NYELVVIZSGÁK
MIRE JÓ A NYELVVIZSGA?







- ösztönöz a nyelvtanulásra - cél
- visszajelzést ad a sokéves nyelvtanulás eredményéről DE: vigyázzunk
arra, hogy megszerzése után ne veszítsük el a motivációnkat!
- plusz pont a felvételi vizsgán (B2 komplex – 28 pont, C1 komplex – 40
pont) – több különböző nyelv esetén is legfeljebb 40 pont!)
- bizonyos külföldi egyetemek esetében a bekerülés feltétele (pl. az USÁban a TOEFL)
- a diploma kiadásának feltétele a B2 komplex nyelvvizsga (2010-ben a
végzettek 30%-a nem kaphatta meg ennek hiánya miatt az oklevelét! – a
felsőoktatás jelenleg nem képes finanszírozni a nyelvoktatást)
- sok helyen egy állás betöltésének feltétele
- közalkalmazotti ill. köztisztviselői pótlék kapható érte a munkaadóval
egyeztetve
MIRE NEM JÓ A NYELVVIZSGA?
 Nem váltja ki az érettségit, viszont: a legalább 60%-os emelt
szintű érettségi = komplex B2 szintű nyelvvizsga bizonyítványt
 Az állásinterjún általában nem elég a papírt lobogtatni –
bizonyítani is kell tényleges nyelvtudásunkat
 - nem biztos, hogy hűen tükrözi a valódi nyelvtudást - a
nyelvvizsga egy mesterséges szituáció, ahol a vizsgarutinnak is
szerepe van, annak, hogy mennyire ismerjük a feladatokat, milyen
tesztmegoldási stratégiákat ismerünk, mennyire tudunk
talpraesetten viselkedni stresszhelyzetben a szóbelin stb.
NYELVVIZSGA TÍPUSOK









ÁLTALÁNOS VAGY SZAKMAI?
- általános: hétköznapi nyelvi témákban, szövegeken, szókincsen
vizsgálják a nyelvismeretet
- szakmai: egy adott szakmai nyelv anyagán mérik a nyelvismeretet (pl.
gazdasági, műszaki)
EGYNYELVŰ VAGY KÉTNYELVŰ?
- egynyelvű: a feladatok utasításai is a célnyelven vannak (össz. 4
készséget mér)
- kétnyelvű: a két nyelv közötti közvetítési készséget is méri (pl. fordítási
feladattal, csak a célvnyelvről magyarra vagy magyarról a célnyelvre is)
(össz. 5 készséget mér)
AKKREDITÁLT VAGY NEM AKKREDITÁLT?
- akkreditált = államilag elismert, több mint 20 nyelvvizsga központ
szervez vizsgát = „keményfedeles bizonyítvány” – aktuális lista:
www.nyak.hu , nem veszíti érvényét pl. két év után, készségenként 40%,
össz. 60%
a nem akkreditált nyelvvizsgákat honosítani kell ahhoz, hogy elfogadják
pl. az egyetemi felvételinél – ezt pl. a British Council az IELTS esetében
ingyen megteszi, egyébként kb.5000 Ft
NYELVVIZSGA TÍPUSOK









ÍRÁSBELI (B TÍPUSÚ), SZÓBELI (A TÍPUSÚ) VAGY KOMPLEX (C
TÍPUSÚ)?
általában lehet külön jelentkezni a szóbeli és az írásbeli vizsgára
az államilag elismert szóbeli vizsgát bármelyik másik államilag elismert
írásbelivel komplexnek nyilváníttathatjuk– kérelem a NYAK-nak
csak az azonos vizsgaidőszakban letett szóbeli és írásbeli vizsga minősül
automatikusan komplexnek
B1, B2, C1, C2?
a Közös Európai Referenciakeret által egységesen meghatározott szintek
az alap, közép, felsőfok helyett
van, amelyik nyelvvizsgánál csak az adott szintet teljesíthetjük, van, ahol
B2 helyett kaphatunk B1-et és C1-et is, van, ahol nem lehet megbukni,
mert egy pontszámot kapunk
MAGYARORSZÁGI VAGY NEMZETKÖZI?
Mo-i: Origo, BME Nemzetközi: TELC, TOEFL
MELYIK NYELVVIZSGÁT VÁLASSZUK?











Milyen feladattípusok az erősségeink és a gyengeségeink (pl. fordítás, nyelvtani
teszt, szövegkiegészítés)?
Mekkora a szóbajöhető vizsgák presztízse? (ITK Origo <-> TársalKODÓ)
Melyik próba feladatsor sikerült a legjobban?
Mennyi segédanyag áll rendelkezésre? (a tanárodnak is valahonnan elő kell
varázsolnia a segédanyagokat!)
Hol van hozzá külön felkészítő tanfolyam?
Mihez kell a nyelvvizsga? (egyetemi felvételi, külföldi továbbtanulás,
munkavállalás)
Mennyi pénzt tudunk rászánni? (17 ezer-48 ezer)
Mennyi időt tudunk rászánni?
Milyen gyakran vannak nyelvvizsga időszakok és mennyire sürgős az eredmény?
…… ÉS MELYIKET NE?
Amelyiket a barátunk/magántanárunk  ajánlotta – egyénfüggő, hogy kinek melyik
a legkönnyebb
ORIGO/ITK –”RIGÓ UTCA”
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX - AKKREDITÁLT, KÉTNYELVŰ
www.itk.hu





