Patentinės apsaugos praktiniai
aspektai
Dr. Arūnas Želvys
VU Teisės fakulteto Privatinės teisės katedra
Valstybinio patentų biuro Teisės ir tarptautinių reikalų
skyrius
Arunas.Zelvys@tf.vu.lt
Pagrindinės sąvokos
• Patentas vs. verslo liudijimas
• Patentuojami tik išradimai. Prekių ženklai, dizainai ne
patentuojami, o registruojami.
• Išradimai vs. atradimai
• Patentas nesuteikia teisės verstis tam tikra veikla
(patentas nėra licencija).
• Patentuoti galima ir nenaudingus dalykus.
Bendro pobūdžio
praktiniai aspektai
Institucijos pramoninės nuosavybės
apsaugos srityje
Valstybinis patentų biuras
• Įstaiga prie Teisingumo ministerijos, įsteigta 1991 m.
• 60 darbuotojų, iš kurių 6 patentų ekspertai.
• Esminės funkcijos – a) pramoninės nuosavybės
objektų registravimas, b) ikiteisminis ginčų
nagrinėjimas, c) patentinės informacijos sklaida bei
visuomenės švietimas.
• VPB nekonsultuoja, tik teikia informaciją
Patentų sistemų rūšys pagal išradimų
ekspertizės pobūdį
• Pareikštinė sistema (Lietuva) – patentabilumo
kriterijai nėra tikrinami.
• Tikrinamoji sistema (Vokietija) –
patentabilumo kriterijai yra tikrinami patentų
tarnyboje.
• Mišrios sistemos
• Kodėl Lietuvoje yra pareikštinė sistema?
Elektroninės paslaugos
•
IŠRADIMAI
•
•
•
•
•
•
•
•
Mokesčio už patento išdavimą pateikimas
Prašymas pratęsti patento galiojimą
Prašymas pratęsti Europos patento galiojimą
Prašymas pratęsti papildomos apsaugos liudijimo galiojimą
Prašymas išduoti išrašą iš Lietuvos Respublikos patentų registro
Prašymas išduoti išrašą iš Lietuvos Respublikoje įsigaliojusių Europos patentų duomenų bazės
•
•
•
•
•
•
Prašymas pratęsti Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymo nustatytą terminą
Mokesčio už prekių ženklo registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą pateikimas
Prašymas išduoti prekių ženklo paraiškos patvirtintą kopiją
Prašymas išduoti išrašą iš Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro
•
•
•
Mokesčio už dizaino registravimą, paskelbimą ir registracijos liudijimo išdavimą pateikimas
Prašymas išduoti paraiškos patvirtintą kopiją
Prašymas išduoti išrašą iš Lietuvos Respublikos dizaino registro
PREKIŲ ŽENKLAI
DIZAINAS
Lietuvos technikos biblioteka
• Steigėjas VPB. Esminė funkcija – pramoninės
nuosavybės informacijos sklaida ir visuomenės
švietimas.
• Filialai Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje.
• LTB struktūrinis padalinys Patentinės informacijos
centras, kuriame teikiamos įvairaus pobūdžio
paslaugos pramoninės nuosavybės apsaugos
srityje: patentų, prekių ženklų, dizainų paieškos,
konsultacijos
patentų
komercializavimo
klausimais, Patentų klinika, Išankstinė pramoninės
nuosavybės diagnozė, ir kt.
LTB paslaugos
Teisių gynimo institucijos
• Institucijos, susijusios su teisių gynimu:
 Kriminalinės
policijos
biuro
Intelektinės
nuosavybės apsaugos skyrius
 Prokuratūra
 Muitinė
 Teismai: Vilniaus apygardos teismas, Lietuvos
Apeliacinis teismas, Lietuvos Aukščiausiasis
Teismas, Europos Sąjungos Teisingumo Teismas
Patentiniai patikėtiniai
• Atstovavimo
ypatumai
registruojant
pramoninės nuosavybės objektus Lietuvoje
• Nacionaliniai patentiniai patikėtiniai
• Atstovavimas Europos patentų tarnyboje
Patentinė apsauga
Patentai: idėjų apsauga
• Patentinės apsaugos objektas – išradimas.
• Kas yra išradimas? Kuo skiriasi nuo atradimo?
Kodėl apskritai reikia saugoti išradimus?
• The Geneva Treaty on the International Recording
of Scientific Discoveries (1978):
 Discovery - the recognition of phenomena,
properties or laws of the material universe not
hitherto recognized and capable of verification
Komercinės (gamybinės) paslaptys
• Komercinės (gamybinės)
kodekso 1.116 str.:
paslaptys.
Civilinio
 informacija laikoma komercine (gamybine)
paslaptimi, jeigu turi tikrą ar potencialią vertę
dėl to, kad jos nežino tretieji asmenys ir ji negali
būti laisvai prieinama dėl šios informacijos
savininko ar kito asmens, kuriam savininkas yra ją
patikėjęs, protingų pastangų išsaugoti jos
slaptumą.
Komercinė (gamybinė ) paslaptis
• 1999 m. redakcijos Konkurencijos įstatymas
(negalioja):
 Komercinė paslaptis - ūkio subjektui priklausanti
ir viešai neatskleista techninė, technologinė,
komercinė ar organizacinė informacija, dėl kurios
slaptumo išsaugojimo ūkio subjektas imasi tam
tikrų priemonių, išskyrus informaciją, kuri pagal
Lietuvos Respublikos įstatymus negali būti
laikoma komercine paslaptimi.
Komercinė (gamybinė) paslaptis
• Komercine (gamybine) paslaptimi nebus
laikomi objektai, kurie tampa vieši teisės aktų
nustatyta tvarka:
 paskelbtos patento paraiškos;
 paskelbtos dizaino registracijos.
• Autorių
teisės
apsaugos
nereikalingas paskelbimas.
atsiradimui
Atsakomybė už komercinės paslapties
atskleidimą
• Asmenys, neteisėtais būdais įgiję informaciją, kuri yra
komercinė (gamybinė) paslaptis, privalo atlyginti
padarytus nuostolius. Pareigą atlyginti padarytus
nuostolius taip pat turi darbuotojai, kurie pažeisdami
darbo sutartį atskleidė komercinę (gamybinę)
paslaptį, ar kitokios sutarties šalis, atskleidusi gautą
komercinę paslaptį pažeisdama sutartį. Nuostoliais šiuo
atveju laikomos paslapčiai sukurti, tobulinti, naudoti
turėtos išlaidos bei negautos pajamos. Pajamos,
gautos neteisėtai naudojant komercinę (gamybinę)
paslaptį, laikomos nepagrįstu praturtėjimu.
Patentavimo nauda ir trūkumai
Pliusai
• Sudaro sąlygas investicijoms ir
didesniam pelnui
• Stipri, įgyvendinama išimtinė
teisė
• Patentas gali būti
perduodamas ar
licencijuojamas
Minusai
• Išradimas atskleidžiamas
konkurentams
• Gali būti brangu
• Patento išdavimas gali užtrukti
Patento paraiška
•
Patento paraiška – dokumentų patentui gauti visuma.
• Patento paraišką sudaro:
 1) prašymas išduoti patentą, atitinkantis Taisyklėse nustatytus prašymo turinio
reikalavimus;
 2) išradimo aprašymas;
 3) išradimo apibrėžtis, sudaryta iš vieno ar daugiau apibrėžties punktų;
 4) brėžiniai, jeigu jų reikia išradimo esmei paaiškinti ir jeigu jie nurodyti išradimo
aprašyme;
 5) referatas;
 6) teisę paduoti patento paraišką patvirtinantis dokumentas (jeigu ją paduoda ne
išradėjas) ir pareiškimas dėl išradimo autorystės;
 7) dokumentas, patvirtinantis biologinės medžiagos deponavimą (jeigu reikia);
 8) paprastos rašytinės formos įgaliojimas (jeigu reikia).
•
Mokestį už patento paraiškos padavimą pareiškėjas privalo sumokėti per 1 mėnesį
nuo patento paraiškos padavimo datos.
Patento paraiška
• Paraiškos padavimo datos reikšmė
• Procedūriniai aspektai
Patentas
• Patentas - dokumentas, patvirtinantis
išimtinės teisės į išradimą suteikimą
• Patentą sudaro bibliografinė informacija,
išradimo aprašymas, referatas, išradimo
apibrėžtis, brėžiniai
Kada paduoti patento paraišką?
• Prioriteto terminas – 12 mėnesių.
• Paryžiaus konvencijos dėl pramoninės
nuosavybės saugojimo valstybės narės –
beveik visos pasaulio valstybės (174
valstybės).
