Cao Văn Bốn - GV LHP
Ch¬ng III: mét sè m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn ®¬n gi¶n
Bµi 13
C©u
1:bÞ
Em
h·yc¸c
kÓm¹ch
tªn
thiÕt
bÞ
®iÖn
töra®iÖn tö
§Ó cã
thiÕt
®iÒu
khiÓn
ta c¸c
ph¶i
thiÕt
chÕ t¹o
C©u
1: c¸c
Em
h·y
kÓ
tªn
®iÖn
tö kÕ,
vµ thiÕt
bÞ
C©u
2: Ngåi ëmµ
mét
vÞbiÕt
trÝVËy
cã m¹ch
thÓgia
t¾t,
më
hä¨c
chuyÓn
kªnh
em
trong
®×nh
em?
m¹ch ®iÖn tö ®iÒu
khiÓn.
®iÖn
tö
®iÒu
khiÓn
lµ
mµ em biÕt trong gia ®×nh em?
Tivi s¬
®îc
kh«ng?
nÕu
®îc vô
emraph¶i
sö cã
dông
thiÕt
g×?
®å,
chøc n¨ng
nhiÖm
sao vµ
nh÷ng
lo¹i bÞ nµo?
nµo? ®iÒu ®ã ®îc gi¶i ®¸p qua bµi häc h«m nay.
Cao Văn Bốn - GV LHP
Mét gãc trng bÇy thiÕt bÞ ©m thanh
Bµi 13: Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®¬n gi¶n
I. Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
1. ThÕ nµo lµ
m¹ch ®iÖn tö
®iÒu khiÓn ?
M¹ch ®iÖn tö thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn ®Xu
hiÖn tö
nay
lµ kh«ng
îc thÕ
coi lµchung
m¹ch ®iÖn
®iÒu
khiÓn. ngõng
Dïng ®Ón©ng
xö lÝ,cao
®¹ichÊt
tÝn hiÖu
vµ ®a
lÖnh ®iÒu khiÓn
tíi ®èi
tn¨ngkhuÕch
suÊt vµ
lîng s¶n
phÈm,muèn
vËy ph¶i
n©ng
®iÒu
caoîng
tr×nh
®ékhiÓn.
tù ®éng ho¸ cña c¸c m¸y mãc. Nh÷ng lo¹i
m¸y tù ®éng nh thÕ hiÖn nay ®ßi hái ®é chÝnh x¸c
cao, t¸c ®éng nhanh, gän nhÑ....
§Ó ®¸p øng ®îc yªu cÇu vÒ tù ®éng ho¸ cÇn
cã c¸c m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn.
Ampli 55watts par
2 tubes EL34
AMPLI
CALIFORNI
Mét gãc trng bÇy
A
Cao Văn Bốn - GV LHP
thhiÕt bÞ ©m thanh
c. BiÓn qu¶ng c¸o
I. Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
1. ThÕ nµo lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn?
2. S¬ ®å khèi tæng qu¸t cña m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
TÝn hiÖu ph¶n håi
TÝn hiÖu
vµo(U;I;P...)
M¹ch
§èi Tîng
§iÖn Tö
§iÒu
KhiÓn
§iÒu KhiÓn
H×nh 13. 1/sgk *
Bé
®iÒu
§éng c¬ khiÓn
Cao Văn Bốn - GV LHP
Bé
®iÒu
khiÓn
Bé
®iÒu
§éng c¬ khiÓn
Mµn h×nh gi¸m
s¸t vµ ®iÌu khiÓn
Bé
®iÒu
khiÓn
I. kh¸i niÖm m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
3.VÝ dô mét sè thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn b»ng ®iÖn tö
§éng
c¬
Bé
®iÒu
khiÓn
Bé
®iÒu
khiÓn
§éng
c¬
Mµn h×nh gi¸m
s¸t vµ ®iÌu
khiÓn
Bé
®iÒu
khiÓn
Bé
®iÒu
khiÓn
a. M« h×nh ®iÒu khiÓn
trong c«ng nghiÖp tõ m¸y
tÝnha) (#)
d. §iÒu khiÓn m¸y
gia c«ng CNC (@)
b. §iÒu khiÓn ®Ìn tÝn hiÖu
giao th«ng
c. BiÓn qu¶ng c¸o
b)
Cao Văn Bốn - GV LHP
e. §iÒu khiÓn
®éng c¬ bíc (*)
I. Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö
II. C«ng dông:
M¹ch ®iÒu khiÓn cã nh÷ng c«ng dông g×?
