ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
ทบทวนคำศัพท์ ใหม่ ทเี่ รียนทั้งหหม
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
จุ ประสงหค์ กำรเรียนรู้
เพือ่ ทบทวนควำมหมำยของหคำศัพท์ ใหม่
ทีไ่ ้ เรียนรู้ ในภำคเรียนที่ 2/2551
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
president
arrange
audience
tradition
phenomenon
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
irresistible
appeal
rhythm
Fill in each blank with the given
words below.
phenomenon president appeal
tradition irresistible arrange
audience rhythm
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
1. New fashion from Abercrombie
irresistible to
and Fitch was ……………
teenagers.
2. El Nino is a phenomenon
…………….. caused by
drought.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
3. When you dance, listen to the
rhythms and step out.
…………
arranges folk songs for the
4. He …………..
guitar.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
tradition in our school
5. There’s a …………
that we have a special activity on
Wai Kru Day.
audience joining the concert
6. The ……………
need to show ticket.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
president of Golf
7. Naree is a ……………..
Club.
appeals
8. New fashion from Paris …………..
to young lady.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
controversy
inhabitant
convince
publish
passionate
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
horrific
dedicate
protest
significant
Fill in each blank with the given
words below.
controversy significant
inhabitant convince publish
passionate horrific protest
dedicate
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
dedicate worker for she
1. She is a ………….
helps her boss every weekend.
protest against the new
2. They set …………..
policy.
inhabitant of New
3. A million ……………….
York died because of drugs.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
4. We had a horrific
………. day because
there was a flood.
passionate interest in Harry
5. A ……………..
Potter books made a famous.
6. Your project on animals has shown
significant Model of new cycle.
a ……………..
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
convince
7. The teachers try to …………..
students to join a tuition program.
controversy the boss
8. After a long ………………
announce to change to a new system.
published our booklets as soon
9. We …………….
as the teacher returned us its draft.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
consist
accompany
compose
immigrant
decade
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
Fill in each blank with the given
words below.
compose decade immigrant
consist accompany
composed sweet songs
1. Her brother …………..
on Valentine’s Day.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
consists of Oxygen and
2. Water ………….
Hydrogen.
3. People who moved from their native
immigrants .
countries are called ……………….
decade to
4. It takes time for …………
develop education standard.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
accompanied their
5. Children who ………………
parents to study in the US have the
rights to go to school with free
breakfast and lunch.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
transcend
boundary
influential
locale
explore
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
diversity
diffuse
intergalactic
Fill in each blank with the given
words below.
locale intergalactic explore
diffuse transcend diversity
influential boundary
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
1. It is obvious that varieties of
diversity in languages used in
………….
ESL classroom are important for
teachers.
2. Please tell me where the factory
locale is.
…………
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
3. The teacher recommended the
explore the frog’s
students to …………..
life cycle before answering the
questions.
transcend
4. Food and garment can …………...
the diversity of fashion.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
5. If you want to keep a lot of money,
boundary of payment.
control the ……………
diffuse traditional
6. Many hotels ………….
Thai food and dessert.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
influential
7. English is the most …………….
language in the world because the
numbers of uses are seen on product
instruction and direction.
intergalactic
8. People try to survey ……………….
area by launching satellites to space.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
planet
interact
ban
pleasure
element
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
resource
consumer
producer
shelter
decomposer
Fill in each blank with the given
words below.
planet
interact
ban
pleasure
element
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
resource
consumer
producer
shelter
decomposer
producers
1. The factories are …………….
consumers .
where as we are …………….
shelter protects us from
2. A ……………
cold and rain.
3. Animals, plants, and human are
elements .
living …………..
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
4. Plants can be destroyed by animals.
decomposer .
Plants are …………….
planets in the solar
5. There are nine ………..
system.
pleasure time when the
6. It’s a ……………
party starts.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
resources
7. River and sea are food ………….
for plants and animal.
banned in
8. Smoking cigarette is ………..
school.
9. Parents should have time to
interact
………. with their kids.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
collide
vehicle
transport
accredited
prescribe
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
rescue
defibrillator
restore
stimulant
paramedic
Fill in each blank with the given
words below.
collide
vehicle
transport
accredited
prescribe
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
rescue
defibrillator
restore
stimulant
paramedic
rescued from
1. The students were ………….
the school bus crash by the police.
2. You got a new position in the
accredited by the
college. You are ……………
college staff.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
3. The doctor is a person who can
prescribe drugs for patient.
…………..
4. When we feel sleepy, we sometimes
stimulant to help us, for
think of …………..
example gums or fresh drink.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
vehicle used
5. Ambulance is a ……………
for taking injured people to
hospital.
defibrillator to
6. The doctors uses ………………
check the heart.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
paramedic can treat people
7. A ……………
before they are taken to the
hospital.
8. The garage was broken by the wind
restore it before
last night, …………
another strong storm will appear.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
collided Near the
9. One truck was …………..
roadside.
10. Rubber liquid was transported
……………. to
Malaysia.
ครูปัทมา แฝงสวัสดิ์
Descargar

ภาพนิ่ง 1