การแลกเปลีย
่ นเรียนรู ้ :
ึ ษาทว่ ั ไป
การพ ัฒนาหล ักสูตรวิชาศก
ึ ษาแห่งชาติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะด ับอุดมศก
(TQF : HEd)
ประสบการณ์จากมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
ิ ร สุวรรณเทพ
ผศ.ดร.ศศธ
ึ ษาทว่ ั ไป
สาน ักงานวิชาศก
ิ ปศาสตร์
คณะศล
ว ันพุธที่ 10 มีนาคม 2553
เวลา 13.00 – 16.00 น.
์ กดิ
ั ์ วรสุนทโรสถ ชน
ั้ 8
ณ ห้องประชุมพงศศ
อาคารสาน ักงานอธิการบดี
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี
หล ักการและเหตุผล


ึ ษาทว่ ั ไปของมหาวิทยาล ัย
มจธ.เสนอให้มก
ี ารปร ับปรุงหล ักสูตรวิชาศก
ึ ษาทว่ ั ไปขึน
้ หาสาระใน
้ ใหม่ และกาหนดเนือ
โดยได้จ ัดทารายวิชาศก
แต่ละรายวิชาให้สอดคล้อ งก ับคุณ ล ักษณะบ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ของ
ึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552
มจธ., กรอบมาตรฐานคุณ วุฒริ ะด ับอุดมศ ก
ึ ษาท ว
และปร ช
ั ญาวิช าศ ก
่ ั ไปตามเกณฑ์ม าตรฐานหล ก
ั สู ต รระด บ
ั
ปริญญาตรี พ.ศ.2548
นอกจากนี้ มจธ. ย ังได้พจ
ิ ารณาปร ับกระบวนการเรียนการสอนในแต่
ึ ษาทว่ ั ไปทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นศูนย์กลาง โดยมี
ละรายวิชาในหมวดวิชาศก
วิธก
ี ารเรียนการสอนทีห
่ ลากหลายตามล ักษณะและว ัตถุประสงค์ของ
วิชา อาทิ การเรียนรูจ
้ ากปัญหา (Problem-based learning PBL)
ึ ษาค้นคว้าวิจ ัย (Research-based learning)
การเรียนรูจ
้ ากการศก
การเรีย นรู จ
้ ากโครงงาน (Project-based
learning) หรือ การ
สอดแทรกกิจ กรรมในกระบวนการเรีย นการสอน (Activity-based
learning)
ศศิธร สุ วรรณเทพ
2
ึ ษา
แนวทางการพ ัฒนาหล ักสูตรวิชาศก
ทว่ ั ไป พ.ศ. 2553





ยึดคุณล ักษณะบ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ของ มจธ. กรอบมาตรฐาน
ึ ษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 และปร ัชญาวิชา
คุณวุฒริ ะด ับอุดมศก
ึ ษาทว่ ั ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักสูตรระด ับปริญญาตรี
ศก
พ.ศ.2548
ึ ษาผลล ัพธ์การเรียนรูข
ศก
้ องผูเ้ รียนในศตวรรษที่ 21
ั
ั
ึ ษาแนวโน้มการเปลีย
ศก
่ นแปลงสงคมโลก
สงคมไทย
ึ ษาแนวทางการพ ัฒนาและโครงสร้างหล ักสูตรวิชาศก
ึ ษาทว่ ั ไป
ศก
ั้ าระด ับโลก
ของมหาวิทยาล ัยชนน
การจ ัดการเรียนการสอนแบบบูรณการ และเน้นการเรียนรูร้ ว่ มก ัน
ผ่านการปฏิบ ัติ (Interaction learning through action)
ชุมชนน ักปฏิบ ัติ (Community of Practice: CoP)
ศศิธร สุ วรรณเทพ
3
เป้าประสงค์
บ ัณฑิต มจธ. เป็นผูน
้ าของพลเมืองโลก
(Leader Global Citizen)
คุณล ักษณะบ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์

บ ัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีมค
ี วามเป็นมนุษย์ทส
ี่ มบูรณ์
ั สจ
ื่ สตย์

เป็นผูท
้ ม
ี่ ค
ี ณ
ุ ธรรม จริยธรรม และซอ
ุ ริต
ี

มีท ักษะด้านวิชาชพ

ท ักษะด้านการเรียนรูแ
้ ละนว ัตกรรม
ื่ สารและเทคโนโลยี

ท ักษะด้านสารสนเทศ สอ

ท ักษะด้านชวี ต
ิ และการทางาน
ศศิธร สุ วรรณเทพ
4
ึ ษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะด ับอุดมศก
แห่งชาติ พ.ศ. 2552
โดยมุง
่ เน้นที่ ผลการเรียนรู ้ (Learning Outcomes)
ของผูเ้ รียนซงึ่ เป็น มาตรฐานขนต
ั้ า
่ เชงิ คุณภาพ






ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ด้านความรู ้
ด้านท ักษะทางปัญญา
ั ันธ์ระหว่างบุคคล และความร ับผิดชอบ
ด้านท ักษะความสมพ
ื่ สารและการใช ้
ด้านท ักษะการวิเคราะห์เชงิ ต ัวเลข การสอ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศศิธร สุ วรรณเทพ
5
ึ ษาทว่ ั ไปตามเกณฑ์มาตรฐานหล ักสูตร
ปร ัชญาวิชาศก
ระด ับปริญญาตรี พ.ศ.2548

วิชาทีม
่ งุ่ พัฒนาผู ้เรียนให ้มีความรอบรู ้อย่างกว ้างขวาง มี
โลกทัศน์กว ้างไกล เข ้าใจธรรมชาติตนเอง ผู ้อืน
่ และ
สงั คม เป็ นผู ้ใฝ่ รู ้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช ้
ื่ สารความหมายได ้ดี มีคณ
ภาษาในการติดต่อ สอ
ุ ธรรม
ิ ปะ และวัฒนธรรมทัง้ ของไทย
ตระหนั กในคุณค่าของศล
้
และของประชาคมนานาชาติ สามารถนาความรู ้ไปใชใน
การดาเนินชวี ต
ิ และดารงตนอยูใ่ นสงั คมได ้เป็ นอย่างดี
ศศิธร สุ วรรณเทพ
6
21st Century Student Outcomes and Support System
ที่มา: Partnership for 21st century skill
ศศิธร สุ วรรณเทพ
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
7
Core Subjects and 21st Century Themes









English, Reading or Language Arts
World Languages
Arts
Mathematics
Economics
Science
Geography
History
Government and Civics
ศศิธร สุ วรรณเทพ
ทีม่ า: Partnership for 21st century skill
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
8
21st Century interdisciplinary themes

Global awareness

Using 21st century skills to understand and address
global issues

Learning from and working collaboratively with
individuals representing diverse cultures, religions and
lifestyles in a spirit of mutual respect and open
dialogue in personal, work and community contexts

Understanding other nations and cultures, including
the use of non-English languages
ศศิธร สุ วรรณเทพ
ทีม่ า: Partnership for 21st century skill
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
9
21st Century interdisciplinary themes
(con’t)

Financial, Economic, Business and Entrepreneurial
Literacy
 Knowing how to make appropriate personal economic
choices

Understanding the role of the economy in society

Using entrepreneurial skills to enhance workplace
productivity and career options
ศศิธร สุ วรรณเทพ
ทีม่ า: Partnership for 21st century skill
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
10
21st Century interdisciplinary themes
(con’t)

Civic Literacy
 Participating effectively in civic life through knowing
how to stay informed and understanding
governmental processes

Exercising the rights and obligations of citizenship at
local, state, national and global levels

Understanding the local and global implications of
civic decisions
ศศิธร สุ วรรณเทพ
ทีม่ า: Partnership for 21st century skill
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
11
21st Century interdisciplinary themes
(con’t)

