Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
20. OBLETNICA PROGRAMA
ERASMUS
Tiskovna konferenca
10. April 2007
1
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Program Erasmus

Program Erasmus je bil sprejet junija 1987,
sodelovalo pa je 3 244 študentov.
 Leta 2005 se je število povečalo na 144 032
študentov, kar je skoraj 1 % evropske
študentske populacije.
 V zadnjih dvajsetih letih je štipendije
ERASMUS izkoristil poldrugi milijon
študentov, od katerih je 60 % žensk, cilj
Evropske komisije pa je doseči 3 milijone do
leta 2012.
2
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Slovenski Erasmus študenti
glede na matično institucijo
1000
900
800
700
600
UNG
GEA
500
UP
UM
UL
400
300
200
100
0
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
3
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Slovenija in Erasmus - 1

K sodelovanju pristopili v ak. letu 1999/2000,
ko je v tujino odšlo 171 študentov in 42
profesorjev.
 V tekočem letu sodeluje 7 visokošolskih
institucij, ki naj bi v tujino poslale 1000
študentov (to predstavlja skoraj 1%
študentske populacije) in preko 140
profesorjev.
 Iz tujine naj bi letos institucije sprejele preko
700 študentov na izmenjavo.
4
a
5
2
2
2
Ro
mu
n ija
6
La
tv ij
a
7
Es
ton
i ja
Li e
cht
en
ste
in
8
Sl o
va
šk a
13
Bo
l ga
rij a
16
No
rve
š ka
Ma
dž
ars
ka
17
Li t
va
a
Tu
rčij
37
a
38
Irs
k
48
Gr
č ij a
100
Po
l js k
a
131
Če
š ka
165 162 161
152
Da
ns
ka
Fin
s ka
Šv
ed
s ka
VB
Be
l gij
182
ka
200
Po
rtu
ga
ls
oz
em
sk a
Ita
l ij a
nci
ja
351
Niz
Fra
Šp
an
ij a
400
Av
str
i ja
700
Ne
mč
ij a
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Države destinacije slovenskih
Erasmus študentov
800
689
600
500
396
331 317
300
114
0
1
5
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Študijska področja Erasmus
študentov
Druga študijska področja
21
Komunikacijske – informacijske znanosti
83
Družbene vede
385
37
Naravoslovje
75
Medicina
Matematika in informatika
87
Pravo
325
Jezikoslovje
522
Humanistični študiji
79
64
Geografija in geologija
Inženirstvo in tehnologija
210
Pedagoški študiji
106
Ekonomija in poslovni študiji
889
Umetnost in oblikovanje
207
176
Arhitektura, urbanizem in krajinarstvo
87
Kmetijske znanosti
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
6
18
18
9
8
5
2
La
tv i
ja
No
rve
šk
a
Ro
mu
nij
a
S lo
va
šk
a
20
Lit
va
Es
ton
ija
26
ja
Ma
dž
ars
ka
26
a
30
Tu
r či
32
Gr
č ij
40
85
Če
šk
a
87
Irs
ka
100
VB
Šv
ed
sk
a
Po
ljsk
a
Da
ns
ka
lija
Šp
an
ija
Po
rtu
ga
lsk
a
Av
s tr
ija
Fin
sk
a
Be
lgi
Niz
ja
oz
em
sk
a
Ita
120
a
nc
ija
Ne
mč
ij
Fra
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
Matične države gostujočih
Erasmus študentov
140
125
110
99
93
80
82
60
41
24
15
2
2
0
1
1
7
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republika Slovenija
20. letnica Erasmus programa
Erasmus dan ‘’SPOZNAJMO EVROPO’’
 14. april 2007
 UL, Filozofska fakulteta
 Organizatorji: Veleposlaništvo ZR Nemčije,
CMEPIUS, Predstavništvo Evropske komisije,
Univerza v Ljubljani, ŠOU Ljubljana

8
Descargar

20. OBLETNICA PROGRAMA ERASMUS