatici“ či
„slepí“.

Postihnutie je o prekonávaní bariér v prostredí aj v spoločnosti.
Poznanie správnej terminológie je dôležité, ale nie najdôležitejšie,
podstatnejšie je nenechať sa premôcť strachom a predsudkami z toho, že
poviete niečo zle alebo nesprávne. Väčšina postihnutých ľudí pri bežnej
komunikácii uvíta otvorenosť a ich celkovú akceptáciu. Je skôr
prijateľnejšie ak použijete istý termín opisne, ako keď použijete
frazeologicky správny termín spojený s povýšeneckým správaním, ktoré
ihneď odhalí.

7
Terminológia











Telesne zdravý
Abnormálny
Slepý
Kripel
Kretén
Hluchý
Postihnutý
Hendikepovaný
Sluchovo postihnutý
Poškodený
Problémy s učením








Nízka inteligencia
Mentálne narušený
Osoba s postihnutím
Pomalý
Spastický
Špeciálna starostlivosť
Hrubý
Zrakovo postihnutý
8
Sociálny pohľad

Tri typy bariér
•
Postojové
•
Organizačné/Inštitucionálne
•
Fyzické
•
9
Prístupové/Postojové Bariéry

Patrí sem prístup vyučujúcich, ktorí vykonávajú a organizujú
environmentálnu výchovu a výchovu k TUR a prístup ostatných
študentov.

Koordinátor environmentálnej výchovy môže byť nespokojný z
možných zásahov do svojich slobôd a práv v zmysle čo, ako a kde
vyučovať

Študenti môžu cítiť pocit viny, že predstavujú akýsi „ problém“ v
skupine a nebudú chcieť reagovať na jednotlivé podnety a zapájať sa
do aktivít.

Spolužiaci môžu reagovať na postihnutých spolužiakov príliš
ochranne, riešiť za nich úlohy, môžu byť povýšeneckí, mať nepríjemný
pocit z akéhokoľvek kontaktu a vyhýbať sa im.
10
Organizačné/Inštitucionálne
Bariéry

Rozvrhnutie/naplánovanie činností- potrebný čas, určiť a
optimalizovať množstvo úloh, ktoré majú byť vykonané

Dokončenie administratívnej práce na mieste/ rýchlo


Nedostatočná príprava pred príchodom návštevy
Počet miest pre návštevníkov na vozíčkoch je väčšinu
obmedzený (existuje systém kvót).
11
Fyzický prístup
Týka sa zvyčajne ľudí s postihnutým pohybovým aparátom, ktorí
majú obmedzenú mobilitu (invalidný vozík, palička, presuvný rám)

Interiér- schody, dvere, prudké klesanie/stúpanie, nerovná podlaha
 Prekážky v prírode- riečne toky, úbočia, lomy, atď.
 Bezbariérovvé prístupy
Iné bariéry:
 Žargón
 Čitateľnosť a zrozumiteľnosť tlačeného slova
 Nejasne osvetlená miestnosť
 Komplexné diagramy
 Nezrozumiteľne hovoriaci prednášajúci/inštruktori
 Pobyt v neznámom prostredí, priamy kontakt s prírodným
prostredím- študenti trpiaci na rôzne fóbie

12



Bariéry, ktorým čelí každý jednotlivec sú zvyčajne kombináciou
všetkých troch typov; postojových, organizačných a aj fyzických
prekážok
Odpoveď je v individuálnom prístupe a v organizačnom
zabezpečí konkrétnej aktivity.
TREBA HĽADAŤ SPÔSOB AKO SA TO DÁ, NIE AKO SA TO
NEDÁ.
13
Odtraňovanie bariér

Plánovanie aktivít je potrebné od počiatku do konca, so
zreteľom na dané postihnutie, ktoré sa vyskytuje v pracovnej
skupine.
14
Čo sú bariéry?