Health Literacy
 Obtaining, interpreting and understanding basic
health information and services and using such
information and services in ways that enhance health
 Understanding preventive physical and mental health
measures, including proper diet, nutrition, exercise,
risk avoidance and stress reduction
 Using available information to make appropriate
health-related decisions
 Establishing and monitoring personal and family
health goals
 Understanding national and international public health
and safety issues
ศศิธร สุ วรรณเทพ
ทีม่ า: Partnership for 21st century skill
http://www.21stcenturyskills.org/documents/p21_framework_definitions_052909.pdf
12
Ability and Skills in ASEAN Countries
Malaysia
Vietnam
Singapore
จุดมุ่งหมาย
•
•
•
•
•
•
•
Communication
Team work
Problem solving
Examining issues in totality
Balance this with the benefits
of community and individuals
Creative thinking
Lifelong learning
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Thinking Skills
Communication
Leadership
Civilization
Lateral Thinking
Well rounded graduate
Writing
Innovative
Articulate
Groomed to lead
ลักษณะรายวิชา
•
•
•
•
•
•
•
•
Foreign Languages
Social Sciences
Humanities
Natural Sciences and
Mathematics
National Defend Education
Physical Education
•
ศศิธร สุ วรรณเทพ
อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตุลามม 2552
•
Well-trained vs Well-educated doctors
Synthesize and integrate knowledge
from diverse discipline to establish a
connection between all human
knowledge and infuse students with a
concrete understanding of the
process of human creation
One module each from Writing
Program and History
Select modules from the Humanities
13
and Social Sciences and from areas
of Science and Mathematics
America (1)
University of Missoury
อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตุลามม 2552
Indiana State University
San Francisco State University
จุดมุ่งหมาย
•
•
•
•
•
•
•
Reason and Think clearly
Write and speak coherently
Understand the important issues
Understand the important of
international affairs
Understand our culture and history
Appreciate the fine arts and
Humanities
Understand major scientific and
technological influence in society
•
•
•
•
•
Critical thinking
Communication skills
Quantitative literacy
Lifelong learning
Issue of value and belief
•
•
•
•
Critical thinking
Written Communication
Oral Communication
Quantitative reason
ลักษณะรายวิชา
Skills
•
Math
•
English
•
American History and
Government
•
Math Proficiency Course
Understanding
•
Biological Science
•
Physical Science
•
Mathematical Science
•
Behavioral and Social Science
•
Humanity and / or Fine Arts
Basic Studies
•
English/Foreign Language
•
Math/it/physical education
Liberal Studies
•
Scientific of Mathematical
•
Social and Behavior
Studies
•
Literary Artistic and
Philosophical Studies
•
Historical Studies
ศศิธร สุ วรรณเทพ
•
Multicultural Studies
Segment 1 Basic Subjects
•
Written/Oral Communication
•
Critical thinking/Qualitative
Reasoning
Segment 2 Arts and Sciences
•
Physical and biological science
Area
•
Behavioral and Social Sciences
Area
•
Integrative Science
14
•
Humanities and Creative Arts
Area
America (2)
อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตุลามม 2552
Harvard University
Columbia University
Stanford University
จุดมุ่งหมาย
• General education prepares for civic
engagement.
• General education teaches students to
understand themselves as products of – and
participants – traditions of art, ideas, and
values.
• General education prepares students to
respond critically and constructively to
change.
• General education develops students’
understanding of the ethical dimensions of
what they say and do.
• Interactive Pedagogy
• To introduce students to a broad range of
• Taught in seminars limited to
fields and areas of study within the
approximately twenty-two students
humanities, social sciences, natural
• Active intellectual engagement.
sciences, applied sciences, and
• Intellectual relationships with their
technology
College career
• Shared process of intellectual inquiry • To help students prepare to become
responsible members of society.
• Skills and habits : observation,
analysis, arrangement, imagination
• The requirements are also intended to
introduce students to the major social,
• Provide a rigorous preparation for life
an intelligent citizen
historical, cultural, and intellectual forces
that shape the contemporary world.
ลักษณะรายวิชา
• Writing and Speaking
• Aesthetic and Interpretive
Understanding
• Culture and Belief
• Empirical Reasoning
• Ethical Reasoning
• Science of Living Systems
• Science of the Physical Universe
• Societies of the World
• The United States in the World
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
University Writing
Contemporary Civilization
Literature Humanities
Art Humanities
Literature Humanities
Music Humanities
Major Cultures Requirement
Frontiers of Science
Science ศศิธร สุวรรณเทพ
Foreign Language Requirement
Physical Education Requirement
Foundations: writing/freshman seminar
Area 1 Introduction to the Humanities
courses
Area 2 Natural Sciences, Applied Science
and Technology, and Mathematic
Area 3 Humanities and Social Sciences
Area 4 World Cultures, American Cultures,
and Gender Studies
15
อะไรที่ใช่และไม่ใช่การศึกษาทัว่ ไป
ไม่ใช่วชิ าเบื้องต้น
ไม่ใช่วชิ าเรียนก่อน
ไม่ใช่วชิ าพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่ใช่วชิ าเติมเต็ม
ไม่ใช่วชิ าทดลอง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Introduction to…
Physics 1
Economics for …
History of …
Experiment in …
ความเป็ นคนที่สมบูรณ์ (ตามที่มหาวิทยาลัยเชื่อ)
เข้าใจโลก / สังคม / ชีวติ (อย่างดีตีให้แตก)
เชื่อมโยงวิชาที่เรียนกับชีวติ ประจาวัน (มีความรับผิดชอบ)
พัฒนาคิดวิเคราะห์ สือ่ ความคิดได้ดี (เหตุผล/ที่มาที่ไป)
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้ / ใฝ่ รู ้
รูจ้ กั เลือก (Judgment)
ศศิธร สุ วรรณเทพ
อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตุลามม 2552
16
กรอบแนวคิด

รูก้ ว้าง - นอกสาขา
 สมดุลย์ - Glorified Technical School
 บัณฑิตที่สมบูรณ์ - รูจ้ กั สังคม
 บัณฑิตที่สมบูรณ์ - แก้ปัญหาสังคม
 บัณฑิตที่สมบูรณ์อด
ุ มคติ - บัณฑิตอุดมคติ
 บูรณาการ - Integration
 โลกยุคใหม่ - รับรู ้ / ทางเลือก / ตัวตน
ศศิธร สุ วรรณเทพ
อ้างอิงจาก ไพฑูรย์ สินลารัตน์ ม.ธุรกิจบัณฑิต ตุลามม 2552
17
• Curriculum
• Teachers
• Learning resources
• Teaching aids, scientific instrument, etc.
• Supporting facilities
Support
Input
What to learn?
(contents)
How to learn?
(method &
strategies)
Outcome
Process
ที่ ม า :
ศ.นพ.ภิ ร มย์ กมลรั ต นกุ ล อธิ ก ารบดี จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย อ้ า งใน รศ .ดร.สุ น ทร โสตถิ พ ัน ธุ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
18
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วช.หาดใหญ่ (18 สิ งหาคม 2552) ศศิธร สุวรรณเทพ
ึ ษา
ปร ัชญาของหล ักสูตรวิชาศก
ทว่ ั ไปของ มจธ.

