JORNADES D’ACTUALITZACIÓ CIENTÍFICA
La cerca d’informació a Internet:
hi ha vida més enllà de Google?
Dr. Alfons González
alfons.gonzalez@uab.es
Febrer 2009
• Les necessitats informatives
“Requeriments d’informació
o dades de les quals no
disposem en el nostre
cervell o memòria”
Accedim a memòries
externes
•
•
•
Molta o massa informació?
Entre el valuós i el trivial
Què condiciona l’èxit en la
recuperació?
Sobreabundància
Desestructuració
Manca de normalització
Facilitat per publicar
Activitat
A Internet pot trobar-se tot i de tot? Què en penses?
•
Com t’ho faries per conèixer el significat del següent element
cabalístic?
•Per ser efectius en la cerca a Internet cal...
Saber identificar la naturalesa de la informació que es
busca.
Conèixer les diferents tipologies de fonts que poden
proporcionar informació de cada naturalesa.
Conèixer les eines de recerca disponibles a Internet.
Saber consultar i explotar correctament les fonts
informatives.
Activitat
On buscaries la resposta a aquestes qüestions?
•
•
•
•
•
•
•
•
Quina era l’empresa videogràfica amb més títols comercialitzats a Espanya en el
2002?
Quins llibres d’Antonio Gala i Vázquez Montalbán hi ha a la venda?
Localitza dades biogràfiques sobre l’escriptor Carlos Fuentes i el jugador de
bàsquet Pau Gasol.
Quants llits hospitalaris i quantes biblioteques hi havia a Catalunya l’any 2008?
Què han publicat en els darrers tres mesos les revistes de la teva especialitat
Articles sobre cultius transgènics
Quin és l’índex d’alfabetització de Nicaragua?
Notícies relacionades amb la violència domèstica
•Les fonts d’informació: tipologia
PRIMÀRIES
Donen la resposta
(diccionari)
SECUNDÀRIES
Indiquen on trobar la resposta
(catàleg bibliogràfic)
TERCIÀRIES
Localitzen fonts secundàries
(directoris de bdd)
• Què caracteritza una font de referència?
Lectura no lineal
Estructuració en unitats informatives breus
Ordenació a partir d’algun criteri
• Què s’entén per literatura grisa?
Alguns exemples: tesis, informes de recerca,
memòries d’empresa, actes de congressos…
Fonts d’informació per localitzar-ne
Recercat
FONTS DE REFERÈNCIA PRIMÀRIES
• Diccionaris
– Terminològics, etimològics
– Sinònims, equivalències,
sigles
– Biogràfics, d’autors i obres
– Rimes
• Enciclopèdies
• Directoris
• Cronologies
•
•
•
•
Anuaris geogràfics
Anuaris i llibres de l’any
Atles
Reculls de dades
estadístiques
• Repertoris de legislació i
jurisprudència
ALTRES FONTS PRIMÀRIES
(No de referència)
• Informació científica
– Monografies
– Publicaciones
periòdiques
– Tesis
– Llibres d’actes
• Informació tècnica
– Patents
– Normes
– Informes
FONTS DE REFERÈNCIA SECUNDÀRIES
• Bibliografies
– Generals / Especialitzades
– Exhaustives / Selectives
– Corrents / Retrospectives
• Catàlegs
• Catàlegs col·lectius
• Butlletins de sumaris
• Butlletins de resums
(abstracts)
• Índexs acumulatius
Itinerari 1
¿On anar per conèixer…
dades biogràfiques, estadístiques, geogràfiques, la
definició d’un terme, una equivalència idiomàtica…?
Col·leccions de
recursos de referència
Directori de Google
Refdesk
UNED: biblioteca
de referencia
UB: guia general i de
referència
Itinerari 2
¿Quins recursos he de consultar per localitzar…
monografies, articles de revista, tesis o altres treballs
d’investigació?
Fonts bibliogràfiques
Bases de dades
especialitzades
Catàlegs de
biblioteca
Buscadors d’articles
Findarticles
DOAJ
Buscadors
d’articles
Eprint
Network
Ingenta
Scirus
Bases de dades
Sumaris
Articles
Monografies
Tesis
Catàlegs de biblioteca
CCBUC
WorldCat
BEG
REBIUN
Itinerari 2b
¿Com puc localitzar bases de dades?…
Directoris de BdD
Catàlegs comercials
Itinerari 3
¿Com aprofitar al màxim els avantatges dels buscadors
genèrics de la Xarxa?
¿Què he de saber?
Tipus d’eines de
recerca
Diferències
bàsiques de
funcionament
Usos prioritaris
Altres consells
Consells per fer bones recerques
•
Un instrument de recerca no
mostra tot el que hi ha a
Internet.
•
Els buscadors disposen de
pàgines d’ajuda que expliquen
com obtenir resultats òptims.
•
No tots els buscadors són iguals
(contingut, opcions de recerca…).
•
Utilitzar paraules clau el més
específiques possible.
