Ang Kurikulum sa Filipino:
Batayan ng Pagtuturo sa
Sekondarya
Dalawa ang pangunahing
dahilan kung bakit itinuturo
ang Filipino sa ating mga
paaralang pambansa.
Ang mga dahilang ito ay
nakatadhana sa umiiral na
patakarang pangwika na
ipinatutupad kaugnay ng
gagamiting wikang panturo
sa mga paaralan.

Una, ituturo ito bilang isang
sabjek o aralin na bahagi ng
kurikulum sa elementarya at
sekundarya.

Ikalawa, gagamitin ang Filipino
bilang wikang panturo sa mga
tiyak na sabjek o aralin na iniatas
sa Patakarang Bilinggwal noong
1974 at 1986.

Malinaw ang pagkakaiba ng dalawang
layunin subalit magkatuwang ng
kaganapan sa pagkatuto.

Kinakailangang matutuhan ang Filipino
bilang isang wikang may sariling
kakanyahan upang magamit ito sa
pagkatuto ng iba pang sabjek na
itinuturo sa Filipino at magiging tulay
din ito sa pagkatuto ng Ingles na
pangalawang wika ng mga mag-aaral.
Ang Pagtuturo ng Wika Batay
sa DepEd Kurikulum sa
Filipino

Sa ipinatupad na kurikulum ng
DepEd para sa pagtuturo ng
Filipino may mga pananaw at
simulain sa pagkatuto ng wika
na binibigyang pansin. Una ay
ang pagkakaroon ng
interaksyon sa pagitan ng mga
mag-aaral, ng guro at ng teksto.

Mas mabisa ang pagkatuto kung
nabibigyan ng pagkakataon ang mga
mag-aaral na mag-isip, magpalitangkuro at tumanggap ng ideya mula sa
iba. Ikalawa, ang pagkakaroon ng
integrasyon sa mga kasanayan at
gawain sa pagtuturo ng wika. Ang
apat na makrong kasanayan sa wika
ay nakikita o naituturo sa isang
kabuuan at hindi na hiwa-hiwalay na
tulad ng ginagawa dati (Whole
Language Approach and Integrative
Approach).

Ikatlo, mahalaga ang konteksto
sa pag-aaral ng wika. Dito
ginagamit ang nilalaman ng
ibang aralin o disiplina sa
pagtuturo ng wika (Contentbased Instruction / Literaturebased Instruction).

Narito ang mga pagdulog at
istratehiya sa pagtuturo ng wika
na angkop sa mga simulain ng
kurikulum sa Filipino.
Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
(Communicative Language Teaching)
 Inilarawan nina Richards at Rodgers
(1986) ang CLT bilang isang lapit
(approach) sa halip na isang pamaraan
sa dahilang ito ay nagrerepresenta sa
isang pilosopiya ng pagtuturo na batay
sa komunikatibong gamit ng wika.
Nagsimula ang lapit na ito sa mga
naisulat nang literatura na nauukol sa
konseptong nosyonal-functional at
paglinang ng kasanayang komunikatibo
sa halip na sa gramar o istruktura ng
wika nakatuon ang pagtuturo.

Sa lapit na ito binibigyang
pansin ang sumusunod na
pananaw o simulain:
Pagbibigay diin sa gamit ng wika
sa komunikasyon sa halip na sa
pag-aaral ng kayarian ng wika.
 Pagkakaroon ng katatasan sa
pagsasalita sa halip na sa
pagiging tama o wasto sa
kayarian o gramar ng wika.

Pagbibigay pansin sa mga
gawaing aktwal na ginagamit ang
wika sa halip na pagsasanay o
drill sa mga bahagi ng wika.
 Pagkakaroon ng kamalayan sa
iba’t ibang gamit o tungkulin ng
wika ayon sa pagkakataon sa
halip na pagbibigay pansin
lamang sa wika.


Sa komunikatibong lapit sa pagtuturo
ng wika, nililinang ang mga
kasanayang kognitibo tulad ng
kaalaman sa gramar ng wika, pagpili
ng angkop na bokabularyo at
kasanayang sosyolinggwistika o
angkop na paggamit ng wika sa iba’t
ibang sitwasyon. Gayundin nililinang
ang makagawi o behavioral na
aspekto ng mga mag-aaral sa
paggamit ng wika sa aktwal na
sitwasyon (Littewood 1984).

May mga mungkahing hakbang
na magagamit ng guro sa
pagtuturo ng wika na sinusunod
ang mga simulain ng pagdulog
na komunikatibo. Narito ang
mga hakbang at ang paliwanag
sa bawat isa.

