Rekapitulace
Úrovně organizace informací
a znalostí
makroúroveň
mikroúroveň
VOŠIS – OIZ 08
1
2
Publikování informací
dříve
VOŠIS – OIZ 08
3
Publikování informací
nyní
VOŠIS – OIZ 08
4
Cíl:
Najít formát (strukturu, architekturu)
1) použitelnou pro co největší počet
typů elektronických dokumentů
2) nezávislou na použitém HW a SW
3) srozumitelnou lidem i počítačovým
programům
Otevřená (obecná, generická) struktura
VOŠIS – OIZ 08
5
Realita:
Formáty elektronických dokumentů
obraz
text
(image)
ASCII, TXT
JPEG
PostScript
GIF
PDF
TIFF
DOC, DOCX, RTF
PNG
SGML, HTML, XML BMP
ODT
SVG
VOŠIS – OIZ 08
zvuk
(audio)
MP3
RAM
WMA
AAC
video
MPEG
MOV
WMV
AVI
6
Odlišnost struktur dokumentů
působí:












obsah
kvalita
funkce (účel)
forma (údajů, nosiče, přenosu – v čase, v prostoru)
rozsah, úplnost
retrospektiva
frekvence aktualizace
stupeň odbornosti
míra zveřejnění
dostupnost
typ poskytovaných informací (primární – sekundární)
autor (jednotlivec – kolektiv – instituce)
VOŠIS – OIZ 08
7
Kritéria pro volbu typu
formátu
 Typ obsažených informací
(text, grafika, audio, video, multimédia)
 Způsob užití / prezentace dokumentu
 Možnost editace
 Možnost vyhledávání
 Obtížnost (pracnost) tvorby dokumentu
 Nároky na zdroje, cena vybavení
 Uživatelé dokumentu
 Typ dokumentu
VOŠIS – OIZ 08
8
Rekapitulace
Dokumenty podle funkce
"transakční" dokument "narativní" dokument
Sandro Botticelli
(1445-1510) je
malíř italské
renesance.
V jisté podzemní noře bydlel
jeden hobit. Nebyla to žádná
ošklivá, špinavá, vlhká díra,
plná konečků žížal a
páchnoucí slizem, ani vyschlá,
holá písčitá jáma, kde by se
nedalo na nic sednout a ničeho
se najíst: byla to hobití nora, a
to znamená komfort.
VOŠIS – OIZ 08
9
Rekapitulace
Dokumenty podle obsahu
„procedurální“
dokument – doklad
Obsah = potvrzení
platnosti (důkaz,
svědectví, evidence):
„deklarativní“
dokument – poznatek
Obsah = znalost
(poznatek)
události
transakce
oprávnění
vlastnictví
Účel:
abychom mohli (realizovat
nějakou činnost)
Účel:
abychom věděli (něco)
VOŠIS – OIZ 08
10
Rekapitulace
Příklad – informace o osobě
VOŠIS – OIZ 08
11
Historie vyznačování
struktury dokumentů
 Bez vyznačení – starověká písma
 Velká písmena
 Mezery mezi slovy, iniciály, interpunkce
 Příprava rukopisů pro sazbu


Typografické značky
Korekturní znaménka
 Značky v textových editorech
 Jazyky pro popis stránky
 Databázové programy
 Značkovací jazyky
VOŠIS – OIZ 08
12
Historie vyznačování
struktury dokumentů
VOŠIS – OIZ 08
13
Historie vyznačování
struktury dokumentů
VOŠIS – OIZ 08
14
Typografické značky
VOŠIS – OIZ 08
15
Korekturní znaménka
VOŠIS – OIZ 08
16
Možné způsoby formátování
elektronických dokumentů
1. „nestrukturované“
např. image (obraz digitalizovaného
dokumentu), tzv. binární formáty aj.