•
No
s’han
de
directoris
amb
metabuscadors.
confondre
motors
i
•
Utilitzar l’opció de recerca per
‘frase exacta’ sempre que es
pugui.
•
Els sistemes de recuperació
avançats ajuden precisar les
recerques.
•
Utilitzar termes sinònims, en
diferents llengües, etc.
•
Atendre a l’ús de majúscules i
minúscules.
•
Conèixer quin és l’operador
booleà que s’aplica per defecte.
•
L’ús
dels
llenguatges
d’interrogació ajuden a evitar el
soroll documental.
Usos prioritaris
Directoris
temàtics
Motors
Què hi ha a la xarxa sobre un tema?
Aproximacions a temes generals, populars.
Cerques específiques
document, una dada…)
i
concretes
Proporcionen una resposta
demandes d’informació.
(un
àmplia
a
Poden generar molt soroll documental.
Metabuscadors
Proporcionen visions panoràmiques del que hi
ha a Internet.
Bona opció quan no s’ha tingut èxit cercant
en un motor.
Itinerari 4
¿Com accedir a notícies d’actualitat?
Directoris de mitjans
Hemeroteques virtuals
BdD de notícies
Serveis d’e-clipping
Notícies a mida
Premsa històrica
Sindicació de
continguts
Itinerari 5
¿Cómo accedir al patrimoni digital?
Biblioteques digitals
Biblioteques nacionals
PADICAT
PANDORA
Internet Archive
LIBRARY of CONGRESS
Itinerari 6
¿Com accedir a informació gràfica i audiovisual?
Corbis
Fototeques
Getty images
Flickr
BdD informació
audiovisual
IMDB
British pathé
HOUSTON, TENIM UN PROBLEMA!!
“Quan no trobes la informació que necessites,
quan els buscadors s’han confabulat en la teva contra
quan la desesperació s’apodera del teu ànim
i el temps per acabar la feina se’t tira a sobre…
Pensa que encara no has esgotat les alternatives
per obtenir respostes a Internet.”
Itinerari 7
Altres recursos d’utilitat
Serveis de referència
virtual
Llistes de distribució
Weblogs
Internet invisible
• Internet invisible
Accés a la Internet invisible
La “ceguesa” dels buscadors
¿Què és Internet invisible?
¿Què conté?
Web invisible
Com accedir-hi
Per saber més sobre el tema…
Itinerari 8
•Planificació i disseny d’estratègies de cerca
Verbalització de la necessitat informativa en
llenguatge natural
2 Selecció de la BdD adient
3 Identificació dels termes significatius
1
Consulta de les especificacions de la BdD
5 Conversió dels termes del llenguatge natural al
llenguatge controlat de la BdD
4
Disseny de l’equació de cerca
7 Execució de la cerca
8 Visualització de resultats
9 Avaluació de resultats
6
Verbalització de la necessitat informativa en
llenguatge natural
Detecció de
Temes
Abast cronològic
Abast geogràfic
Tipologia documental
Actualitat de la
informació
Nivell de complexitat
Determina el perfil de la BdD
Per a documentar una campanya que pretén sensibilitzar sobre les
dificultats educatives a què s’enfronten els nens de famílies
desestructurades, un dels aspectes que el vol tractar és el de la
influència que tenen els maltractes en el seu fracàs a l’escola.
Ens interessaria disposar d’articles de revistes especialitzades en
aquest tema.
Busquem articles de revistes de l’àmbit
educatiu o psicològic que tractin de la relació
entre el maltractament de nens i el seu
posterior fracàs escolar.
Base
de
dades
bibliogràfica
especialitzada
en
educació,
pedagogia o psicopedagogia.
Identificar els termes representatius
Maltractament infantil
Fracàs escolar
Infantile mistreatment
School failure
Consulta de les especificacions de la BdD
Quina ha de ser la llengua de consulta?
Informació
imprescindible
Quin tipus de llenguatge documental empra?
Quina és l’estructura del registre?
Quines opcions de recerca ofereix el llenguatge
d’interrogació?
Manuals de consulta
Altres
informacions
Ajudes en línia
Formats de visualització
Accés al document íntegre
…
• Què implica indexar?
És una operació de l’anàlisi documental que consisteix a atribuir un
seguit de termes que descriuen l’abast temàtic d’un document.
Aquesta operació influeix decisivament en el procés de recerca.
Sistemes d’indexació
Llenguatges documentals
CONTROLAT
MANUAL
AUTOMÀTICA
LLIURE
Llenguatge
natural
vehicle
cotxe
automòvil
turisme
esportiu
Llenguatge
controlat
• Avaluació de resultats
Soroll documental
Silenci documental
Pertinença
Davant de resultats insatisfactoris
Elecció incorrecta de la BdD
Causes
Errors mecanogràfics
Equació de cerca mal dissenyada
Selecció d’una BdD adient
Solucions
Revisió de l’escriptura
Revisió dels operadors, l’ús del parèntesi...
Descargar

LA CERCA D`INFORMACIÓ A INTERNET