CMC 2007: Groupware 2
Ondersteuning van
groepen in
samenwerking
Huishoudelijke mededelingen
 Consultatie: 24 oktober
– Elke groep: 2 – 3 slides om in 5 – 10 minuten
onderzoeksopzet en voortgang te presenteren
 Feedbacksessie: 31 oktober
– Elke groep geeft en ontvangt feedback aan/van
een andere groep + f2f feedback docenten
 Survey
– Resultaten worden ter beschikking gesteld
 Tentamen: 29 oktober (09.00 – 11.00u)
Literatuur
 Andriessen, J. H. E. (2003) Working with Groupware.
Understanding and Evaluating Collaboration Technology.
London:Springer. Ch. 5
 Gutwin, C., Greenberg, S.(2002) A Descriptive Framework of
Workspace Awareness for Real-Time Groupware. Computer
Supported Cooperative Work 11: 411–446, 2002
 Brennan, S., Lockridge, C. (2006) Computer-Mediated
Communication: A Cognitive Science Approach. Encyclopedia of
Language and Linguistics, article 00861
 Erickson, T., Kellogg, W. (2000) Social Translucence: An
Approach to Designing Systems that Support Social Processes.
ACM Transactions on Computer-Human Interaction, Vol. 7, No.
1, March 2000, Pages 59–83.
 Aarseth, E. (2003/2004) Playing Research: Methodological
approaches to game analysis. Papers from spilforskning.dk
Conference, august 28.-29. 2003 Spilforskning.dk 2004
Tentamen issues
 Uitleg, interpretatie, toepassing
– groep-, team- taakvariabelen
– issues in communicatie rondom taken
– grounding, grounding constraints, kosten
– media keuze, taak-media fit
– awareness (soorten, gebruik, vormgeving)
Voorbeelden groupware
 http://www.youtube.com/watch?v=MYvLhz77
rgc&mode=related&search
 Polikom ’92 dl1 en 2
 http://www.youtube.com/watch?v=UeiTLCyJCc
 http://www.youtube.com/watch?v=dGKZrDbv
Aks (in het Duits)
 Probeer samen;
http://www.opencoast.org/download/puzzle/i
ndex.htm
Teams




Intensiteit interactie
Duur interactie
Formeel lidmaatschap
Omvang
Netwerk
Community
Team
 Samenstelling
– expertise, rollen, leiderschap, motivatie
 Fase
– initiatie, taakproblemen en conflicten, uitvoering
Communicatie in Groepen
ontleend aan Andriessen, 2003
Coordinatie:
taakafhankelijkheden
controle
integratie en
overdraagbaarheid
Cooperatie: afstemming
taak – media
conversatie
grounding
awareness
structuur
toegang
taak
Groepsvorming
Kennis delen en leren
kritieke massa
wie doet het werk, wie profiteert
dynamiek
added value
formele en informele structuren/
communicatie
Grounding
Gemedieerde communicatie heeft specifieke
mogelijkheden en beperkingen t.a.v coordinatie
proces en inhoud van communicatie, bij het
opbouwen van Common Ground.
Grounding karakteristieken van media maken
bepaalde grounding mechanismen namelijk
(on)mogelijk:
• bevestiging
• relevante volgende beurt
• aandacht
• wijzen
• letterlijk herhalen of spellen
Coordinatie proces en inhoud
1.
A: Well, that young gentleman from the park
B: Joe Joe Wright you mean?...(laughs)
A: yes (laughs) yes
B: God, I only saw him twice before
2.