Išradimo aprašymo struktūra
• Technikos lygos:
– Arbatinukas su vienu kakleliu
• Technikos lygio trūkumai:
– Užima daug laiko įpilti arbatą
• Sprendžiama problema
– Sumažinti įpylimo laiką
• Sprendimas
– Antrasis kaklelis
• Išradimo nauda
– Įpylimo laikas į kelis puodelius
sumažinamas
Patentabilumo kriterijai
• Naujas, išradimo lygio ir turintis pramoninį
pritaikomumą
• Naujas – pasauliniu mastu
• Išradimo lygio – nėra akivaizdus atitinkamos
srities specialistui.
• Turintis pramoninį pritaikomumą – galima
panaudoti pramonėje.
Išradimo naujumas
• Esminis klausimas – ar patyręs specialistas (“skilled worker”)
stebėjimo ir analizės būdu galėtų atskleisti ir atgaminti išradimą
protingomis pastangomis (“without undue burden”).
• Pvz. plieno pardavimas buvo laikomas jo sudėties atskleidimu, nes
sudėtis galėjo būti atskleista cheminės analizės būdu.
• Užtenka, kad informacija buvo paskleista bent vienam asmeniui,
kuris šią informaciją gali panaudoti savo nuožiūra, jeigu nėra
konfidencialumo įsipareigojimų.
• Pvz., užtenka, kad dokumentas yra bibliotekoje ar kitoje vietoje,
prieinamoje(už mokestį arba dykai) kiekvienam to norinčiam
asmeniui.
• Pvz., jeigu įrenginys naudojamas viešoje vietoje, nesvarbu, kad
faktiškai nė vienas stebėtojas iš tikrųjų nematė įrenginio veikimo
detalių.
Išradimo naujumas
• Gali būti patentuojama tai, kas jau žinoma, jeigu
panaudojant žinomą dalyką yra gaunamas naujas
techninis efektas, pvz.:
 Tepalas sumažinti trinčiai varikliuose, kuris
anksčiau buvo naudojamas kaip priemonė
sumažinti korozijai
 Augalų augimo reguliatorius, kuris anksčiau buvo
naudojamas kaip insekticidas.
• Turi būti naujas tikslas, neužtenka tik naujo
techninio efekto
Kaip įmonei apsisaugoti nuo idėjų
nutekėjimo?
• Jeigu išradimas atskleidžiamas konfidencialiomis
sąlygomis (non-disclosure agreements), išradimo
naujumas nėra pažeidžiamas.
• Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš
intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintos
Švietimo ir mokslo ministro 2009 m. gruodžio 1 d.
Įsakymu Nr. ISAK-2462.
Ko NEDARYTI, jeigu planuojama paduoti patento
paraišką:
• Nepublikuoti išradimo :
t.y. jokio straipsnio, spaudos pranešimo, konferencijos
prezentacijos, skelbimo, tinklaraščio įrašo ir t.t.
• Neparduoti gaminio, kuris yra arba kurio dalį sudaro išradimas
• Jokios paskaitų arba prezentacijų apie išradimą
išskyrus jeigu tai daroma konfidencialiomis sąlygomis (nondisclosure agreement)
• Kuo greičiau gauti profesionalų patarimą!
• Paduoti paraišką prieš tai, kai tą padarys kiti!
Kur atlikti išradimo naujumo paiešką?
•











ISA (International Searching Authority):
AT Austrian Patent Office
AU Australian Patent Office
BR National Institute of Industrial Property (Brazil)
CA Canadian Intellectual Property Office
CN State Intellectual Property Office of the People's Republic of China
EP European Patent Office (EPO)
ES Spanish Patent and Trademark Office
FI National Board of Patents and Registration of Finland
JP Japan Patent Office
KR Korean Intellectual Property Office
RU Federal Service for Intellectual Property, Patents and Trademarks (Russian
Federation)
 SE Swedish Patent and Registration Office
 US United States Patent and Trademark Office (USPTO)
 XN Nordic Patent Institute
Lengvatinis terminas (“grace period”)
• Vienos valstybės: išradimo atskleidimas 6 mėn. arba 12
mėn. laikotarpiu iki paraiškos padavimo nepakenkia
išradimo naujumui.
• Kitos valstybės (tarp jų ir Lietuva): išradimo
atskleidimas 6 mėn. iki paraiškos padavimo nepakenkia
išradimo naujumui, tačiau tik tuo atveju, jeigu atskleidė
tretysis asmuo, norėdamas pakenkti išradėjui.
• Per ankstyvas publikavimas gali “sugriauti” patentą
pasauliniu mastu!
Kaip įmonei apsaugoti savo idėjas
parodos metu?
• Vienas iš būdų – paraiškos patentui gauti padavimas prieš parodą.
Išradimo atskleidimas parodoje prieš paraiškos padavimą gali
“sugriauti” išradimo naujumą.
• Lietuvoje nėra tokio lengvatinio termino, per kurį savanoriškai
paskelbus išradimą, jis vis tiek būtų laikomas nauju (išskyrus
paskelbimą tarptautinėse parodose).
• Tarptautinė paroda – 1928 m. lapkričio 22 d. Tarptautinių parodų
konvencija (ratifikuota 2008 m. gruodžio 11 d.). www.bie-paris.org
• Tarptautinės
parodos.
registruotos
parodos,
tarptautinės
pripažintos
Išradimo lygis
• Vertinamojo pobūdžio kriterijus, tačiau
nesvarbu, kiek pastangų išradėjas įdėjo, kad
pasiektų išradimo lygį
• Problemos ir jos sprendimo testas: technikos
lygis – sprendžiama techninė problema –
problemos sprendimo akivaizdumas.
Išradimo lygis
• Problema – koks turėtų būti specialisto
lygmuo?
Patyręs specialistas, gerai susipažinęs su
technikos sritimi (ne aukštos kvalifikacijos
tyrėjas ir ne eilinis darbuotojas). Gali būti ir
komanda, jeigu tyrimai paprastai atliekami
komandos.
Išradimo apibrėžtis
• Svarbiausia patento dalis – nustato teisinės apsaugos
ribas
• Aiškinant apibrėžtį galima remtis išradimo aprašymu,
tačiau taip aiškinant apibrėžties išplėsti negalima.
• Gali
būti
vieno
punkto
ar
daugiapunktė.
Daugiapunktėje priklausomi ir nepriklausomi punktai.
• Išradimo apibrėžtis prieinama lietuvių kalba, bet...
Išradimo apibrėžtis: ekvivalentiniai
požymiai
• Ekvivalentiniai požymiai:
• Požymis yra laikomas ekvivalentišku nurodytajam išradimo
apibrėžtyje, jeigu:

jis atlieka tą pačią funkciją ir tokiu pat būdu, duoda
tokį pat, kaip ir išradimo apibrėžtyje nurodytas požymis,
rezultatą;

atitinkamos srities specialistui akivaizdu, jog tokį pat
rezultatą, koks gaunamas naudojant išradimo apibrėžtyje
nurodytą požymį, galima gauti taikant ekvivalentišką
požymį.
International Application No.
PCT/LT2009/000006: Abstract
The invention belongs to the area of
physiotherapy and is intended for massage
together with usage of infrared radiation. It
can be used as an auxiliary measure in
therapy of some simple disorders and for
strengthening of human health. The
purpose of the suggested invention is to
strengthen the physiotherapeutic impact on
human body. The suggested table has a
tabletop (1), a source (7) of infrared
radiation and a layer of natural material
exposed to the said infrared radiation,
where the said natural material is amber,
containing algae, a layer of which (6) covers
the upper side of the tabletop (1), which is
made of material conductive to heat and
light. The source (7) of infrared radiation,
together with the source (8) of visible light,
are installed under the lower side of the
tabletop (1).
International Application No.
PCT/LT2009/000006: Claims
Claim 1. Physiotherapeutic table for massage,
having a tabletop, a source of infrared radiation
and a layer of natural material exposed to the
infrared radiation, characterized in , that the said
natural material is amber, containing algae, and
the layer (6) thereof covers upper side of the
tabletop (1 ), which is made of material
conductive to heat and light, and the source (7)
of infrared radiation is installed under lower side
of the tabletop (1 ).
Claim 2. Physiotherapeutic table according to
claim 1, characterized in, that the range of
length of electromagnetic waves emitted by the
source (7) of infrared radiation is 2-25 μm.
Claim 3. Physiotherapeutic table according to
claims 1 and 2, characterized in, that on both
sides of the source (7) of infrared radiation a
source of visible light, namely luminescent
lamps (8) are installed.
