Som man och kvinna – samtal kring familj,
könsroller och sexualitet
Glenys Barton, Facing, 2995, Photo: Adrian Flowers
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
1
Familjen
 Familjen, oikos, är den nytestamentliga församlingens minsta enhet, inte
individen.
 Martin Luther talar om familjens regemente, ett regemente som i sig
förenar det andliga och det världsliga regementet
 Anknytningsteorin bekräftar något som vi redan vet: människan behöver
nära, varaktiga relationer för att må bra, genom alla åldrar .
 I familjen finns våra mest betydelsefulla relationer och där gör vi
grundläggande erfarenheter som formar både vår identitet, vår tro och vår
livssyn
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
2
Familjen i dag
 Det finns idag inte längre ett ekonomiskt eller
samhälleligt/kulturellt tryck att hålla ihop
familjen/parrelationen
 Förväntingarna på vad familjen/parrelationen
skall ge individen är större än någonsin samtidigt
som vår livsstil gör att vi ägnar allt mindre tid åt
att vara med familjen
 Familjens sätt att vara tillsammans domineras och
utarmas av konsumtion av varor och upplevelser.
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
3
Familjens möjligheter idag
• Möjligheten att använda den ökade fritiden till
att vara tillsammans
• Arbetslivets flexibilitet och
• de förändrade könsrollerna ger större frihet,
men också ett större ansvar
• Recessionen, en möjlighet att värdera om
livsstilen?
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
4
Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten
 Det idéhistoriska sammanhanget, smältdegeln där
kyrkans budskap formuleras i mötet med samtidens
judendom, gnosticism, grekisk filosofi och olika mer
eller mindre betydelsefulla kulter
 Jesus själv var ogift, talade positivt både om celibatet
och om äktenskapet
 Urkyrkan talade om sexualiteten utifrån en eskatologisk
horisont, övertygelsen om Kristi snara återkomst
 Himmelriket, en existensform bortom könet hägrade
bortom hörnet
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
5
Vad har urkyrkan sagt om sexualiteten
 Avhållsamhet är idealet, äktenskapet är det
näst bästa alternativet. (Paulus)
 Jungfrulighet och martyrskap idealiseras
 Äktenskapet var på urkyrkans tid förknippat
med ett patriarkaliskt system som låste
individen i roller som inte var förenliga med
evangeliets människosyn
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
6
Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther
 Det eskatologiska perspektivet fokuserar den pågående
kampen mellan ont och gott snarare än parusin.
 Sexualiteten är en del av Guds pågående goda
skapelseverk Syndafördärvet omfattar såväl kroppen som
själen.
 Synen på begäret oscillerar mellan ont och gott.
 Den sexuella kärleken är en form av nästankärlek jämsides
med föräldrakärleken och brödrakärleken, därtill den
svåraste av de tre.
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
7
Sexualetiska perspektiv hos Martin Luther (forts.)
 Äktenskapet lyfts jämsides med celibatet som ett
uttryck för lärjungaskap
 Det sexuella samlivet ses som ett uttryck för Guds
agapekärlek, någon älskar mig och tar emot mig
just sådan som jag är.
 Luther säger i ett sammanhang att det är den
helige Ande som älskar vår äkta hälft genom oss.
 källa: Olavi Lähteenmäki, 1966, Sexus und Ehe bei Luther
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
8
Filosofiska utgångspunkter för människosynen och
synen på sexualiteten
(baserad på en modell av Tommi Paalanen)
Essentialismen = människan är
på förhand determinerad, ex.
innerst inne känner alla att
heterosexualitet är det rätta
Naturalismen
= Allt som finns
är i sig naturligt.
Människan kan
inte välja vad
hon är, endast
vad hon gör
Den kristna
människosynen
Kyrkan i dialog med
diametralt motsatta synsätt
Existentialismen
= människan är
ingenting, hon blir
till genom sina val
Humanismen
= människans mål är
att utvecklas till något, ex.en varelse
med kropp och själ i balans
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
9
Olösta etiska dilemman
• Inställningen till de sexuella minoriteternas
rättigheter
– Rätten till konstgjord befruktning och adoption
– Välsignelse av partnerskap, könsneutral
äktenskapssyn
• Vilken vägledning kan kyrkan ge dagens unga i
sexualetiska frågor?
– Balansen mellan den emotionella utvecklingen och
de ökande erfarenheterna
– Trycket från översexualiserade medier
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
10
Könsroller är summan av de egenskaper som
förväntas av män och kvinnor
•Styrka
–
•Kontroll –
•Frihet
–
•Prestation –
•Abstraktion –
•Beteende –
Svaghet
Förståelse
Beroende
Accepterande
Konkretion
Upplevelse
Källa: Frosh, S. (1992). Masculine Ideology and Psychological Therapy. In J.M. Ussher & P.
Nicolson (eds), Gender Issues in Clinical Psychology. New York: Routledge Press.
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i Jakobstadsregionen
11
Hur könsroller förs vidare
Styrka
Svaghet
Frihet
Beroende.
Beteende
Upplevelse
Kontroll
Förståelse
Prestation
Accepterande
Abstraktion
Konkretion
Pappans
självuppfattning
2.10.2015
Styrka
Frihet
Beteende
Styrka
Svaghet
Frihet
Beroende.
Beteende
Upplevelse
Kontroll
Förståelse
Prestation
Accepterande
Abstraktion
Konkretion
Pojkens
självuppfattning
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i
Jakobstadsregionen
Kontroll
Prestation
Abstraktion
Mannens
stereotypa
könsroll
12
Människan en helhet av manligt och kvinnligt
Kvinnlighett i det
undermedvetna
Manlighet i det
undermedvetna
Manlighet i det
medvetna
Kvinnlighet i det
medvetna
2.10.2015
Jan-Erik Nyberg
Familjerådginvingen i
Jakobstadsregionen
13
Descargar

Som man och kvinna