Ang Ikalawang Markahan:
Filipino sa Baitang 7
Mga Manunulat sa Filipino
Language Area Team
Mayo 1, 2012
1
Linggo
Buod ng Linggo 11 at 12
11 at 12
Lunsarang Teksto 1
Nemo ang Batang Papel (Rene O.
Villanueva)
Tema
Nagkakaiba, Nagkakaisa
Lunsarang Teksto 1
Mabangis na Lungsod (Efren Abueg)
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN2A, PN2B
PN2Aa, PN2Ab, PN2Ad, PN2Ae, PN2Af
Pagsasalita (PA)
PA2A, PA2B, PA2C
PA2Aa, PA2Ba, PA2Bb, PA2Be
Pagsulat (PU)
PU2A
PU2Aa, PU2Ab, PU2Ac, PU2Ad, PU2Ae
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB2A, PB2B
PB2Aa, PB2Ac, PB2Ba, PB2Bb
Tatas
TA1-4C, TA1-4D
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
2
3
Rene O. Villanueva, manunulat ng
mga akdang pambata
Linggo 11 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Araw 1
Pagpapalawak ng
talasalitaan (10
minuto)
Presentasyon
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Araw 2
Pangkatang
gawaing
tumatalakay sa isyu
ng kahirapan
(pagbabalita, talk
show, dula-dulaan)
– 50 minuto
Pagbibigay ng
isang (1) salitang
nagsasaad ng
epektong
pandamda-min
ng akda (5
minuto)
Pag-iiskor sa
dalawang
pangkatang gawain
(5 minuto)
Araw 3
Pagtalakay tungkol
sa tekstong
nagsasalaysay (60
minuto)
Pangungu-na sa
pagbasa ng ilang
piling mag-aaral (10
minuto)
Pagpapayaman
Pagguhit ng
mahahalagang
eksena sa kuwento
(30 minuto)
Pagbabahagi sa
klase ng mga
hiling o pangarap
sa buhay (10
minuto)
4
UNANG ARAW
Panimulang Pagtaya/
Pagganyak/Introduksyon (15 min.)
 Talasalitaan (10 min.)
5
• Bulalakaw (5 min.)
UNANG ARAW
Presentasyon (15 min.)
1
Si Nemo ay isang batang yari sa ginupit na diyaryo.
Pinunit-punit, ginupit-gupit saka pinagdikit-dikit, si Nemo ay
ginawa ng mga bata para sa isang proyekto nila sa klase.
Ngayo’y bakasyon na. Si Nemo’y naiwang kasama ng
ibang papel sa silid. Nakatambak siya sa bunton ng mga
maalikabok na polder at enbelop.
2
Isang araw, isang mapaglarong hangin ang
nanunuksong umihip sa silid. Inilipad niya sa labas si
Nemo.
6
(32 maiikling talata, madamdaming pagbasa ng ilang piling
mag-aaral)
UNANG ARAW
Pagpapayaman (30 min.)
 Drowing (5 pangkat)
- Si Nemo bilang batang papel
- Anyo ni Nemo bilang bata at ang
-

7
kanyang pamilya at kanilang
tirahan
Trabaho ni Nemo at ng iba pang
batang katulad niya
Si Nemo at ang iba pang bata
sa kanilang paglalaro at
paghiling sa bituin sa parke
Wakas ng Kuwento
Presentasyon
IKALAWANG ARAW
Pagpapalawig (40 min.)
 Isyu ng Kahirapan
(Pangkatang gawain)
- Iba’t ibang mukha ng
kahirapan (pagbabalita)
- Mga sanhi ng kahirapan
(talk show)
- Mga solusyon sa
kahirapan (dula-dulaan)
 Rubrik sa 2 pangkatang
gawain
8
IKATLONG ARAW
Pagpapalawig (60 min.)
- Pagkilala sa iba’t
ibang uri ng tekstong
nagsasalaysay (balita,
kuwento, talambuhay,
atbp.)