„Šveicariška“ apibrėžties formuluotė
ASPIRINAS
Gydo nuo skausmo, uždegimo – žinoma
jau seniai
Jeigu būtų nustatyta, kad gydo vėžį – ar
galėtų būti patentuojama?
Swiss type of use claim: "Use of substance X in the manufacture of a medicament for the
treatment of condition Y“ (seniau)
 Dabartinė formuluotė (EPO 2010-02-19 sprendimas G 2/20): “Substance X for use in
the treatment of disease Y” (dabar)
 “Acetilsalicilo rūgštis, skirta naudoti gydyti vėžiui”? Kaip panaudoti teisių gynime?
Išradimo apibrėžtis: patentas Nr. 5365
• Patentas Nr. 5365:
1. Akvariuminė sistema, skirta medicininėms dėlėms bei kitiems vandens srovėms
jautriems vandens organizmams auginti ir laikyti, apimanti vandens organizmų
laikymo talpą ir vandens valymo įrenginį, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad sistemą
sudaro mažiausiai du moduliai - vandens padavimo (1) ir vandens pašalinimo (3) –
su vandeniui laidžiomis pertvaromis-slopintuvais (4), patalpinti vandens organizmų
laikymo talpoje (2), o sistemos vandens valymo įrenginys atitinkamai sujungtas su
minėtais moduliais (1, 3).
2. Sistema pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad papildomai pertvarosslopintuvai (4) atlieka biologinio ir (arba) mechaninio vandens valymo įtaiso
funkciją.
3. Sistema pagal 1 arba 2 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo, kad vandens organizmų
laikymo talpa (2) turi sandarų dangtį (7).
Išradimo apibrėžtis: patentas Nr. 5365
Išradimo apibrėžtis: patentas Nr. 5645
1. Plastikų ėsdinimo kompozicija, į kurios sudėtį įeina
neorganinė rūgštis, mangano druska, vanduo, b e s i s k
i r i a n t i tuo, kad jos sudėtis masės % yra:
- sieros rūgštis 70-90
- mangano druskos 0,0001 – 0,01
- vanduo - likęs kiekis.
2. Kompozicija pagal 1 punktą, b e s i s k i r i a n t i tuo,
kad sieros rūgšties koncentracija kompozicijoje yra ne
mažesnė 75 %.
Išradimo apibrėžtis
• Kilus abejonei dėl išradimo apibrėžties
aiškinimo, nėra jokios taisyklės, pagal kurią
neaiškumas
būtų
aiškinamas
patento
galiojimo naudai, t.y. siekiant išlaikyti
nuosavybę.
• Apibendrinant:
patento
pažeidimas
nustatomas tik pagal tai, kaip surašyta
apibrėžtis.
Kada suteikiama apsauga?
• Laikina apsauga
paskelbimo.
suteikiama
nuo
patento
paraiškos
• Paraiška skelbiama praėjus 18 mėn. nuo paraiškos
padavimo datos.
• Jeigu pareiškėjas pageidauja, paraiška gali būti skelbiama
anksčiau, tačiau ne anksčiau kaip po 6 mėnesių nuo
paraiškos padavimo datos.
• Kas yra laikina teisinė apsauga, kuo skiriasi nuo išduoto
patento apsaugos?
Patento galiojimo terminas
• 20 metų, jeigu yra mokami palaikymo
mokesčiai
• Palyginimui, prekių ženklų, dizainų, autorių
teisių apsaugos trukmė.
• Tam tikrais atvejais, patento galiojimo
terminas gali būti pratęsiamas dar papildomai
iki 5 m. 6 mėn. (viso 25 m. 6 mėn.).
Teisės, susijusios su patentu
• Teisė gauti patentą (“teisė į patentą” – PĮ 7
str.). Visi bendraautoriai turi lygias teises gauti
patentą, jeigu nėra susitarę kitaip.
• Teisė į patento paraišką ar patentą – gali būti
panaudojamos civilinėje apyvartoje.
Tarnybiniai išradimai: kvalifikavimo
pagrindai
• Patentų įstatymo 11 str. Netaikomas studentams, kurie
nėra darbuotojai.
• Bendriausia prasme, išradimas bus tarnybinis, kai jis bus
sukurtas darbuotojui vykdant darbo funkcijas, pavedimą
arba naudojantis darbdavio resursais:
1. darbo sutarties, kuri numato išradybos veiklą, vykdymo
metu;
2. esant konkrečiam pavedimui, projektavimo, konstravimo,
mokslinio tyrimo arba technologijų kūrimo metu;
3. naudojantis sukaupta įmonės, įstaigos ar organizacijos
patirtimi arba jos technologijomis ir įrengimais.
Tarnybiniai išradimai: pranešimas
dabdaviui
• Darbuotojas, sukūręs tarnybinį išradimą, privalo
nedelsdamas apie tai raštu pranešti darbdaviui. Iki
patentinės paraiškos padavimo darbdavys ir darbuotojas
negali atskleisti išradimo esmės.
• Ką reiškia „nedelsdamas“?
• Pranešti reikia, nesvarbu, kokios išradimo komercinimo
perspektyvos. Negalima atskleisti išradimo jokiems
tretiesiems asmenims.
• Kaip pranešti apie tarnybinio išradimo sukūrimą mokslo ir
studijų institucijoje?
Tarnybiniai išradimai: darbdavio teisės
•
Jeigu darbdavys atsisako teisės į patentą arba per keturis mėnesius nepraneša
išradėjui apie ketinimą pasinaudoti šia teise, teisė į patentą pereina išradėjui.
• Gavęs darbuotojo pranešimą, darbdavys gali:
A) Nieko nedaryti – teisė į patentą pereina darbuotojui
B) Pranešti darbuotojui apie teisės į patentą atsisakymą
C) Pranešti apie ketinimą pasinaudoti teise į patentą.
•
Patento paraiška dėl tarnybinio išradimo paduodama Valstybiniam patentų
biurui įmonės, įstaigos ar organizacijos vardu.
•



Probleminiai klausimai:
Per kiek laiko darbdavys turi įgyvendinti savo ketinimą paduoti patento paraišką?
Kas atsitinka, jeigu darbdavys savo ketinimo neįgyvendina?
Jeigu darbdavys paduoda patento paraišką, ar vėliau gali ją atšaukti/atsisakyti,
atsisakyti patento ar perduoti teisę į patentą?
Tarnybiniai išradimai: autorinis
atlyginimas
•
Darbdavys, gavęs tarnybinio išradimo patentą, privalo mokėti išradėjui autorinį atlyginimą. Šio atlyginimo dydis
priklauso nuo išradimo ekonominės vertės ir kitos naudos, kurią darbdavys gali gauti panaudojęs šį išradimą.
•
Autorinio atlyginimo ir mokėjimo sąlygos nustatomos darbdavio ir išradėjo pasirašomoje autorinio atlyginimo
sutartyje, kuri sudaroma ne vėliau kaip per pusę metų nuo patento išdavimo arba per metus nuo išradimo
naudojimo pradžios, jeigu išradimas pradėtas naudoti iki patento išdavimo. Jeigu darbdavys nevykdo autorinio
atlyginimo mokėjimo sutarties reikalavimų arba tokia sutartis nurodytais terminais nesudaroma, išradėjas turi
teisę kreiptis į teismą, kad būtų pripažintas tarnybinio išradimo patento savininku.
•
Autorinio atlyginimo sutartis turi būti sudaroma nurodytais terminais, nesvarbu, ar išradimas duoda komercinę
naudą.
•
Autorinis atlyginimas nemokamas, jeigu darbuotojo darbo sutartyje yra numatytas išradimų kūrimas ir už tai jam
buvo arba yra mokamas sutartas padidintas atlyginimas. Ką reiškia padidintas atlyginimas?
•
Darbdavio ir darbuotojo teisės ir pareigos, susijusios su tarnybiniais išradimais, išskyrus autorinio atlyginimo
mokėjimą, pasibaigia patentui netekus galios arba po metų nuo darbo santykių nutraukimo.
•
Ar autorinis atlyginimas turėtų būti mokamas, jeigu patentas pripažįstamas negaliojančiu ab initio?
Tarnybiniai išradimai: Mokslo ir studijų
įstatymas
82 straipsnis. Teisės, atsirandančios iš intelektinės
veiklos rezultatų
Santykis su Patentų įstatymo nustatytu tarnybinių
išradimų reglamentavimu:
[…]
• Nors doktorantai nėra darbuotojai, tačiau jie turi teisę į
1/3 pelno dalį.