Mobilita- prístupové problémy, bezbariérové prístupy
Mentálne postihnutie– potrebný pocit bezpečného prostredia
Dyslexia– papier/text
Poškodenie zraku – prístup/pomoc asistentov, komunikácia
Poškodenie sluchu – upútanie pozornosti, bezpečnosť,
komunikácia
15
Plánovanie

Pre fázu plánovania je potrebný dostatok času- navrhnúť priebeh s
ohľadom na špeciálne potreby študentov. Je dobré, ak sú aktivity
známe už pred príchodom skupiny.

Výber vhodnej lokality, zváženie rizík- bola by dostupnejšia lokalita
rovnako vhodná?
Zabezpečiť finančné plánovanie, aby boli zaistené potreby
postihnutých študentov (asistenti, špeciálne pomôcky).



Zistiť aké sú konkrétne požiadavky pomocníkov, ktorí budú pomáhať
konkrétnym študentom ( v predstihu im doručiť študijný materiál,
ubytovanie v blízkosti študenta, ktorému bude pomáhať atď.
Vopred podané informácie o plánovanom výlete dokážu zmierniť
úzkosť a napätie študentov (mapa prostredia, fotografie, opis cesty)
16
Povedomie


„Povedomie“ znamená poskytovať postihnutým ľuďom
zdvorilosti, považovať ich za plnohodnotných jednotlivcov, ale
nezaobchádzať s nimi ako so zvláštnou izolovanou skupinou.
Nasledujúci stručný návod vám pomôže ako vytvoriť istý stupeň
dôvery pri rozhovoroch a poskytovaní pomoci postihnutým
ľuďom.
17
Bežná zdvorilosť



Venujte ľuďom dostatočné množstvo času a pozornosti. Vyvarujte sa urážlivého alebo
povýšeneckého postoja.
Vyhýbajte sa domnienok, namiesto nich podávajte úplne informácie potrebné na to, aby sa
mohli sami rozhodnúť
Ak budete chcieť niekomu zdvorilo ponúknuť pomoc, netvárte sa urazene, ak bude vaša pomoc
odmietnutá. V prípade, že bude daná osoba pomoc potrebovať , osloví vás, vypočujte jeho
požiadavky a konajte podľa jeho inštrukcií.

Vyvarujte sa rozprávaniu v tretej osobe o niekom, kto je prítomný- hovorte priamo k postihnutej
osobe a nie k jeho spoločníkovi/čke. Väčšina postihnutých ľudí dokáže odpovedať sama.

Uvoľnite sa,hovorte rovnakým spôsobom so všetkými návštevníkmi.

Ľudom s postihnutím nestanovujte žiadne obmedzenia. Mohli by chcieť skúsiť veci, ktoré
neodporúčate. Poraďte im, poukážte na možné riziká, ale rozhodnutie nechajte na nich.

Neposudzujte prítomnosť alebo zdanlivú neprítomnossť postihnutia. Niektrorí ľudia majú skryté
ťažkosti, napr. angina, cukrovka, epilepsia alebo sluchová vada. Ak návšetník informuje o
postihnutí, akceptujte jeho slová a informujte ho o relevantnych opatreniach.
18
Keď pracujete s ľuďmi na
vozíčkoch

Neopierajte sa o vozíček.

Snažte sa zaujať takú polohu, aby boli vaše oči v rovnakej úrovni ako oči osoby
na vozíčku. Vzniká komunikačná bariéra.

Prediskutujte s nimi a poukážte na problémy bariér.

Vždy sa ubezpečte, že je vozíček zabrzdený, keď pomáhate osobe z alebo na
vozíček.

Zabezpečte, aby mali svoje barly, resp. iné potrebné pomôcky v dosahu.

Neveďte diskusiu za vozíčkom – otočte ho čelom k diskutujúcim, aby sa osoba
na vozíčku mohla do diskusie zapojiť.