9
Maikling Kuwento: “Mabangis na Lungsod”
ni Efren Abueg
Paksa
• Isang batang lalaki
• Biktima ng ssindikato
• nagkaroon ng lakas ng loob
na tumanggi
• lumaban at sinimulang igiit
ang kanyang sarili at ang
kanyang saloobin
10
Isyung Sosyal
•Child labor
•Karapatan ng kabataan
Linggo 12 (Ikalawang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagga
nyak/Introduksy
on
Talasalitaan
Presentasyon
Buod ng Mabangis na
Lungsod
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan at
pangkatang gawain
Pagpapakilala
11
Araw 2
Pagsulat ng talata
Pagsulat ng mga
mabisang paraan
ng pagpapalutang
ng paksa at
karakterisasyon
Araw 3
Pagbuo ng concept
web at pagsulat ng
kuwento
*Proyekto
Pagpapakopya ng
mga tanong na
sasagutin sa
bahay
Maikling Kuwento: Mabangis na Lungsod
ni Efren Abueg
Araw
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Unang Araw
Pagtukoy sa
kahulugan ng
salita ayon sa
konteksto ng
pangungusap
Presentasyon
•Dugtungang
pagkukuwento
•Pagtalakay sa
nilalaman at
detalye ng akda
Pagpapayaman
Pagpapangkatpangkat at
pagbibigay ng
mga gawain
Pagpaparinig ng
isang awit (pokus
sa karapatan ng
mga kabataan
12
Araw
Ikalawang
Araw
Pagpapalawig
Presentasyon ng mga
pangkatang gawain
Diskusyon tungkol sa
mga karapatan ng mga
kabataan
Paghahambing sa iba
pang akda
Sintesis
Pagbibigay hinuha
sa naging wakas
ng kuwento sa
pamamagitan ng
pagguhit
Pangwakas na
Pagtataya
Pagsagot
kaugnay ng
ilang
katanungan
tungkol sa
teksto
Pagbabahagi ng
gawain
Pagbabahagi ng
personal na
damdamin bilang
mambabasa
13
Araw
Panimula
Presentasyon
Pagpapa- Pagpapa- Sintesis
yaman
lawig
Pagtataya
Ikatlo
Pagbasa/
Pagpaparinig ng
mga
halimbawa ng
balita
Pagkilala sa
mga
katangian
ng balita
Pagsusuri ng mga
halimbawa ng
balita
Pagsusulat ng
balita
tungkol
sa
kinahinatnan ng
tauhan
Pagbuo
ng mga
mga
dapat
tandaan
sa
pagsulat
ng balita
14
Linggo
Buod ng Linggo 13 at 14
13 at 14
Lunsarang Teksto 1
Daragang Magayon (halaw mula sa The
Legends ni Damiana Eugenio)
Tema
Nagkakaiba, Nagkakaisa
Lunsarang Teksto 1
Kay Mariang Makiling ni Edgar Samar
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN2A
PN2Ac, PN2Ad
Pagsasalita (PA)
PA2A
PA2Ac, PA2Ad
Pagsulat (PU)
PU2A
PU2Ab, PU2Ac
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB2A
PB2Aa, PB2Ae, PB2Bb
Tatas
TA1-4C, TA1-4D
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
15
Daragang Magayon
 Alamat ng Bulkang Mayon
 Tungkol sa pag-iibigan ni
Magayon at Ulap
 Pangunahing halimbawa ng
kung paano nabubuo ang
mga alamat
16
Linggo 13 (Ikalawang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagga
nyak/Introduksy
on
Pinoy henyo:
mga tauhan ng
kuwento (20
minuto)
Ilarawan ang
Bulkang Mayon
(10 minuto)
Presentasyon
Pagbasa ng Daragang
Magayon (10 minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan hinggil sa
kuwento (20 minuto)
Araw 2
Paggawa ng timeline ni
Daragang Magayon (20
minuto)
Maigsing talakayan
hinggil sa
pagsasalaysay (10
minuto)
Pagsulat ng
talambuhay ni
Daragang Magayon
sa iba-ibang puntode-bista (30 minuto)
Araw 3
Pagpapatuloy ng
pagsusulat at
pagbabahagi ng
ilang isinulat na
talambuhay (20
minuto)
17
Pagsulat ng sariling
talambuhay mula
sa punto-de-bista
ng isang gamit (40
minuto)
Pagsulat ng Talambuhay
Susulat muli ang mga mag-aaral ng isang talambuhay, ngunit
ngayon ang paksa ay ang sarili nila. Gayunpaman, mangyayari
ito sa mata ng isang bagay--hindi puwedeng tao, kailangang
bagay (hal., unan, bag, libro). Maaari silang gumamit ng
anumang estilo para gawin ang talambuhay na ito. Ilang
halimbawa:
Isang lapis na ginagamit ng estudyante sa pagsusulat ng
kaniyang diary. Ikinukuwento ng lapis kung ano ang
nararamdaman niya sa mga isinusulat ng kaniyang amo.