2. Apie savo intelektinės veiklos rezultatus, kurie buvo
sukurti valstybinėje aukštojoje mokykloje naudojantis jos
patirtimi arba technologija ir (arba) įranga ir (arba)
atliekant mokslo tiriamąjį darbą vykdant darbo funkcijas,
asmuo privalo pranešti valstybinei aukštajai mokyklai
jos nustatyta tvarka. Turtinių teisių perdavimo aukštajai
mokyklai ar suteikimo jomis naudotis klausimai
reglamentuojami įstatymų ir (arba) sutarčių nustatyta
tvarka.
3. Ne mažiau kaip 1/3 pelno, gauto už intelektinės
veiklos rezultatų, sukurtų valstybinės aukštosios
mokyklos darbuotojams atliekant mokslo tiriamąjį darbą
vykdant darbo funkcijas ir doktorantams atliekant
mokslo tiriamąjį darbą, komercinį panaudojimą, turi būti
skiriama autoriui (bendraautoriams), jeigu darbo ar
kitoje valstybinės aukštosios mokyklos ir darbuotojo
(doktoranto) sudarytoje sutartyje nenumatyta kitaip.
[…]
• Mokslo ir studijų institucija
doktorantu gali susitarti ir kitaip.
su
darbuotoju
ar
•Likusi pelno dalis paskirstoma mokslo ir studijos
institucijois nuožiūra.
• Pelno sąvoka įstatyme neapibrėžta.
• Apibendrinant, Mokslo ir studijų įstatymo normos yra
specialiosios Patentų įstatymo atžvilgiu.
Rekomendacijos dėl intelektinės
nuosavybės valdymo
• Rekomendacijos Lietuvos mokslo ir studijų
institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš
intelektinės veiklos rezultatų
• LR švietimo ir mokslo ministro 2009 m.
gruodžio 1 d. įsakymas Nr. ISAK-2462
• Ką siūlo rekomendacijos?
Rekomendacijos dėl intelektinės
nuosavybės valdymo
• IN kūrėjų bei mokslo ir studijų institucijų teisių ir
pareigų reglamentavimas
• IN teisių apsauga, atskleidimas, paskirstymas ir
publikavimas
• IN rezultatų komercinimas ir pelno, gaunamo iš
intelektinės veiklos rezultatų, paskirstymas
• Konfliktų sprendimų galimybės
• Mokslo ir studijų institucijų darbuotojų bei
studentų informavimas ir mokymas apie
intelektinę nuosavybę ir skatinimas kurti
intelektinės veiklos produktus
Užsakomieji išradimai
• Patentų įstatymo 7 str. 1 d.:
 Jeigu išradimas sukurtas įmonėje, įstaigoje,
organizacijoje, atliekančioje mokslinio tyrimo,
projektavimo, konstravimo ir kitus kūrybinio
pobūdžio darbus pagal sutartį su užsakovu, kuris
finansuoja atitinkamą darbą, teisė į išradimo
patentą nustatoma šia sutartimi.
• Ką tikslinga aptarti tokioje sutartyje?
Įslaptinti išradimai
• Patentinė paraiška neskelbiama, jeigu per 17
mėnesių nuo jos padavimo ar prioriteto datos ji
buvo atšaukta, laikoma atšaukta arba išradimas
teisės aktų nustatyta tvarka buvo įslaptintas.
• Įslaptinus išradimą teisės aktų nustatytais
pagrindais ir tvarka, išradėjui išmokamas
atlyginimas pagal valstybės paslapčių subjekto ir
išradėjo sudarytą sutartį.
Patento savininko teisės
• Patentas yra nuosavybė. Patentas suteikia išimtinę teisę – leisti
naudoti išradimą arba jį drausti. Jeigu saugomas būdas, saugomas ir
tuo būdu pagamintas gaminys.
• Drausti galima praktiškai bet kokius išradimo panaudojimo būdus,
išskyrus protingas išimtis, kai naudojimo veiksmai :
 1) atliekami savo poreikiams tenkinti ir neprieštarauja
ekonominiams patento savininko interesams;
 2) atliekami eksperimentiniams arba mokslinių tyrimų tikslams ir tai
netrukdo normaliai naudoti patentą ir nepagrįstai nepažeidžia
teisėtų patento savininko interesų;
 3) atliekami vienkartiniam vaistų gaminimui vaistinėje pagal
gydytojo receptą arba jeigu nurodyta, kaip naudotis taip
pagamintais vaistais.
Patento savininko teisių ribojimai
Patentų įstatymo 30 str.:
Patento savininko teisių pažeidimu nelaikomas:
1) priemonių, kurios yra patento objektai, naudojimas
užsienio valstybių jūrų laivuose, kai šie laivai laikinai arba
atsitiktinai yra Lietuvos Respublikos vandenyse, su sąlyga,
jeigu šios priemonės naudojamos tik laivų reikalams;
2) priemonių, kurios yra patento objektai, naudojimas
užsienio oro arba sausumos transporto priemonių
konstrukcijose arba šių priemonių eksploatavimas, arba jų
naudojimas pagalbiniuose įrengimuose, kai šios transporto
priemonės laikinai ar atsitiktinai yra Lietuvos Respublikoje.
Patento savininko teisės: “Bolar” išlyga
• Svarbu farmacijos srities patentų atžvilgiu (Farmacijos
įstatymo 2 str. 13 d.):
• Būtinų studijų ir tyrimų atlikimas, norint pateikti paraišką
registruoti vaistinį preparatą Lietuvos Respublikoje pagal šio
straipsnio 5, 10 ir 11 dalis ar Bendrijos vaistinių preparatų
registre pagal Reglamentą (EB) Nr. 726/2004 arba kitose
valstybėse pagal tų valstybių teisės aktų reikalavimus, ir su
jais susiję praktiniai poreikiai nepažeidžia vaistinių
preparatų patento ar papildomos apsaugos liudijimų
suteikiamų teisių, numatytų Lietuvos Respublikos patentų
įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose
pramoninės nuosavybės apsaugą.
Patento savininko teisės
• Pirmalaikio išradimo naudojimo teisė (būtinga ir
dizainams): Fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie
naudojo arba visiškai pasirengė naudoti išradimą,
iki patentinės paraiškos padavimo datos arba
jeigu prašoma prioriteto - iki patentinės paraiškos
prioriteto datos, neatsižvelgdami į patento
savininko valią, gali išradimą naudoti taip, kaip
naudojo ar numatė naudoti pasirengimo metu
(Patentų įst. 29 str.).
• Taktiniai niuansai
Patento savininko teisės
• 2003 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1383/2003
• Galima sustabdyti patentą pažeidžiančias
prekes “ant sienos”
• Kokia praktika?
Patento savininko teisių “išsėmimas”
• Išleidus patentuotą gaminį į EEE rinką, tolesnės jo
cirkuliacijos patento savininkas kontroliuoti negali
• Taikoma ir tais atvejais, kai EEE valstybėje
negalioja patento apsauga. Netaikoma, jeigu
licencija yra priverstinė.
• Tarptautinio išsėmimo principo EEE teritorijoje
nėra
• Lietuvos stojimo į ES išlygos dėl paralelinio
importo
Ar reikia gauti ženklo savininko sutikimą Lietuvoje
parduodant prekes, įsigytas užsienyje?
• LAT 2011-07-21 nutartis 3K-3-336/2011:
• “teisių savininko sutikimas išleisti prekių ženklu pažymėtas prekes į EEE
rinką, nėra preziumuojamas, ir būtent ta ginčo šalis, kuri remiasi teisių
išnaudojimu, turi tai įrodyti”
• prekių ženklo savininko sutikimas, jog šiuo prekių ženklu pažymėtas
prekes tiesiogiai į EEE rinką išleistų trečiasis asmuo, kuris visiškai
ekonomiškai nesusijęs su šiuo savininku, gali būti numanomas tiek, kiek
toks sutikimas išplaukia iš aplinkybių, buvusių prieš prekių išleidimą į EEE
rinką, tuo pat metu ar atsiradusių po tokio išleidimo, ir, nacionalinio
teismo vertinimu, nedviprasmiškai įrodančių savininko atsisakymą savo
išimtinių teisių. Grynai faktinė aplinkybė, jog atitinkamu prekių ženklu
pažymėtos prekės pirmą kartą buvo išleistos į EEE rinką ar už jos ribų,
savaime neturi jokios reikšmės taikant Direktyvos 89/104/EEB 7 straipsnio
1 dalyje įtvirtintą išimtinių teisių pasibaigimo taisyklę
Lietuviško patento kaina
• 10 m. – apie 5000 Lt (~1450 EUR):
•
•
•
•
•
•
•
•
Patento paraiškos padavimas –
400 Lt
Papildomi apibrėžties punktai už 16 ir tolesnius punktus – po 50 Lt
Patento išdavimas –
240 Lt
Mokestis už 3 m. –
280 Lt
Mokestis už 4 m. –
320 Lt
...