Pagtiyak sa Layunin. Isa sa mga simulain
ng pagdulog na komunikatibo ay ang
pagkakaroon ng kamalayan ng mga magaaral sa ginagawa nila sa klase at sa
kahalagahan nito sa kanilang pang-arawaraw na buhay. Magiging makahulugan
ang aralin kung malinaw sa bawat magaaral ang layunin nito. Sa hakbang na ito
ipinaaalam sa mga mag-aaral kung ano
ang nilalayon ng aralin. Halimbawa: Ang
tatalakayin nating aralin ay tungkol sa
paghingi at pagbibigay ng payo. Maaari
ring ipakita ang mga larawan na nauukol
sa mga sitwasyon na nagpapakita ng mga
gawaing pangwika o kaya naman ay
dayalogo na maglalaman ng aktwal na
nangyayari sa pag-uusap.

Paglalahad. Dito ipinakikita o
ilalahad ang mga kayarian ng
wika na gagamitin sa isang
sitwasyon o konteksto na ang
tuon ay sa gamit o tungkulin ng
wika. Pag-uusapan dito ang
layunin ng nag-uusap, mga
paraan na ginagamit upang
magkaunawaan tulad ng kilos o
mga pahiwatig na salita.

Pagsasanay. Pagkatapos na
matutuhan ng mga mag-aaral
ang mga kayarian na angkop
gamitin sa sitwasyon, bibigyang
laya ang mga mag-aaral na
gamitin ang mga ito sa iba’t
ibang sitwasyon. Dito, iba’t
ibang gawain ang ibibigay ng
guro tulad ng pag-uusap tungkol
sa napapanahong paksa,
paglutas ng suliranin, mga roleplay na isasakilos o mga larong
pangwika.

Paglilipat. Paggamit ng mga
natutuhang kayarian at
kasanayan sa makatotohanang
sitwasyon. Ang mga mag-aaral
ay iisip o pipili ng mga sitwasyon
sa tunay na buhay na ipinakikita
ang aktwal na paggamit ng
wika. Halimbawa: Pagdedebate
tungkol sa isang paksa,
paghingi ng payo, at
pagpapaturo sa pagsasagawa
ng isang bagay.
Mga Gawaing
Maaring Ihanda ng
Guro ayon
sa mga Simulain ng
Pagdulog na
Komunikatibo


Paghahanda ng mga sitwasyon o cue
cards, na gagamitin sa role-play ng
mga mag-aaral.
Halimbawa:




Paksa: Pagsali sa club o samahan
Gamit ng Wika: Paghikayat, pagtanggi
Kayariang gagamitin: Pandiwa, pangabay
Sitwasyon: Dalawang mag-aaral ang
nag-ussap
Isang mag-aaral ang nanghihikayat sa
kaklase o kaibigan na sumali sa club.
Sasabihin niya ang ang kahalagahan ng
pagsali sa club, kung kailan at saan sila
magmimiting, at mga ginagawa. Ang
kaklase naman ay tatanggi at
ipaliliwanag kung bakit ayaw niyang
sumali.

Sa pagbibigay ng mga sitwasyon na
isasagawa ng mga mag-aaral, maaring
dalawang paraan ang gawin.
1. Una, sitwasyon na may cue na ilalagay
na cue cards ng mga mag-aaral ang
sasabihin nila.
Halimbawa:
Paksa: Panonood ng sine
Gamit ng wika: Pagtatanong,
pagpili, paghikayat
Kayarian ng wika: Mga pananong na
Sino, Ano, Alin, Bakit
Sitwasyon: Magkamag-aral na nasa
lugar ng mga sinehan. Nais nilang
manood ng sine. Bawat isa ay may
gustong panoorin.

Mag-aaral A
Itanong kung aling sine
ang gustong panoorin.
Magmumungkahi ng
gustong panoorin.
Hihikayatin ang kausap na
gustong panoorin.
Itatanong kung anong
pagkain ang dadalhin sa loob
ng sinehan.
Sasang-ayon sa kausap.
 Mag-aaral
B
Sasabihing hindi pa
alam kung ano.
Hindi sasayong-ayon
sa sinabi ng kausap at
sasabihin ang dahilan.
Sasang-ayon din sa
kausap.
Pipili ng pagkain at
itatanong sa kausap
kung gusto rin ito.
2. Ikalawa, maaring sitwasyon na
may impormasyon sa mga magaaral ngunit malaya sila sa
pagbuo ng usapan ayon sa
hinihingi sa sitwasyon.
Halimbawa:
Paksa: Pagpapaalam para
sumama sa field trip
Gamit ng wika: Pamamaalam,
panghihikayat, pagpapaalala
Kayariang gagamitin: Mga
pangungusap na nakikiusap,
nagpapaliwanag, mga
magagaling na ekspresyon
tulad ng maari po ba, sige na
po, at mag-ingat ka.