Nikdy neohrozte osobu na vozíčku, seba, ani ostatných tým, že ponúknete
pomoc a neuistíte sa, že pri tom nehrozí žiadne riziko.
19
Ako sa správať pri kontakte so zrakovo
postihnutým človekom
•
Na upútanie pozornosti sa jemne dotknite pleca alebo ramena osoby s ktorou chcete nadviazať
kontakt.
•
•
•
Jasne označte seba a každého, kto je s vami, vrátane pripomenutia, aké sú vaše úlohy.
•
Nevidiaci uprednostnia, ak im usmerníte ruku na operadlo stoličky a oni sami nájdu cestu, aby si
sadli.
•
•
Neoslovujte vodiace psy bez dovolenia majiteľa. Sú to psy v službe vykonávajúce svoju prácu.
Nechajte dvere alebo úplne otvorené, alebo úplne zatvorené – hmatajúc po stene, medzera dverí
musí byť vnímaná celkom jasne.
•
Ubezpečte sa, že svetlo je dostatočné silné na čítanie textu.
Vždy dajte jasne najavo osobe, ak ju chcete presunúť na iné miesto.
Keď sprevádzate nevidiacu osobu, ponúknite jej rameno a upozornite ju na prekážky a v prípade
schodov i na ich počet.
20
Ako sa správať pri kontakte so sluchovo
postihnutým človekom
•
Na upútanie pozornosti je potrebné upozorniť dotykom, jemne sa
dotknúť ramena alebo pleca.
•
Postavte sa na osvetlené miesto a keď rozprávate, nezakrývajte si ústa.
•
Rozprávajte jasne, zrozumiteľne normálnym hlasom – nekričte a
nezvyšujte zbytočne hlas.
•
Buďte pripravení zopakovať svoje slová a poznámky aj niekoľkokrát;
zvážte písané poznámky na tabulu alebo flipchart, ak komunikácia nie je
inak možná.
o
•
Čítanie z pier ani posunková reč sa nepoužívajú univerzálne. Obidva
spôsoby komunikácie si vyžadujú veľa koncentrácie od
zainteresovaných strán.
21
Skryté postihnutia – vrátane problémov s učením, ADHD, dyslexie,
Downovho syndrómu, mentálnych postihnutí
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Písanie a hláskovanie neznámych slov –

Kľúčoví slová a obrázky na pracovných listoch
Čas na písanie

Poskytnite dostatok času, aby si študenti mohli zapisovať.
Hláskovanie slov

Laptop na zapisovanie poznámok
Písanie

Deti s Downovým syndrómom často majú jemné motorické ťažkosti – použitie fixiek
na laminovanom papieri môže byť pre nich motivujúce, pretože ľahko dosiahnu
viditeľný úspech

Používajte rôzne materiály pre písomnú prácu, napr. bielu tabuľu, čiernu tabuľu,
papier s veľkými riadkami, fixky, hrubé perá, obyčajné perá a farbičky,...
22
Skryté postihnutia – vrátane problémov s učením, ADHD, dyslexie,
Downovho syndrómu, mentálnych postihnutí
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Čítanie z papiera

Zrozumiteľný text, väčšie písmená, jednoduchý jazyk, veľa času.

Minimálna veľkosť písmen 12.

Odporúča sa font Arial.

Vyhnite sa prílišnému podčiarkovaniu, veľkým písmenám a kurzíve.

Používajte farebný papier.

Vyhnite sa textu, ktorý prekrýva obrázky.

Vyhnite sa prílišnému vyzdobovaniu stránok.

Požívajte body, odrážky v tvare plného kruhu.

Nechávajte veľké medzery

Zarovnávajte text iba vľavo.

Označte na pracovnom liste kľúčovú informáciu, napr. rámčekom alebo tučným písmom.

Ubezpečte sa, že je v miestnosti dostatočné svetlo – mnoho detí s Downovým syndrómom
má problémy so zrakom.