Isang cd/mp3 player na alam kung ano ang nangyayari sa
estudyante batay lang sa mga pinapatugtog na musika sa
kaniya.
Isang salamin sa mata, na isinasalaysay ang mga nakikita pati
na rin ang mga hindi napapansin ng estudyante.
18
Kay Mariang Makiling
Edgar Calabia Samar
Nagpaalam noon ang Nanay.
Hindi ipinaalam kung saan siya
pupunta.
Anong pook ang maaari niyang
puntahan
upang di na magbalik?
Anong pook ang maaari niya?
Nagkampo kami ni Tatay sa Makiling.
Inalala ang kuwento ng diwatang
naglaho sa panglaw ng sariling
panaghoy.
“Hindi na siya babalik,” sabi ni Tatay.
19
Pag-uwi, tinanaw ko ang bundok,
Linggo 13
(Kay Mariang Makiling)
 Paggamit ng mga alamat ni Mariang Makiling sa
pag-unawa ng tula.
 Pagbibigay ng pagkakataon sa mga bata na ibahagi
ang kanilang pakiramdam at interpretasyon ng tula.
 Pagtatangka nilang gumawa ng tula tungkol sa
isang tema ng tula (hal., pangungulila)
20
Linggo 14 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagganyak/I
ntroduksyon
Presentasyon
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Araw 1
Pag-alala sa alamat ni
Daragang Magayon (5
minuto)
Pagkumpara sa alamat
ng Bulkang Mayon sa
alamat ng Bundok
Makiling (20 minuto)
Pagbasa ng “Kay
Mariang
Talakayan hinggil sa tula
Makiling” (10
(25 minuto)
minuto)
Araw 2
Pagbabahagi sa grupo
Talakayan hinggil sa
ng mga sariling
paghahambing (20
karanasan ng pagkaulila
minuto)
(10 minuto)
Pagsulat ng tula
tungkol sa
karanasan ng
pagkaulila na
gumagamit ng
paghahambing (30
minuto)
Araw 3
Pagbabahagi ng
ilang isinulat na tula
(15 minuto)
21
Panahon ng
paggawa ng
proyekto (45
minuto)
Linggo
Buod ng Linggo 15 at 16
15 at 16
Lunsarang Teksto 1
Ang Duwende (Kuwentong Bayan mula sa
Bikol)
Tema
Nagkakaiba, Nagkakaisa
Lunsarang Teksto 1
Trese Isyu 5 ni Budjette Tan
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN2A
PN2Ae, PN2Af
Pagsasalita (PA)
PA2A
PA2Ba, PA2Bb
Pagsulat (PU)
PU2A
PU2Af
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB2A
PB2Ab, PB2Ae
Tatas
TA1-4C, TA1-4D
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
22
Ang Duwende
 Isang kuwentong bayan
tungkol sa kung paano
nagkaroon ng sunog sa
isang bahay dahil sa
panggugulo ng isang
duwende
 Malinaw na naipapakita kung
saan maaaring nagmumula
ang mga kuwentong bayan
23
Linggo 15 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagganyak/I
ntroduksyon
Presentasyon
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Araw 1
Ano-ano ang mga
nabalitaan ninyong
trahedya o aksidente? Pagbasa ng Ang
(10 minuto)
Duwende (10
Pakikinig at pagtalakay minuto)
sa balita tungkol sa
sunog (15 minuto)
Talakayan hinggil sa
kuwento (25 minuto)
Araw 2
Talakayan hinggil sa
bahagi ng balita (20
minuto)
Pagsusulat ng
balitang may
kababalaghan (40
minuto)
Araw 3
Presentasyon at
palihan ng ilang
piling balita (10
minuto)
24
Pagbuo ng diyaryo
ng kababalaghan
(50 minuto)
Modernong Konteksto,
Sinaunang Estilo
Iisip ang mga mag-aaral ng isang karaniwang pangyayari na
maaaring maging paksa ng isang balita (hindi kailangang totoong
pangyayari). Subalit sa halip na makatotohanan ang balitang
isusulat nila, gagawin nilang kakaiba ang pangyayari sa
pamamagitan ng pagpasok ng mga elemento ng kababalaghan,
mga kakaibang nilalang, o mga pamahiin.
