ERASMUS 2010-2011
8 - 4 - 2010
Requisitos Exigidos (I)
 3.4. Os estudantes que xa foron beneficiarios dunha
mobilidade de estudos Erasmus non poderán solicitar
unha segunda mobilidade. Si poderán solicitar unha
mobilidade de estudos Erasmus aqueles candidatos que
obtivesen con anterioridade unha mobilidade de
prácticas Erasmus
 3.5. Os estudantes deberán posuír a nacionalidade do
país participante ou estar recoñecidos polo país no que
residen como residentes permanentes, refuxiados ou
apátridas. Por conseguinte, os estudantes seleccionados
na USC que non sexan españois deberán estar en
posesión do NIE (número de identificación de
estranxeiros).
Requisitos Exigidos (II)
 3.6. Os requisitos xerais para participar na
convocatoria deben posuírse no momento de
presentar a candidatura ao intercambio.
 3.7. Serán excluídos de oficio do proceso de selección
aqueles candidatos, que resultando seleccionados en
anteriores convocatorias de mobilidade da ORE, non
presentaran en prazo ou forma a súa aceptación ou
renuncia formal.
Requisitos Exigidos (III)
4.1. Só se aceptará a solicitude en liña a traves da Secretaria
Virtual. O prazo de presentación de solicitudes vai dende o
11 de xaneiro ata o 11 de febreiro de 2010. As solicitudes
que non sexan presentadas no Rexistro Xeral da USC antes
do día 11 de febreiro ás 14.00h serán descartadas de oficio.
4.3. Unha vez feita a inscrición en liña, os candidatos deberán
imprimir dúas copias da súa solicitude e presentalas no
Rexistro Xeral da USC dirixidas á ORE. Xunto coas dúas
copias da solicitude, os candidatos deberán presentar a
seguinte documentación (unha copia):



Unha fotocopia do DNI ou pasaporte.
Certificación do banco/caixa de ter aberta unha conta a nome do interesado nun banco sito no
territorio español.
Certificacións ou títulos que acrediten o coñecemento de linguas estranxeiras.
Requisitos Exigidos (IV)
 Criterios académicos: Para solicitar unha
mobilidade Erasmus, o estudantado deberá ter
superado máis do 15% dos créditos da titulación que
está a cursar, conforme establece a base 3.2. desta
convocatoria e o Regulamento de Intercambios da
USC. (A fecha 30 de setembro de 2009)
“ En todo caso, os estudantes que acceden a unha titulación de
posgrao oficial, segundo ciclo ou a estudos de segundo ciclo que
non sexan continuación dun primeiro ciclo, o requisito de teren
superado o 15% dos créditos da titulación, entenderase que o
teñen acreditado por estaren en posesión dunha titulación
universitaria ou por teren superado un primeiro ciclo”
Requisitos Exigidos (V)
 Criterios lingüísticos: Todos os candidatos deberán
presentarse ás probas de nivelación dos idiomas dos países
nos que desexan realizar a súa mobilidade. No caso dos países
do norte e leste, dos que non hai unha proba específica de
nivelación, os candidatos deberán presentarse á proba de
lingua inglesa. Cada estudante poderá facer as probas dun ou
de varios idiomas.
 Para ser considerado apto para a mobilidade, os candidatos
deberán acadar unha nota de 5 (equivalente ao nivel B1 do
marco de referencia europeo) na proba do idioma do país de
destino ou no idioma no que se impartan os estudos (p.e.
inglés para Finlandia). No caso de que a universidade de
destino o especifique, será obrigatorio un nivel de idioma
superior.
Requisitos Exigidos (VI)
 Dada a afinidade lingüística, as probas de portugués e italiano
non serán excluíntes. Non obstante, os candidatos que
desexen optar a un destino nestes países deberán participar
obrigatoriamente nelas.
 Estará exento da proba de nivelación: a) O estudantado que
dispoña de certificados oficiais internacionalmente
recoñecidos que demostren que posúe un nivel B1 ou superior
de conformidade co marco de referencia europeo (TOEFL,
EOI, ...). Neste caso o coñecemento de idioma será avaliado
como apto (equivalente a un 5 na proba de nivelación). Non
obstante, para mellorar esta cualificación, os candidatos que
estean nesta situación poderán solicitar participar tamén na
proba de nivelación
EXCLUIDOS
1º) Haber realizado una estancia Erasmus
previamente
2º) No poseer NIE
3º) Falta de documentación
4º) No cumplir el requisito de superar el 15%
de los créditos
5º) No justificar el dominio del idioma / no
presentarse
1º) Estancia Erasmus previa
EXCLUIDOS
33526103S Barja Fernández, Sara
2009-2010 Universidad de Parma
Coordinadora Prof. Dolores Torres
2º) No poseer NIE
¿EXCLUIDOS?
13459892 Branco Mountinho, Michel Filipe
13029885 Cunha Miranda Martin, Eduarda
Manuela Da
13098078 Pires de Sousa, Claudio Filipe


El NIE es un código que sirve para la identificación de los no nacionales. Está compuesto por una letra inicial, siete dígitos y un carácter de
verificación alfabético. La letra inicial es una X para NIEs asignados antes de julio de 2008 y una Y para NIEs asignados a partir de dicha fecha.
Una vez agotada la serie numérica de la Y la norma prevé que se utilice la Z.
De acuerdo con el artículo 101 del Reglamento de Extranjería español, aprobado por Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre, los
extranjeros que, por sus intereses económicos, profesionales o sociales, se relacionen con España, serán dotados, a efectos de identificación, de
un número personal, único y exclusivo, de carácter secuencial. El número personal será el identificador del extranjero, que deberá figurar en
todos los documentos que se le expidan o tramiten, así como las diligencias que se estampen en su tarjeta de identidad o pasaporte.
3º) Falta de documentación
EXCLUIDOS
47355037S Alhendi Almekkawi, Julud
09814509H Blanco Beneitez, Vladimir del
33548937X Mariño López, Mara
4º) No superar el 15% de los créditos
Titulación = 315 créditos, 15% = 47,25
EXCLUIDOS
13459892 Branco Mountinho, Michel Filipe (47)
79327416W Busto Domínguez, Iván (0)
77005546M Darriba Rodríguez, Andrea (39)
45846842E Ríos Sosa, Carlos (0)
5º) No justificar dominio del idioma o no
presentarse a:
 Alemán
 Inglés
 Francés
 Italiano
 Portugués
Asignación de destinos
Para a asignación das universidades de destino, a
Comisión de Selección do centro convocará
persoalmente a totalidade dos candidatos
seleccionados para unha entrevista.
Cada candidato manifestará na entrevista as súas
preferencias de destino.
Para a asignación de destino teranse en conta os
coñecementos de idiomas e o expediente académico
(por igual), así como o perfil académico e persoal dos
candidatos.
Preferencia selección de destinos
a) Expediente (Base 10): Contribuye un 50%
+
b) Idioma (examen o certificado): Contribuye un 50%
x
c) Factor de corrección: 1 + (créditos superados/1000)
Fórmula
(a + b ) x c
Listas elaboradas (96 alumnos)
 Alemán (No hay alumnos)
 Inglés (30)
 Francés (10)
 Italiano (71)
 Portugués (36)
Excluyentes
No excluyentes
Impreso Solicitud de Plazas
Descargar

ERASMUS 2010-2011