Pri dyslexii – študenti môžu mať farebný štítok alebo farebné šošovky.
Čítanie z tabule

Vyhnite sa červeným a zeleným farbám písma, rukopis musí byť veľký a čitateľný.
23
Skryté postihnutia – vrátane problémov s učením, ADHD, dyslexie,
Downovho syndrómu, mentálnych postihnutí
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Pochopenie písaného textu

Venujte textu čas, aby ste zabezpečili pochopenie textu – študenti text počúvajú, sami ho
čítajú a potom zopakujú vlastnými slovami.

Jednoduché definície a základné informácie.

Používajte diktafón na zachytenie momentu/miesta/skúsenosti.
Počúvanie – pochopenie inštrukcií

Krátke a zrozumiteľné inštrukcie.
Problémy so zapamätaném a spracovaním informácie

Úlohy členené krok za krokom – rozdelené do menších úloh – nie veľa informácií naraz.

Upriamte na seba pozornosť dieťaťa skôr, ako mu niečo začnete hovoriť.
Problémy s koncentráciou/počúvaním, keď je okolo hluk a pohyb

Vyberte si tichšiu lokalitu.
Ak sa niekto cíti odlišný od zbytku skupiny

Dajte deťom, ktoré majú problémy s učením šancu ukázať ich silné stránky v iných oblastiach,
napr. tvorivé nápady, vodcovstvo, vizuálno-priestorové schopnosti, schopnosť laterálneho
myslenia.
Slabšie vyjadrovacie schopnosti

Nechajte ich pracovať s rovesníkmi, aby si vymenili informácie a myšlienky.
24
Skryté postihnutia – vrátane problémov s učením, ADHD, dyslexie,
Downovho syndrómu, mentálnych postihnutí
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Sústredenie / pozornosť
 Posaďte deti blízko učiteľa/osoby, ktorá hovorí
 Zamerané/ tematické úlohy.
 Rôzne úlohy počas dňa.
Ak zle znášajú zmenu obvyklého denného režimu
 Na začiatku každého dňa vysvetlite denný časový plán skôr,
než začnete so špeciálnymi aktivitami.
 Ukončené aktivity môžu vyškrtnúť zo zoznamu, ako
zrealizované v tomto pláne –plnenie čiastkových cieľov
Ak majú pocit, že to nedokážu
 Odmeny za dobré správanie.
 Za splnené úlohy deti chváľte.
 Zapojte postihnuté i zdravé deti spoločne, aby si pomohli
navzájom.
25
Postihnutie pohybového aparátu
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Bezpečnosť a technické otázky –
Náročný terén, nerovný povrch

Vyberte vhodný povrch, zabezpečte asistenciu.
Šírka chodníka

Ak je to potrebné a možné, skontrolujte okolitú vegetáciu- prekážka terénu.
Nerovnosti terénu

Asistencia
Bariéry

Vyberte vhodný terén a zabezpečte asistenciu.
Počasie

Prikrývky a čiapky, vhodné oblečenie.
Hluk

Vyberte tichšie miesto a vysvetlite prípadné zvuky a hluk.
Technické problémy

Majte pripravené náradie na malé opravy, napr. vozíka
Zdravie a poranenia

Lekárničku so sebou a prípadne i zdravotnú sestru.
Základné potreby

Asistencia a špeciálne vybavenie
26
Postihnutie pohybového aparátu
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Podcenenie alebo precenenie fyzických schopností

Asistencia a prítomnosť a rada učiteľa
Chýba miesto na otočenie (vozíčka)

Vyberte vhodnú trasu alebo upravte vegetáciu, ak je to možné.
Znížené motorické schopnosti rúk a prstov

Pridať čas, asistencia, drevené stoly, nástroje na malé predmety.
Bezpečnosť pred hmyzom (osy, včely) alebo zvieratami

Pozorná a vnímavá asistencia, lekárska asistencia, inštrukcie a
predbežné vysvetlenie.
Ťažkosti s uchopením a zodvihnutím predmetov

Použite špeciálne nástroje, asistencia.
Obmedzené pole videnia

Zamerajte sa na objekty vo vhodnom zornom poli videnia.
27
Problémy s učením a správaním (ADHD)
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Slabšia pamäť