Mokestis už 10 m. –
800 Lt
Palyginimui: Europos patento paraiškos padavimo mokestis 105 EUR (jeigu
paduodama elektroniniu būdu) arba 190 EUR (jeigu paduodama
popieriniu būdu)
Vokietijos patento kaina
Invention
Patent
attorney
Apply for
patent
Examination
EUR 1 000
to EUR 4 000
EUR 60
EUR 350
Patent granted!
Annual fees
Year 3
4
EUR 70
EUR 70
5
EUR 90
Total: EUR 1 700 - EUR 5 100
(depending on complexity of patent and extent of applicant's preparation!
Europos patento kaina (iki išdavimo):
Apsauga:
EUR 3 000 vertimai*
Vokietija
Didžioji Britanija
Prancūzija
Italija
Ispanija
Šveicarija
EUR 10 000 patentinių patikėtinių
mokesčiai*
EUR 5 000 patentų tarnybos mokesčiai*
German
patent
European
patent
* apytikslės išlaidos, kurios konkrečiu atveju gali būti skirtingos
Kodėl reikalingi mokesčiai?
Veiksmų sąnaudos
Padeda sureguliuoti piktnaudžiavimą patentų
sistema
Mokestis valstybei už valstybės suteiktas
išimtines teises
Mokestinės lengvatos
• Fiziniams asmenims, savo vardu patentuojantiems
išradimus bei registruojantiems dizainą, už paraiškos
padavimą mokesčių dydis mažinamas 50 procentų.
• Patento savininkas gali pateikti Valstybiniam patentų
biurui pareiškimą, kad už tam tikrą atlyginimą jis
sutinka leisti bet kuriam asmeniui naudotis išradimu
licenciato teisėmis. Šiuo atveju metų mokestis už
patento galiojimą sumažinamas 50 procentų.
• Valstybės teikiama parama patentavimo išlaidoms
paremti.
Valstybės pagalba patentavimui
• Valstybės
pagalbos
(www.mita.lt)
teikimą
administruoja
MITA
• Finansuojamas Europos patento ar tarptautinės patento
paraiškos/ Bendrijos dizaino ar tarptautinio dizaino
registravimo išlaidos
• Apmokėjimas avansu, sąskaitų apmokėjimo būdu,
kompensavimo būdu (Bendrijos dizainams – tik išlaidų
kompensavimo būdu)
• Apmokėjimas avansu - tik jeigu yra paduodama prioritetinė
paraiška Lietuvoje
Valstybės pagalba patentavimui
• Pagalbos, suteiktos vienam asmeniui per
trejus fiskalinius metus, suma neturi viršyti
690 560 litų
• Prioritetas skiriamas:
mokslo ir studijų institucijoms;
mokslo ir studijų institucijoms kartu su
įmonėmis;
įmonėms.
Valstybės pagalba patentavimui
• Tinkamos patentavimo išlaidos, kreipiantis dėl
išlaidų apmokėjimo avansu:
patento paraiškos padavimo mokestis;
patentinės paieškos mokestis;
valstybės nurodymo mokestis;
ekspertizės mokestis;
patentinių patikėtinių paslaugos.
Valstybės pagalba patentavimui
• Tinkamos patentavimo išlaidos, kreipiantis dėl išlaidų
apmokėjimo pagal sąskaitas arba patirtų išlaidų
kompensavimo būdais:
 patento paraiškos padavimo mokestis;
 patentinės paieškos mokestis;
 valstybės nurodymo mokestis;
 ekspertizės mokestis;
 patento išdavimo mokestis;
 pirmųjų 5-erių metų patento palaikymo mokestis (jeigu
sumokėtas iki gaunant patentą);
 vertimų išlaidos;
 patentinių patikėtinių paslaugos.
Valstybės pagalba patentavimui
• Finansavimas vienam išradimo patentui arba dizaino
registracijai negali viršyti 50 000 Lt, kai de minimis pagalbos
dydis 50–95 proc., o likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį
pareiškėjas dengia savomis lėšomis.
• De minimis pagalbos intensyvumas:
 mokslo ir studijų institucijai – 95 proc. tinkamų finansuoti
išlaidų;
 mokslo ir studijų institucijai kartu su įmone – 95 proc.
tinkamų finansuoti išlaidų;
 įmonei – 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų.
• Likusią tinkamų finansuoti išlaidų dalį pareiškėjas dengia
savomis lėšomis.
Valstybės pagalba patentavimui
• Parama to paties išradimo patentavimo
skirtingų išlaidų apmokėjimui gali būti
skiriama ne daugiau kaip du kartus
nepriklausomai nuo kreipimosi būdo.
Praktiniai patentų ginčų ypatumai
• VPB Apeliacinis skyrius nagrinėja tik apeliacijas.
Protestai dėl patentų negali būti paduoti (priešingai,
nei prekių ženklų ar dizainų atveju).
• Ginčai negali būti sprendžiami arbitraže, tačiau pagal
naują Komercinio arbitražo įstatymo redakciją situacija
keičiasi.
• Teisminis ginčas praktiškai neįmanomas be ekspertizės.
Patentų ginčas – tai ginčas tarp ekspertų.
• Išvadą duodančius ekspertus Lietuvoje surasti sunku
(dėl įvairių priežasčių). Vis dažniau kviečiami užsienio
ekspertai.
• Teisminiai ginčai trunka ilgai ir kainuoja brangiai.
Praktiniai patentų ginčų ypatumai
• Ginčai gali vykti keliose valstybėse vienu metu
– labai brangu
• Kai kuriose valstybėse įmanomas draudimas
nuo bylinėjimosi išlaidų
• Teismų sprendimai atskirose valstybėse gali
skirtis
Patento vertės nustatymas
• Yra iš esmės 3 metodai:
• Rinkos aspektu:
pagal panašius rinkoje įvykusius sandorius
• Pajamų aspektu
Pagal gaunamas pajamas (IPscore)
• Išlaidų aspektu
Vystymo išlaidos, įgytų patentų kaina
• IPscore programa:
 http://www.epo.org/searching/free/ipscore.html
IPscore
IPscore
IPscore
Patentavimas užsienyje
Kaip gauti apsaugą užsienyje? (1)
• Nacionalinis kelias: paraiškos
nacionalinei patentų tarnybai.
• Nacionalinis
valstybėje.
patentas
galioja
padavimas
tik
toje
• Sandoriai dėl nacionalinio patento atliekami
kiekvienos valstybės atžvilgiu.
Kaip gauti apsaugą užsienyje? (2)
• Regioninis kelias: paraiškos
padavimas Europos patentų
tarnybai.
• 38
Europos
patentų
organizacijos
valstybės
narės, 2 išplėtimo valstybės.
• Vieninga patento išdavimo
procedūra,
tačiau
ne
vieningas patentas.
Kaip gauti apsaugą užsienyje? (3)
• Arba
paraiškos
padavimas kitoms
regioninėms
patentų
tarnyboms:
• Eurasian Patent Organisation
www.eapo.org
• African Regional Intellectual
Property Organisation (ARIPO)
www.aripo.org
• African Intellectual Property
Organization
(OAPI)
http://www.oapi.wipo.net
• Patent Office of the Cooperation
Council for the Arab States of the
Gulf http://www.gccpo.org/
• Interstate Council on the
Protection of Industrial Property
(ICPIP)
Kaip gauti apsaugą užsienyje? (4)
Patentinės kooperacijos sutartis (144 valstybės)
Kaip gauti apsaugą užsienyje? (5)
PCT patento paraiška
Publikavimas 18 mėnesių nuo prioriteto datos
Iki 22 mėnesio nuo prioriteto datos pareiškėjas
nusprendžia dėl preliminariosios ekspertizės poreikio
Ne
Išėjimas į nacionalinį/
regioninį lygį
Taipes
Preliminarioji ekspertizė
• Nacionalinis lygis:
• 30-31 mėnesiai nuo prioriteto datos
“Mažieji patentai”: naudingieji
modeliai
• Numatyta apie 60 pasaulio valstybių (LT nėra):
 Albania, Angola, Argentina, ARIPO, Armenia, Aruba,
Australia, Austria, Azerbaijan, Belarus, Belize, Brazil,
Bolivia, Bulgaria, Chile, China (including Hong Kong and
Macau), Colombia, Costa Rica, Czech Republic,
Denmark, Ecuador, Estonia, Ethiopia, Finland, France,
Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras,
Hungary,
Indonesia,
Ireland,
Italy,
Japan,
Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Laos, Malaysia,
Mexico, OAPI, Peru, Philippines, Poland, Portugal,
Republic of Korea, Republic of Moldova, Russian
Federation, Slovakia, Spain, Taiwan, Tajikistan, Trinidad
& Tobago, Turkey, Ukraine, Uruguay and Uzbekistan.