มุง
่ หว ังให้บ ัณฑิต มจธ. มีความเป็นมนุษย์ทส
ี่ มบูรณ์ โดยมี
่ ั สอนน ก
ึ ษาให้มฐ
ปณิ ธ านทีจ
่ ะอบรมส ง
ั ศก
ี านความรู ท
้ าง
วิชาการทีก
่ ว้างขวาง มีระบบการคิดทีม
่ เี หตุผล มีท ักษะทาง
ั ัดในภาษาต่างประเทศอีกอย่าง
ภาษาไทย และมีความสนท
น้อย 1 ภาษา ได้ร ับการปลูกฝังให้ยด
ึ มน
่ ั ในจริยธรรม และ
ิ่ ทีด
คุณ ธรรม มีจ ต
ิ ส านึก ทีจ
่ ะประพฤติป ฏิบ ต
ั ใิ นส ง
่ ี มีว น
ิ ย
ั
รูจ
้ ักหน้าที่ มีความร ับผิดชอบ สนใจ และมีใจเปิ ดกว้างทีจ
่ ะ
ั ัศน์ มจธ.)
ร ับวิทยาการใหม่ๆ (ปร ับปรุงจากวิสยท
ศศิธร สุ วรรณเทพ
19
ว ัตถุประสงค์ของหล ักสูตร
1.
ั ย์สุจ ริต มีค วาม
ื่ ส ต
เพือ
่ ปลู ก ฝัง ผูเ้ รีย นให้ม ค
ี ุณ ธรรม จริย ธรรม มีค วามซ อ
รบ
ั ผิด ชอบต่อ ส งั คม เคารพในความแตกต่า งทางความคิด และสามารถ
ดารงชวี ต
ิ อย่างดีงาม
2.
เพือ
่ เสริมสร้างให้ผเู ้ รียนเป็นผูใ้ ฝ่รูส
้ ามารถแสวงหาความรูไ้ ด้ดว้ ยตนเอง และ
สามารถคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและมีเหตุผล
3.
เ พื่ อ เ ส ริ ม ส ร้ า ง ใ ห้ ผู ้ เ รี ย น เ ป็ น ผู ้ ท ี่ ม ี โ ล ก ท ศ
ั น์ ก ว้ า ง ไ ก ล รู ้ เ ท่ า ท น
ั การ
้ ทงในบริ
เปลีย
่ นแปลงทีเ่ กิดขึน
ั้
บทของท้องถิน
่ ของประเทศ และของโลก
4.
้ึ ในคุณค่าของศล
ิ ปะ ว ัฒนธรรม และ
เพือ
่ เสริมสร้างให้ผูเ้ รียนมีความซาบซง
ความงดงามตามธรรมชาติ
5.
้ าษาในการสอ
ื่ สาร
เพือ
่ เสริมสร้างให้ผเู ้ รียนมีท ักษะด้านภาษาและสามารถใชภ
ได้ถก
ู ต้องและสามารถนาไปประยุกต์ใชใ้ นการเรียนได้อย่างเหมาะสม
6.
เพือ
่ ให้ผเู ้ รียนสามารถนาความรูม
้ าใชใ้ นชวี ต
ิ ประจาว ัน ในหน้าทีก
่ ารงาน ชวี ต
ิ
ครอบคร วั และกิจ กรรมทางส งั คมได้ และสามารถปร บ
ั ต วั เข้า ก บ
ั ส งั คมทีม
่ ี
ั ซ ้อ นมากขึน
้ อน
ความซ บ
ั เนื่อ งจากความก้า วหน้า ทางวิท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี
ศศิธร สุ วรรณเทพ
20
ึ ษา
โครงสร้างหล ักสูตรหมวดวิชาศก
ทว่ ั ไป พ.ศ.2553