2. strukturovaná informace
3. hybridní (semistrukturovaná) informace
např. strukturované záhlaví, nestrukturované
tělo v emailu
VOŠIS – OIZ 08
17
Vyznačování struktury elektronických
dokumentů
VOŠIS – OIZ 08
18
Dokument bez struktury
na tři týdny
Čtenář4
signatura
Koutecký
2010
A1586
Vladimír ””
TajnýdeníkLaury
21. září
Palmerové
()
z Prahy
si půjčil
VOŠIS – OIZ 08
19
Struktura publikovaných
informací
VOŠIS – OIZ 08
20
Dokument „bez struktury“
VOŠIS – OIZ 08
21
Typy strukturování
elektronických dokumentů
 obsahové – formální
 homogenní – nehomogenní
 editovatelné – needitovatelné
 proprietární – otevřené
 procedurální – neprocedurální
 lineární – hierarchické – síťové – relační
VOŠIS – OIZ 08
22
Rekapitulace
Obsah a forma informace
1) Informace = data, která mají smysl
obsah
content
2) Informace = znalosti, které jsou sdělitelné
komunikace – formát
container, carrier
VOŠIS – OIZ 08
23
Formální strukturování
VOŠIS – OIZ 08
24
Obsahové strukturování
VOŠIS – OIZ 08
25
Samoobsluha v Kalifornii
Allen Ginsberg
1926 – 1997
Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když
jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě
hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku.
Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem
vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých
enumeracích!
Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci!
Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A
ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny?
Přeložil Jan Zábrana
VOŠIS – OIZ 08
26
a) textové editory
– TXT, DOC, RTF, ODT, WPD, TEX
VOŠIS – OIZ 08
27
b) jazyky pro popis stránky
 PostScript
vektorový popis grafické informace
VOŠIS – OIZ 08
28
Portable document format –
PDF
podmnožina jazyka PostScript
Adobe Acrobat, Adobe Reader
ISO 19005:2005
VOŠIS – OIZ 08
29
c) databázové programy
databáze – obsah (instance)
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
6
30
databáze – definice struktury
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
6
31
databáze – formulář (styl)
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
6
32
Typy dokumentů podle datové
struktury
 lineární
 hierarchické
 síťové
 relační
3.10.2015
VOŠIS – OIZ 08
33
Fakta
lineární struktura
srozumitelná lidem
Čtenář Vladimír Koutecký z Prahy 4
si 21. září 2010 půjčil na tři týdny knihu
„Tajný deník Laury Palmerové“
(signatura A1586)
VOŠIS – OIZ 08
34
Lineární (sekvenční) struktura
VOŠIS – OIZ 08
35
Lineární (sekvenční) struktura
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
67
36
Lineární (sekvenční) struktura
oblasti užití:
 zálohy dat (sekvenční ukládání na magnetickou
pásku)
 fulltextové systémy
(doplněné indexovými soubory)
standardy:
 ISO 2709 – výměnný formát pro bibliografické
záznamy
37
VOŠIS – OIZ 08
Stromová (hierarchická)
struktura
VOŠIS – OIZ 08
38
Stromová (hierarchická)
struktura
VOŠIS – OIZ 08
39
Stromová (hierarchická)
struktura
oblasti užití:
 indexové soubory
 HTML a XML dokumenty
 objektově orientovaná technologie
standardy:
 ISO 8879 – SGML
VOŠIS – OIZ 08
40
Síťová struktura
VOŠIS – OIZ 08
41
Síťová struktura
VOŠIS – OIZ 08
42
Síťová struktura
oblasti užití:
hypertext
World Wide Web
standardy:
CODASYL
XML
VOŠIS – OIZ 08
43
Relační struktura
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
67
44
Relační struktura
oblasti užití:
transakční (relační) databáze
standardy:
ISO/IEC 9075 – SQL
VOŠIS – OIZ 08
45
Základní současné technologie
publikování informací
1) tisk na papír (knihy, časopisy)
uzavřená vývojová etapa
2) elektronické publikování
perspektivní, stále ve vývoji
 přenos energií (vysílání) / elektronické
(digitální) dokumenty
 online / offline
 push / pull
VOŠIS – OIZ 08
46
Procesy publikování
 editace
vytváření a změna struktury a/nebo obsahu
dokumentu
 prezentace
interpretování dokumentu ve smyslově
vnímatelné podobě (formátování na
prezentačním médiu)
 výměna
přenášení dokumentu od původce k příjemci
VOŠIS – OIZ 08
47
Co potřebujeme k publikování
elektronických dokumentů?
