Descargar

Dan:12:4: But thou, O Daniel, shut up the words, and seal