Ilang halimbawa ng mga headline:
“BUS, BUMANGGA SA POSTE; GINITGIT RAW NG TIKBALANG”
“KATAWAN NG MANANANGGAL, NAKITA SA SAMPALOC!”
“SIKAT NA PINTOR, NAKATULOG NANG BASA ANG BUHOK...
NABULAG!”
25
Trese: Isyu 5
 Budjette Tan at Kajo
Baldisimo
 Misteryosong namatay ang
artistang si Heather.
Inimbestigahan ni Trese at
ng mga pulis ang
pangyayari. Nalaman nilang
ang isa pang artistang si
Nova ang pumatay.
Natuklasan din nilang isang
duwende ang nasa likod ng
26
pangyayari.
27
Linggo 16 (Ikalawang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Presentasyon
Pagbabahagi
ng mga
napapanahong
showbiz balita
Pagbasa ng Trese
(10 minuto)
Isyu 5
Pakikinig at
(10 minuto)
pagtalakay ng isang
showbiz
balita (20 minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan tungkol
sa Trese (20 minuto)
Araw 2
Pagpaplano ng Komiks
convention (20 minuto)
Araw 3
28
Paresang paggawa ng
isang komiks
tungkol sa isang
kakaibang nilalang (40
minuto)
Komiks convention
(30
minuto)
Komiks award (10
minuto)
*Proyekto (20
minuto)
Linggo 16
(Trese: Isyu 5)
 Paggamit ng showbiz balita bílang lunsaran sa
pagbabasa ng komiks
 Pagbabahagi at pagbabasa ng mga mag-aaral ng
mga kuwentong sobrenatural
 Paggawa ng mga maiikling komiks, pagtatampok at
pagkilala ng mga ito
29
Linggo
Buod ng Linggo 17 at 18
17 at 18
Lunsarang Teksto 1
Alamat ng Waling-Waling ni Gaudencio V.
Aquino
Tema
Nagkakaiba, Nagkakaisa
Lunsarang Teksto 1
Mga Alamat ni Jose Rizal
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN2A
PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac, PN2Ad, PN2Ae
Pagsasalita (PA)
PA2A
PA2Ab, PA2Ba, PA2Bb, PA2Bc
Pagsulat (PU)
PU2A
PU2Aa, PU2Ag, PU2Ah
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB2A
PB2Aa, PB2Ab, PB2Ac, PB2Ae
Tatas
TA1-4A, TA1-4B
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
30
Alamat ng waling-waling
salin mula sa gawa ni Gaudencio
Aquino
 Isa marahil sa mga kilalang miyembro ng
mitolohiya sa Filipinas si Rajah Solaiman at ang
kaniyang makapangyarihang sundang. Sa
kaniyang mga tagumpay makikita ang kaniyang
pananabik sa isang tunay na pag-ibig. Mahusay
na lunsaran ang akdang ito sa usapin ng
kasarian.
31
Alamat ng waling-waling salin mula
sa gawa ni Gaudencio Aquino
 Mainam na pag-usapan:
 Mga persepsiyon sa kasarian
 Mga gawain ng bawat kasarian
 Pagkakapantay-pantay ng mga kasarian
32
Linggo 17 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Pagga
nyak/Introduksy
on
Presentasyon
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Araw 1
Pagkilala sa mga
katangian ng
Waling-waling
(10 minuto)
Talakayan
tungkol sa
paglalarawan (25
minuto)
Araw 2
Pagbasa ng WalingWaling (10 minuto)
Talakayan (15 minuto)
Kilalanin: Ano ang
naiisip ko kapag
nabanggit ang mga
katagang babae?
