Jesús és el Senyor
Catecisme de la Conferència Episcopal Espanyola
Per a la iniciació sacramental
Tradició eclesial de catecismes



Catecisme Nacional. 1957-1963
Catecismes escolars.
Catecismes de la Comunitat.
–
–
–
Con vosotros está. 1974
Padre Nuestro y Jesús es el Señor. 1982
Esta es nuestra fe. 1986
Noves exigències

Lliurament del Catecisme de l’Església
Catòlica
–
Punt de referència dels catecismes locals.

Canvis socials i culturals

Catequesi d’iniciació cristiana
Nova proposta de Catecismes
1.
Per a la iniciació cristiana d’infants i adolescents

Els primers passos en la fe. (2006).
Desvetllament religiós

Catecisme Jesús és el Senyor. (2008). 6-10 anys.
Al voltant del Símbol de la fe. Iniciació sacramental

Catecisme Aquesta és la nostra fe. (prox) 10-14 anys.
Presentació sistemàtica de la fe. Creixement en la fe
2.
Al servei de la catequesi d’adults


Catecisme d’adults (prox).
Para dar razón de nuestra fe (2007).
Documents orientadors

Catecisme de l’Església Catòlica. 1992

Compendi del CCE. 2005

Documents de la Conferència Episcopal
–
–
–

Iniciació cristiana. Reflexions i orientacions. 1998
Orientacions pastorals per al Catecumenat. 2002
La IC d’infants no batejats en la seva infància. 2004
Pla Pastoral 2006-2010
–
–
Catequesi configurada al servei de la IC
Publicació catecismes segons CCE i Compendi
Dates rellevants

Acord de reelaboració: 1994
–
–
Equip redactor: Liderat per Mons. Xavier Salinas
Col·laboració de Comissions Episcopals

–
Fonts principals:




Doctrina de la Fe i Litúrgia
Catecismes de la Comunitat, CCE i el seu Compendi
Aprovat: Assemblea Plenària novembre
2006
Recognitio Santa Seu: Juny 2007
Publicació edició catalana: Febrer 2008
Estructura



Explicació ordenada dels articles del Credo
Consta de 44 temes en 10 nuclis temàtics
Dos apartats finals
–
Fórmules de fe

–
86 preguntes i respostes
Pregar i celebrar


Oracions fonamentals
Principals festes litúrgiques
Per què aquesta estructura?


Facilita l’anunci de la fe
Configura l’experiència de la fe segons els 7
elements bàsics
–
–

Tres etapes de la Història de la Salvació:
Quatre pilars: Símbol, Sagraments, Manaments i
Parenostre
Presenta el missatge cristià en la seva
totalitat adaptat als infants
Índex
L’Església i els cristians
2. Déu és el nostre Pare
3. Jesús ve a salvar-nos
4. Jesús, el Fill de Déu, va viure entre nosaltres
5. Jesús entrega la seva vida per nosaltres
6. L’Esperit Sant i l’Església
7. Pel Baptisme naixem a la vida nova
8. La Reconciliació. Rebem el perdó que ens renova
9. L’Eucaristia. Ens alimentem amb el cos i la sang
del Senyor
10. Amb Jesús, per sempre, a la casa del Pare
1.
Elements dels temes



Títol
Afirmacions inicials
Narració del tema
–
–
–




Bíblica. Història de la Salvació
Litúrgica
Experiencial
Dibuixos associats al contingut
Cita bíblica
Oració i vida
Síntesi final
Elements dels temes
Elements dels blocs

Obertura
–
–
–
–
–

Títol
Cita bíblica o fórmula litúrgica
Elenc de temes dels que es composa
Dibuix que enquadra el nucli
Obra d’art
Tancament: Coneixem i vivim la fe
–
–
–
–
Les paraules de la fe
La vida cristiana
Dibuix de tancament
Frase resum
Obertura de nucli
Cloenda del nucli
Llibre de la fe




Lliurat pels bisbes
Conté la fe íntegrament
Adaptat al destinatari
Inicia al llenguatge comú de la fe
–
–

Per a entendre, aprendre i comunicar
Narratiu, bíblic, experiencial, doctrinal, litúrgic i
oracional
Crea comunitat i eclesialitat
Centralitat de Jesucrist
Centre de la fe i plenitud de la
Revelació
 L’Església, Cos de Crist
 Vida cristiana com a vida en Crist
 Els sagraments com a trobada amb
Crist

Temes transversals
1.
La família.
–
2.
El diumenge.
–
3.
Transmissora de la fe.
Dia del Senyor i de l’Església.
La comunitat parroquial.
–
“Lloc” de la catequesi.
Descargar

Jesús és el Senyor.