นวัตกรรมการปรับปรุงโปรแกรมระบบTCU-LMS
ให้รองรับการใช้งานหลายภาษา
แนะนา TCU-LMS version 3 Multi-Language
ธัญภา จิรธรรมธนากุล
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
02-3545678 ต่อ 2006
tcustaff@hotmail.com
tanyapar@thaicyberu.go.th
www.thaicyberu.go.th
http://www.thaicyberu.go.th
เริ่มเปิดให้บริการ มค. 2548 จานวน 161 รายวิชา เป็นรายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัยทัง้ หมด
ปัจจุบน
ั กค. 2554 เปิดให้บริการ 672 รายวิชา เป็นรายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัย 562
รายวิชาเรียนตามอัธยาศัย
(Self-paced Learning Courses)




เป็นรายวิชาที่ TCU ให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนรูด
้ ้วยตนเอง
โดยไม่มีคา่ ใช้จา่ ย
เพียงลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกของ TCU ก็สามารถ
เลือกลงทะเบียนเรียนวิชาที่สนใจได้
บางรายวิชาอาจจะมีแบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียน ได้
ทดลองทา เพื่อวัดความรูค
้ วามเข้าใจด้วยตนเอง
ไม่มีอาจารย์บริหารจัดการเรียนการสอน ไม่มีอาจารย์
วัดผลความรูค
้ วามเข้าใจของผูเ้ รียน ไม่สามารถออก
วุฒิบัตรใดๆให้กบ
ั ผูเ้ รียน
www.thaicyberu.go.th
26%
18%
13%
ระบบบริหารจัดการเรียนการสอน TCU-LMS
www.thaicyberu.go.th
TCU-LMS version Thai
www.thaicyberu.go.th
หลักสูตรประกาศนียบัตร
"Accessible Courseware Development
การสร้างคอร์สแวร์ทท
ี่ ุกคนสามารถเข้าถึงได้ "
หลักสูตรประกาศนียบัตร
"รอบรู้ เท่าทัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และ อินเทอร์เน็ต"
18 กค. 2548
1 ธค. 2548
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเทีย
่ ว
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 12 มิย. 2549
หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร
(นานาชาติ) คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16 มิย. 2549
หลักสูตรประกาศนียบัตร
“ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนอีเลิร์นงิ “
6 พย. 2549
www.thaicyberu.go.th
TCU-LMS version English
www.thaicyberu.go.th
สาหรับ นักเรียน
เข้าเรียนรายวิชา
 ส่งการบ้าน
 มีปฏิสัมพันธ์ในการเรียน ผ่านทางกระดานข่าว และห้อง
สนทนา
 ดูสถิติการเข้าเรียนในแต่ละบทเรียนของตนเอง
 ติดต่อขอคาปรึกษา คาแนะนา เป็นการส่วนตัวกับอาจารย์
 เข้าทากิจกรรมกลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)กับ
เพื่อนร่วมชั้นเรียน
 จดบันทึกโน๊ตย่อ สาหรับแต่ละหัวข้อในรายวิชา และเรียกดู
ข้อมูลภายหลังได้

สาหรับ อาจารย์ / Admin ดูแลบริหารจัดการรายวิชา
สร้างรายวิชา และสร้างสื่อการเรียนการสอนอย่างง่ายๆ
 อนุมัติให้เข้าเรียน ตามสถานะของผู้ใช้บริการ (Multi-task User)
 ดูรายงานผลการเรียนติดตามประเมินผลการเรียนของนักเรียนในชั้น
เรียน เลือกดูรายงานผลการเรียนเป็นช่วงเวลาได้
 นาเข้า-ส่งออก เนื้อหาบทเรียน
 สร้างแบบทดสอบ และตัดเกรดผลการทาแบบทดสอบ
 นาเข้า-ส่งออกแบบทดสอบ
 จัดกิจกรรมการเรียนเป็นกลุ่มงานย่อย (Collaborative Group)ให้
นักเรียนในชั้นเรียน
 ส่งข้อมูลให้นักเรียนเป็นรายบุคคล (Personal Message : PM)
 แจ้งการ Post ข้อความในกระดานข่าว ทาง PM และ email
 ให้คะแนนการทากิจกรรมในกระดานข่าว
 จัดทาแบบประเมินการเรียนการสอน สาหรับแต่ละรายวิชา ที่สามารถ
เปลี่ยนเนื้อหาในแบบประเมินได้ ตามความต้องการของผู้สอนในวิชานั้นๆ
 จดบันทึกโน๊ตย่อ สาหรับแต่ละหัวข้อในรายวิชา และเรียกดูข้อมูล
ภายหลังได้
 สามารถเลือกเปลี่ยน User Interface ให้แสดงผลเป็นภาษาไทย อังกฤษ
หรือญี่ปุ่นได้ Multi-Language