A: How would you describe the color of this flower
B: You mean this one
A: Mm
B: It’s off yellow
Grounding constraints
Grounding constraint
Voorbeeld
fysieke copresence
visibility
f2f
video conference
cotemporality
simultaneity
sequentiality
reviewability
revisability
audability
telefoon
voice chat
walkie talkie
IM - text
BBS
podcast
Kosten bij grounding
 Subtaken in grounding brengen moeite met zich
mee  kosten
– Startup: aandacht gesprekspartner krijgen
– Production: presentatie boodschap in
woorden/tekst/gebaren
– Reception: ontvangen boodschap
– Asynchrony: timing feedback
– Speaker change: volgende beurt
geven/nemen/bijhouden
– Display: wijzen, voordoen, gebaren
– Repair: correctie
– Monitoring: aandacht en handelingen partner volgen
– Face management: respect in relatie onderhouden
Keuze media en constraints
(alternatief voorbeeld)
Standaard Adressering Permanent
(startup)
(production) (monitoring)
Context
(production,
reception
monitoring,
speaker
change)
Thematisch
(production
reception,
monitoring)
Telepresence
(production
reception,
monitoring
display)
+
1/1;1/n
+
-
-
-
Mailinglijst +
1/n;n/n
+
- (+)
+/-
-
BBS
-
n/n
+ (-)
+
+
+
Chat
-
1/1;n/n
- (+)
+/-
+/-
+
MUD
-
n/n
- (+)
+/-
+/-
++
Email
Taak typologieën
 Taak: activiteiten om een doel te bereiken
 Dimensies
– complexiteit en integratie: differentiatie in
expertise, integratie in omgeving  taakspecifieke
tools, communicatie en coordinatie support
– taakafhankelijkheden: pooled, sequentieel,
wederzijds, team  keuze (a)synchrone tools,
coordinatie support (coordinatie mechanismen)
– cooperatie vs competitie, ‘denken’ vs ‘doen’
(taakcircumplex)  rijkheid media,, taakspecifieke
tools
Taakafhankelijkheden
sequentieel
pooled
wederzijds
rol 1
rol 2
team
rol 3
rol 4
Coordinatiemechanismen
 Supervisie
– privileges
 Standaardisatie
– taken, vaardigheden,
output,
normen&waarden
– workflow, training,
sjablonen, verhalen
 Overleg
– Communciatie, shared
documents, workspace
Taakcircumplex
(McGrath, Hollinghead, 1994)
cooperatie
genereren
1.
kiezen
1. Brainstormen
2. Probleemoplossen en beslissen
3. Conflicten oplossen
4. Uitvoeren
1.
2.
4.
4.
2.
3.
uitvoeren
3.
onderhandelen
conflict
cognitief
‘denken’
handelen
‘doen’
Taak – media fit
(media choice, media richness)
 Kenmerken taak
– complexiteit, analyseerbaarheid  vrijheid
– onzekerheid, ambiguiteit  info + interpretatie
 Kenmerken media
– nabijheid, social presence
– bandbreedte, kanaal eigenschappen
 Fit
– meer complexiteit, onzekerheid etc.  meer
bandbreedte nodig
Media Synchronicity
 2 fundamentele communicatietaken:
– info overbrengen, consensus verkrijgen
 2 fundamentele eigenschappen van media
– mate van directe feedback, gelijktijdige info-uitwisseling
(synchronicity, concurrency)
 Media synchronicity: media  mate samenwerken aan
zelfde activtiteit, met zelfde info en op zelfde tijd
 Info overbrengen  weinig feedback, veel gelijktijdige
info-uitwisseling (low synchronicity)
 Consensus verkrijgen  veel directe feedback, minder
gelijktijdig info-uitwisseling (high synchronicity)
 Vergelijk b.v. tekst en video chat voor brainstorm of
besluitvormingstaak
Awareness
 Awareness: “wat gebeurt er hier”
– tijd/plaats gebonden, dynamisch, interactief,
instrumenteel
– beschikbaarheid, proces, activiteiten,
objecten, perspectieven, externe omgeving
– perceptie (verzamelen), begrip (integreren),
voorstelling (anticiperen op oorzaak en
gevolg)
 Situation Awareness (SA)
– up-to-the minute cognizance required to
operate or maintain a system
Gemeenschappelijk Werkveld
(Shared Workspace)
 Toegang tot gemeenschappelijk taakdomein
 Manipulatie/Observatie
 Maar ook wederzijdse observatie
– wat ziet de ander?
– wijzen
SW
 Voorbeelden:
–
–
–
–
–
samen een document schrijven
een operatietafel
samen een apparaat repareren
stenen op Mars opbergen
…
A
B
Shared Workspace
Synchronisatie van taal en acties
Complexe interactie en coördinatie
Problemen met afstand en tijd (delays)
Wederzijdse observatie noodzakelijk,
maar ingewikkeld
 Manipulatie dikwijls niet op natuurlijke
wijze




Voorbeeld Shared Workspace
(maar niet heus!)