 know how
 hardware
 software (program k vytvoření
struktury obsahu a struktury vzhledu)
 prostředky pro přenos
VOŠIS – OIZ 08
48
Elektronické publikování
výhody
hypertext, multimédia
interaktivita
vyhledávání a navigace
absence časových a
prostorových bariér
archivace
finanční úspory
problémy
nadprodukce informací
grafomanství
duplikace
ochrana osobních dat
autorská práva
VOŠIS – OIZ 08
49
Typy elektronického
publikování
publikování na Internetu
(online, offline)
publikování na CD-ROM / DVD
online databáze
VOŠIS – OIZ 08
50
Vztah elektronických
a „klasických“ publikací
kopie tištěných předloh
doplněk nebo rozšíření tištěné
publikace
dokumenty existující
pouze v elektronické verzi
VOŠIS – OIZ 08
51
Elektronické dokumenty podle
způsobu vytvoření (editace)
1. prvotním pořizováním
2. konverzí z externího zdroje
3. generováním z jiných zdrojů / dat
podíl ruční práce, obtížnost:
1 − nejvyšší, 3 − nejnižší
možnost ovlivnit obsah:
1 − ano, 2 − ne, 3 − zpravidla ne
VOŠIS – OIZ 08
52
Elektronické dokumenty podle
způsobu vytvoření / uložení
statické
dynamické, interaktivní
VOŠIS – OIZ 08
53
Formáty elektronických
dokumentů podle způsobu užití
k prohlížení na obrazovce
k vytištění
k přenosu (komunikativní formát)
k archivaci (komprese)
VOŠIS – OIZ 08
54
tvorba (editace)
struktura obsahu
elektronické
publikování
formát / struktura
/ architektura
struktura stylu
=
prezentace
výměna
(komunikace)
VOŠIS – OIZ 08
55
Informační procesy vyžadující
znalost struktury dokumentu
 Publikování
 Zpracování – dokumenty, které získáme, musíme
umět dále zpracovat (např. vytisknout)
 Vyhledávání – při znalosti struktury dokumentu
můžeme při vyhledávání zamířit přímo do
určitých informačně významných částí (např.
obsah, název, anotace); dokumenty se třídí podle
hodnot strukturních prvků
 Popisování a odkazování – popis a odkaz
„připojujeme“ k rozpoznané strukturní části
dokumentu
VOŠIS – OIZ 08
56
Granularita

hloubka (podrobnost) analýzy

jemnost (hrubost) struktury

míra detailu
Tentýž objekt se může při určité hloubce
analýzy jevit jako strukturovaný a jindy
jako nestrukturovaný
VOŠIS – OIZ 08
57
Téma dnešní a příští / minulé
přednášky
 Publikování informací
 Struktura publikovaných informací
 Typy struktur elektronických
dokumentů
 Standardizace strukturování (formátů)
elektronických dokumentů
VOŠIS – OIZ 08
58
Příklad – obchodní dokumenty
VOŠIS – OIZ 08
59
Robert Glushko: Document
Engineering
Document type spectrum
DMS, CMS
databáze
VOŠIS – OIZ 08
60
DTD
EDI
ODF
W3C
HTML
OASIS
XML
ISO
UN (OSN)
XHTML
SGML
ODA
DSDL
VOŠIS – OIZ 08
61
Řešení nekompatibility
formátu
 konverze formátu dokumentu:
konverzní programy (export – import),
reformátování, komunikativní
(výměnné) formáty
problém: ztráta informace (šum)
 přizpůsobení programu pracujícího
s dokumentem (nastavení browseru,
driver v databázi / tiskárně)
VOŠIS – OIZ 08
62
Konverze formátu
znamená…
 nativní
formát
DOC
PDF
WPD
TXT
 migrace
ODT
VOŠIS – OIZ 08
63
Konverze s komunikativním
(výměnným) formátem
RTF
DOC
PDF
XML
komunikativní
formát
UNIMARC
WPD
TXT
ODT
VOŠIS – OIZ 08
64
Rekapitulace č. 1
Cíl:
Najít formát (strukturu, architekturu)
1) použitelnou pro co největší počet
typů elektronických dokumentů
2) nezávislou na použitém HW a SW
3) srozumitelnou lidem i počítačovým
programům
Otevřená (obecná, generická) struktura
VOŠIS – OIZ 08
65
Cíl „open“ formátů
elektronických dokumentů
umožnit:
distribuované informační zdroje
platformovou nezávislost
heterogenitu
VOŠIS – OIZ 08
66
Principy otevřených formátů
oddělení tří komponent dokumentu
1) obsah

jedinečné
pro každý dokument
co to znamená
2) struktura obsahu


opakovatelné
pro více dokumentů
kde to je