Naudingieji modeliai
“Mažieji patentai”: naudingieji
modeliai
• Švelnesni patentabilumo kriterijai:
 Naujumas – dažniausiai toks pat, kaip ir
patentams, tačiau kai kur išradimo atskleidimas
turi būti viešas ir rašytinis (pvz. Ispanija)
 Išradimo lygis - mažesnis, užtenka, kad išradimas
yra naudingas ir nėra labai akivaizdus atitinkamos
srities specialistui,
• Trumpesnis apsaugos terminas: 6-10 metų.
• Dažniausiai pareikštinė naudingųjų modelių
sistema.
“Mažieji patentai”: naudingieji
modeliai
• Daugiausia panaudojami mechanikos srityje ir
itin tinkami smulkioms ir vidutinėms
įmonėms.
• 1999 m. – ES direktyvos projektas, kuriais
šiandien jau nebediskutuojamas.
• Koks Lietuvos patentų sistemos santykis su
naudingaisiais modeliais? Ar naudingieji
modeliai reikalingi Lietuvai?
Papildomos apsaugos
liudijimai
Papildomos apsaugos liudijimas (1)
• Galimybė pratęsti patento galiojimą iki 25
metų, arba tam tikrais atvejais iki 25 m. 6 mėn.
• Harmonizuota ES teisės sritis – Reglamentas
469/2009
• PAL Lietuvoje – nuo 2002 m.
• PAL
galiojimo
terminas
skaičiuojamas
specifiniu būdu
Papildomos apsaugos liudijimas (2)
• PAL reikšmė :
- Viena vertus, galimybė gauti ilgesnę apsaugą
- Kita vertus, tai papildomas barjeras rinkoje:
- Dalykas, kurį reikia atidžiai stebėti generinių vaistų
gamintojams: Bolar išlyga pagal Farmacijos įstatymo
11 straipsnio 13 dalį
Papildomos apsaugos liudijimas (3)
• Kodėl svarbu turėti PAL visose ES valstybėse
narėse?
- teisių išsėmimas (ETT C-187/80) /
paralelinis importas
• “Specialus mechanizmas” leidžia blokuoti
paralelinį importą (Lietuvos stojimo į ES
stojimo sąlyga)?
Svarbiausios pastarojo meto PAL bylos
• “Neigiamo termino” papildomos apsaugos
liudijimai: patentinės apsaugos pratęsimas
pediatriniams vaistams (C-125/10 Merck & Co Inc.
v Deutsche Patent- und Markenamt)
• Apsaugos
suteikimas
veikliųjų
medžiagų
kombinacijoms: galima apsaugoti tik tai, kas
parašyta apibrėžtyje, nesvarbu, kad vaisto
registracijos liudijime nurodyta daugiau veikliųjų
medžiagų (C-322/10, Medeva BV v Comptroller
General of Patents, Designs and Trade Marks)
Patentų licencijos,
know how
Teisių perdavimo sutartis
• Gali būti sudaroma bet kurioje stadijoje: teisė gauti
patentą (neregistruojama sutartis), teisė į patento
paraišką (nesvarbu, paraiška paskelbta, ar ne) ar
patentą.
• Jeigu perduodama teisė į patento paraišką ar patentą,
sutartis turi būti registruojama VPB
• Pridedamas
teisės
perdavimą
patvirtinantis
dokumentas: sutarties kopija arba sutarties išrašas,
patvirtintas vienos iš teisės perdavimo sutarties šalių,
arba teisių perdavimo patvirtinimą (IP-15 forma)
• Mokestis – 400 Lt
Patentų licencinės sutartys
• Gali būti sudaromos tiek dėl paskelbtos
paraiškos, dėl dėl išduoto patento. Taip pat dėl
įsigaliojusio Lietuvoje Europos patento ar
perėjusios į nacionalinį lygį tarptautinės
paraiškos.
• Sudaromos raštu.
• Siekiant panaudoti prieš trečiuosius asmenis,
turėtų būti registruojamos patentų registre.
• Registracija – 240 Lt
Patentų licencinės sutartys
• Registruojant galima pateikti išrašą, patvirtintą
notaro, arba specialią formą (IP18 forma).
• Sutartys gali būti išimtinės ir neišimtinės;
išduotos visai Lietuvos teritorijai ar tam tikrai
jos daliai (būtina pasiyti konkurencijios teisės
reikalavimų).
• Kiekvienoje valstybėje sutartys sudaromos
pagal tų valstybių reikalavimus.
Vieša licencija
• Patento savininkas gali paduoti Valstybiniam
patentų biurui pareiškimą, kad už tam tikrą
atlyginimą jis sutinka leisti bet kuriam
asmeniui naudotis išradimu licenciato
teisėmis. Šiuo atveju metų mokestis už
patento galiojimą sumažinamas 50 procentų.
Priverstinė abipusė licencija, kai išradimas
susijęs su saugoma augalo veisle
1. Jeigu selekcininkas negali gauti augalo veislės teisinės apsaugos ar ja pasinaudoti nepažeisdamas
ankstesnio patento saugomų išimtinių teisių, jis už atlyginimą gali prašyti priverstinės licencijos dėl
neišimtinės teisės naudotis patento saugomu išradimu tiek, kiek tokia licencija reikalinga norint
pasinaudoti saugoma augalo veisle. Išdavus tokią licenciją, patento savininkas normaliomis sąlygomis
turi teisę gauti abipusę licenciją naudoti apsaugotą veislę.
2. Jeigu biotechnologinio išradimo patento savininkas negali išradimu naudotis nepažeisdamas
ankstesnės augalo veislės teisinės apsaugos, jis už atlyginimą gali prašyti priverstinės licencijos dėl
neišimtinės teisės naudotis saugoma augalo veisle. Išdavus tokią licenciją, augalo veislės teisinės
apsaugos savininkas normaliomis sąlygomis turi teisę gauti abipusę licenciją naudoti patentuotą
išradimą.
3. Pareiškėjai, siekdami gauti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas licencijas, privalo įrodyti, kad:
1) jie kreipėsi į biotechnologinio išradimo patento ar augalo veislės teisinės apsaugos savininką
norėdami gauti sutartinę licenciją, bet jos negavo;
2) augalo veislė ar biotechnologinis išradimas, palyginti su patentuotu išradimu ar saugoma augalo
veisle, reiškia didelę techninę pažangą ir turi svarią ekonominę reikšmę.
4. Sprendimą dėl šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų priverstinių licencijų išdavimo, atlyginimo dydžio,
kitų priverstinės licencijos sąlygų ir apimties priima teismas. Jeigu priverstinės licencijos išdavimo
sąlygos pasikeičia ar išnyksta, biotechnologinio išradimo patento ar augalo veislės teisinės apsaugos
savininko prašymu teismas gali panaikinti priverstinę licenciją arba pakeisti jos sąlygas.
Priverstinė licencija dėl farmacijios
produktų
• 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentas (EB) Nr. 816/2006 dėl
patentų, susijusių su farmacijos produktų,
eksportuojamų į šalis, turinčias problemų
visuomenės sveikatos srityje, gamyba,
priverstinio licencijavimo
Išradimo naudojimas Vyriausybės
leidimu
•
Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą leisti asmeniui be patento savininko sutikimo naudoti
patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje, jeigu:
1) patentu saugomas išradimas yra susijęs su visuomenės poreikiais, nacionaliniu saugumu ir visuomenės sveikatos
apsauga, ekonomiškai svarbių sektorių plėtra;
2) teismas nusprendžia, kad patento savininko ar licenciato išradimo naudojimo būdas riboja konkurenciją.
•
Už išradimo naudojimą patento savininkui turi būti teisingai atlyginama, atsižvelgiant į išradimo ekonominę vertę.
•
Jeigu patento savininkas ar asmuo, kuriam leista naudoti patentuotą išradimą, prašo, Lietuvos Respublikos
Vyriausybė, atsižvelgdama į jų argumentus, gali pakeisti patentuoto išradimo naudojimo sąlygas ir leidimo
galiojimo laiką.
•
Leidimas be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą turi būti neišimtinis, t. y. patento savininkas
nepraranda teisės pats naudoti patentuotą išradimą, ir neuždraudžia patento savininkui sudaryti licencines sutartis
dėl patentuoto išradimo naudojimo ir toliau naudoti patentuotą išradimą ar kitaip įgyvendinti savo teises.