TCU-LMS Multi-Language : Thai
www.thaicyberu.go.th
TCU-LMS Multi-Language : English
www.thaicyberu.go.th
TCU-LMS Multi-Language : Japanese
www.thaicyberu.go.th
จานวนมหาวิทยาลัย / หน่วยงาน ที่ใช้ระบบ TCU-LMS
ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 22 แห่ง
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน

การจัดการเรียนการสอนแบบ Full online เช่น
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์สังคมและบริหาร (นานาชาติ)
คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รายวิชา inter003 : Japanese Language Assistance ให้ความช่วยเหลือด้านการเรียน
ภาษาญี่ปุ่น
 รายวิชาเรียนฟรีตามอัธยาศัย


การจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน โดยเรียนผ่าน e-Learning
ผสมผสานกับการเรียนในชั้นเรียนปกติ (Blended learning) เช่น

หลักสูตรประกาศนียบัตร Tele-Conference Discussion : Asian Architecture and
Environment
 รายวิชาด้านบัญชี ในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 หลักสูตรประกาศนียบัตร ระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
 รายวิชาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
การใช้บริการ TCU-LMS

การศึกษา เช่น






งานวิจัย




รายวิชาในระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร มิย.2551
วิชาระบบฐานข้อมูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ธัญบุรี
ตค. 2551
รายวิชาในระดับปริญญาตรี ภาควิชาพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
โรงพยาบายรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
มีค. 2553
รายวิชาในระดับปริญญาตรี สาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
มิย. 2553
รายวิชาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย
ตค. 2553
รายวิชา ของอาจารย์ ใน มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
มิย. 2549
รายวิชาในระดับปริญญาตรี ของอาจารย์ ในสาชาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
กค. 2550
รายวิชาในระดับปริญญาตรี ของอาจารย์ ในภาควิชาพยาบาลศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ โรงพยาบายรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
กพ. 2551
การฝึกอบรม
โครงการพัฒนาบุคลากร สาหรับการบริหารจัดการเครือข่าย SP2 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล จานวนผู้เข้ารับการอบรม 1,024 คน (ยอดรวม 10,920 คน) มีค.2553
 รายวิชาของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 รายวิชาของฝ่ายฝึกอบรมนักบิน บริษัทการบินไทย จากัด (มหาชน)
กย. 2552

การให้บริการจัดกลุ่มเฉพาะให้ผใ
ู้ ช้บริการ
แก่หน่วยงานต่างๆ (Multi – Site)
www.thaicyberu.go.th
วิธีการขอใช้บริการ TCU-LMS
 จัดทาหนังสือจากหัวหน้าหน่วยงาน
ถึงผู้อานวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
 แจ้งขอความอนุเคราะห์ ใช้ระบบ TCU-LMS ในการจัดการ
เรียนการสอนออนไลน์

 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
328 อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ชั้น 7
ถนนศรีอยุธยา แขวงพญไท เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ10400
โทร. 02-3545678 ต่อ 2006
email : tanyapar@thaicyberu.go.th, tcustaff@hotmail.com
www.thaicyberu.go.th
Descargar

Slide 1