Lalaki? (20 minuto)
Pagbaliktarin! (25
minuto)
Talakayan (15
minuto)
Araw 3
Talakayan (10
minuto)
*Proyekto (20
minuto)
33
Pagsulat (30
minuto)
Sipi ng “Mga Alamat” mula sa
ikatlong kabanata ng El
Filibusterismo
 Sa dulo ng paglalakbay ng bapor Tabo makikita
ang pag-anod nito tungo sa pamilyar na lawa.
Isang lawang kilala ng isang partikular na
pasahero sa araw na iyon. Sa gitna ng mga
kuwento at haka maririnig ang isang
makabuluhang pahayag mula sa kapitan,
34
“Huwag ninyo itong tawaging sampatak na tubig. Higit
na malaki ito kaysa alinmang lawa sa Suiza at malaki
pa kahit pagsamahin ang lahat ng lawa sa Espanya.
Marami na akong nakitang matandang marino na
nalula dito.”
Sipi ng “Mga Alamat” mula sa
ikatlong kabanata ng El
Filibusterismo
 Mainam na pag-usapan
 Halaga ng pakikinig at pagpapaliwanag
 Kakayahan sa pagtatantsa
35
Linggo 18 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Araw 1
Gulatin ang klase
(10 minuto)
Bakit gusto nating
magpaliwanag?
(10 minuto)
Presentasyon
Pagpapabasa ng
Mga Alamat (20
minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan( 20 minuto)
Araw 2
Pangkatang gawain
(30 minuto)
Presentasyon ng mga
alamat (30 minuto)
Araw 3
*Proyekto (30
minuto)
36
Pagsulat ng mga
sariling alamat (30
minuto)
37
“The flower that blooms in
adversity is the rarest and most
beautiful of all.”
― Mulan
***Salin***
Ang bulaklak na namukadkad sa
kasawiang palad ay pinakakakaiba at pinakamarikit sa
lahat. – Mulan
Linggo
Buod ng Linggo 19 at 20
19 at 20
Lunsarang Teksto 1
Napagawi ako sa Mababang Paaralan ni
Lamberto E. Antonio
Tema
Nagkakaiba, Nagkakaisa
Lunsarang Teksto 1
Paglisan sa Tsina ni Maningning
Miclat
Batayang Pangnilalaman
Batayang Kakayahan
Lingguhang Tunguhin
Pag-unawa sa Napakinggan
(PN)
PN2A
PN2Aa, PN2Ab, PN2Ac
Pagsasalita (PA)
PA2A, PA2B
PA2Aa, PA2Ac, PA2Ad, PA2Ba, PA2Bb
Pagsulat (PU)
PU2A
PU2Ac
Pag-unawa sa Binasa (PB)
PB2B
PB2Ba
Tatas
TA1-4A, TA1-4B
Pakikitungo sa Wika at
Panitikan
PL1-4A, PL1-4B
Estratehiya sa Pag-aaral
EP1-4A, EP1-4B
38
37
Linggo 19 (Ikalawang Markahan)
Araw
Panimulang
Pagtaya/Paggany
ak/Introduksyon
Presentasyon
Pagpapayaman
Araw 1
Kaha de yero:
Pagkuha ng
tamang kahulugan
(10 minuto)
Hulaan ang
magiging trabaho
ng iyong kaklase
(20 minuto)
Pagbasa ng tula (5
minuto)
Talakayan at Paglilinaw
(25 minuto)
Araw 2
Araw 3
39
Talakayan: Pagkakaiba
at pagkakapantaypantay ng tao (30
minuto)
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Paglalarawan ng mga
silid o lugar sa
paaralan (30 minuto)
Paglilinaw ng mga
mahahalagang
punto (10 minuto)
Pagsulat ng
maikling tula (40
minuto)
Napagawi Ako
Sa Mababang Paaralan
Lamberto E. Antonio
40
Unang Araw
 Isulat ang iyong ambisyon.