jak je to organizované nebo seskupené
3) prezentace obsahu (struktura stylu)


jak to vypadá
jak je to zobrazené
VOŠIS – OIZ 08
67
Rekapitulace č. 5
model / schéma / typ / profil
/ architektura dokumentu
zjednodušená a zobecněná (abstraktní)
1 reprezentace struktury dokumentu
generická (obecná) struktura
:
N instance:
konkrétní obsah dokumentu s danou
strukturou (message − sdělení, zpráva)
specifická struktura
VOŠIS – OIZ 08
68
Modely – UML diagram tříd
(class diagram)
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
7
69
UML diagram tříd – textový zápis
/* Module: Kniha.cs
* Purpose: Definition of the Class Kniha/
public class Kniha{
public string get_název(){return název;}
public void getnázev(string newNázev)
{this.název = newNázev;}
public string get_signatura(){return signatura;}
public void getsignatura(string newSignatura)
{this.signatura = newSignatura;}
private string název;
private string signatura;
VOŠIS – OIZ 08
70
Modely – ERA diagram
VOŠIS – OIZ 08
71
ERA model – textový zápis
E:
ČTENÁŘ (Jméno, Adresa)
KNIHA (Signatura, Název)
R:
VÝPŮJČKA (Datum, Lhůta)
VOŠIS – OIZ 08
72
Modely – DTD
VOŠIS – OIZ 08
73
Využití znalostí o struktuře
dokumentů v informační praxi
Strukturování (formátování) dokumentů
se realizovalo i v „předpočítačové“ době
Proč potřebujeme v současnosti přesnější
pravidla pro strukturování dokumentů:
stále častěji dochází k jejich zpracování
(někdy i generování) počítačovým programem,
který potřebuje přesné instrukce
volba struktury dokumentu ovlivňuje
efektivnost operací s ním
VOŠIS – OIZ 08
74
DTD – textový zápis
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!ELEMENT Záznam výpůjčky
(Čtenář,Kniha,Výpůjčka)>
<!ELEMENT Čtenář (jméno,adresa)>
<!ELEMENT jméno (#PCDATA)>
<!ELEMENT adresa (#PCDATA)>
<!ELEMENT Kniha (název)>
<!ATTLIST Kniha
signatura CDATA>
<!ELEMENT název (#PCDATA)>
<!ELEMENT Výpůjčka (#PCDATA)>
<!ATTLIST Výpůjčka
Datum výpůjčky CDATA
Lhůta CDATA>
VOŠIS – OIZ 08
75
CSS – model vzhledu
<STYLE type="text/css">
body {color: red; background: aqua; marginleft: 5%; font-family: Arial,
sans-serif;}
h1 {color: white;}
h2 {color: navy;}
h3 {color: yellow;}
em {color: silver;}
table {bgcolor: red;}
a:link {color: white;}
a:hover {color: blue;}
li {color: green; list-style-type: square;}
</STYLE>
VOŠIS – OIZ 08
76
Úrovně standardizace
otevřených formátů
obecné
1. Principy (architektura) struktury
2. (Meta)jazyk pro popis struktury
3. Jazyk pro popis struktury
VOŠIS – OIZ 08
konkrétní
77
Standardy pro otevřené systémy
1. Principy (architektura)
struktury
 EDI – Electronic Data Interchange
architektura pro výměnu elektronických
dokumentů (struktura obsahu)
 ODA – Open Document Architecture
architektura elektronických dokumentů
(struktura obsahu + struktura vzhledu)
 OAIS – Open Archival Information Systems
Reference Model
otevřený model architektury pro digitální
úložiště (repozitoře)
VOŠIS – OIZ 08
78
EDI – Electronic Data
Interchange
 pravidla strukturování dávkových
a interaktivních zpráv vyměňovaných
v otevřeném prostředí mezi systémy
počítačových aplikací
 využití: obchodní transakce, e-byznys, B2B
implementace:
 UN/EDIFACT − Elektronická výměna dat
pro správu, obchod a dopravu. ISO 9735:2002
 ANSI X12
 GS1 (EANCOM)
VOŠIS – OIZ 08
79
ODA
Open Document Architecture
ISO/IEC 8613:1994
 dvě struktury dokumentu:
logická (obsahová) a vzhledová
 hierarchická struktura dokumentu
 informace o uspořádání (struktura, profil)
a obsah (instance) dokumentu uloženy zvlášť
VOŠIS – OIZ 08
80
3 základní prvky architektury
dokumentu dle ODA
1. vlastní obsah (instance)
profil:
2. definice logické struktury (obsah)
3. definice struktury vzhledu (styl, formát)