ึ ษาท ว่ ั ไปในล ักษณะของการบูร ณาการ
มหาวิท ยาล ัยได้จ ัดรายวิชาศ ก
ั
กลุ่ม วิช ามนุษ ยศาสตร์แ ละส งคมศาสตร์
กลุ่ม วิช าภาษา และกลุ่ม วิช า
วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพือ
่ ให้สอดคล้องก ับคุณล ักษณะบ ัณฑิตที่
พึงประสงค์ โดยมีกลุม
่ วิชาบ ังค ับ 25 หน่วยกิต และกลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
6 หน่วยกิต
กลุม
่ วิชา
กลุม
่ วิชาบ ังค ับ
 กลุม
่ วิชาสุขพลานามัย
 กลุม
่ วิชาบูรณาการ
 กลุม
่ วิชาภาษา
กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
จานวนหน่วยกิต
ผูร้ ับผิดชอบ
25 หน่วยกิต
ึ ษาทั่วไป
1 หน่วยกิต สานั กงานวิชาศก
ึ ษาทั่วไป
15 หน่วยกิต สานั กงานวิชาศก
9 หน่วยกิต สายวิชาภาษา
ึ ษาทั่วไป/
6 หน่วยกิต สานั กงานวิชาศก
คณะ/ ภาควิชาทีเ่ กีย
่ วข ้อง
31 หน่วยกิต
ศศิธร สุ วรรณเทพ
21
ึ ษาทั่วไปใหม่
เปรียบเทียบโครงสร ้างวิชาศก
กับโครงสร ้างเดิม
โครงสร้างใหม่
(31 หน่วยกิต)
กลุม
่ วิชาบ ังค ับ
 กลุม
่ วิชาสุขพลานามัย
 กลุม
่ วิชาบูรณาการ
 กลุม
่ วิชาภาษา
กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
โครงสร้างเดิม
(31 หน่วยกิต)
25 หน่วยกิต  กลุม
่ วิชา
ั
1 หน่วยกิต สงคมศาสตร์
และ
15 หน่วยกิต มนุษยศาสตร์
9 หน่วยกิต
 กลุม
่ วิชา
6 หน่วยกิต ภาษาอ ังกฤษ
กลุม
่ วิชา
วิทยาศาสตร์และ
คณิตศาสตร์

ศศิธร สุ วรรณเทพ
13 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
9 หน่วยกิต
22
โครงสร้างกลุม
่ วิชาบ ังค ับ

ึ ษา มจธ. ทีเ่ ข้าศก
ึ ษาในปี การศก
ึ ษา 2553 จะต้อง
น ักศก
เรีย นวิช าบ ังค บ
ั ตามทีก
่ าหนดไว้ใ นโครงสร้า งจ านวน 25
หน่ว ยกิต โดยมีห น่ว ยงานทีร่ บ
ั ผิด ชอบจ ด
ั การเรีย นการ
สอนรายวิช าบ งั ค บ
ั 2
หน่ว ยงานคือ สายวิช าภาษา
ร ับผิดชอบจ ัดการเรียนการสอนในกลุม
่ วิชาภาษาจานวน 9
ึ ษาท ว่ ั ไป
หน่ว ยกิต ส าหร บ
ั วิช าทีเ่ หลือ ส าน ก
ั งานวิช าศ ก
ิ ปศาสตร์ จะเป็ นผูร้ บ
คณะศ ล
ั ผิด ชอบในการจ ด
ั การเรีย น
การสอน
ศศิธร สุ วรรณเทพ
23
โครงสร้างกลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก

ึ ษาจะต้องเลือกเรียนวิชาบ ังค ับเลือกทีไ่ ด้กาหนดไว้
น ักศก
ึ ษาทว่ ั ไปอีก 6
ในหล ักสูตรวิชาศก
หน่วยกิต ตามความ
สนใจ โดยวิชาบ ังค ับเลือก 6 หน่วยกิต ด ังกล่าว จะต้องไม่
ึ ษาได้ม ี
อยู่ใ นกลุ่ม วิช าเดีย วก น
ั เพือ
่ เปิ ดโอกาสให้น ก
ั ศก
ความรูห
้ ลากหลาย ทงนี
ั้ ว้ ช
ิ าบ ังค ับเลือกจะดาเนินการโดย
ึ ษาท ว่ ั ไป หรือ เป็ นรายวิช าทีเ่ สนอโดย
ส าน ก
ั งานวิช าศ ก
ค ณ ะ อื่ น ๆ ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง ก บ
ั เ ก ณ ฑ์ผ ล ก า ร เ รี ย น รู ้ ข อ ง
หล ก
ั สู ต รวิช าศ ึก ษาท ว
่ ั ไปและผ่ า นความเห็ นชอบจาก
ึ ษาหมวดวิช าศ ก
ึ ษา
คณะกรรมการอ านวยการจ ด
ั การศ ก
ทว่ ั ไป และสภาวิชาการแล้ว
ศศิธร สุ วรรณเทพ
24
โครงสร้างหล ักสูตรแบ่งกลุม
่ ตามคุณล ักษณะ
บ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์
คุณล ักษณะบ ัณฑิตที่
พึงประสงค์
ึ ษาทวไป
โครงสร้างหล ักสูตรหมวดศก
่ั
( 31 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับ
(16 + 9 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับเลือก
( 6 หน่วยกิต)
หมายเหตุ
สุขพลานาม ัย
ึ ษา
GEN 101 พลศก
(Physical Education)
1 (0-2-2)
GEN 301 การพัฒนาสุขภาพแบบ
องค์รวม (Holistic Health
Development) 3 (3-0-6)
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การดาเนินชวี ต
ิ
GEN 111 มนุษย์กบ
ั หลักจริย
ศาสตร์เพือ
่ การดาเนินชวี ต
ิ
(Man and Ethics of Living)
3 (3-0-6)
GEN 211 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(The Philosophy of Sufficiency
Economy)
3 (3-0-6)
GEN 311 จริยศาสตร์ในสงั คมฐาน
วิทยาศาสตร์ (Ethics in Science
Based Society)
3 (3-0-6)
GEN 411 การพัฒนาบุคลิกภาพและ
การพูดในทีส
่ าธารณะ (Personality
Development and Public
Speaking) 3 (2-2-6)
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
ศศิธร สุ วรรณเทพ
25
โครงสร้างหล ักสูตรแบ่งกลุม
่ ตามคุณล ักษณะ
บ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ (ต่อ)
คุณล ักษณะบ ัณฑิตที่
พึงประสงค์
การเรียนรูต
้ ลอดชวี ต
ิ
การคิดอย่างมีระบบ
ึ ษาทวไป
โครงสร้างหล ักสูตรหมวดศก
่ั
( 31 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับ
(16 + 9 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับเลือก
( 6 หน่วยกิต)
GEN 121 ทักษะการเรียนรู ้
และการแก ้ปั ญหา (Learning
and Problem Solving Skills)
3 (3-0-6)
GEN 321 ประวัตศ
ิ าสตร์อารยธรรม
(The History of Civilization) 3 (30-6)
GEN 231 มหัศจรรย์แห่ง
ความคิด (Miracle of
Thinking) 3 (3-0-6)
้ ผล
GEN 331 มนุษย์กบ
ั การใชเหตุ
(Man and Reasoning) 3 (3-0-6)
GEN 421 สงั คมศาสตร์บรู ณาการ
(Integrative Social Sciences) 3 (30-6)
ศศิธร สุ วรรณเทพ
หมายเหตุ
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
26
โครงสร้างหล ักสูตรแบ่งกลุม
่ ตามคุณล ักษณะ
บ ัณฑิตทีพ
่ งึ ประสงค์ (ต่อ)
คุณล ักษณะบ ัณฑิตที่
พึงประสงค์
ึ ษาทวไป
โครงสร้างหล ักสูตรหมวดศก
่ั
( 31 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับ
(16 + 9 หน่วยกิต)
รายวิชาบ ังค ับเลือก
( 6 หน่วยกิต)
หมายเหตุ
คุณค่าและความงาม
GEN 241 ความงดงาม
แห่งชวี ต
ิ (Beauty of
Life) 3 (3-0-6)
GEN 341 ภูมป
ิ ั ญญาท ้องถิน
่ ไทย (Thai
Indigenous Knowledge) 3 (3-0-6)
GEN 441 วัฒนธรรมและการท่องเทีย
่ ว
(Culture and Excursion) 3 (2-2-6)
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
เทคโนโลยี นว ัตกรรม
และการจ ัดการ
GEN 351 การบริหาร
จัดการยุคใหม่และภาวะ
ผู ้นา (Modern
Management and
Leadership) 3 (3-0-6)
GEN 352 เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพือ
่
การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Technology and
Innovation for Sustainable
Development) 3 (3-0-6)
GEN 353 จิตวิทยาการจัดการ
(Managerial Psychology) 3 (3-0-6)
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สานักงานวิชา
ึ ษาทั่วไป
ศก
ื่ สาร
ภาษาและการสอ
LNG 101-103*
(หล ักสูตรปกติ)
LNG 105-108
(หล ักสูตรนานาชาติ)
้ อยูก
LNG XXX (ขึน
่ ับภาควิชาเป็นผู ้
กาหนด)
จัดการเรียนการ
สอนโดย
สายวิชาภาษา
GEN XXX (หรือรายวิชาอืน
่ ๆทีเ่ ปิ ดสอน)
ึ ษาทีค
* หมายเหตุ: นั กศก
่ ะแนนภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์ตามทีส
่ ายวิชาภาษากาหนด สามารถเรียนภาษาอังกฤษใน
ระดับทีส
่ งู กว่า ทัง้ นีข
้ อให ้ดูรายละเอียดวิชาได ้จากสายวิชาภาษา