ELŐNYEI:
- kiszámítható, begyakorolható
tesztfeladatok – ugyanazok 30
éve!
- a hallott szövegértésnél
háromszor lehet meghallgatni a
szöveget
- a szóbelin a vizsgáztatóval
beszélgetünk, ami hasonlít az
érettségihez (beszélgetés, önálló
témakifejtés, szituáció) – elég
könnyű
- lehet választani a két
fogalmazási feladat közül





HÁTRÁNYAI:
- erősen büntető jellegű pontozás
(a hibák után 1-3 pontot vonnak
le)
- méri a közvetítő készséget is,
jól kell tudni „magyarul” is –
középfokon idegen nyelvről
magyarra és magyarról idegen
nyelvre fordítás, felsőfokon
tömörítés
- a hallott szövegértésnél és az
olvasott szöveg értésénél is
magyarul vannak a kérdések
- nem életszerűek a feladatok,
HR-esek körében vitatott
BME
ANGOL, NÉMET, FRANCIA, SPANYOL, OLASZ
SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX – AKKREDITÁLT, KÉTNYELVŰ
http://www.bmenyelvvizsga.bme.hu








ELŐNYEI:
„arra kíváncsiak, amit a vizsgázó
tud”
a szóbeli hasonlít az érettségire,
vizsgáztatóval
az íráskészségnél választhatunk
a baráti és a hivatalos levél
között
- ellentétben az Origóval, csak
idegen nyelvről magyarra kell
fordítani
- életszerű feladatok
- a nyelvtani tesztek kivételével
lehet szótárt használni (az
olvasott szöveg értésénél is!)
saját nyelviskolájukban
készülhetünk fel, vizsgafelkészítő
anyagok
HÁTRÁNYAI:
 - 3 óra 20 perces írásbeli egyben
 - a fordításhoz sok gyakorlás és
némi érzék is szükséges
 a nyelvismeret részben precíz
nyelvtani ismereteket kíván
(igeidők, vonzatos igék)
 a hallás utáni értésnél kevés az
idő, gyorsan kell tudni olvasni
EURO
ANGOL, NÉMET, AKKREDITÁLT, EGYNYELVŰ VAGY KÉTNYELVŰ
SZÓBELI, ÍRÁSBELI, KOMPLEX
http://www.euroexam.org







ELŐNYEI:
Egynyelvű vagy kétnyelvű – ami nekünk
jobban fekszik
a nyelvismeretet és a szókincset mérő
feladatok kivételével használhatunk
szótárt
életszerű feladatok
a nyelvtani szerkezeteket kevésbé
hangsúlyosan kéri
ingyenes online vizsgafelkészítő
tanfolyam, kiegészítő anyagok a
Facebookon, vizsgatippek, fórum, heti
gyakorlófeladatok, vizsgafelkészítő
könyv, Villámtréning
a szóbelin is van felkészülési idő (a
történetmesélésnél), páros vizsga,
választhatunk párt





HÁTRÁNYAI:
sok feladatot kell megoldani rövid
idő alatt – egész napos, hosszú,
és fárasztó
a szóbeli vizsgánk függhet a
partnerünktől
a hallás utáni értés általában
nehezebb más vizsgákénál
a szokatlan feladatok gondot
okozhatnak: diktálás, közvetítés
(pl. tolmácsolás egyik nyelvről a
másikra)– viszont nem veszik
hibának, ha magyartalan, vagy
nyelvtanilag hibás a közvetítésed
TELC – egynyelvű, az angol és a német akkreditált
szóbeli, írásbeli, komplex
www.telc.hu





ELŐNYEI:
nemzetközileg is elismert,
nemzetközi bizonyítványt is ad –
Frankfurtban javítják
a szóbeli viszonylag könnyű (van
előtte felkészülési idő, lehet
jegyzetelni, a prezentációnál két
témából lehet választani
+olvasott szöveg alapján
véleménykifejtés,
konszenzuskeresés a pároddal)
levélírásnál két témából lehet
választani
külön vizsgafelkészítő könyv,
gyakorló feladatsorok





HÁTRÁNYAI:
gyorsan kell tudni olvasni, szűk
időkorlátok (levélre 30 perc)
egyáltalán nem lehet szótárt
használni, a feladatokat
ceruzával kell megoldani
sok idegen szó a szövegekben
a szóbelin két vizsgázó van
ECL – egynyelvű, az angol és a német akkreditált
írásbeli, szóbeli, komplex
http://www.ecl.hu/pages/Default.aspx







ELŐNYÖK:
Nemzetközi bizonyítványt is ad
szövegalapú vizsga
az írásbelin összesen 4 feladat
van (két olvasott szövegértés és
két levélírás)
nincs a nyelvhasználatot mérő
rész
a szóbelin párban vizsgáznak,
lehet előre párt választani
egyszerű szóbeli (irányított
beszélgetés+önálló témakifejtés)






