Lesona 9 ho an'ny 29
Aogositra, 2015
“Partiana sy Mediana sy Elamita, ary mponina any Mesopotamia,
sy Jodia sy Kapadokia sy Ponto sy Asia sy Frygia sy Pamfylia, sy
Egypta sy ny tany Libya izay manodidina an'i Kyrena, ary vahiny
avy any Roma, na Jiosy na proselyta, Kretana sy Arabo - koa
ahoana no andrenesantsika ireo miteny amin'ny fitenintsika avy ny
asa lehibe ataon'Andriamanitra.” (Asa 2:9-11)
Folo andro taorian'ny Iraka Lehibe nampanaovin'i
Jesosy, dia voatsindrin'ny Fanahy Masina hitory teo
anatrehan'ny vahoaka Jiosy izay niely eran'izao tontolo
izao i Petera.
Tsotra, nazava ary nandresy lahatra ny toritenin'i Petera.
Eo an-pahatanterahana ireo faminaniana
(Asa 2:16-21).
Ny Soratra Masina dia nanambara mialoha ny
fiainan'i Jesosy izay natao ho ohatra sy ireo
fahagagana nataony. Nitsangana tamin'ny maty Izy
ary nasandratra ho eo an-tanana
ankavanan'Andriamanitra (Asa 2:22-36).
Isaorana ny fahafatesany, voavela ny otantsika
amin'ny alalan'ny fibebahana sy ny batisa (Asa 2:3739).
“Ary nisy lehilahy anankiray tany Kaisaria, atao hoe Kornelio,
kapiteny tamin'ny antokon'ny miaramila atao hoe Italiana; ary
mpivavaka tsara sady natahotra an'Andriamanitra izy
mbamin'ny ankohonany rehetra ka nanao fiantrana be tanin'ny
olona sady nivavaka tamin'Andriamanitra mandrakariva.”
(Asa 10:1-2)
Sarotra ho an'ny Jiosy ny hitory amin'ny lehilahy tsy mifora, ka dia niditra an-tsehatra
tamin'ny fomba mahatalanjona Andiamanitra.
Naniraka anjely Andriamanitra mba ho tonga any amin'ny tokantranon'i Kornelio ny
famonjena. Tsy nitory ny Filazantsara tamin'i Kornelio ilay anjely, fa nampifandray azy
tamin'ny fiangonana. Irian'Andriamanitra ny hanaparitahantsika ny Filazantsara: tsy izany
no iraka ataon'ny anjely.
“Ary Petera niloa-bava ka nanao hoe: Hitako marina
tokoa izao fa tsy mizaha tavan'olona Andriamanitra;
fa amin'ny firenena rehetra izay olona matahotra Azy
ka manao ny marina no ankasitrahany.” (Asa 10:34-35)
Liana te hahafantatra bebe kokoa ny
sitrapon'Andriamanitra i Kornelio, ka nankato
ilay anjely izy ary naniraka olona hitady an'i
Petera any Jopa (50 Km mianatsimo an'i
Kaisaria).
Vonona ny hiankohoka tamin'i Petera i
Kornelio (Asa 10:25), izany dia
nampibaribary fa nila nahatakatra lalina
kokoa ny amin'ny famonjena izy (Asa
11:14).
Nanaiky ny Filazantsara izy, ka
nirahin'Andriamanitra ny Fanahy Masina
ho amin'ny Jentilisa, io no voalohany.
Nanaitra an'i Petera sy ny fisainan'i Jiosy
hafa izany.
Manana olona tia Azy amin'ny toerana
rehetra sy fivavahana rehetra
Andriamanitra. Iriany isika hanambara
ny vaovao mahafalin'ny famonjena
amin'izy ireny.
“Fa hoy ilay feo taminy fanindroany: Izay efa
nodiovin'Andriamanitra dia aza ataonao ho
fady.” (Asa 10:15)
Noraisin'ny Jiosy ho maloto ireo lehilahy tsy mifora. Koa dia noheverin'izy ireo fa tsy
mendrika ireo fitahiana natokana ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izy ireny.
Nomen'Andriamanitra
fahitana i Petera mba
handrodanana izany fefy
ara-kolotsaina izany, koa
dia azo notoriana tany
amin'ny Jentilisa ny
Filazantsara.
 Ny lamba lehibe misy zorony efatra.
 Ny tany.
 Ireo biby manan-tongotra efatra, zavamandady sy mikisaka ary ny voromanidina.
 Mponina tsy Jiosy: ny Jentilisa.
 Mitsangàna, ry Petera; vonoy, ka hano.
 “Fa mitsangàna ianao, dia midina,
ary mandehana miaraka aminy [ireo
Jentilisa], ka aza misalasala, fa Izaho
no naniraka azy.” (Asa 10:20).
 Izay efa nodiovin'Andriamanitra dia aza
ataonao ho fady.