A
B
C
D
E
F
G
H
I
D
E
F
G
H
I
J
K
L
‘De laatste paragraaf kan weg’
‘Deze () paragraaf kan weg en die () moet blijven’
Workplace awareness: wat?
Gutwin, Greenberg, 2002
• Speciaal geval SA: gemeenschappelijk werkveld
• Representatie Activiteiten
− elementen: wie, wat waar
− tijd: historie, nu
− afhankelijkheden representatie: mate van interactie,
mate van verandering in elementen, same/different
place/time,.....
Workplace Awareness: hoe?
 ‘Consequential communication’
– Activiteiten van anderen zien en horen
• icoon, avatar, video (expressive, embodiment)
 Artifacten (feedtrough)
– Visueel: (re)presentatie, ruimtelijke relaties
– Auditief: acties typerend (symbolisch of
‘onomatopee’), temporele relaties
 Intentionele communciatie
– Verbaal, non-verbaal, expliciet/impliciet
geadresseerd
Awareness/presence: social cues
Erickson, Kellog, 2000
 Social cues: vergelijk consequential en intentional
communication
– Realistic
• Teleconferencing, media spaces
• voordelen productie en interpretatie cues maar: problemen met
resolutie, vertraging (bandbreedte), camera positie, kosten, schaal
– Mimetic (embodied avatars)
• Grafische MUD, VR
• minder problemen bandbreedte, maar wel met schaal en bewust
produceren van cues
– Abstract
• Chat, bbs (visueel, tekstueel)
• pragmatisch, geen problemen met schaal
Awareness: gebruik in acties
 Coupling: samen of alleen aan het werk?
 Common ground: deixis, demonstraties,
manifestaties, visuele indicaties
 Coordinatie: rondom personen (‘fysieke
nabijheid’), rondom objecten (locking,
sociale protocollen)
 Anticipatie: patronen
 Assistentie: wel/niet op verzoek
 Zie voor uitwerking bijv. Erickson, Kellog,
2000
Wenselijke Uitbreiding
 Coordinatie versus sociale relaties
– in type activiteiten
• vergelijk expliciete/impliciete addressering
– in politiek van samenwerking
• vergelijk ‘presence’ met ‘social translucence’
– in sociale toegankelijkheid
• vergelijk ‘topic view’ en ‘people view’
 Relatie externe context
– wat stel je op welke manier beschikbaar
• zie hergebruik conversaties, Erikcson, Kellog, 2000
Sociale relaties en type activiteiten
multimedia fliers
Plasma Posters
(multimedia fliers)
Persons at the table
Theme of the table
Theme table
Material on the table
Discussions at the table
Algemene feedback opdracht
 Focus op spel:
–
–
–
–
Gameplay: handelingen, strategieen, motieven
Game-structure: spelregels
Game-world: fictie, topology, attributen
Zie Aarseth, 2003
 Gebruik literatuur
– Aanpak kwalitatief onderzoek: zie
opdrachtomschrijving
– Motivatie hypotheses
Onderzoeksproject
(Serious) Networkgame
 Context: cohesie in wijken,
kennismanagement, migrantenondernemers,
arbeidsmarkt
 Doel: in kaart brengen eisen
– Inventarisatie spellen
• scenario’s
• domeinen
• cross-media platform
– Onderzoek social network sites, CoP software
• soorten
• activiteiten
• ondersteuning
 Contact: eleonore@cs.uu.nl
Onderzoeksproject:
evaluatie van een virtuele training
 Stagebedrijf: VSTEP BV,
Rotterdam
 onderzoek van virtuele
scenariotraining
 trainees:
bedrijfshulpverleners van de
NS
 evaluatie van interface en de
virtuele omgeving
 observatie en interviews bij
eerste gebruik van de
training in 2008
 contact: Joske Houtkamp
(joske.houtkamp@cs.uu.nl)
Descargar

Dia 1