Leer griego es fácil
¿Por qué no lo intentas?
Ana Ovando
Este es el alfabeto griego.
El primer grupo son las mayúsculas.
El segundo las minúsculas.
ΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧ
αβγδεζηθικλμνξ
οπρςτυφχψω
Α α
Α α
ucho que decir, ya sabes como se pronuncia, así que
Β β
Β
β
βα
Βαβα
ἄββα
Γ γ
Γ
γ
Γα
γα
αγα
βαγα
γαβα
Δ δ
Δ
Δα
Δαγα
δαβαγα
αδαβα
δαγαδα
δ
Δάδα
CC Héctor Milla
Dada
pañara a una ciudad cercana para contraer nuevo matrimon
es de otra heroína latina que sufrió un final semejante, ¿sabe
Ε ε
Ε
ε
Εα
βε γε δε
βεβα
βαδε
δαγαγε
γεβαδε
Ζ ζ
Ζ
ζ
Ζα Ζε ζα ζε
δαζε
βεζα
αγαζε
γεβαζα
γαζεβα
Η η
Η
Ηα ηε ηα
δη βη γη ζη
δαζη
γηζε
βεβηγα
γεγηδα
ζῆν
η
῞Ηβη
Hebe
Es la personificación de la juventud.
era, es la encargada de servir el néctar hasta la llegad
¿Sabes quién es ese copero?
Θ θ
Θ
Θα θε θη
βεθα
θηγε
βεβαθη
θέα
θήβη
ἀγαθή
θ
CC Mary Pardyova
Θήβη
Tebe
n dado nombre a ciudades llamadas Tebas.Una de e
ciudades con el nombre de Tebas sabes localizar en
Ι
ι
Ι
αι ει ηι
ια ιε ιη
βι γι δι ζι θι
αἰεί δεῖ βία
ἰδέα
βίε
ἴζη ἴθι
ι
᾿’Ιδη
CC Kyle Flood
Ida
sitúa en Creta. En una de sus cuevas transcurrió la i
¿Sabes por qué se crió allí?
Κ κ
Κ
Κα κε κι κη
ἐκ καί εκεῖ
κακία δέκα
ἔκηδε εἴκει
κάθιζε καθήκει
καθαγίζε
κ
᾿Ιθάκη
CC Malingering
Ítaca
ba tras la guerra de Troya cuando fue condenado a v
¿Conoces sus aventuras?
Λ
λ
Λ
Λα λε λη λι
λάβη ἔλθε
ἄγγελε
ἕλκει λαλιά
ἔλεγε καλεῖ
λάλαζε
λ
CC Mary Harrsch
Λήδα
Leda
ue seducida por Zeus, que adoptó la forma de un ci
¿Conoces la historia de los hijos de Leda?
Μ μ
Μ
μα με μι μη
μαγία μέγα
μάζα
μάλα
μαλακία εἰμί
μάθημα
μέθη
Μαῖα
μ
Μήδεια
Medea
hábil manejo de la magia y la hechicería. Ayudó a J
Qué más sabes sobre las aventuras de los Argonauta
Ν ν
Ν
να νι
ἄν ἐν
Νάνα
ναί
νεανία
ἄνεμε
νῆαδε
νη νε
ἐννέα
Νέδα
νέα
᾿Αθῆναι
ἔνικε
βαίνει
ν
Δανάη
Dánae
se cumpliera un oráculo, pudo concebir un hijo de
¿Conoces la historia de su hijo Perseo?
Ξ ξ
Ξ
ξα ξε ξι ξη
ἐξ
ξένε ξενία
ἐξένιζε αἴξ
Ξανθία
ἅμαξα δεξιά
ἐξάγειν
ξ
Κίλιξ
Cílix
e Taso. Partió con sus hermanos en busca de su her
agen anterior habrás adivinado quien es esa famosa
Ο ο
Ο
οι βο ξο θο
οἰκία ὅδοι βοή
ὄνομα ὅδε
ὁμιλία ὄγδοον
ὀλίγη ὀβολε
δοκεῖ βέβαιε
ο
Μελίβοια
Melibea
be. Escapó a la venganza de los hijos de Leto (Apolo y Árte
ante la matanza de sus hermanos se volvió muy pálida, de
conoces el cuadro de la imagen, sabrás con quien se la ident
Π π
Π
πῖ ἐπί
ἀπό
πᾶν
πάππε πόθεν
παλαιά πάλιν
πέμπε πενία
πίνακα πλέον
π
Πηνελόπη
Penélope
o en Ítaca mientras criaba a Telémaco y contenía co
¿Conoces alguna de esas tretas?
Ρ ρ
Ρ
ἄρα πάρα πρό
περί ῥίνη ῥημα
ῥᾴδια ῥόδον
ἄγροι
ἄγορα
ἱερεῖον ῥάβδον
ῥόπαλον
ρ
Ροδόπη
Ródope
ndo los nombres de Hera y Zeus, por lo que fueron
¿Conoces los motivos de queja de Orfeo?
Σσ ς
Σ
σ
σα ση σι σο
σίγα
σήμα
κόσμος ᾿Ασία
σίδαρος σκηνή
θάλασσα ἑσπέρα
σκαιός σκοπῆς
Δικαιόπολις
ς
Σειρῆνες
Sirenas
su irresistible canto atraían a los marineros hacia la
sabes muy bien quien consiguió escucharlas sin per
Τ τ
Τ
τε τις τίνα
στο τρίς τόπος
τέλος τακτικός
τίθημι τεκόντες
τέτταρες τρία
στρατηγικός
τ
Τέραμβος
Terambo
ullo de la juventud, se burló de unas ninfas diciendo que no
morfosis en animal es frecuente en la mitología, ¿conoces alg
Υ υ
Υ
αυ ευ ου υα
σύν ὑπέρ ὑπό
τύμβος πύλαι
σῦκον οὐδείς
μουσικός κρατύς
μυελός ὑμεῖς
πυνθάνομαι ναῦς
υ
῞ Υπνος
Hipno
oncedió a Endimión la capacidad de dormir con los o
que se te ocurren algunas palabras derivadas de su n
Φ
φ
Φ
φῖ φασί ἔφη
φέρει φεῦ
φίλος φημί
φεύγετε
φιλόλογος
Φίλιππος Φειδίας
φ
CC Katherine Hala
Φιλομήλα
Filomela
a en venganza inmoló a su propio hijo y se lo sirvió como co
Χ χ
Χ
χα χείρ χρή
χαμαί χαίρε
χόρος χρόνος
χλόη
χλαμύς
τυχή ἰσχυρός
χαλεπὰ τὰ καλὰ
χ
Χίμαιρα
Quimera
e cabra, en ocasiones con varias cabezas, que lanzaba
¿Conoces las aventuras de Belerofonte?
Ψ ψ
Ψ
ψῖ
ψάλμος ψόγος
ψιλός
ψύλλα
ψευδής ψεῦδος
ὑποψίας
ψ
Ψυχή
CC Sebastià Giralt
Psique
es que el Amor sufre por Psique se cuentan con un h
¿Lo conoces?
Ω ω
Ω
ὦ ὡς ᾥδε ἐγώ
ζῶον ἄνθρωπος
ὠκύποδος
ὥσπερ λέων
χειμών ὤνια
ὠθίζομαι
ω
᾿Ωκυρρόη
Ocírroe
apar de él, pidió a un marino que la llevara de vuelt
¿Y quién es Pompilo?
Licencias y uso
Este material tiene una licencia Creative Commons que pe
Las imágenes que aparecen en este material proceden de W
Descargar

Leer griego es fácil