•
Leidimas be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą negali būti perduotas, išskyrus atvejus, kai
įstatymų nustatyta tvarka yra perduodamas juridinis asmuo (jo dalis), kuriame naudojamas patentuotas išradimas.
Priverstinė licencija konkurencijos
taisyklių pažeidimo atveju
Konkurencijos taryba, nustačiusi, kad ūkio subjektai
įvykdė šio įstatymo draudžiamus veiksmus ar
kitus šio įstatymo pažeidimus, vadovaudamasi
objektyvumo ir proporcingumo principais, turi
teisę:
1) įpareigoti ūkio subjektus nutraukti neteisėtą
veiklą, atlikti veiksmus, atkuriančius ankstesnę
padėtį ar pašalinančius pažeidimo pasekmes,
įskaitant įpareigojimą nutraukti, pakeisti ar
sudaryti sutartis, taip pat nustatyti šių
įpareigojimų įvykdymo terminus ir sąlygas;
Franšizės sutartis
• Civilinio kodekso 6.766 str. – 6.779 str. Sutartis
reglamentuojama pakankamai detaliai.
• Patentas gali būti ir franšizės sutarties objektu.
• Jeigu franšizės sutarties objektas yra
pramoninės nuosavybės objektas, franšizės
sutartis visada turi licencinės sutarties
elementą.
• Todėl franšizės sutartį taip pat tikslinga
registruoti pramoninės nuosavybės registre.
Puslaidininkinių gaminių
topografijos
Topografijos
• 1986 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva dėl
puslaidininkių įtaisų topografijų teisinės
apsaugos
• 1998 m. Puslaidininkinių gaminių topografijų
teisinės apsaugos įstatymas
• Kodėl saugomas kaip atskiras objektas?
Topografijos
• Topografija - tarpusavyje susijusių piešinių,
perteikiančių puslaidininkinio gaminio sluoksnių
erdvinį išdėstymą, visuma. Kiekvienas piešinys
atitinka visą ar dalį sluoksnio vaizdo. Piešinį gali
sudaryti standartiniai žymėjimo simboliai, įvairūs
sutartiniai ženklai bei kiti grafiniai vaizdai.
• Apsauga taikoma tik tokiai topografijai, kuri yra
originali, kūrėjo intelektinės veiklos produktas ir
nėra naudojama puslaidininkinių gaminių
pramonėje
Topografijos
• Topografijos saugomos tiek neregistruotos,
tiek registruotos
• Išimtinės teisės įsigalioja nuo ankstesniosios iš
šių datų:
1)
pirmojo komercinio topografijos
panaudojimo pasaulyje;
2) paraiškos registruoti topografiją padavimo
Valstybiniam patentų biurui.
Topografijos
• Paraiška turi būti paduodama ne vėliau kaip
per 2 metus nuo pirmojo komercinio
topografijos panaudojimo pasaulyje.
• Jei per 15 metų nuo sukūrimo topografija
niekur
pasaulyje
nepanaudojama
komerciniams tikslams ar nepaduodama
paraiška ją registruoti, teisių apsauga tokiai
topografijai negali būti taikoma.
Topografijos
• Tačiau neregistruotų topografijų apsauga gali būti
mažesnė
 Asmeniui, kuris įsigyja topografiją ar puslaidininkinį
gaminį nežinodamas ir negalėdamas žinoti, kad šie yra
saugomi išimtinių teisių, negali būti trukdoma juos
naudoti komerciniams tikslams. Jeigu veiksmai
atliekami po to, kai asmuo sužino ar turėjo sužinoti
apie tokią topografijos ar puslaidininkinio gaminio
apsaugą, teisių savininko reikalavimu naudotojas turi
sumokėti atitinkamą atlyginimą.
Topografijos
• Išimtinių teisių į topografiją galiojimo laikas
baigiasi po 10 metų nuo ankstesniosios iš šių
datų:
 1) kalendorinių metų, kuriais topografija ar
puslaidininkinis gaminys, pagamintas naudojant
šią topografiją, buvo pirmą kartą pasaulyje
panaudotas komerciniams tikslams, pabaigos;
 2) kalendorinių metų, kuriais buvo pateikta
paraiška Valstybiniam patentų biurui registruoti
topografiją, pabaigos.
Topografijos
• Dėl topografijos gali būti paduodamos
apeliacijos ar protestai; topografija gali būti
perduodama arba licencijuojama
• Topografija ar puslaidininkiniai gaminiai,
pagaminti naudojant saugomą topografiją, gali
būti žymimi simboliu T.
Naujos redakcijos patentų įstatymas
Bendros įstatymo tendencijos
• Kokios įstatymo priėmimo priežastys?
• Esminiai sistemos bruožai (“pareikštinė
sistema”) lieka nepakitusi. Įstatymas sudaro
galimybę gauti tiek “silpną”, tiek “stiprų”
patentą – priklauso, ko nori pats pareiškėjas
• Įstatymas tampa žymiai lankstesnis procedūrų
prasme
Svarbiausi naujojo Patentų įstatymo
pakeitimai
• Paraiškos padavimo datos suteikimo
palengvinimas
• Terminų pratęsimas
• Teisių atkūrimas
• Atstovavimo supaprastinimas
• Susirašinėjimo adresas
• Uždaromas nacionalinis PCT kelias
Paraiškos padavimo datos suteikimas
• Paraiškos padavimo data suteikiama pateikus
praktiškai bet kokį į paraišką panašų
dokumentą
• Užtenka net brėžinio ar nuorodos į ankstesnę
paraišką
• Tačiau paraišką būtina sukomplektuoti iki
reikiamo lygio per terminą, skirtą pašalinti
paraiškos trūkumams
Terminų pratęsimas
• Praleidus terminą paraiškos trūkumams
ištaisyti, šį terminą galima pratęsti
• Kartu su prašymu pratęsti terminą, reikia
pateikti ir atitinkamo veiksmo atlikimą
patvirtinančius įrodymus
• Mokestis – 240Lt
Teisių atkūrimas
• Praleidus tam tikrus terminus, galimas teisių
atkūrimas. Pvz. laiku nesumokėtas metinis
mokestis už patento galiojimą.
• Būtina įrodyti, kad terminas praleistas
“nepaisant tam tikromis aplinkybėmis įdėtų
būtinų pastangų”
• Trečiųjų asmenų teisių apsauga
• Mokestis – 600 Lt
Prioriteto teisės atkūrimas
• Tuo
atveju,
jeigu
prioriteto
terminas
praleidžiamas ir prašymas dėl prioriteto teisės
atkūrimo pateikiamas per 2 mėn nuo prioriteto
termino pabaigos (13-14 mėn.).
• Atkuriama, jeigu prioriteto terminas yra praleistas
nepaisant visų tam tikromis aplinkybėmis įdėtų
būtinų pastangų.
• Mokestis – 400 Lt.
• Galima atkurti ir tuo atveju, jeigu pavėluojama
pateikti ankstesnės paraiškos pavirtintą kopiją.
Atstovavimo supaprastinimas
• Subjektai ne iš EEE valstybių narių (ES +
Islandija, Norvegija ir Lichtenšteinas) gali patys
paduoti paraišką ir sumokėti mokestį
• “Patys” reiškia, kad veiksmai atliekami jų
pačių, be atstovo
• Jeigu samdomas atstovas, jis turėtų būti
patentinis patikėtinis
Susirašinėjimo adresas
• Užsienio subjektams susirašinėjant su VPB,
būtinas susirašinėjimo adresas Lietuvos
teritorijoje
• Tačiau
veiksmams,
kurie
atliekami
elektroninėje erdvėje, susirašinėjimo adresas
objektyviai praranda prasmę
Uždaromas nacionalinis PCT kelias
• Nuo 2014 m. rugsėjo 4 d., nesvarbu, kada
paduota tarptautinė paraiška
• Tarptautiniai patentai Lietuvoje įsigalioja kaip
Europos patentai
Tarnybiniai išradimai
• Patikslinamas
tarnybinių
išradimų
reglamentavimas
• Darbuotojui ir darbdaviui susitarus dėl teisės į
patentą priklausymo darbuotojui,
• Tokiu atveju autorinis atlyginimas darbuotojui
nemokamas
Kiti pakeitimai
• Mokestis už papildomus apibrėžties punktus –
viršijančius 15-ą apibrėžties punktą
• Mokestį už patento paraiškos padavimą galima
sumokėti per 1 mėnesį nuo paraiškos
padavimo
• Praktiškai visiems veiksmams taikomas
trūkumų šalinimo institutas
Patentinės
informacijos paieškos
ypatumai
Optional
Didžioji dalis informacijos prieinama tik patentuose
Publikuota
kitur
Publikuota
patentuose
80% informacijos tik patentuose!