Použite rôzne memo techniky, npr. Podbeľ liečivý, Tussilago Farfara“Tu si ľahol pán farár“
Strach z neznámeho prostredia

Citlivé reakcie na každú náhlu zmenu prostredia

Vopred vysvetlite, kde a čo budete robiť.
Znížená koncentrácia a pozornosť

Robte čo najkratšie aktivity, naraz len jednu činnosť, striedajte pasívne a aktívne aktivity.
Ľahko sa unavia

Špeciálne vybavenie na oddych

Naplánujte čas a miesto na oddych (prikrývky, kmene)
Demonštratívne správanie
Podráždenosť
Tvrdohlavosť
Bezdôvodné emocionálne reakcie
Grimasy, ktoré nesúvisia so súčasným duševným stavom
Oneskorené myslenie

Očakávajte, že sa toto všetko môže vyskytnúť, buďte trpezliví a je dobré, ak je prítomný učiteľ.
28
Zrakové postihnutie
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Obtiažny povrch

Vyberte vhodný povrch, zabezpečte asistenciu.
Šírka chodníka

Vyberte otvorený priestor.
Rovný alebo strmý terén

Asistencia
Bariéry

Vyberte vhodný terén a zabezpečte asistenciu.
Počasie

Čiapky, vhodné oblečenie.
Hluk

Vyberte tichšie miesto a vysvetlite prípadné zvuky a hluk.
Svetlo

Vyhnite sa zmiešanému svetlu, vyberte svetlejšie miesto.
Zdravie a poranenia

Lekárničku so sebou a prípadne i zdravotnú sestru.
Základné potreby

Asistencia.
Podcenenie alebo precenenie fyzických schopností

Asistencia a prítomnosť a rada učiteľa
29
Zrakové postihnutie
Ako podporiť vyučovací a vzdelávací proces
Bezpečnosť pred hmyzom (osy, včely) alebo zvieratami

Pozorná a vnímavá asistencia, lekárska asistencia, inštrukcie a predbežné
vysvetlenie.
Obmedzené zorné pole videnia

Zamerajte sa na objekty vo vhodnom zornom poli videnia.
Oslabenie zraku
Vždy verbálne popíšte okolité prostredie a aktivity, požite hmatové príklady a
vzorky.
Viac času na vykonanie aktivít

Dlhší čas na vysvetlenie. Nezvyšujte hlas, oni počujú. Robte veci spoločne,
nesprávajte sa k nim ako sluhovia. Vysvetľujte im význam zvukov v prírode

Pohyb a šport je aj pre zrakovo postihnutých. Pohyb je kompenzačným
prostriedkom. Uľahčuje integráciu do bežných škôl.

Podporte ich nezávislosť- nechávajte ich konať čo najviac samostatne, s
dohľadom.

30
Vzdelávanie bez bariér
Najviac zatvorených dverí
sa nachádza v našej
mysli!
31
Cvičenie na komunikáciu

Aktivita na uvedomenie si frustrácie z prekážok pri
uskutočňovaní každodenných úloh
• Skúste niečo odmerať alebo vypočítať, pričom inštrukcie
sú v dvoch rôznych jazykoch
• Prejdite sa po ulici so zaviazanými očami alebo s
tmavými okuliarmi, tak aby ste vzbudili dojem, že ste
nevidiaci
• Nepoužívajte ruky alebo nohy počas vykonávania
bežných každodenných aktivít
• Čítanie inštrukcií, pokynov v nevhodnom fonte alebo na
zlom pozadí
• Zoberte si na seba veľa úloh a pokynov bez toho, aby ste
si urobili pauzu
32


Napíšte nasledujúce informácie
Aké je vaše
• meno
•
telefónne číslo
•
•
•
číslo topánok
mamine meno
dnešná farba vašich ponožiek
33
Descargar

Welcoming people with disabilities