 Basahin ang “Napagawi Ako sa Mababang
Paaralan”
 Talakayin ang tula
 Naglalahad ba ito karanasan, bagay, tao?
41
Unang Araw
42
Gumawa ng isang tula na malayang taludturan
Unang linya – Pangngalan
Ikalawang linya - tatlong pang-uri
Ikatlong linya – dalawang pandiwa
Ikaapat na linya – paghahambing sa bagay
(pangngalan)
Sharon
Matangkad, techie, mataba
Masipag mag-basa
Tulad koy isang pluma
Manlilikha ng salita, umiindayog sa madla
Ikalawang Araw
 Concept Map
 Blue-collar at white-collar jobs, pagkakapare-
pareho at pagkakaiba nila
 Pinahihiwatig ng bughaw at puti
 Atasan ang mga batang pumunta sa iba’t ibang
lugar sa paaralan at ilarawan ito
 Ibahagi ang sinulat sa klase
43
Ikalawang Araw
44
Pangkatang gawain
Magkakaroon ng pagsasatao o mini skit
tungkol sa mga trabaho na mayroon sa
inyong komunidad. May mga senaryo na
ibibigay ang guro at batay dito ang mga
trabaho na dapat makita. Gumamit ng
wastong gamit ng wika sa
1. Opisina
2. Ospital
3. Konstruksyon
4. Kalamidad
5. Militar
 Ibahagi ang ginawang skit sa klase
 Magkakaroon ng malayang talakayan batay
sa mga trabaho na isinagawa. Ipauri ang mga
trabaho na na Blue Collar at white collar job.
Hayaan ang mga mag-aaral na magbahagi ng
kanilang gawain.
Kung may panahon pa Magkakaroon ng Readers
Theater (Sabayang pagbasa ) ng tula o
dugtungang pagbasa ng mga tula.
45
Napagawi Ako sa Mababang Paaralan
Lamberto E. Antonio
Napagawi ako sa mababang paaralan
Na dating karnabal ng kambing, baboy at kalabaw,
At dating kubeta ng ilang kababaryo
Pag bakasyon grande o Sabado’t Linggo.
Di na ito ang ilang tiwangwang na kuwartong may
tapal
Na sawali’t atip na kugong butas-butas, na ang
klaseng Nagdidiskas ng Pepe en Pilar at
gudmaners
46
Ay tanaw na tanaw ng mga sabungerong
naglalakad.
Ngayon, may arko nang bakal at alambre ang geyt;
May bakod na pader, magarang plagpol,
entablado’t
Basketbolkort na kainauukitan ng nagdudumilat na
“Donated by Gov. Mokong delos Oros” at ng
“Alay nina Don at Dona Pilipito Palapatok.”
Sa sementadong saydwok, sa pasimano’t haligi ng
munting pasilyo.
At ibabang panig ng kongkretong dingding, kundi
nakapila.
Ay nagsisiksikan ang mga pangalang karamiha’y
47
48
Patrong taga-ibang bayan: ilan dito’y mga
nakaklaseng
Kabisote, mapangopya, tugain, nakalasprend o
naiihi
Sa salawal sa pagkuha ng test –
Kundi may DR. o ENGR., may ATTY.
Bawat pinto, may karatula ng ngalan ng guro –
Narito pa rin si Mrs. Monay na mahilig manghinuli,
Si Mr. Pangan na laging ngumangata ng babolgam.
Sa likod ng gusali, ang marikotitos na letering
Ng pagdiskarte sa babae’y nabasa ko sa haligi ng
wari’y
Narseri; sa mga puno ng papayang bunga’y
tambulukan;
Sa tambak na retasong mga tabling may bakas ng
anay.
Komo nabakante ako sa pandadayuhan bilang
karpintero,
Naawitan akong gumawi sa mababang paaralang
Nagpautang sa akin noon ng musmos na karanasan;
Kasama ang aking martilyo, lagari’t radela’y nagpaunlak
ako:
Wika nga’y ito lang ang kaya kong paraan ng paglingon
Sa pinanggalingan (na di ko napuspos nang mahinto
ako’t Maulila sa mga magulang). Gumawi ako Rito
para atipan at palitadahan ang mga komportrum,
Dahil nakabingit na naman ang pasukan –at para
maiyukit ko,
Kahit papa’no, ang aking pangalan.
