JAN AMOS KOMENSKY
JOHANN AMOS COMENIUS
(1592 – 1670)
Teadusliku pedagoogika rajaja
ELULOOLIST
• 28. märts 1592 - sündis Lõuna-Moraavias
• Õppis Herborni ülikoolis J.H. Alstedi
juhatusel usuteadust
• Õpingute ajal innustus pedagoogikast, eriti
paelus teda Wolfgang Ratke (1571-1635)
• Tutvus Ratke uute õpetamismeetodite,
emakeelse kooli organiseerimise
küsimuste ning didaktikaga
ELULOOLIST
• 1613 rändas Põhja-Euroopas, kuulas
loenguid Heidelbergi Ülikoolis
• 1614 sai 22-aastaselt ladina keele
õpetajaks Prerovi ladinakoolis
• Õpetamisel rakendas Ratke
didaktikaprintsiipe neid edasi arendades
• 1618 asus elama Põhja-Moraaviasse
• 1618 algas Kolmekümneaastane sõda
ELULOOLIST
• 1628 algas koos 30 000 perekonnaga teekond
Poolasse, peatus Leznos
• Komensky sai tööd õpetaja, hiljem rektorina
vennaskonna gümnaasiumis
• 1642 saabus Rootsi – eesmärgiks kahe
protestantliku kiriku uniooni loomine
• Kohtus ka Uppsala ülikooli kantsleri Johan
Skyttega – huvituti Komensky pedagoogiliste
ideede rakendusliku külje vastu. Talle pakuti
tööd (ladina keel) Elbingisse Gdanski lähedal
ELULOOLIST
• 1648 läks tagasi Leznosse; lõppes pikk
ususõda, böömi vennad pidid loobuma
usust või kodumaast
• J.A. Komensky valiti vaimulikuks juhiks vennaskondade peapiiskopiks
• 1650 siirdus perekonnaga Ungarisse –
tema juhtimisel asuti linnagümnaasiumi
reorganiseerima
• 1654 pöördus tagasi Leznosse
ELULOOLIST
• 1656 algas Rootsi-Poola sõda, Lezno põles,
tema käsikirjad ja raamatud hävisid
• Böömi vennad põgenesid kogu Poolast,
Komensky leidis varjupaiga Frankfurdis
• 1656 kutsuti Amsterdami Ülikooli professoriks,
millest keeldus. Valis elupaigaks Hollandi – seal
algas tema kõige viljakam eluperiood
• 15. novembril 1670 suri, maetud Amsterdami
lähedale Naardeni
J.A. Komensky pärand
• 1631 ladina keele õpik Janua linguarum
reserata (Keelte avatud uks)
• 1632 Didactica magna (Suur didaktika)
• 1633 Mutterschule (Emakool) (saksa k.)
• 1641 Janua linguarum reserta aurea
(Keelte avatud kulduks) (lad.-rootsisaksa); 1648 trükiti Tartus (lad.-kreeka)
• 1647 Linguarum methodus novissima
(Uusim keeleõpetuse meetod)
J.A. Komensky pärand
• 1653 Leges scholae bene ordinatae (Hästikorraldatud
kooli seadused)
• 1654 Schola ludus (Kool-mäng)
• 1654 Orbis sensualium pictus (Meeltega tajutav
maailm) – parim õpik, mida pakuti müügiks 1673
Tallinna elanikele – see õpik oli ligi poolteist sajandit
heaks ladina keele õpikuks kõikides Euroopa koolides
• 1657 Opera didactica omnia (Kogutud didaktilised
tööd) (neljaköiteline, üle 2000 lk)
• 1667 Angelus pacis (Rahuingel) – kutsudes üles kogu
inimkonda elama rahus ja üksteisemõistmises
J.A. Komensky pärand
• Suur didaktika – tähtsaim saaavutus oli
õpetamise teooria väljatöötamine
Didaktika alla kuuluvad õpetamine, kasvatamine
ja haridus kõige laiemas tähenduses;
Koolide loomise süsteem iga kristliku riigi
kõikides linnades, külades ja kihelkondades
Õpetamine toimugu poistele ja tüdrukuile
Õpetuse kord planeeritakse aastate, kuude,
päevade ja tundide kaupa
J.A. Komensky pärand
• Näitlikkuse printsiibi looja – mõistuses ei ole midagi,
mida varem pole tunnetatud meeltega (F. Baconi (15611626) teesist)
Teadmiste lätteks on alati aistingud. Õpetamist ei
alustata mitte asjade sõnalisest seletusest, vaid nende
reaalsest vaatlemisest
Õppetöös peab minema lihtsamalt keerulisemale,
üksikult üldisele, kergemalt raskemale,
konkreetsemalt abstraktsele
Inimene allub looduse seadustele
Lapse kasvatamisel peab arvestama kaasasündinud
eeldusi
Kõik inimesed on arenemisvõimelised
J.A. Komensky pärand
• Inimese arengu neli astet: lapsepõlv (6.
eluaastani); poisi- ja tüdrukuiga (6-12);
noorukiiga (12-18); küpsemine (18-24)
• Lapsepõlves arendada meeleorganeid;
poisi- ja tüdrukueas mälu ning
kujutlusvõimet; noorukieas arusaamist
ja otsustusvõimet; küpsemisel mõistust
ja tahet
J.A. Komensky pärand
• Neli hariduse astet:
emakool igas perekonnas
emakeelne kool igas kogukonnas
gümnaasium või ladinakool igas linnas
akadeemia igas riigis (neist kaks viimast
ainult noormeestele)
J.A. Komensky pärand
• Suur tähelepanu koolitöö organisatsioonilisele
küljele:
pani aluse klassitunnile
õpetaja töötagu klassiga frontaalselt
kindel tunni struktuur
esitas kooliaasta mõiste
põhjendas vaheaegade vajadust
määras kindlaks nädala tundide arvu
kool pidi algama ühel ja samal ajal
kogu õppeaasta jaotati nõnda, et igal aastal, kuul,
nädalal ja päeval ning tunnil oleks kindel ülesanne ja
eesmärk
Jan Amos Komensky
Johann Amos Comenius
(1592 – 1670)
•
•
•
•
•
Humanist
Filosoof
Lingvist
Usuteadlane
Pedagoogikateadlane
Andresen, L. (2009). J.A. Komensky ja Eesti. Jan
Amos Komensky – teadusliku pedagoogika rajaja. Rmt.
Algust otsimas. Tallinn.
Descargar

JOHANN AMOS COMENIUS