Lesona 5 ho an'ny 1 Aogositra, 2015
“Ary ny mpanjaka nandidy an'i Aspenaza, lehiben'ny tandapany, hitondra ny sasany
amin'ny Zanak'Isiraely, dia amin'ny zanak'andriana na amin'ny ambony firazanana,
dia zatovo izay tsy nisy kilema, fa tsara tarehy sady kanto amin'ny fahendrena
rehetra sy manam-pahalalana ary mazava saina ka miendrika hitoetra ao andapan'ny mpanjaka sady nasainy nampianarina ny taratasy sy ny tenin'ny Kaldeana.”
(Daniela 1:3-4)
Tsy maintsy niaina araka ny finoany i Daniela sy ny
namany na dia tsy nisy ireo andry lehiben'ny
Jodaisma aza tany Babylona: Ny tempoly, ny
mpisorona ary ny fanatitra.
Voarakitra ao anaty Baiboly ny fijoroana
vavolombelon'i Daniela tany amin'io tany vahiny io:
 Daniela 1:8. “Ary Daniela ninia tao am-pony tsy
handoto ny tenany.”
 Daniela 2:47. “Marina tokoa fa
Andriamanitrareo dia Andriamanitry ny
andriamanitra.”
 Daniela 5:12. “fa fanahy hendry sy fahalalana sy
saina ary fahaiza-milaza nofy … no hita tao
amin'izany Daniela izany.”
 Daniela 6:5. “nefa tsy nahita izay hiampangany
azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy,
ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy.”
Nampiasain'Andriamanitra ireo mpino natao sesi-tany ireo hijoro vavolombelona
tamin'ny fotoana maro teo anatrehan'ireo mpanjaka Babyloniana ireo mba
hiovan'izy ireo fo.
Daniela 2
Nanaiky
an'Andriamanitra ho
lehibe indrindra noho ny
andriamanitra hafa izy.
Daniela 3
Nahita an'i Jesosy izy ary
nidera an'Andriamanitra
teo anatrehan'ny
vahoakany.
Daniela 4
Farany dia naetry
izy ka niova fo.
Daniela 5
Mampalahelo fa tsy
nanaiky
an'Andriamanitra izy.
“Nampahafantarina tany amin'ny mpanompo
sampy Andriamanitra tamin'ny alalan'ireo babo
ireo. Nomena fahalalana ny amin'ny fanjakana
izay haorin'ny Tompo ity firenena mpanompo
sampy ity, ary tamin'ny alalan'ny heriny no
nihazonana ny hery sy ny tetik'i Satana rehetra.
Daniela sy ireo namany mpiara-dia taminy, Ezra
sy Nehemia, ary maro hafa dia
vavolombelon'Andriamanitra tany amin'ny
fahababoany. Naparitaky ny Tompo manerana
ny fanjakana eto an-tany izy ireo mba
hamiratan'ny fahazavany kokoa eo anivon'ny
haizi-kitroky ny fanompoan-tsampy sy ny
fivavahana amin'andriamanitra tsy izy.”
E.G.W. (SDA Bible Commentary, boky. 4, momban'ny Daniela 2:47)
“Izany Daniela izany dia nihoatra noho ny komandy lehibe sy ny solompanjaka namany, fa nanam-panahy hendry izy; ary ny mpanjaka nikasa
hanandratra azy ho lehibe amin'ny fanjakana rehetra.” (Daniela 6:3)
Ministra tao amin'ny governemanta teo aloha i
Daniela. Ary mbola nohajaina ihany izy tamin'ity
fitondrana vaovao ity noho ny fahitsiany sy ny
fahatokiany.
Nahatoky azy i Dariosy. Fantany fa manana
fifandraisana mafy amin'Andriamanitra i
Daniela: “Andriamanitrao Izay tompoinao
mandrakariva anie hamonjy anao.” (Daniela
6:16).
Ny fijoroana vavolombelon'i Daniela dia nifarana
tamin'ny famoahana didim-panjakana toy izao:
“mba hangovitan'ny olona sy hatahorany eo
anatrehan'Andriamanitr'i Daniela” .
