Zahraniční mobilita 2016
Informační setkání se studenty
Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová, Zahraniční oddělení FF UP, Křížkovského 10, dana.hellova@upol.cz
1. Programy na podporu mobility AIA, CEEPUS a EURICA
2. Podpora mobility/Freemover na FF UP
3. Jak si podat přihlášku
4. Uznávání zahraničních pobytů
Program AIA – mezinárodní smlouvy
− Koordinace: Dům zahraniční spolupráce (DZS),
http://www.dzs.cz/
− Přihlášky se podávají průběžně → nutné sledovat informační
stránky zahr. oddělení FF UP,
http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicni-vztahy/; příp. info na
katedrách
− Všechny typy studia, letní školy, jazykové kurzy
− Kvóty vs. výběrové řízení
− Proplácení jízdních výdajů ze strany FF UP!
− Pojištění z UP
autor prezentace, datum prezentace, univerzitní oddělení, fakulta, adresa
CEEPUS
− Středoevropský výměnný univerzitní programem zaměřeným na
regionální spolupráci v rámci sítí univerzit
− Stipendia jsou určena:
− pro studenty Bc. a Mgr. na semestrální studijní pobyty (3 - 10 měsíců),
letní školy
− Ph.D. studenty (minim. 21 dnů až 3 měsíce)
− pro učitele na výuku
− Stipendium v programu lze získat
− v rámci sítí UP → FF a PřF (jednotlivé tematické sítě a jejich smluvní
partnery FF UP najdete na http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicnivztahy/stipendijni-programy/ceepus/)
− individuálně (jako tzv. freemover), je-li váš obor mimo UP sítě CEEPUS
CEEPUS – sítě na FF UP
− Language and Literature in a Central European Kontext,
koordinátor sítě: Bas Hamers, Katedra nederlandistiky, bas.hamers@upol.cz
− Slavic Philolgy and its Cultural Contexts
koordinátor sítě: Ladislav Vobořil, Katedra slavistiky, ladislav.voboril@upol.cz
− Idea of Europe in European Culture, history and politics
koordinátor sítě: Radmila Švaříčková Slabáková, Katedra historie,
radmila.svarickova@upol.cz
− Questions to the History of Central and East-Central Europe in the Middle
Ages and the Early Modern Period, Katedra historie, koordinátor sítě: Antonín
Kalous, antonin.kalous@upol.cz
− e-bologna for Translation Studies Programmes in Central and Eastern
European Countries, koordinátor sítě: Veronika Prágerová, Katedra anglistiky
a amerikanistiky, veronika.pragerova@upol.cz
− Inter-American Studies, koordinátor sítě: Matthew Sweney, Katedra anglistiky
a amerikanistiky, matthew.sweney@upol.cz
− Trans-cultural Research , koordinátor sítě: Oldřich Břenek, Katedra
germanistiky, oldrich.brenek@upol.cz
CEEPUS – stipendium a přihlášení
− Výše stipendia:
− Studenti Bc. a Mgr.: 9000,-/měsíc
− Studenti Ph.D.: 9500,-/měsíc
− Vyučující: dle počtu dní
− Proplácení jízdních výdajů ze strany FF UP!
− Pojištění z UP
− Termíny: 15. 6., 31. 10., 30. 11. (freemover)
− Administrace přihlášek přes online systém: www.ceepus.info
EURICA
● Klíčová aktivita 2 projektu Erasmus Mundus
● EURICA = EUrope + ameRICA
● EURICA = Europe + America:
Enhancing University Relations by Investing
in Cooperative Actions
● EURICA poskytne 292 stipendií v období 2014-2017
občanům z latinské Ameriky a Evropy.
EURICA
− 13 partnerských institucí z 8 různých cílových zemí v latinské
Americe:
Argentina, Chile, Kolumbie, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Mexiko a Nicaragua.
− 7 partnerských institucí z 7 různých cílových zemí v Evropě:
Česká republika, Estonsko, Itálie, Nizozemí, Polsko,
Rumunsko a Španělsko.
EURICA – Kdo se může přihlásit?
Mobility Type
Undergraduates (5M/10M)
Masters (5M/10M)
Doctorates
Post-doctorates
Staff
EURICA – Proč se přihlásit a jaké je
stipendium?