Kard ng Mag-aaral A
Galing ka sa eskwela.
Sinalubong ka ng nanay mo.
Nagmano ka. Sinabi mo na
may field trip kayo sa
darating na Sabado.
Nagpapaalam ka sa kanya.
Hihikayatin mo siya na
payagan kang sumama at
magbigay ka ng dahilan.
Magpapasalamat ka sa
pagpayag ng ina at hihingi ka
rin ng pera pambayad sa bus
at pambili ng baon.
 Kard
ng Mag-aaral B
Tatanungin mo ang
dahilan kung bakit may
field trip, saan, sino, ang
mga kasama, gaano
katagal ito gagawin.
Papayagan ang anak
matapos marinig ang
paliwanag. Magpapaalam
sa anak. Bibigyan ng
pera ang anak para sa
field trip.
B. Paghahanda ng mga gawaing
aktwal na ginagawa sa loob at
labas ng paaralan (simulation)
Ito ay masasabing
simplikasyon ng mga tunay na
sitwasyon sa buhay. Ang mga
halimbawa ng ganitong gawain ay
ang sumusunod:
1. Pagsasagawa ng eleksyon ng
pamunuan ng klase.
2. Pagpupulong ng club o
samahan
3. Pagpupulong ng klase
tungkol sa field trip
4.
5.
6.
Pakikipanayam sa bisita sa
klase.
Pagtatalo ng mga paksa ng
nauuol sa kasalukuyang mga
isyu sa bansa.
Pagsasagawa ng pag-aaral sa
paaralan tungkol sa pagkaing
binibili ng mga mag-aaral at
tungkol sa mga gawi sa pagaaral (study habits).
C.
Paghahanda ng mga
sitwasyon na isasadula
ng mga mag-aaral nang
daglian o unscripted
play
Maari namang mula sa
mga kuwento na binasa
sa aklat sa pagbasa o
panitikan ay makabuo ng
script ang mga magaaral na isasadula sa
klase.
D.
Pagtitipon ng mga biswal tulad ng
mga poster, anunsyo, mapa, tsart,
grap, karikatura, movie page, at TV
programs na pagkukunan ng
impormasyon at pag-uusapan sa
klase.
Ang halimbawa ng ganitong biswal
ay ang karikatura tungkol sa
pagputol ng mga kahoy sa
kagubatan. Maaring pag-usapan
sa klase ang mga epekto nito, ang
mga paraan na dapat gawin upang
maiwasan ang pagkakalbo ng
kagubatan, atbp.
E. Paghahanda ng mga larong pangwika
Iba’t ibang larong pangwika ang
maihanda ng guro na magsasanay sa
mga mag-aaral upang mahasa sa
pagpapahayag. Ang ilan sa mga ito ay
ang sumusunod:
1. Dugtungan Mo
Ito ay isang dugtungang
pagkukuwento. Sisimulan ng guro
o isang mag-aaral ang kuwento at
ito ay durugtungan ng iba pang
mag-aaral sa bawat pangkat.
2.
Ihatid Mo
Sa larong ito, papangkatin ng
guro ang mag-aaral. Bibigyan ng
guro ng mensahe ang lider ng
bawat pangkat at sasabihin
naman ng lider ang mensahe nang
pabulong sa isa sa kanyang
kapangkat hanggang makarating
ito sa kahuli-hulihang kasapi. Ang
huling mag-aaral ay siyang maguulat ng mensahe sa klase. Ang
pangkat na makapag-ulat ng buo
at malinaw na mensahe ay may
puntos.
3.
Magbugtungan Tayo
Ilalarawan ng mga
mag-aaral ang mga
bagay, tao, hayo o
lugar at pahuhulaan
ito sa mga kaklase.
4.
Ituloy Mo
Bubunot o kukuha sa
kahon ang mga mag-aaral
ng kapirasong papel na may
nakasulat na pahayag na
hindi tapos. Itutuloy nila ang
mga pahayag ayon sa
kanilang palagay o pananaw.
Halimbawa:
Nababahala ako sa mga…
Marami na ngayong
nangyayari…
F.
Paghahanda ng mga gawaing transcoding
Ito ay isang paraan ng pagsasalin mula
sa isang anyo ng pagpapahayag tungo sa
iba pang anyo. Ang mga halimbawa ng
ganitong gawain ay ang mga sumusunod:
1. Isang patalastas o anunsyo na isasalin
sa anyong tuluyan.