90%
Naudojami
nemokamai
10%
Apsaugoti
Sprendimai, randami patentų dokumentuose
PI: šaltiniai Lietuvoje
• VPB oficialius biuletenis – iš esmės tas pats, kad
“Valstybės žinios”, tik pramoninės nuosavybės
srityje.
• Išeina kiekvieno mėn. 25 d. ir skelbiamas tik PDF
forma VPB tinklalapyje www.vpb.gov.lt
• VPB administruoja patentų, prekių ženklų, dizainų
ir puslaidininkinių gaminių topografijų duomenų
bazės. Naudojimas nemokamas. Komercinių
duomenų bazių nėra.
• Duomenų bazės tik informaciniais tikslais ir
atnaujinamos maždaug kas mėnesį!
PI: šaltiniai Lietuvoje
• Tiksliausia informacija konkrečiai datai –
išrašas iš registro (mokestis – 120 Lt). Tai
prima facie įrodymas civiliniame procese.
• Kaip teismai vertina informaciją, atspausdintą
iš VPB tinklalapyje esančios duomenų bazės?
• Taip pat nepatentinė literatūra: straipsniai,
kitos publikacijos ir pan.
PI: kiti šaltiniai
• ESP@CENET – EPO administruojama EP ir
tarptautinių patentų duomenų bazė
www.espacenet.com
• Kitos EPO teikiamos patentinės informacijos
paslaugos prieinamos
http://www.epo.org/searching/free.html
• PATENTSCOPE – tarptautinių patentų paraiškų
paieškos duomenų bazė
www.wipo.int/patentscope/en/
PI: kiti šaltiniai
• JAV patentų duomenų bazė (www.uspto.gov).
• Nacionalines duomenų bazes turi beveik kiekviena
pasaulio valstybė.
• Taip pat yra komercinės patentinės informacijos
duomenų bazės http://www.epo.org/patents/patentinformation/subscription.html
• Nepatentinė literatūra: straipsniai, publikacijos ir pan.
PI: paieškos žodžių ypatumai
• Išradimo apibrėžties kalba itin specifinė (taip
pat ir siekiant paslėpti technologijas nuo
konkurentų):
Paieška pagal raktinius žodžius:
• Pareiškėjai nenaudoja įprastos
kalbos:
– Teisinės priežastys
– Apsaugos apimtis
– Slėpimas nuo konkurentų
• Sunku surasti tinkamus
raktinius žodžius
• Geriems paieškos rezultatams
paprastai reikalinga
profesionali paieškos patirtis
Paieška pagal technologijų klases:
• Kiekvienas patentas
klasifikuojamas profesionalų
• IPC struktūra yra hierarchinė
ir žemėjanti – paiešką galima
siaurinti
• Klasių aprašymai surašyti taip,
kad būtų paprasta surasti ir
suprasti
• Paieškai daug patirties
nereikia
• BET: IPC dažniausiai
neatitinka ieškomo rezultato
Optional
writing instrument
= pen
a plurality of balls
= ball bearing
spherical object
with floppy filaments
to promote sure capture
= toy ball
Optional
Elektros sritis
electrical power source for electronic = battery
circuits
semiconductor switching
device with a control electrode
= transistor
galvanically isolated electrical coupling = transformer
means
Optional
Elektronikos sritis
photo-transmitting device
arrangement for tapping power
from
an electrical cable
= LED (light-emitting diode)
= current collector
Optional
Technologijų sritis
elongate member
= pipe, riser, cable
or optical fibre
wing
= door or window
Optional
Technologijų sritis
energy-storing means
= spring
fastening means
= nail, screw or rivet, etc.
Optional
Technologijų sritis
a flexible member
= membrane or
diaphragm
locking means
= U-shaped retainer,
etc.
Optional
Chemijos sritis
•
water- and oil-repellent surface
Teflon®
•
water-soluble or water-dispersible
polymer
polyacrylic acid (salt) or polyvinyl
alcohol
•
superabsorbent
gel of polyacrylic acid (salt)
•
expanded styrenic (co)polymer
polystyrene foam; Styrofoam®
•
polyisoprene
natural rubber
•
ionomer
copolymer of ethylene and salts of
acrylic acid
•
graft copolymer of vinyl aromatic
monomers on a butadiene rubber
ABS (the plastic of which LEGO bricks
are made)
•
aromatic polyester
PET (polyethylene terephthalate)
Optional
Chemijos sritis
• A composition comprising A, B and C
= a mixture of at least A, B and C, and possibly other components
Example: A composition comprising a solution of lactic acid in alcohol/water
→ Wine!
• A composition consisting of A, B and C
= a mixture in which only A, B and C are present
Example: A composition consisting of a solution of lactic acid in alcohol/water
→ Wine is now excluded, since it comprises many more products than just lactic acid,
alcohol and water.
• A composition consisting essentially of A, B, and C
= a mixture of A, B and C which may include further components provided they
do not negatively affect the effect of the invention
Example: A composition consisting essentially of a solution of lactic acid
in alcohol/water
→ Wine might be included if the other components in wine do not prevent the effect of
the invention being obtained.
Optional
Chemija/farmacija
A composition comprising water and glycerol
"comprising"
=
further ingredients may also be present
"containing"
=
further ingredients may also be present
"consisting of"
=
only the ingredients listed are present
Optional
Farmacijos sritis
ophthalmic solution
=
pharmaceutically
acceptable carrier
device for mixing the
pharmaceutical
ingredients
=
=
a solution suitable for the application to the eye
(for example, NOT a sodium hydroxide solution with a
pH of 13)
any substance that the expert working
in the field (= person skilled in the art) would use for
preparing a medicament
(examples: cellulose, glycerol, starch)
any apparatus or mixer which is suitable
for this purpose. It need not necessarily come from
the pharmaceutical area and may be used for a
different purpose (example: a household mixer)
Paieška pagal klases
Ieškomas objektas: air-conditioning technology
for buses
Paieškos rezultatas: susijusios klasės
Klasės detalus vaizdas

Patentų paieška klasėse

Papildomi paieškos kriterijai
Only applications published in
a certain year?
Only applications by
certain inventors?
esp@cenet paieškos rezultatai
Cituojančių dokumentų sąrašas
Su EP0200362 susiję
patentai
Very influential!
Originalus dokumentas
Automatinis aprašymo ir apibrėžties vertimas
Vieningas Europos
patentas ir vieningas
patentų teismas
Vieningas Europos patentas
• Kuriamas specialios procedūros – tvirtesnio
bendradarbiavimo, pagrindu. Dalyvauja 25 ES valstybės
narės.
• Vieningas EP – „normalus“ EP, kurio galiojimas
išplečiamas į dalyvaujančių ES valstybių teritorijas.
• Dėl vieningo EP statuso bus galima apsispręsti per 1
mėn. Po paskelbimo apie EP išdavimą EPO biuletenyje.
• Prognozuojama, kad paraiškų bus paduodama ~70
tūkst.
• „Paprasti“ EP ir toliau lieka – pareiškėjas pats renkasi
patento rūšį.
Vieningas Europos patentas: vertimo
tvarka
• Paraišką galima paduoti savo kalba, vėliau
reikia pateikti vertimą į EN, DE ar FR. Turėtų
būti mokestinė lengvatos paduodant paraišką
savo kalba (ka kompensuotų vertimo išlaidas).
• Patentai verčiami automatiniu būdu (Google
Translate pagrindu).
• Ginčo atveju patento savininkas teismo ar
pažeidėjo reikalavimu turi pateikti žmogaus
išverstą patentą.
Vieningas patentų teismas
• Vieningas teismas ir vieningas patentas turėtų
įsigalioti kartu
• Veiklos pradžia dar nežinoma
• Teismas gali būti brangesnis, labiau
geografiškai nutolęs, tačiau greitesnis ir
priimantis kokybiškesnius sprendimus
Vieningas patentų teismas: struktūra
• Pirmoji instancija: vietos skyriai valstybėse
narėse, kurios tokius skyrius pageidauja turėti;
centrinis skyrius, nagrinėjantis daugiausia
patentų negaliojimo bylas.
• Antroji instancija: Apeliacinis teismas
• ES Teisingumo Teismas, kaip ES teisės
aiškintojas
• Teismo sprendimas vykdytinas visose patento
galiojimo valstybėse
Ačiū už dėmesį!
Dr. Arūnas Želvys
VU Teisės fakulteto Privatinės teisės
katedra
Arunas.Zelvys@tf.vu.lt
Descargar

Pramoninės nuosavybės teisės praktiniai aspektai