49
Linggo 20 (Ikalawang Markahan)
Araw
Araw 1
Panimulang
Pagtaya/Pagganya
k/Introduksyon
Paghahanap ng
tamang salita (15
minuto)
Presentasyon
Pagbasa ng
sanaysay (10
minuto)
Pagpapayaman
Pagpapalawig
Sintesis
Pangwakas na
Pagtataya
Talakayan at Paglilinaw
(20 minuto)
Pagbabahagi ng
karanasan tungkol
sa paglipat (15
minuto)
Araw 2
Araw 3
50
Timeline tungkol sa
buhay ni Maningning
Miclat (30 minuto)
Paggawa ng timeline
tungkol sa sariling
buhay (30 minuto)
Paglilinaw ng mga
mahahalagang
punto (20 minuto)
Pagsulat ng
maikling
sanaysay ( 40
minuto)
Unang Araw
 Talasalitaan
 Pagbabahagi ng karanasan tungkol sa paglipat
 Pagbasa ng akda
 Talakayan
 Mga nangyari sa sanaysay
 Mga napapanahong isyu
 Ang pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari,
katangian ng tekstong nagsasalaysay
51
Unang Araw
Talasalitaan
Pangkatang gawain ( Word Hunt). Ipapangkat ang
mga mag-aaral at pagkatapos palalabasin sila ng
klasrum. Hahanap sila ng tig- limang salita na
makikita at nakatago sa mga dahon at puno.
Nakasulat sa pisara ang mga kahulugan. Kung
sino ang unang makakuha ng lima ang siyang
magwawagi at magkakaroon ng dagdag na
puntos sa marka sa gawaing ito.
52
Ikalawang Araw
 Gumawa ng timeline mula sa “Paglisan sa Tsina”
 Ibahagi ang gawa sa pamamagitan ng facebook
timeline, pagsasadula at iba pa
 Gumawa ng timeline tungkol sa sariling buhay
*** Sa paggawa ng timeline
Sa bawat taon ng kanilang buhay isulat sa kanan
ang mga positibong nangyari sa inyong buhay at
sa kaliwang bahagi ng timeline ay isusulat naman
ang mga naging negatibong pangyayari.
53
Ikatlong Araw
 Balikan ang akda, talakayin pang muli. Maaaring
pag-usapan ang OFW, migrasyon, expat, Fil-Am,
Tsinoy at iba pang paksang maaaring i-ugnay
 Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang
sanaysay ay dapat magpakita ng sunod-sunod
na daloy. Maaaring nangyari sa taong 2012
(magsimula sa Enero), mga nakamit na parangal
(magsimula sa unang parangal na nakamit), sa
pagkolekta ng isang bagay (unang bagay na
kinolekta)
54
 Sumulat ng sanaysay. Bigyang diin na ang sanaysay
55
ay dapat magpakita ng sunod-sunod na daloy.
Maaaring nangyari sa taong 2012 (magsimula sa
Enero), mga nakamit na parangal (magsimula sa
unang parangal na nakamit), sa pagkolekta ng isang
bagay (unang bagay na kinolekta).
***Pagsulat sa Dyornal ( Progressive report)
Pagsulat ng Sanaysay na pinamagatang Sino Ako?
Maaaring ikatlong persona o sa persona ng manunulat.
Gumawa ng draft o burador. (apat na araw na gawain)
1. Pagsulat ng burador
2. Pagrebesa ng burador
3. Pagsulat ng final na burador
4. Pagsulat ng Sanaysay ( Mga nakamit na
karangalan bilang manunulat ( school press)
“Ang KURIKULUM katulad ng WIKA
ay patuloy na umuunlad. At
kasabay ng pag-unlad nito dapat
ang GURO ay kasabay na
sumasayaw sa daloy ng panahon.”
Marhay na hapon sa inyo digdi sa palihan kan PNU.
Magandang Hapon po
56
SHARON A. VILLAVERDE
Rehiyon IV-A - Quezon
Descargar

Slide 1