ศศิธร สุ วรรณเทพ
27
ึ ษา
พลศก
ทบทวนทักษะกีฬาเบือ
้ งต ้น
ฝึ กทักษะกีฬา
ฝึ กทักษะกีฬาและวิธก
ี ารเล่น
กติกาการแข่งขัน
ิ
การจัดการแข่งขันและการตัดสน
รูปแบบการแข่งขันประเภทต่างๆ
ยุทธวิธใี นการแข่งขันและการ
แข่งขันกีฬา
แนวคิดการบริหารจัดการและการ
จัดการองค์การ หลักธรรมาภิบาล
และความรับผิดชอบต่อสังคม
นโยบายและการจัดการเชิงกลยุทธ์
มนุษย์ก ับหล ักจริยศาสตร์เพือ
่ การดาเนินชวี ต
ิ
แนะนาวิชาและมหาวิทยาลัย (ประวัต ิ ร.4 และมจธ.)
ปรัชญาและแนวคิดในการดาเนินชวี ต
ิ และการทางาน
คุณธรรมและจริยธรรมในการอยูร่ ว่ มกันในสงั คม
ิ และการแก ้ไขปั ญหาในชวี ต
การเผชญ
ิ
การเรียนรู ้ความแตกต่างระหว่างบุคคลและสงั คม
คุณค่าและศักดิศ
์ รีของความเป็ นมนุษย์
การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการดาเนินชวี ต
ิ
้
การนาหลักคาสอนทางศาสนามาใชในการด
าเนินชวี ต
ิ
มารยาทในสงั คม
ความรู ้
ท ักษะ
ทาง
ปัญญา
คุณธรรม
จริยธรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู ้
GE-KMUTT
การบริหารโครงการ
การบัญชีการเงิน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์
การบรรยายพิเศษด ้านการบริหาร
จัดการสาหรับวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
การบริหารจัดการตนเอง
ภาวะผู ้นาและการบริหารทีมงาน
การจัดการการตลาดและตราสินค ้า
การบริหารคุณภาพ
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
กฎหมายทีเ่ กีย
่ วข ้องกับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
การบริหารจ ัดการยุคใหม่และ
ภาวะผูน
้ า
การเรียนรู ้
ต ัวเลข
่ สาร
/สือ
/ไอที
ความ
ส ัมพ ันธ์/
ความ
ร ับผิดชอบ
ความรู ้พืน
้ ฐานเกีย
่ วกับสุนทรียศาสตร์
มนุษย์กับคุณค่าความงาม
แนวคิด/ ทฤษฎีเกีย
่ วกับความงาม
ิ ปะ
ชวี ต
ิ กับศล
ชวี ต
ิ กับดนตรี
ชวี ต
ิ กับจริยศาสตร์
ี
ชวต
ิ กับความงดงามแห่งธรรมชาติ
กิจกรรมการแสดงออกที
่ วรรณเทพ
ะท ้อนความงดงามในตัว
ศศิธร สุส
ผู ้เรียน
ความงดงามแห่งชวี ต
ิ
ท ักษะการเรียนรูแ
้ ละการแก้ปญ
ั หา
ปั ญหาและการนิยามปั ญหา (Mind mapping)
Generate ideas/ Creative thinking
(Mental barriers, Brainstorming &
Teamwork, Fishbone diagram, Analogy
and cross-fertilization, Incubating ideas)
วิธก
ี ารแสวงหาความรู ้ (สืบค ้น, แหล่งข ้อมูล)
ข ้อมูลและข ้อเท็จจริง (สืบค ้น, กลั่นกรอง,
่ ถือ, อ ้างอิงแหล่งข ้อมูล)
ความน่าเชือ
การอ่าน (การตัง้ Obj., สรุป, จับประเด็น,
อ่านเร็ว, ตีความ)
การคิดเชิงขวาง (Holistic thinking, LCA)
การสร ้างแบบจาลอง (Qualitative
modeling, Logical thinking, Quantitative
modeling, What-if question)
การตัดสินใจ (Situation analysis, Decision
analysis)
การประเมินผล (ความปลอดภัย, กม./
จริยธรรม, บริบททางสังคม/วัฒนธรรม,
ผลกระทบทางศศ./ สวล.)
แหล่งทีม
่ าของความคิดทีเ่ รียนจาก
ธรรมชาติและสภาวะแวดล ้อม/
ความหมาย หลักการ คุณค่า แนวคิด
การคิดเป็ นระบบและการคิดเชิงระบบ
การพัฒนาความคิดอย่างเป็ นระบบ
(Brain mapper diagram, Tree
diagram)
การคิดเชิงวิพากษ์/ การตัง้ คาถาม
การคิดวิเคราะห์/ ทฤษฎีหมวก 6 ใบ
่ มโยงความคิด/ การผูกเรือ
การเชือ
่ ง
(คิดให ้ครบจนจบเรือ
่ ง, คิดในภาพรวมทัง้
ระบบ)
การเขียน (สรุป, บทความ, เทคนิค, In
text citation, ความคิดเห็น, พรรณนา)
การแก ้ปั ญหาโดยวิธค
ี ด
ิ เชิงระบบ
28
ด ้าน S&T สังคม สวล. และอืน
่ ๆ
มห ัศจรรย์แห่งความคิด
คาอธิบายระบบรห ัสวิชา
ึ ษาทั่วไป ทีส
ึ ษาทั่วไป
GEN หมายถึง รายวิชาในหมวดวิชาศก
่ านั กงานวิชาศก
เป็ นผู ้ดูแล
ิ ปศาสตร์เป็ น
LNG หมายถึง รายวิชาในกลุ่มภาษา ทีส
่ ายวิชาภาษา คณะศล
ผู ้ดูแล
ต ัวเลข 3 ต ัว หล ังรห ัส GEN มีความหมายด ังนี้
ั ้ ปี ทีเ่ รียน (เชน
่ เลข 1 รายวิชาทีเ่ รียนในชน
ั ้ ปี ที่
เลขลาด ับทีห
่ นึง่ แสดงถึง ชน
1)
เลขลาด ับทีส
่ อง แสดงถึง รายวิชาในกลุม
่ คุณลักษณะทีพ
่ งึ ประสงค์
เลข 0 แสดง กลุม
่ สุขพลานามัย
เลข 1 แสดง กลุม
่ คุณธรรม จริยธรรมในการดาเนินชวี ต
ิ
เลข 2 แสดง กลุม
่ การเรียนรู ้ตลอดชวี ต
ิ
เลข 3 แสดง กลุม
่ การคิดอย่างมีระบบ
เลข 4 แสดง กลุม
่ คุณค่าและความงาม
เลข 5 แสดง กลุม
่ เทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการ
เลขลาด ับทีส
่ าม แสดงถึง ลาดับรายวิชาทีเ่ ปิ ดในกลุ่มคุณลักษณะดังกล่าว
ศศิธร สุ วรรณเทพ
29
ั ้ ปี
ตามชน
แผนการศึกษาวิชาศึกษาทั่วไปในแต่ ละชั้นปี
รายวิชา
ั้ ที่ 1
ชนปี
ั้ ที่ 2
ชนปี
1/1
1/2
2/1
2/2
ึ ษา (Physical Education)
GEN 101 พลศก
1 (0-2-2)




