El procés d’integració europea
i la regulació jurídica de la
igualtat de gènere
Laura Román Martín
laura.roman@urv.cat
Factors a tenir presents en el cas de
la Unió europea:



L’evolució del principi d’igualtat de gènere a la Unió
europea arrenca en l’àmbit essencialment econòmic i
avança progressivament cap a un contingut de caràcter
social que inclou el seu contingut com a dret fonamental.
Camí paral·lel al procés de integració europea.
El seu reconeixement com a dret fonamental es produeix en
sintonia amb l’evolució del reconeixement dels drets
fonamentals a la unió europea.
El reconeixement actual de la igualtat de gènere deriva de:




evolució dels tractats comunitaris (dret originari o primari);
jurisprudència de Tribunal de Justícia;
acció normativa de les institucions europees (dret derivat);
accions i programes de les institucions europees.
Evolució històrica del reconeixement de la
igualtat de gènere a la Unió Europea

Els límits dels tractats originaris: l’article 119 del Tractat
de la Comunitat Econòmica Europea (TCEE, 1957)

El Tractat de Maastricht (1992)

El Tractat d’Amsterdam (1997-1999)

El Tractat de Lisboa (2007-2009)
Les limitacions dels tractats originaris
de les Comunitats europees

No hi ha cap referència al concepte “dona” excepte en la seva
condició del femení de “treballador”, factor de producció.
Article 119 Tractat de Roma (1957)
“Cada estat garantirà durant la primera etapa, i mantindrà després,
l’aplicació del principi d’igualtat de retribució entre els treballadors
masculins i femenins per un mateix treball.
S’entén per retribució, segons el present article, el salari o sou
normal de base o mínim i qualsevol altres gratificacions satisfetes,
directa o indirectament, en diners o en espècie, per l’empresari al
treballador en raó de la relació de treball”

La interpretació del Tribunal de Justícia (I)

L’article 119 té efecte directe, tant vertical
com horitzontal (cas Gabrielle Defrenne
contra Sabena II, 1976).



L’article 119 és una norma clara i precisa
Genera automàticament un dret a una
remuneració igual per un treball igual
Es pot invocar entre particulars i entre
particulars i Administració Pública
La interpretació del Tribunal de Justícia (II)


Cal fer una interpretació amplia del concepte “retribució” (cas
Eileen Garland contra British Rail, 1982).
El concepte discriminació inclou tant les discriminacions directes
com les indirectes (cas Jenkins contra Kingsgate, 1981).



Discriminació directa: situació en la que una persona és o pot ser
tractada per raó de gènere de forma meyns favorable que un altra en
situació comparable.
Discriminació indirecta: situació en la que una disposició, criteri o
pràctica aparentment neutres sitúa a persones d’un determinat sexe
en desavantatge, a no ser que es pugui justificar objectivament amb
una finalitat legítima i uns mitjans adequats i necessaris.
El principi d’igualtat no és únicament un principi general del dret
comunitari sinó també l’expressió d’un dret fonamental (cas
Defrenne III, 1978).
Les primeres directives: de la igualtat de retribució
a la igualtat de tracte (I)

L’ús de la directiva com a instrument normatiu en l’àmbit de la igualtat de gènere

Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrer de 1975, relativa a l'aproximació de les
legislacions dels estats membres que es refereixen a l'aplicació del principi
d'igualtat de retribució entre els treballadors masculins i femenins.

Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrer de 1976, relativa a l'aplicació del principi
d'igualtat de tracte entre homes i dones pel que fa a l'accés a l'ocupació, a la
formació i a la promoció professionals, i a les condicions de treball.

Directiva 79/7/CEE, de 19 de desembre de 1978, relativa a l'aplicació progressiva
del principi d'igualtat de tracte entre homes i dones en matèria de seguretat social.

Directiva 86/378/CEE, de 24 de juliol de 1986 relativa a l'aplicació del principi
d'igualtat de tracte entre homes i dones en els règims professionals de seguretat
social.
Les primeres directives: de la igualtat de
retribució a la igualtat de tracte (II).
Característiques generals





Són textos breus
Incorporen una definició del dret protegit, del seu àmbit
material i del seu abast.
Recullen el dret a la tutela judicial per part dels estats
membres.
Inclouen el compromís dels estats membres de
derogar les normes internes contràries i de preveure
mecanismes per garantir el seu respecte.
Contenen una protecció contra les possibles
represalies empresarials.
El segon grup de directives: anys 90

Directiva 92/85/CEE del Consell de 19 octubre 1992 relativa a l'aplicació
de mesures per promoure la millora de la seguretat i de la salut en el
treball de la treballadora embarassada, que hagi donat a llum o en període
de lactància.


Té com a objecte l'adopció de mesures de protecció mínimes relatives a la salut
i la seguretat de les treballadores embarassades, que s'han de considerar com
un grup de risc específic.
Directiva 96/34/CE del Consell de 3 de juny de 1996 relativa a l'Acord marc
sobre el permís parental (en l’actualitat Directiva 2010/18/UE).

