ETC1
1er parcial
Resultats enquestes
Anàlisi de resultats
Accions a prendre
Resultats enquestes
Entorn del examen i del grup.
Pregunta
Sí No %Sí
¿Tenías pensado presentarte al examen?
28
1 97%
¿Te has presentado al examen?
26
3 90%
¿Es la primera vez que cursas la asignatura?
21
8 72%
Positiu
– Hi ha una intenció de presentar-se i la gent
es presenta.
– Som un grup perfectament normal.
Resultats enquestes
Preparació
Pregunta
Sí No %Sí
¿Has llevado la asignatura al día (estudiar a lo largo del curso)? 12
17 41%
¿Has realizado los ejercicios propuestos?
22
7 76%
¿Has consultado las dudas con tus compañeros/as?
25
4 86%
7
22 24%
¿Has consultado las dudas en tutorías con el profesor?
Positiu
– Es fan exercicis (hauria de ser casi el 100%)
– Es consulten les dubtes amb el companys.
Aspectes a millorar
– Mantindre un ritme d’estudi més constant.
– Consultar més al professor.
Resultats enquestes
Resultats.
– No tant
relacionats
amb la
valoració.
de la infor m ac ión
T em a 6:
R epr es entac ión
C ontador es
R egis tr os y
s ec uenc iales :
T em a 5: C ir c uitos
Bies tables
s ec uenc iales :
T em a 4: C ir c uitos
c om binac ionales
T em a 3: C ir c uitos
dis eño digital
T em a 2:
– Valoració de
dificultat
dels temes.
– 1: molt
difícil.
– 5: molt fàcil.
Pr inc ipios del
Continguts.
5 ,0 0
4 ,5 0
4 ,0 0
3 ,5 0
3 ,0 0
2 ,5 0
2 ,0 0
1 ,5 0
1 ,0 0
0 ,5 0
0 ,0 0
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
D is s e n y d ig it a l
C irc u it s
c o m b in a c io n a ls
B ie s t a b le s
R e g is t re s i
c o m p t a d o rs
S is t e m e s n u m è ric s
Resultats enquestes
Factors: 1: molt negatiu, 5: molt positiu.
5,00
4,50
4,00
3,50
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00
El pr of es or
El idioma
Las
tr ans par enc ias
Los ejer c ic ios
El
Tú ( el alumno)
c ompor tamiento
de los
c ompañer os en
el aula
No hi ha aspectes destacats tant com a
positius com a negatius.
Resultats enquestes
Comentaris més habituals
Opinión (sobre causas del fracaso)
Repeticiones
Examen más difícil que los de años anteriores
7
Cambios en los formatos de examen (más corto)
5
Estudiar más
3
Llevar la asignatura al día
3
Más ejercicios/exámenes resueltos
3
Examen más difícil que los ejercicios
2
Comprensión de los temas
Hacer más ejercicios
Demasiada materia
Especificar más la materia
Clases largas
Compañeros hablando
Nervios
Más fuentes de información
Transparencias
Horarios de tutorías compatibles
Más horas de clase de teoría
Preparación mejor de las clases (profesor)
Anàlisi de resultats
Dependents de la assignatura
Causa
Actuació
Duració examen
Variar el temps. Poques possibilitats
Nivell examen
Baixar nivell. Poques possibilitats
Més exercicis resolts Ampliació o recopilacions web o similars
Massa matèria
Plans d’estudis. Poques possibilitats
Dependents del alumnes
Causa
Estudiar més
Actuació
Organització.
Portar la assignatura al dia Seguiment del estudi.
Companys parlant
Millorar comportament
Nervis
ICE
Anàlisi de resultats
Dependents del professor
Causa
Actuació
Comprensió dels temes Millorar la preparació i les explicacions.
Fer més exercicis
Ús d’exemples. Organització de les
sessions. Control d’exercicis.
Sessions llargues
Fer xicotets descans a l’aula. Intermedis
controlats. Control del temps.
Transparències
Més ús de la pissarra.
Transparències amb comentaris.
Horaris de tutories
Horaris variables: cita prèvia. Tutories
de grups. Tutories periòdiques.
Accions
On incidir?
1er parcial
2on parcial
Diferents parcials: condicions
diferents
Accions: 1er parcial
Amb docència ja donada.
– Tutories específiques del 1er parcial.
– Simulacres d’examen del 1er parcial.
– Revisió d’exercicis
Tantes oportunitats com exàmens del
segon parcial.
– Organització per a estudiar.
– Estratègia si se té més de 4 punts.
Pujar nota o compensar.
Accions: 2on parcial
Sessions
– Major ordre a classe: silenci.
– Intermedi sense descans (les normes són les
normes).
Metodologia docent
– Preparació de les sessions. Planificació del curs
en funció de les transparències.
– Puntualitat compartida (alumnes i professor)
– Més exemples i exercicis de més nivell.
– Major ús de la pissarra.
– Organització de les sessions.
Accions: 2on parcial
Tutories
– Horari lliure: cita prèvia
Correu: jopolu@disca.upv.es
Telèfon: 963 877 007 ext. 75757
A classe.
– Tutories temàtiques
Exercicis més avançats.
Resum i repàs de temes.
Altres
– Bibliografia.
Descargar

Actuació Causa