• M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn lµ ®Ó ®iÒu khiÓn
ho¹t ®éng cña c¸c thiÕt bÞ, m¸y mãc. Nã cã rÊt
nhiÒu c«ng dông kh¸c
Nh÷ng
1. §iÒunhau.
khiÓn tÝn
hiÖu c«ng dông
®iÓn h×nh ®îc thÓ hiÖn nh trªn s¬ ®å sau:
Bé
®iÒu
§éng c¬ khiÓn
2. §iÒu khiÓn tù ®éng ho¸ c¸c thiÕt bÞ m¸y mãc
3. §iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ d©n dông
Cao Văn Bốn - GV LHP
Bé
®iÒu
khiÓn
Bé
®iÒu
§éng c¬ khiÓn
Mµn h×nh gi¸m
s¸t vµ ®iÌu khiÓn
Bé
®iÒu
khiÓn
4. §iÒu khiÓn trß ch¬i, gi¶i t
I. Kh¸i niÖm m¹ch ®iÖn tö ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
II. C«ng dông
s¬ ®å khèi C«ng dông m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
§iÒu khiÓn tÝn hiÖu
VD:M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn trong ®Ìn xin nhan xe m¸y, ®Ìn nh¸y
Cßi b¸o ®éng...
M¹ch
®iÖn tö
®iÒu
khiÓn
Tù ®éng ho¸ c¸c m¸y mãc
,thiÕt
VD:M¹ch
®iÖn tö bÞ
®iÒu khiÓn trong ca m¸y, bµo m¸y, m¸y tiÖn
trong m¸y chôp Xquang, m¸y siªu ©m...
§iÒu khiÓn c¸c thiÕt bÞ d©n
dông
VD: M¹ch
®iÖn tö ®iÒu khiÓn m¸y ®iÒu hoµ, b×nh
nãng l¹nh, m¸y giÆt, bÕp tõ, lß vi sãng...
§iÒu khiÓn trß ch¬i, gi¶i trÝ
VD: M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn trß ch¬i cÇm tay, kÕt nèi
víi mµn h×nh, kÕt nèi m¹ng...
Cao Văn Bốn - GV LHP
I. Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö
II. C«ng dông
III. Ph©n lo¹i
M¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
Dùa trªn nh÷ng c¬ së nµo ®Ó ph©n lo¹i m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn?
Theo c«ng
suÊt
C«ng
suÊt
lín
C«ng
suÊt
nhá
Dùa trªn 3 c¬ së: + Theo c«ng suÊt
Theo møc
®échøc n¨ng
+ Theo
Theo
+ Theo møc ®é tù ®éng ho¸
chøc
n¨ng
tù ®éng ho¸
§iÒu
khiÓ
n
cøng
§iÒu
khiÓ
n
b»ng
lËp
Cao Văn Bốn - GV LHP
tr×nh
§iÒu
khiÓ
n tÝn
hiÖu
§iÒu
khiÓ
n tèc
®é
Bµi 13: Kh¸i niÖm m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn
cñng cè bµi
1. ThÕ nµo lµ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn?
M¹ch ®iÖn tö thùc hiÖn c¸c chøc n¨ng ®iÒu khiÓn th× gäi lµ
m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn. M§T§K cã chøc n¨ng xö lÝ, khuÕch ®¹i
tÝn hiÖu
®a lÖnh
§K tíitö
®èi®iÒu
têng ®iÒu
khiÓn
2.vµM¹ch
®iÖn
khiÓn
cã nh÷ng c«ng
Cã nhiÒu
c«ng dông nhng c¬ b¶n vµ ®iÓn h×nh nh s¬ ®å 13.3/sgk
dông
g×?
3. Dùa trªn nh÷ng c¬ së nµo ®Ó ph©n lo¹i
m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn?
Dùa trªn 3 c¬ së ®Ó ph©n lo¹i M§T§K ®ã lµ:
+ Theo c«ng suÊt
+ Theo chøc n¨ng
+ Theo møc ®é tù ®éng ho¸
4. Em h·y kÓ tªn mét sè thiÕt bÞ ®iÖn tö cã
l¾p m¹ch ®iÒu khiÓn mµ em biÕt?
Cao Văn Bốn - GV LHP
Cao Văn Bốn - GV LHP
Descargar

Bµi 13. Kh¸i niÖm vÒ m¹ch ®iÖn tö ®iÒu khiÓn