Té per objecte la regulació del dret individual a un permís parental a
treballadors, homes i dones, a causa del naixement o l'adopció d'un nen per la
seva cura
El segon grup de directives: anys 90 (II)

Directiva 97/80/CE del Consell, de 15 de desembre de 1997, relativa a la
càrrega de la prova en els casos de discriminació basada en el sexe.

Constatació de la dificultat de provar les discriminacions per raó de gènere,
especialment en els casos de discriminació indirecta.

Incorpora la jurisprudència del Tribunal de Justícia.

Els estats han d’adoptar les mesures necessàries per facilitar la càrrega de la
prova, de tal forma que quan la part demandant aporti elments suficients que
permetin suposar l’existència de discriminació, correspondrà a la part
demandada demostrar que no hi ha hagut lesió del principi d’igualtat de tracte.
El Tractat d’Amsterdam (1997): pas endavant

Es reconeix el principi d’igualtat de gènere des de la lògica de la igualtat
d’oportunitats (article 141.3 i 4 TCE, antic article 119)
“El Parlament Europeu i el Consell, d'acord amb el procediment legislatiu
ordinari i després de consultar el Comité Econòmic i Social, adoptaran
mesures per garantir l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i
igualtat de tracte per a homes i dones en assumptes d’ocupació, inclòs el
principi d'igualtat de retribució per un mateix treball o per a un treball d'igual
valor.”
A fi de garantir en la pràctica la plena igualtat entre homes i dones en la
vida laboral, el principi d'igualtat de tracte no impedirà a cap Estat membre
mantindre o adoptar mesures que ofereixin avantatges concrets
destinats a facilitar al sexe menys representat l'exercici d'activitats
professionals o a evitar o compensar desavantatges en les seves carreres
professionals.”


Es faculta expressament al Consell per adoptar mesures adequades per
lluitar contra la discriminació per raó de sexe (article 13 TCE).
S’inclou el principi de transversalitat del gènere en les polítiques i
accions de la Unió europea.
L’adopció de mesures a nivell europeu per
garantir la igualtat d’oportunitats (art. 141.3
i 13 TCE)

Directiva 2002/73/CE, de modificació de la Directiva
76/207/CE, relativa a l’aplicació del principi d’igualtat de
tracte entre homes i dones.

Directiva 2004/113/CE, de 13 de desembre de 2004,
per la qual s'aplica el principi d'igualtat de tracte entre
homes i dones a l'accés a béns i serveis i el seu
subministrament.
Resolució del Parlament Europeu de 15 de gener
de 2009, sobre la transposició i aplicació de la
Directiva 2002/73/CE (I)




És necessari que els Estats membres adoptin mesures per a incitar als
empleadors a fomentar condicions de treball que evitin l’assetjament
sexual, i que instaurin procediments específics per prevenir aquest tipus
de comportaments.
Cal que els Estats membres garanteixin uns recursos adequats per
aquells organismes encarregats de fomentar la igualtat de tracte i la
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.
Demana als Estats membres que realitzin un esforç per a informar a les
dones dels drets que les assisteixen en matèria d’igualtat de gènere,
donat que el deficient coneixement d’aquests drets ha donat lloc a una
escassa presentació de recursos i reclamacions en matèria d’igualtat.
És necessari reforçar les garanties per a les víctimes de la
discriminació, constatada l’escassa confiança que aquestes tenen en la
protecció judicial.
Resolució del Parlament Europeu de 15 de gener de 2009,
sobre la transposició i aplicació de la Directiva 2002/73/CE
(II)

Les autoritats públiques han d’assignar recursos a les organitzacions no
governamentals per tal de dur a terme projectes de mediació i assistència a les víctimes
de discriminació.

Els empleadors han de proporcionar als treballadors i als seus representants
informació periòdica basada en el respecte del principi d’igualtat de tracte entre
homes i dones.

Cal desenvolupar mecanismes nacionals per a supervisar l’aplicació del principi
d’igualtat de remuneració pel mateix treball, i facilitar la reintegració al lloc de treball
després d’un permís de maternitat, paternitat o assistència a membres de la família
dependents.

En el desenvolupament i aplicació de les lleis s’ha d’incloure la perspectiva de
gènere i la conciliació de la vida familiar i professional.

Cal promoure la igualtat d’accés a l’educació i al mercat laboral de les dones,
dels joves amb discapacitat i dels pares de nens amb discapacitat, tenint en
compte les especials necessitats d’aquests grups.
La Directiva 2004/113/CE: més enllà de l’ocupació




Finalitat: foment de la igualtat en àmbits diferents al de
l’ocupació
Prohibeix la discriminació per raó de gènere en el
subministrament de bens i serveis disponibles, tant al
sector públic com al privat.
Exclosos: mitjans de comunicació, publicitat i
educació.
Introdueix la definició d’assetjament sexual
El principi de transversalitat al Tractat
d’Amsterdam (I)

IV Conferència Mundial de les Nacions Unides sobre la Dona,
Beijing 1995.

