CROQUIS DE UBICACIÓN DE
DAÑOS MAS RELEVANTES 2013
UBICACIÓN DE PUENTES BAILEY
A IX TA P A N
D E LA S A L
A Teju pilc o
Z ac a pu ato
P re s a d el Infiern illo
CARRETERA: Cuernavaca – Chilpancingo,
km 186+417 Puente “El Canal”
A M ic h ap a
A C U E R N AV A C A
P or C a rre tera
Lib re
A C U E R N AV A C A
P or C a rre tera
D irec ta
P ie d ra s N e gra s
A xix intla
M EXIC O
134
A H ue tam o
R ío
B a ls
TA X C O
as
M EXIC O
M EXIC O
95
51
C utz am ala
d e P in z ón
IG U A L A
C D . A LTA M IR A N O
P as o d e A re n a
P la c ere s d el O ro
C oy uc a d e
C ata lá n
T la p eh u ala
A lm olo y a
Te lolo a pa n
A rc e lia
P oliutla
A te n an go de l R ío
P in z án M o ra d o
M e z ca la
L a U n ió n
A Tulc in g o
M EXIC O
95
C as a V erd e
X oc hih u eh ue tlán
M EXIC O
134
C H IL PA N C IN G O
P eta tlá n
P ue rto de l G a llo
P ap a no a
T la p a
M EXIC O
93
P ara iso
S an V ice n te B e nite z
P to . V ice nte
G ue rre ro
A
N ux co
Te n ex p a
E l O co tito
T éc p an
Tie rra C o lora da
K m 60
X altian g uis
C oy uc a d e
B en ite z
O
KM.
A y utla d e los Lib res
E l C arriza l
E l Tre in ta
L a B a rra
L as C ruc e s
E l C ay a co
P
A C A P U LC O
A
CUERNAVACA – CHILPANCINGO
M EXIC O
95
A to y ac de A lv are z
Te titlá n
S an J e rón im o
A re n ale s
N
L as
H orq ue tas
P ue rto M a rqu és
S an M a rc o s
C ru z G ran de
C
189.4
O m e te p ec
M EXIC O
I
CHILPANCINGO – ACAPULCO
2 00
F
C op ala
I
C
M a rq ue lia
O
CARRETERA: Chilpancigo – Acapulco,
km 11+800 Puente “Petaquillas”
C ua jin ic uila pa
11.8
FECHA: 19 de Septiembre de 2013
HORA: 15:00 HRS.
Tix tla
E l J ilg u ero
P eta qu illa s
E
Colapso del puente “Petaquillas"
A lp o ye c a
C hilap a
C
Colapso del puente “El Canal"
C hic hih ua lco
P ue nte c illa
2 00
O
CARRETERA
H ua m u x titlán
F ilo de C a ba llo
M EXIC O
Z IH U ATA N E JO
A P U E R TO
E S C O N D ID O
CROQUIS DE UBICACIÓN DE
DAÑOS MAS RELEVANTES 2013
UBICACIÓN DE PUENTES BAILEY
E S TA D O D E
DURANGO
Z
A
C
A
T
A Tep et eng o
M EXICO
JIQUILPAN – COLIMA
I
E
23
C
T
H u eju car
84.5
A
E S TA D O D E
A G U A S C A L IE N T E S
Tot at ich e
O ju el os d e
Ja lisc o
Y
Vi lla G uerrero
A M om ax
70
A A G U A S C A L IE N TE S
A
A A G U A S C A L IE N TE S
N
os
A M oya hu a
Ja los to tit lán
o
23
L os O cat el d e M aya
S
E
O
P U E R TO VA L LA R TA
M EXICO
70
C
M a sc ota
E st anz uel a
E
Z A PO PA N
T EPATI TL A N D E
M ORELOS
C u qu io
A ran das
Z apo tl an ejo
G U A D A L A JA R A
A m eca
S an Fc o. d el R inc ón
D
A m at itlá n
E tza tlá n
A g ua lulc o d e M ercad o
Ix tap a
S an
Ju liá n
A C u eram aro
M EXICO
Ay o E l G ran de
90
Ay o E l C h ico
A ca tlá n d e Ju árez
E
L as C ruc es
M EXICO
A to to n ilco E l A lto
D eg o llad o
O C O TL A N
COCULA
80
E l Tui to
S an ta
R o sa
S an ta
C ruz
Jo co te pec
Tec olo tlá n
ch ap ala
L agu n a de ch ap ala
M EXICO
A L A PI ED A D D E
C AVA D A S
L A B arca
Ja m a y
A
A ZAMORA
54
Ju ch itl án
A S ah ua yo
A
M EXICO
80
Ma
r
B arra
d e N av ida d
C
C
H
CARRETERA: Jiquilpan – Colima,
km 84+500 Puente “Contla”
Tux pa n
Tec alit lán
o
M EXICO
54
E S TA D O D EA
CO
A M A N ZA N IL L O C O L IM A
LI
M
M e laq ue
I
de
sc
ab a
C
A te nq ui qu e
L as C o nc ha s
ío
C ih ua tlá n R
A C o tija de La P a z
t ic
til
Tam azu la de G ord ian o
E l F re sni llo
L a H ue rt a
CTec uá n
I
po
I
P
C as im iro
C as till o
Za
A
C IU D A D G U ZM A N
O
A U T LA N D E N AVA R R O
M a zam it la
M EXICO
110
M
O
80
A
S AY U LA
V. C arran za
Ton ay a
E l G rul lo
M EXICO
200
N
N
A Ji qu ilp an d e j uárez
U n ión de Tula
Tom a tlán
M EXICO
O
T
A T E P IC
M EXICO
Ix tlah u acá n d el R ío
Teq ui la
S an M a rc os
L EO N
80
T
ío
M a gd ale na
R
A
e
15
A T EP IC
S an M ig ue l
e l A lto
M EXICO
S
D
D
M EXICO
ca
Yahu al ica d e
G o nza lez G allo
A G a rc ía d e la
C ad en a
A
ti a g
80
E
San
M EXICO
LAGOS DE
MO RENO
S A N JU A N D E
“ T “ E l D esp erd icio
L O S LA G O S
o B
o
Rí
e. D
e
M EXICO
45
Teo ca ltic he
la ñ
E
Gd
O
R ío
F
A S an Fe lip e
Vi lla H id al go
E nc arna ció n
d e D íaz
Am
A S .L .P.
M EXICO
G U
A N
A J
U A
T O
A
R
C o lot lán
FECHA: 19 de Septiembre de 2013
HORA: 15:00 HRS.
S
I
1.- Colapso del Puente "Contla"
S ta .M a .de
lo s A n ge les
SA EST
A
N
LU DO
IS
D
PO E
TO
S
KM.
E
D
CARRETERA
D
O
D
A
T
S
E
P ih uam o
E
D
A
O
A
E S T
D
O
Descargar

Estado de daños Puentes Bailey