VOŠIS – OIZ 08
81
Standardy pro otevřené systémy
2. (Meta)jazyk pro popis
struktury
Pouze syntaxe (gramatika, pravidla)
SGML – Standard Generalized Markup
Language
ISO 8879:1986
DSDL – Document Schema Definition
Languages
ISO/IEC 19757:2003
XML – W3C Recommendation 1.0 (1998)
VOŠIS – OIZ 08
82
Standardy pro otevřené systémy
3. Jazyk pro popis struktury
Syntaxe definovaná metajazykem + slovník
Jazyky pro popis obsahu
ebXML, SMIL, MathML
Jazyky pro popis stylu
CSS, XSL
VOŠIS – OIZ 08
83
OASIS − Organization for the
Advancement of Structured Information
Standards
 založeno v r. 1993
 mezinárodní konsorcium 600 firem působících
v oblasti publikování a zpracování
elektronických dokumentů pro e-byznys
významné produkty:
 ebXML
 DocBook
 ODF − OpenDocument Format for Office
Applications (ISO/IEC 26300)
VOŠIS – OIZ 08
84
SGML – Standard Generalized
Markup Language
Charles F. Goldfarb
 obecný jazyk určující
syntaxi značkovacích
jazyků (metajazyk)
 hierarchicky orientovaný
VOŠIS – OIZ 08
85
Jazyky v ICT
značkovací (vyznačovací) jazyk
(markup language) − popis dat
deklarativní
= SGML, HTML 
programovací jazyk − popis operací s
daty
procedurální
= Pascal, Java, C++, CSS, XSL 
VOŠIS – OIZ 08
86
Názvy dokumentů:
publikace
spis (file)
archiválie
materiál
text
evidence
doklad soubor (file)
písemnost
kniha
dopis
dílo (work) stránka
rukopis (manuskript)
listina záznam
formulář tiskovina
originál (předloha) – kopie
monografie
práce (např. seminární)
VOŠIS – OIZ 08
87
Terminologie značkovacích
jazyků
markup
tag
parser
validace
document type (typ dokumentu)
DTD
VOŠIS – OIZ 08
88
markup
 označování, značkování, vyznačování
 text, který je přidán k datům dokumentu, aby
o nich poskytl informaci
VOŠIS – OIZ 08
89
tag
příznak, popisné vyznačení, značka
visačka, štítek, etiketa, cedulka, jmenovka, přízvisko,
pojmenování, přívlastek, přezdívka, označení,
též ozdobná klička na konci podpisu
< > </ >
<p> </p>
VOŠIS – OIZ 08
90
parser
syntaktický analyzátor,
procesor
program, který rozpoznává
značky v dokumentech (např.
SGML, XML nebo HTML tagy)
VOŠIS – OIZ 08
91
validace
ověření shody vyznačeného
dokumentu s příslušným
modelem struktury
(schématem)
VOŠIS – OIZ 08
92
Typ dokumentu
(document type)
třída dokumentů, které mají podobné
charakteristiky
časopis, článek, dopis, faktura…
DTD – document type definition
slovník, kterým jsou popisovány
dokumenty daného typu
VOŠIS – OIZ 08
93
Příklad typu dokumentu – báseň:
Samoobsluha v Kalifornii
Allen Ginsberg
1926 – 1997
Jak jsem na tebe myslel dnes večer, Walte Whitmane, když
jsem kráčel postranními uličkami pod stromy, bolela mě
hlava a plaše jsem hleděl na měsíc v úplňku.
Utahaný a hladový, chtěl jsem nakoupit obrazy, a tak jsem
vešel do neónové samoobsluhy s ovocem a snil o tvých
enumeracích!
Jaké broskve a jaké odstíny! Celé rodiny nakupující v noci!
Uličky plné manželů! Ženy u avocados, děti v rajčatech! – A
ty, Garcío Lorco, co tys tam hledal mezi melouny?
Přeložil Jan Zábrana
VOŠIS – OIZ 08
94
Co definuje DTD
elementy – název, obsah, atributy
vztahy mezi elementy
 nadřazenost – podřazenost
 pořadí elementů
výskyt elementu v dokumentu
 povinnost výskytu
 možnost vícenásobného (opakovaného)
výskytu
VOŠIS – OIZ 08
95
Co definuje DTD
 elementy
 vztahy
mezi
elementy
 výskyt
elementu v
dokumentu
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
7
96
Příklady prvků DTD
 báseň (název, autor, sloka)
báseň tvoří název, jméno autora a sloky (přesně v tomto
pořadí)
 báseň (název & autor & sloka)
báseň tvoří název, jméno autora a sloky (v libovolném
pořadí)
 autor (foto | kresba | video)
u autora se uvádí buď fotografie, nebo kresba nebo video
 název?