La transversalitat és una estratègia que sitúa les qüestions de
gènere en el centre de les decisions polítiques, de les institucions i
de l’assignació de recursos.

El gender mainstreaming és la millora dels processos polítics, de
forma que una perspectiva d’igualtat s’incorpori en totes les
polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes.
El principi de transversalitat al Tractat
d’Amsterdam. Noves bases jurídiques (II)


Article 2 TCE:
“La Comunidad tendrá por misión promover, (…) un desarrollo armonioso,
equilibrado y sostenible de las actividades económicas en el conjunto de
la Comunidad, un alto nivel de empleo y de protección social, la igualdad
entre el hombre y la mujer, un crecimiento sostenible y no inflacionista, un
alto grado de competitividad y de convergencia de los resultados
económicos, un alto nivel de protección y de mejora de la calidad del
medio ambiente, la elevación del nivel y de la calidad de vida, la cohesión
económica y social y la solidaridad entre los Estados miembros.”
Article 3.2 TCE:
“2. En todas las actividades contempladas en el presente artículo, la
Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer y promover su igualdad.”
El principi de transversalitat al Tractat
d’Amsterdam (III)

Comunicació de la Comissió de 1996 per a “Integrar la
igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes en el
conjunt de les polítiques i accions comunitàries”

Resolució del Consell de 1996 sobre la “Integració de la
dimensió d’igualtat entre dones i homes en el marc dels Fons
Estructurals Europeus” (programa EQUAL, DAPHNE I
PROGRESS)

Recomanació del Consell de 1996, sobre participació
equilibrada de les dones i els homes en el procés de presa
de decisions.
La Carta dels Drets Fonamentals
de la Unió Europea (2000-2009)


Artículo 21: No discriminación
"1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por
razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,
características genéticas, lengua, religión o convicciones,
opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia a una
minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual.(…)”
Artículo 23: Igualdad entre mujeres y hombres
"La igualdad entre mujeres y hombres deberá garantizarse en
todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, trabajo y
retribución.
El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción
de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo
menos representado."
Tractat de Lisboa, 2007-2009.
L’oportunitat perduda

Article 3 TUE (antic article 2 TUE).
“La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la
protección sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las
generaciones y la protección de los derechos del niño.”

Article 8 TFUE (antic article 3TCE).
“En todas sus acciones, la Unión se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades
entre el hombre y la mujer y promover su igualdad.”

Article 19 TFUE (antic article 13TCE)
“1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites
de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por
unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación
del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo
podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los principios
básicos de las medidas de la Unión de estímulo, con exclusión de toda
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados
miembros, para apoyar las acciones de los Estados miembros emprendidas con el
fin de contribuir a la consecución de los objetivos enunciados en el apartado 1”.
Tractat de Lisboa, 2007-2009.
L’oportunitat perduda (II)

Article 153 TFUE (antic article 137TCE):
1. Para la consecución de los objetivos del artículo 151, la Unión apoyará y
completará la acción de los Estados miembros en los siguientes ámbitos: (...)
i) la igualdad entre hombres y mujeres por lo que respecta a
oportunidades en el mercado laboral y al trato en el trabajo;
las
2. A tal fin, el Parlamento Europeo y el Consejo: (...)
b) podrán adoptar, en los ámbitos mencionados en las letras a) a i) del
apartado 1, mediante directivas, las disposiciones mínimas que habrán de
aplicarse progresivamente, teniendo en cuenta las condiciones y
reglamentaciones técnicas existentes en cada uno de los Estados miembros.
Tractat de Lisboa, 2007-2009.
L’oportunitat perduda (III)

L’article 157 TFUE (antic article 141TCE).
1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los
límites de las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo,
por unanimidad con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa
aprobación del Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para
luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.
2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo y el
Consejo podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario,
los principios básicos de las medidas de la Unión de estímulo, con exclusión
de toda armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los
Estados miembros, para apoyar las acciones de los Estados miembros
emprendidas con el fin de contribuir a la consecución de los objetivos
enunciados en el apartado 1.
Darreres Directives

Directiva 2006/54/CE, relativa a l’aplicació del principi
d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes
i dones en assumptes d’ocupació (“Directiva de
refundició”).

Directiva 2010/41/UE, sobre l'aplicació del principi
d'igualtat de tracte entre homes i dones que
exerceixen una activitat autònoma, i per la qual es
deroga la Directiva 86/613/CEE del Consell
Les dimensions de la igualtat de
gènere a la Unió europea

La igualtat
fonamental
de
gènere
és
un
dret

La igualtat de gènere com a valor i principi
fonamental

La igualtat de gènere com a objectiu de la
Unió
Descargar

principi d`igualtat de retribució