CONTRACTE DE COMPRAVENDA DE VEHICLES USATS
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS USADOS
A
ADQUIRENT O COMPRADOR
ADQUIRENTE O COMPRADOR
NIF/NIF
B
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
TELÈFON/TELÉFONO
FAX/FAX
MUNICIPI / MUNICIPIO
CLÀUSULES
CLAUSULAS
PIS/PISO
PROVÍNCIA/ PROVINCIA
C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
TELÈFON/TELÉFONO
FAX/FAX
NÚM./NÚM.
MUNICIPI / MUNICIPIO
PTA./PTA.
CP/C.P.
LLETRA/LETRA
ESC./ESC.
PIS/PISO
PROVÍNCIA/ PROVINCIA
PTA./PTA.
CP/C.P.
DADES DEL VEHICLE
DATOS DEL VEHÍCULO
MODEL/MODELO
MATRÍCULA/MATRÍCULA
1.- QUE EL TRANSMITENT ÉS L’ACTUAL TITULAR DEL VEHICLE, I QUE ESTE ES TROBA LLIURE DE CÀRREGUES I GRAVÀMENS QUE PUGUEN IMPEDIR LA FORMALITZACIÓ DE
LA TRANSFERÈNCIA, PER L’ADQUIRENT, EN LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT.
1.- QUE EL TRANSMITENTE ES EL ACTUAL TITULAR DE L VEHÍCULO, Y QUE ÉSTE SE ENCUENTRA LIBRE DE CARGAS Y GRAVÁMENES QUE PUDIERAN IMPEDIR LA
FORMALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA, POR EL ADQUIRENTE, EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO.
2.- QUE L’ADQUIRENT ES COMPROMET A FORMALITZAR LA TRANSFERÈNCIA AL SEU FAVOR, DINS DELS TRENTA DIES HÀBILS SEGÜENTS A LA DATA DE LA FIRMA DEL
PRESENT CONTRACTE.
2.-QUE EL ADQUIRENTE SE COMPROMETE A FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA A SU FAVOR, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA
DEL PRESENTE CONTRATO.
3.- EL PREU DE COMPRAVENDA ES FIXA EN
3.- EL PRECIO DE COMPRA-VENTA SE FIJA EN
I
EUROS
I PERQUÈ AIXÍ CONSTE DAVANT LA CONSELLERIA D’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I TINGUEN ELS EFECTES CONTINGUTS EN EL PRESENT DOCUMENT
PRIVAT, EL FIRMEN :
DIA
DIA
EL TRANSMITENT O VENEDOR
EL TRANSMITENTE O VENDEDOR
MES
MES
ANY
AÑO
L’ADQUIRENT O COMPRADOR
EL ADQUIRENTE O COMPRADOR
FIRMADO / FIRMADO
FIRMADO / FIRMADO
DIN-A4
A
EN
09. 11
Y PARA QUE ASÍ CONSTE ANTE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SURTAN LOS EFECTOS PERTINENTES LOS PACTOS CONTENIDOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO, FIRMAN EL MISMO:
068 - 2003
E
FIRMES
FIRMAS
1/2 EXEMPLAR PER A L’ADMINISTRACIÓ / EJEMPLAR PARA LA ADMINISTRACIÓN
ESC./ESC.
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
MARCA/MARCA
D
LLETRA/LETRA
TRANSMITENT O VENEDOR
TRANSMITENTE O VENDEDOR
NIF/NIF
C
NÚM./NÚM.
CONTRACTE DE COMPRAVENDA DE VEHICLES USATS
CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS USADOS
ADQUIRENT O COMPRADOR
ADQUIRENTE O COMPRADOR
NIF/NIF
C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
TELÈFON/TELÉFONO
FAX/FAX
MUNICIPI / MUNICIPIO
PTA./PTA.
CP/C.P.
C. -PL. -AV./ CL. -PL. -AV.
NOM DE LA VIA PÚBLICA/NOMBRE DE LA VÍA PÚBLICA
TELÈFON/TELÉFONO
FAX/FAX
NÚM./NÚM.
MUNICIPI / MUNICIPIO
LLETRA/LETRA
ESC./ESC.
PIS/PISO
PROVÍNCIA/ PROVINCIA
PTA./PTA.
CP/C.P.
DADES DEL VEHICLE
DATOS DEL VEHÍCULO
MODEL/MODELO
MATRÍCULA/MATRÍCULA
1.- QUE EL TRANSMITENT ÉS L’ACTUAL TITULAR DEL VEHICLE, I QUE ESTE ES TROBA LLIURE DE CÀRREGUES I GRAVÀMENS QUE PUGUEN IMPEDIR LA FORMALITZACIÓ DE
LA TRANSFERÈNCIA, PER L’ADQUIRENT, EN LA PREFECTURA PROVINCIAL DE TRÀNSIT.
1.- QUE EL TRANSMITENTE ES EL ACTUAL TITULAR DE L VEHÍCULO, Y QUE ÉSTE SE ENCUENTRA LIBRE DE CARGAS Y GRAVÁMENES QUE PUDIERAN IMPEDIR LA
FORMALIZACIÓN DE LA TRANSFERENCIA, POR EL ADQUIRENTE, EN LA JEFATURA PROVINCIAL DE TRÁFICO.
2.- QUE L’ADQUIRENT ES COMPROMET A FORMALITZAR LA TRANSFERÈNCIA AL SEU FAVOR, DINS DELS TRENTA DIES HÀBILS SEGÜENTS A LA DATA DE LA FIRMA DEL
PRESENT CONTRACTE.
2.-QUE EL ADQUIRENTE SE COMPROMETE A FORMALIZAR LA TRANSFERENCIA A SU FAVOR, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE LA FIRMA
DEL PRESENTE CONTRATO.
EUROS
I PERQUÈ AIXÍ CONSTE DAVANT LA CONSELLERIA D’’HISENDA I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA, I TINGUEN ELS EFECTES CONTINGUTS EN EL PRESENT DOCUMENT
PRIVAT, EL FIRMEN :
Y PARA QUE ASÍ CONSTE ANTE LA CONSELLERIA DE HACIENDA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, Y SURTAN LOS EFECTOS PERTINENTES LOS PACTOS CONTENIDOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO PRIVADO, FIRMAN EL MISMO:
A
EN
DIA
DIA
ANY
AÑO
L’ADQUIRENT O COMPRADOR
EL ADQUIRENTE O COMPRADOR
FIRMES
FIRMAS
EL TRANSMITENT O VENEDOR
EL TRANSMITENTE O VENDEDOR
MES
MES
FIRMADO / FIRMADO
FIRMADO / FIRMADO
09.11
CLÀUSULES
CLAUSULAS
2/2 EXEMPLAR PER A L’INTERESSAT / EJEMPLAR PARA EL INTERESADO
PIS/PISO
PROVÍNCIA/ PROVINCIA
3.- EL PREU DE COMPRAVENDA ES FIXA EN
3.- EL PRECIO DE COMPRA-VENTA SE FIJA EN
E
ESC./ESC.
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
MARCA/MARCA
D
LLETRA/LETRA
TRANSMITENT O VENEDOR
TRANSMITENTE O VENDEDOR
NIF/NIF
C
NÚM./NÚM.
DIN-A4
B
COGNOMS I NOM / APELLIDOS Y NOMBRE
068 - 2003
A
Descargar

CONTRATO DE COMPRA-VENTA DE VEHÍCULOS USADOS