dokument může mít jen 1 název, nemusí mít žádný
 název (#PCDATA)
obsah elementu název je tvořen textem
VOŠIS – OIZ 08
97
Timothy Berners-Lee (8. 6. 1955)
 Tvůrce koncepce sítě World
Wide Web
 Autor specifikací URI, HTTP,
tvůrce jazyka HTML
 Ředitel W3C
VOŠIS – OIZ 08
98
VOŠIS – OIZ 08
99
HTML
Hypertext Markup Language
 jazyk (DTD) pro strukturování a formátování
WWW dokumentů
 typ dokumentu HTML:
web page (document), tj. jednotka informace
přístupná v síti WWW
 hypertextové vazby na jiné dokumenty v síti
WWW
<a href=" "> </a>
 složené dokumenty
<img src=" ">
VOŠIS – OIZ 08
100
Struktura HTML dokumentu
!DOCTYPE = deklarace typu dokumentu
(zpravidla ve formě odkazu na externí DTD)
HTML = instance dokumentu
HEAD = záhlaví (informace pro browser)
META = informace o dokumentu, která není určená
pro zobrazení browserem
BODY = tělo (informace pro uživatele)
VOŠIS
VOŠIS–-OIZ
ZIZ 08
7
101
HTML – historie verzí






HTML 2.0
HTML 3.2
HTML 4.0
HTML 4.01
XHTML 1.0
XHTML 1.1
Další vývoj:
HTML 5
XHTML 2
 ČSN ISO/IEC 15445 (36 9831) Informační technologie –
Jazyky pro popis dokumentů a jejich zpracování –
Hypertextový vyznačovací jazyk (HTML). Praha : Český
normalizační institut, 2002.
tzv. ISO HTML – definuje podmnožinu HTML 4.01
VOŠIS – OIZ 08
102
HTML technologie
validátor
HTML
editor
HTML
dokument
(stránka)
HTML
konvertor,
generátor
DTD
parser
render
CSS
VOŠIS
VOŠIS––OIZ
ZIZ 08
6
HTML
prohlížeč
browser
103
Principy otevřených formátů –
implementace v HTML
obsah
instance
N:1
struktura
obsahu
1:N
DTD
data
struktura
stylu
CSS
metadata
VOŠIS – OIZ 08
104
XML – eXtensible Markup
Language
rozšiřitelný vyznačovací metajazyk
využitelný v prostředí Internetu
podmnožina SGML – zjednodušení
některých příliš složitých a vývojem
překonaných pravidel
objektově orientovaný
SGML
XML
VOŠIS – OIZ 08
105
Jiří Kosek
 zástupce ČR v ISO/IEC JTC1/SC34/WG1 –
Document Description and Processing Languages
 člen OASIS DocBook TC (Technical Committee)
http://www.kosek.cz
VOŠIS – OIZ 08
106
SGML – HTML – XML v čase
vznik
ISO
standardizace
SGML
1974
1986
HTML
1989
2000
XML
1997
---
VOŠIS – OIZ 08
107
Vztah HTML a XHTML
SGML
XML
HTML
XHTML
syntaxe
slovník
s danou
syntaxí
XHTML = HTML slovník v syntaxi XML
VOŠIS – OIZ 08
108
Definice stylu
 style sheet
formátovací sada, příloha stylu, šablona stylu,
tabulka stylu
souhrn stylů uložený v souboru nebo mimo něj
určuje úpravu dokumentů, k nimž je připojen
 layout
grafická úprava, vzhled sazby, tvar stránky,
grafický návrh
VOŠIS – OIZ 08
109
Standardy pro definice stylu
 DSSSL – Document style semantics
specification language
jazyk pro specifikaci a sémantiku stylu SGML
dokumentů
 CSS – Cascading Style Sheets Language
kaskádové definice stylu pro HTML
 XSL – Extensible Style Language
definice stylu pro dokumenty strukturované
v XML
VOŠIS – OIZ 08
110
CSS – Cascading Style Sheets
Language
kaskádové definice stylu pro HTML
 šablona pro prezentaci
 „osamostatnění“ informace o vzhledu
dokumentu, možnost využít pro více instancí
VOŠIS – OIZ 08
111
Descargar

Prezentace aplikace PowerPoint