2. Isang pagpapahayag na gagawing
anyong telegrama
3. Isang tala o impormasyong nabasa na
gagawing balita
4. Kuwento na gagawing dula-dulaan
5. Mapa ng isang lugar na ilalahad sa
isang talata
Sa pagsasaayos ng kurikulum
inilapat ang Understanding by
Design (UBD) na modelo nina
Jay Mctighe at Grant Wiggins.
Narito ang mga elemento ng
kurikulum
ng
Edukasyong
Sekondari ng 2010.
Antas 1: Resulta/Inaasahang Bunga
Tinitiyak kung ano ang dapat
matutuhan at maisagawa ng magaaral sa loob ng isang markahan,
yunit o kurso; makikita sa
bahaging ito ng Gabay sa
Kurikulum ang mga pamantayang
pangnilalaman, pamantayan sa
pagganap, mga kakailanganing
pag-unawa at mahalagang tanong.
A.1. Ang Pamantayang Pangnilalaman
ay ang mahahalagang paksa o
konsepto na dapat maunawaan
ng
mag-aaral
sa
bawat
asignatura. Sinasagot ng bahaging
ito ang tanong na, “Ano ang nais
nating matutuhan at maisagawa
ng mag-aaral pagkatapos ng isang
markahan o yunit?”
A.2. Ang Pamantayan sa Pagganap ay
ang tiyak na produkto o
pagganap at ang antas o lebel na
inaasahang maisagawa ng magaaral pagkatapos ng isang
markahan o yunit. Sinasagot ng
bahaging ito ang tanong na:
“Paano isasagawa ng mag-aaral
ang inaasahang produkto o
pagganap? Anong antas o lebel
ng pagganap ang dapat magawa
ng mag-aaral upang makapasa
siya sa pamantayan?”
B.
Ang Mga Kakailanganing Pagunawa ay ang mahahalagang
konsepto na dapat matutuhan
ng mag-aaral
sa
bawat
asignatura. Mga konseptong
hindi
makakalimutan
at
magagamit
ng mag-aaral sa
kanyang pamumuhay.
C.
Ang Mahahalagang Tanong
ay mga tanong na nasa
mataas na
lebel
at
inaasahang
masasagot
ng
mag-aaral
pagkatapos
ng isang markahan o yunit.
Kinakailangang ang mga ito
ay
nasasagot
ng
Mga
Kakailanganing Pag-unawa.
Antas 2: Pagtataya
Ito ang mga inaasahang produkto
o pagganap; inaasahang antas ng
pag-unawa at pagganap ng magaaral; at mga kraytirya o panukat
na gagamitin sa pagtatay ng
inaasahang produkto o pagganap.
A.
Ang Produkto o Pagganap ay
ang inaasahang maisasagawa
pagkatapos ng isang paksa o
markahan.
Ito
ang
magpapatunay na natutuhan
niya
ang
mahahalagang
konseptong nakapaloob sa
isang markahan/asignatura.
B. Ang Antas ng Pag-unawa ang
susukat sa iba’t ibang aspekto ng
pag-unawa ng mag-aaral sa
mahalagang konseptong dapat
niyang matutuhan. Masasabing
may pag-unawa na ang magaaral kung siya’y may kakayahan
nang magpaliwanag, magbigay
ng sariling kahulugan, makabuo
ng sariling pananaw, makadama
at makaunawa sa damdamin ng
iba, makapaglapat, at makilala
ang kanyang sarili.
C. Ang Antas ng Pagganap ay ang
inaasahang produkto o pagganap
na maisasagawa ng mag-aaral.
Makikita rin sa bahaging ito ang
kraytirya
sa
pagtataya
ng
nasabing produkto o pagganap.
Antas 3: Mga Plano ng Pagkatuto
Mga gawaing instruksyunal at
mga kagamitan na gagamitin ng
guro at mag-aaral sa loob ng
klasrum na makatutulong upang
matamo ang mga pamantayan.
Inaasahan ang pagiging malikhain
ng guro sa pagpapatupad ng antas
na ito dahil nakasalalay ang
ikapagtatagumpay ng pagtuturopagkatuto.
A. Ang Mga Gawaing Instruksyunal
ay binubuo ng mga gawaing
isasagawa ng guro at mag-aaral sa
loob ng klasrum upang matamo
ang mga pamantayan, matutuhan