● Jedinečná studijní nebo pracovní příležitost
● Zlepšení jazykových schopností
● Prestižní stipendium €1000 (undergraduate & master), €1500
(doctoral), €1800 (post-doctoral) or €2500 (staff)
● Zpáteční letenka v ekonomické třídě
● Komplexní pojištění
● Odpuštění poplatků za studium
EURICA
● Vše o přihláškách najdete na:
http://www.eurica.nl/how-to-apply
http://www.eurica.nl/applicant-login
1. 9. – 1. 12. 2015, pro
− 3. výzva:
akademický rok 2016/2017
− Koordinátor EURICA na UP:
stepanka.bublikova@upol.cz
Další programy
− AKTION
− Norské fondy
− Mezinárodní Visegrádský fond
− Další nadace…
Program podpory mobilit na FF UP – základní
podmínky
− Podpora zahraničních studijních i pracovních ! mobilit především
mimo EU
− pobyt v zahraničí musí trvat minimálně 1 měsíc (určeno spíše
pro Ph.D.), maximálně 10 měsíců (pro Bc. a Mgr. studenty se
doporučuje 1- 2 semestrální pobyt),
− Maximální finanční podpora je 20 000 Kč na studenta a měsíc,
ALE měsíční dotace na mobilitu může být diferencována dle
životních nákladů v jednotlivých státech (od 6 000 Kč až po 20
000 Kč)
− Stipendia jsou určena studentům FF UP:
− pro studenty Bc. od 2. ročníku a Mgr.
− Ph.D. studenty
Program podpory mobilit na FF UP – výběr
univerzity
− Bilaterální smlouvy (partnerská univerzita) vs. freemover
(„nesmluvní“ instituce)
− Partnerské univerzity: Student kontaktuje s dostatečným
předstihem (cca půl roku předem) příslušnou zahraniční instituci
sám, zjistí si podmínky přijetí na studijní nebo výzkumný pobyt a
požádá o nominaci ZO FF UP, příp. katedru
− „Nesmluvní“ univerzity: Student kontaktuje s dostatečným
předstihem (cca i jeden rok předem) příslušnou zahraniční
instituci sám, zjistí si podmínky přijetí na studijní nebo výzkumný
pobyt a požádá ji o vystavení akceptačního dopisu
Jak si podat přihlášku
− Termíny podání přihlášky pro rok 2016 (od LS 2015/2016 do LS
2016/2017)
15. 10. 2015
Formuláře
1.
Application Form → přihláška (pro studijní i pracovní pobyt)
2.
Learning Agreement (LA = individuální studijní plán schválený koordinátorem pro
zahraniční záležitosti příslušné katedry – seznam katederních koordinátorů najdete na webu ZO)
−
Studenti doktorského studia si - pokud nebudou navštěvovat v zahraničí žádné kurzy - do LA napíší
předmět "studium v zahraničí", který mají splnit v rámci svého studia na UP, a nechají LA podepsat
svým školitelem, (pokud je školitel externista, pak vedoucím katedry).
3.
Žádost o příspěvek
4.
Prohlášení o účtu
5.
Motivační dopis/projekt studijního či výzkumného pobytu
6.
Akceptační dopis od zahraniční instituce lze doručit kdykoli (nemusí to být nutně k 15. 10.)
nejpozději však do sepsání finanční dohody před odjezdem na studijní pobyt
−
Viz http://www.ff.upol.cz/menu/zahranicnivztahy/formulare/
Posuzování přihlášek
− Výběrové řízení probíhá v některých případech přímo na katedře
(Čína, Japonsko, Francie)
− pozor změna u přihlášek do Ruska = výběrové řízení se přesouvá z
katedry na ZO FF UP
− V ostatních případech proděkan pro zahraničí určí komisi, která
posoudí jednotlivé žádosti dle informací v přihlášce a dle
motivačního dopisu,
− Ve sporných případech, nebo v případech většího počtu zájemců
o jednu destinaci formou osobního pohovoru.
− Výsledky výběrového řízení budou všem přihlášeným zaslány do
poloviny listopadu 2015.
Uznávání výsledků zahraničních pobytů
− Individuální studijní plán: 10 ECTS/semestr
− Základ je dobře sepsaný LA → podává se spolu s přihláškou
− Nahrazování předmětů
Nová adresa ZO FF
− Od 1. 8. 2015 na nové adrese:
− Bývalá Kolej Marie Kudeříkové, Kateřinská 17
Děkuji za pozornost
Mgr. Dana Sztwiertnia Hellová, Zahraniční oddělení FF UP,
Křížkovského 10, dana.hellova@upol.cz
Descargar

Prezentace aplikace PowerPoint