(Daniela 6:26).
Tsy maninona izay toerana misy anao na ny toejavatra manodidina anao. Miantso anao
Andriamanitra ho vavolombelona amin'ny
fananana fiainana mahitsy mifandray Aminy.
“Ary nomena fanapahana sy voninahitra ary
fanjakana Izy, mba hanompoan'ny fokompirenena sy ny firenena ary ny samy hafa
fiteny rehetra Azy; ny fanapahany dia
fanapahana mandrakizay ka tsy ho tapaka,
ary ny fanjakany tsy ho rava.” (Daniela 7:14)
Nahazo fahitana maro momban'ny Andro
Farany i Daniela (Daniela 8:17, 19; 12:4, 9, 13).
Ireo fahitana ireo dia vavolombelona velona ho
an'ny taranaka maro, koa dia afaka ny
manamafy ny fahatokiantsika amin'ny
Tenin'Andriamanitra isika.
Ny lohahevitra lehibe amin'ireo faminaniana
rehetra ireo dia ny fiorenan'ny
fanjakan'Andriamanitra maharitra mandrakizay
eto an-tany.
Nampiasain'i Jesosy ireo
faminanian'i Daniela
rehefa niresaka
momban'ny famantarana
ny amin'ny fiaviany sy ny
fitoriana ny Filazantsara
manerana an'izao tontolo
izao Izy (Matio 24:14-16).
“Ary katsaho izay
hiadanan'ny tanàna
izay nampandehanako
anareo ho babo, ary
mivavaha amin'i
Jehovah ho azy; fa
raha miadana izy, dia
Fantantr'izy
mba hiadana koa
ireo fa Hebreo
ianareo.”
(Jeremia 29:7)
Navelan'Andriamani
tra ho lasa babo ny
lehilahy sy vehivavy
maro mba hijoro
vavolombelona any,
na amin'ny fomba
mivantana na
ankolaka.
Izy ireo dia fitahiana
na ho an'ny olona na
ho an'Andriamanitra
na ny firenena izay
nonenany.
Tsy fantatr'izy
ireo fa Hebreo
izy.
Fantantr'izy
ireo fa Hebreo
izy.
Naneho ampahibemaso ny
faharesendahatrany arapinoana izy.
Nohazoniny
mangingina ny
fivavahany.
Naneho ampahibemaso ny
faharesendahatrany arapinoana izy.
Narovan'Andria
manitra izy sy ny
ankohonany.
Narovan'Andria
manitra izy sy ny
ankohonany.
Narovan'Andria
manitra izy sy ny
ankohonany.
Nijoro
vavolombelona teny
amin'ny toerana
ambony arapiaraha-monina
mba hamonjy ny
ainy sy ny an'ny
olona hafa.
Nijoro
vavolombelona teny
amin'ny toerana
ambony arapiaraha-monina
mba hamonjy ny
ainy sy ny an'ny
olona hafa.
Nijoro
vavolombelona teny
amin'ny toerana
ambony arapiaraha-monina
mba hamonjy ity
firenena ity sy ny
ankohonany.
izy.
“Anjara manao ahoana re ny fiainan'ireto Hebreo
mendrika ireto! Raha tsy maintsy nanao veloma
ny fonenan'ny fahazazany izy ireo, manao ahaona
ny hakelin'ny nanofisany anjara ambony ho azy!
Nahatoky sady tapa-kevitra izy ireo, ka nanetry
tena teo ambanin'ny fitantanana avy any ambony,
tamin'izany dia afaka ny nanatanteraka ny
fikasany Andriamanitra tamin'ny alalan'izy ireo.”
E.G.W. (Education, tk. 7, pj. 57)
Aoka hatolontsika ho an'Andriamanitra ny
fiainantsika mba ho azony ampiasaina
hahatanteraka ny fikasany tsara.
Descargar

NY VALISOA HO AN`NY OLO