ang mga kakailanganing
pagunawa
at
masagot
ang
mahahalagang tanong.
B. Ang Mga Kagamitan ay gamit ng
mga guro at mag-aaral upang
maisakatuparan ang mga gawaing
instruksyunal.
Mga Gabay na Tanong sa
Pagsasaayos ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari
ng 2010
Pamantayang Pangnilalaman
Masasalamin ba sa Pamantayang
Pangnilalaman ang resulta o
inaasahang
bunga?
Ang
mahalagang ideya, isyu, prinsipyo
o konsepto na dapat matutuhan
ng mag-aaral sa bawat asignatura
na magagamit niya maging sa
labas ng paaralan?
Masusukat at matatamo ba ng
mag-aaral ang mga binuong
pamantayan?
Pamantayang Pagganap
Masasalamin ba sa Pamantayan
sa Pagganap ang mga kraytirya
kung
paano
tatayain
ang
produkto o pagganap ng magaaral?
Masasagot ba nito ang tanong
na:
Ano
ang
inaasahang
magagawa ng mag-aaral?
Pamantayang Pag-unawa
Ito
ba
ang
malalaki
at
mahahalagang konsepto na nais
maipaunawa sa mag-aaral?
Masasailalim ba dito ang mga
manginahing suliranin, isyu na
dapat malaman ng mag-aaral?
Mahahalagang Tanong
Nakatuon ba ang mga tanong sa
mahahalagang isyu o suliranin?
Ang mga tanong ba ay masasagot
ng Kakailanganing Pag-unawa?
Ang mga tanong ba ay may
kabuluhan sa buhay ng magaaral? Sa lipunan?
Ang mga tanong ba ay kaagad na
masasagot ng mag-aaral?
Akma ba ang tanong sa
kawilihan, edad at kakayahan ng
mag-aaral?
Narito ang mga Katangian ng Kurikulum
ng Edukasyong Sekondari ng 2010
nakatuon sa mahahalagang konsepto at
kakailanganing pag-unawa
mataas ang inaasahan (batay sa mga
pamantayan) – tinitiyak kung ano ang dapat
matutuhan at ang antas ng pagganap ng
mag-aaral
mapanghamon- gumagamit ng mga angkop
na istratehiya upang malinang ang kaalaman
at kakayahan ng mag-aaral
inihahanda ang mag-aaral tungo sa
paghahanapbuhay
kung
di
man
makapagpapatuloy sa kolehiyo
tinitiyak na ang matututuhan ng mag-aaral
ay magagamit sa buhay.
Batayang
Konseptwal
Filipino (Deskripsyon)
ng
Tunguhin
ng
Kurikulum
ng
Edukasyong Sekondari ng 2010
(Secondary Education Curriculum)
ang Kapakipakinabang ng Lietrasi
para sa lahat (Functional Literacy
For All) na ibinatay sa mithiing
Edukasyon para sa Lahat 2015
(Education For All 2015).
Kaugnay nito, layunin ng pagtuturo ng
Filipino na malinang ang (1) kakayahang
komunikatibo, at (2) kahusayan sa pagunawa at pagpapahalagang literasi ng
mga mag-aaral sa lebel sekondari.
Lilinangin ang limang kasanayan –
pakikinig,
pagbasa,
panonood,
pagsasalita at pagsulat sa tulong ng iba’t
ibang dulog at pamamaraan tulad ng
Komunikatibong Pagtuturo ng Wika
(KPW), Pagtuturong Batay sa Nilalaman
(PBN) ng iba’t ibang tekstong literari
(rehiyunal, pambansa, saling-tekstong
Asyano at pandaigdig), at Pagsasanib ng
Gramatika at Retorika sa tulong ng iba’t
ibang Teksto (PGRT).
Isinasaalang-alang din ang pagsasanib
ng mga pagpapahalagang pangkatauhan
(Values Integration) sa pag-aaral at
pagsusuri ng iba’t ibang tekstong literari.
Sa pamamagitan nito at matapos
mapag-aralan, masuri at magamit ang
iba’t-ibang teorya sa pagkatuto at
paggamit ng wika, at pagsusuring
literasi, inaasahang matatamo ng mga
guro ng Filipino ang mga layuning
nabanggit batay sa inilarawan sa
batayang konseptwal.
Descargar

Slide 1