HÁTRÁNYOK:
a hallott szöveg értése nehéz
szokott lenni (akcentusok,
háttérzajok)
bő szókincs szükséges hozzá és
gyors olvasás
ha elrontunk egy feladatot, oda
az egész vizsga
a vizsgán nincsenek
típusfeladatok, nehezebb rá
készülni
szótárt egyáltalán nem lehet
használni
CAMBRIDGE FCE, CAE, CPE - EGYNYELVŰ, AKKREDITÁLT,
KOMPLEX
http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-ukexam-cambridge-exams.htm







ELŐNYEI:
világszerte elismert nemzetközi
bizonyítványt kapunk, számos
ország egyeteme elfogadja
- nem lehet megbukni, egy
vizsgával több szintet is el lehet
érni (B2 helyett C1, vagy
fordítva)
FCE = B2, CAE=C1 , FCE for
Schools- diákoknak szóló témák
- számítógépen is letehető –
gyorsabb eredmények
- életszerű feladatok,
kommunikáció alapú
- rengeteg felkészítő tankönyv






HÁTRÁNYAI:
akkreditált bizonyítványt csak
arról a szintről kaphat a vizsgázó,
amire jelentkezett
- a szóbelin anyanyelvi tanárok,
fontos a jó kiejtés
- nagyon sok feladat van (19),
egyszerre van a szóbeli és az
írásbeli (5 órás), nagyon hosszú
néhány feladatra nehéz
felkészülni pl. mondatátalakítás,
phrasal verbs
bő szókincs szükséges
TOEFL
EGYNYELVŰ, NEM AKKREDITÁLT, KOMPLEX
http://www.toeflibt.hu/







ELŐNYEI:
- a világon sok helyen elfogadják,
amerikai, ausztrál, új-zélandi és
néhány brit egyetem is ezt kéri
- a hangsúly a kommunikációs
készségen van
- iBT – internet-based test
- pontszámot kapunk, nem lehet
megbukni
1-4 várakozási héten belül
letehető
életszerű feladatok








HÁTRÁNYAI:
- négy órás, drága
- amerikai angol
- ún. integráló feladatok is
vannak benne (pl. az olvasott és
a hallott szöveg összegzése
szóban) – ezek az életben is
előforduló szituációkat
modellezik
- csak két évig érvényes!
- az egyetemi környezetben való
nyelvhasználatot méri
- a hallás utáni értésnél csak
egyszer lehet meghallgatni a
szövegeket
- a beszédkészségnél rendkívül
rövid a felkészülési és a
válaszadási idő (15-30mp – 4560 mp)
IELTS
EGYNYELVŰ, NEM AKKREDITÁLT, KOMPLEX
GENERAL ÉS ACADEMIC
http://www.britishcouncil.org/hu/hungary-education-take-a-ukexam-ielts-preparation.htm








ELŐNYEI:
Választható academic: egyetemekre,
general: középiskola vagy
munkavállalás
nem lehet megbukni
egy vizsgával több szintet el lehet
érni
sok országban elfogadják (pl. brit
egyetemeken)
START nyelvtanfolyam (British
Council – vizsgafeladatok+tanácsok)
Take IELTS – sok felkészítő anyag
30 órás ingyenes tréning anyag a
jelentkezett vizsgázók számára
Hasznos tippek: http://www.ieltsblog.com/




HÁTRÁNYAI:
drága (jelenleg 48 ezer forint)
nincs külön szóbeli és írásbeli
része
Írásbelin szünet nélkül olvasott
szöveg, hallott szöveg,
íráskészség, utána kis szünettel
a szóbeli
EGYÉB EGYNYELVŰ VIZSGÁK






SPANYOL:
DELE – egynyelvű, nem akkreditált, nemzetközileg egyedül ezt, a
Spanyol Oktatási és Tudományügyi Minisztérium által kiállított vizsgát
ismerik el – a Cervantes Intézet szervezi
http://budapest.cervantes.es/hu/dele_hu/dele_nyelvvizsga.htm
NÉMET:
A Goethe Intézet nyelvvizsgái: B1, B2, C1 szinten Magyarországon is
akkreditáltak, életszerű feladatok, német és osztrák egyetemek is
elfogadják a nyelvi szintfelmérő helyett (de sok helyen elég a német
érettségi) http://www.goethe.de/ins/hu/bud/lrn/prf/huindex.htm
FRANCIA:
DELF/DALF – B1, B2,C1 szinten akkreditált – Franciaországban mentesít
az egyetemi szintfelmérő megírása alól – Francia Intézet szervezi:
http://www.inst-france.hu/spip.php?rubrique108&lang=hu
ANGOL NYELVVIZSGÁK RÉSZEINEK ÉS ÁRAINAK
ÖSSZEHASONLÍTÁSA:
http://www.mindenangol.hu/index.php?option=com_co
ntent&view=article&id=9&Itemid=34
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
Dobó Gabriella
Descargar

1. dia