 “Nefa izaho efa
nampahafantarin'Andriamanitra fa
tsy misy olona azoko atao hoe fady
na tsy madio.”
(Asa 10:28)
“Ary Andriamanitra ninia tsy nijery ny andron'ny
tsi-fahalalana; fa ankehitriny Izy mandidy ny olona
rehetra amin'izao tontolo izao hibebaka.” (Asa 17:30)
Hianarantsika avy amin'ity tantara ity fa ny olona tsirairay dia azo ekena eo
anatrehan'Andriamanitra, fa tsy mba toy izany kosa ny amin'ny fivavahana.
Tsy afaka ny hampitovy an'i Jesosy amin'ny hafa ho “lalana ho amin'ny famonjena”
isika.
Tokana ihany ny lalana: “Hoy Jesosy taminy: Izaho no lalana sy fahamarinana ary
fiainana; tsy misy olona mankany amin'ny Ray, afa-tsy amin'ny alalako.” (Jaona 14:6).
Tsy maintsy mandeha any amin'izay misy ny
olona isika. Tsy maintsy manaja ny finoany sy ny
fombany isika … Ary tsy maintsy asehotsika azy
ireo ny lalana tsara indrindra, Ilay Lalana.
“Malotoloto fihetsika ny Jentilisa, indrindra fa ny
Grika ka nisy loza nahiana, dia ny hisian'ny tsy niova
fo hanambara ny finoany, nefa tsy hiala amin'ny fomba
ratsy fanaony. Tsy azon'ny Jiosy kristiana nekena ny
fitondrantena tsy mendrika izay tsy noheverin'ny
Jentilisa ho heloka akory. Noho izany dia notanan'ny
Jiosy ho zava-dehibe sy mety raha atao hitsapana ny
fahadiovam-po sy ny fitiavam-bavaky ny Jentilisa
niova fo ny fampanekena azy ny famorana sy ny
fampitandremana azy ny lalàna mikasika ny fombampivavahana. Ninoany fa amin'izany fomba izany dia ho
voasakana izay te hiditra ao amin'ny fiangonana, nefa
tsy nandalo fiovam-po marina, ka mety hanomezantsiny ny anaran'Andriamanitra ary aoriana, noho ny
fitondran-tena tsy mendrika sy ny fanao tafahoatra.”
E.G.W. (Vavolombelona Mahery, tk..19, )
“Fa sitraky ny Fanahy Masina sy izahay tsy
hampitondra enta-mavesatra anareo afa-tsy
izao zavatra tsy maintsy hotandremana izao
ihany: dia ny hifadianareo ny hena aterina
amin'ny sampy sy ny rà sy ny zavatra kendaina
ary ny fijangajangana; raha mahatandrin-tena
hifady izany ianareo, dia ho soa.” (Asa 15:28-29)
Ireo tsanga-kevitra momban'ny fitandremana ny lalàna Jiosy dia mety ho napetraka tamin'ny
fotoana niresahan'i Petera tamin'ny fiangonana tany Jerosalema araka ny Asa 11:1-18.
Kanefa, rehefa nanomboka nitory tamin-kafanam-po tany amin'ny Jentilisa i Paoly dia vao
maika nihasarotra ny olana. Nasiana ny filan-kevitra mba hifandinihan'ny Fiangonana momba
an'io teboka io (Asa 15:1-29).
Ny fanapahan-kevitry ny filan-kevitra
dia nametraka drafitr'asa iraisana
hahafahan'ny kristiana Jiosy sy
Jentilisa miaraka am-pirahalahiana.
Nametraka ohatra ho an'ny
fiangonana izany mba hamaha ireo
olana sy adi-hevitra alohan'ny
ahatonga azy ho amin'ny
fampisarahana.
“Satria velona teo amin'ny fankatoavana ny baiko rehetra
efa noraisiny i Kôrnelio, dia nalamin'Andriamanitra ny
toe-javatra mba handraisany ny fahamarinana bebe kokoa
…
Betsaka ny olona eto amin'izao tontolo izao misy antsika
no akaikin'ny fanjakan'Andriamanitra mihoatra noho ny
iheverantsika azy. Manana vatosoa sarobidy maro ny
Tompo eto amin'ity izao tontolo izao maizin'ny fahotana
ity, ary tarihiny ho amin'ireo ny mpitondra hafatra
nalefany. Hatraiza hatraiza dia misy ireo hiandany amin'i
Kristy. Betsaka no hankafy ny fahendren'Andriamanitra
mihoatra noho ny tombontsoa ara-nofo, ka ho tonga
mpitondra fahazavana mahatoky. Teren'i Kristy izy, ka
hanery ny hafa koa hanatona Azy.”
E.G.W. (Vavolombelona Mahery, tk. 14)
Descargar

Ny marina momba ny…