GEN 111 มนุษย์ก ับหล ักจริยศาสตร์เพือ
่ การ
ดาเนินชวี ต
ิ (Man and Ethics of Living)
3 (3-0-6)




GEN 121 ท ักษะการเรียนรูแ
้ ละการแก้ปญ
ั หา
(Learning and Problem Solving Skills)
3 (3-0-6)







ั้ ที่ 3
ชนปี
ั้ ที่ 4
ชนปี
3/1
3/2
4/1
4/2















กลุม
่ วิชาบ ังค ับ
GEN 231 มห ัศจรรย์แห่งความคิด (Miracle
of Thinking) 3 (3-0-6)
GEN 241 ความงดงามแห่งชวี ต
ิ (Beauty of
Life) 3 (3-0-6)

GEN 351 การบริหารจ ัดการยุคใหม่และภาวะ
ผูน
้ า (Modern Management and
Leadership)
3 (3-0-6)
กลุม
่ วิชาบ ังค ับเลือก
GEN xxx 1
GEN xxx 2
ศศิธร สุ วรรณเทพ

30
แผนทีแ
่ สดงการกระจายความร ับผิดชอบต่อ
ึ ษาทวไป
ผลการเรียนรูว้ ช
ิ าศก
่ั
ศศิธร สุ วรรณเทพ
31
ึ ษาทว่ ั ไป
ประเด็นหล ักทีบ
่ ร
ู ณาการในรายวิชาศก
ศศิธร สุ วรรณเทพ
32
แนวทางการจัดการเรียนการสอน

การ จ ด
ั ก าร เ รีย นการส อ น แบบบู ร ณาการ มีแ น วท าง
ดาเนินการโดย




้ หาความรูท
การบูรณาการเนือ
้ เี่ กีย
่ วข้องระหว่างศาสตร์ตา่ งๆ
การบูรณาการระหว่างความรูแ
้ ละกระบวนการเรียนรู ้
การบูรณาการสงิ่ ทีเ่ รียนรูก
้ ับชวี ต
ิ ประจาว ัน
การบูรณาการทีมอาจารย์สอนจากหลากหลายสาขาวิชา เพือ
่ สร้าง
้ หาวิชา กาหนดประเด็นการเรียนรู ้
เนือ
ศศิธร สุ วรรณเทพ
33
วิธก
ี ารวัดผลการเรียนการสอนวิชาบูรณาการ

ึ ษา เป็ นการ
การวัดผลการเรียนการสอนในวิชาบูรณาการของนั กศก
ประเมินตามสภาพจริง (Authentic Assessment) เป็ นการประเมิน
จาก การสัง เกต บั น ทึก รวบรวมข ้อมูล จากผลงาน หรือ กิจ กรรมที่
ผู เ้ รี ย นท า เพื่ อ ตั ด ส ิน ความสามารถที่ แ ท จ้ ริ ง ของผู เ้ รี ย น โดย
พิจารณาจากข ้อมูล 3 ด ้านคือ
 Performance of Learning
 Process of Learning
 Product of Learning
ศศิธร สุ วรรณเทพ
34
การติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน

เพื่อให ้การจัดการเรียนการสอนสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
รายวิช า จึง ได ้จั ด เตรีย มงบประมาณส าหรั บ สนั บ สนุ น การวิจัย
เกี่ย วกั บ การเรีย นการสอนในแต่ ล ะรายวิช า เพื่อ ติด ตามและ
ประเมินผล ตลอดจนสามารถหาแนวทางแก ้ไขปั ญหาเพือ
่ ให ้การ
เรียนการสอนในครัง้ ต่อไปมีผลสัมฤทธิผลขึน
้ และดาเนินการให ้
สอดคล ้องกับการจัดทา course report มคอ.5 ของ สกอ.
ศศิธร สุ วรรณเทพ
35
ขอบคุณค่ะ
Descargar

Slide 1