EK Jungtinio tyrimų centro (JTC) veikla
Tyrėjų mobilumas ir jų kvalifikacijos kėlimas
Anzelma Kumpytė
jtc@tpa.lt
Tarptautinių programų agentūra
2009-11-11
Jungtinių tyrimų centras
Jungtinis tyrimų centras (JTC)
Europos Komisijos generalinis direktoratas (GD) 7 mokslo institutų tinklas, kuris vykdo užsakomuosius
mokslinius tyrimus ES problemoms spręsti. Būdamas
EK dalimi, JTC veikia kaip visos Europos Sąjungos
mokslo ir technologijų informacijos centras.
JTC struktūra: 7 MT institutai 5 ЕS VN-ėse
IRMM - Geelas, Belgija
Medžiagotyros ir matavimų institutas
ITU - Karlsruhe, Vokietija
Transuraninių elementų institutas
IE - Petenas, Nyderlandai
Energetikos institutas
IPSC - Ispra, Italija
Piliečių gynimo ir saugumo institutas
IES - Ispra, Italija
Aplinkos apsaugos ir darnaus vystymosi institutas
IHCP - Ispra, Italija
Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos institutas
IPTS - Sevilija, Ispanija
Perspektyvių technologijų studijų institutas
~ 2800 darbuotojų
~ 300 M€/m budžetas
(+ 40 M€/m pajamos)
Strateginiai tikslai:
• Padėti naujosioms ES narėms ir
narėms kandidatėms priimti ir
įgyvendinti “EU acquis”JTC
kompetencijos srityse.
• Prisidėti prie Europos mokslinių
tyrimų erdvės plėtros ir
stiprinimo.
Priemonės:
•
Mokymai; bendradarbiavimas projektuose; įdarbinimas JTC institutuose;
trumpi vizitai…
•
Apie 100 Integracijos ir plėtros seminarų per metus įtraukiant 4000 ekspertų.
JTC indėlis Europos MT erdvei (ERA)
• JTC bendradarbiauja su daugiau nei 1 000 viešųjų ir privačių organizacijų ir
institucijų bei ekspertų grupėmis daugiau nei 250 pagrindiniuose tinkluose
• Bendros mokslinės sistemos (Common scientific reference systems)
• Tyrėjų mobilumas ir jų kvalifikacijos kėlimas
• Prieigos prie infrastruktūros užtikrinimas
• Parama ES plėtrai
Mobilumo galimybės JTC
Dotacijos gavėjas (angl. grantholder)
Kvietimai skelbiami JTC portale ir visuose JTC institutų portaluose:
http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs.
Kategorija 20: tyrėjams pradedantiems savo mokslinę karjerą, pradedantiems
doktorantūros studijas, kurių mokslinė kryptis susijusi su JTC skelbiamu kvietimu
šiai kategorijai.
Kategorija 30: tyrėjams įgijusiems daktaro laipsnį arba turintys mažiausiai 5
metus mokslinės patirties po magistrantūros studijų, kurių mokslinė kryptis artima
JTC mokslinėms veikloms.
Kategorija 40: patyrusiems tyrėjams su atitinkama reputacija ir turintiems
mažiausiai 10 m. mokslinės patirties srityje artimoje JTC veikloms po daktaro
laipsnio įgijimo arba 15 m. patirties po magistro laipsnio įgijimo.
Mobilumo galimybės JTC
Stažuotojas praktikantas (angl. Trainee)
Kvietimai skelbiami JTC portale ir visuose JTC institutų portaluose:
http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs.
Skiriami 3 tipai:
1 tipas) Praktikantai, rašantys daktaro disertaciją, magistro darbą - praktika JTC
susijusi tiesiogiai su darbu;
2 tipas) Praktikantai po universitetinių studijų – įgyti mokslinės patirties JTC;
3 tipas) Praktikantams, kurių studijoms reikalinga patirtis privačiajame
sektoriuje.
Ekspertas turi būti VN ar AŠ pilietis (išskirtiniais atvejais gali dalyvauti trečiųjų
šalių piliečiai), turintis universitetinį išsilavinimą arba rašantis disertaciją.
Finansinė parama
Dotacijos gavėjas:
• Pragyvenimo išlaidos (kategorija 20 – 33 800 €/m; kategorija 30 –
52 000 €/m; kategorija 40 – 90 000 €/m)*
• Mobilumo išlaidos (500€/mėn.- be šeimos, 800 €/mėn.- su šeima)
• Kelionės išlaidos (250€-2500€, priklausomai nuo atstumo ir jei
būtina kiekvienam 1m. periodui.)
Stažuotojas praktikantas:
• Pragyvenimo išlaidos (priklausomai nuo atstumo nuo
gyvenamosios vietos iki JTC) : 481,5 – 963 €/mėn.
* taikomas kolekcijos koeficientas priklausomai nuo valstybės į kurią tyrėjas
atvyksta stažuotei (koef. nurodyti 7BP SP “Žmonės” darbo programoje (60-61 p.)
Aplinkos apsaugos ir darnaus vystimosi institutas
IES – Ispra, Italija http://ies.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Klimato kaita – Climate Change
• Aplinkos globalus valdymas - Global Environment
Monitoring
• Transportas ir Oro kokybė - Transport and Air Quality
• Kaimo plėtros, vandens ir ekosistemų šaltiniai - Rural,
Water and Ecosystem Resources
• „Erdvės“ informacijos infrastruktūros - Spatial Data
Infrastructures
• Žemių valdymas ir natūralūs pavojai - Land
Management and Natural Hazards
• Aplinkos apsauga ir sveikata - Environment and Health
Piliečių gynimo ir saugumo institutas
IPSC – Ispra, Italija http://ipsc.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Pagalba išorės saugumui - Support to External Security
• Žemės ūkis ir jūrininkystė - Agriculture andMaritime Affairs
• Pavojaus, rizikos įvertinimas - Hazard Assessment
• Europos Laboratorija struktūriniam įvertinimui - European
Laboratory for Structural Assessment
• Sensoriai, radarų technologijos, kompiuterinė apsauga –
Sensors, Radartechnologies and Cybersecurity
• Sekimo ir pažeidžiamumo įvertinimas - Traceability and
Vulnerability Assessment
• Branduolinė apsauga - Nuclear Safeguards
• Ekonometrinė ir statistinė pagalba kovoje su sukčiavimu –
Econometrics and Statistical Support to Antifraud
Energetikos institutas
IE – Petten, Nyderlandai http://ie.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Energetikos techno/ekonominis įvertinimas - Energy techno/economic
assessment
• Energijos išgavimas iš atliekų ir biomasės - Energy recovery
production of intermediate fuels from waste and biomass
• Švaresni iškastiniai kurai, įskaitant anglies sugavimą – Cleaner
fossil fuels, including carbon capture
• Naujos energetikos technologijos, įskaitant kuro elementus ir
vandenilį - New energy technologies, including fuel cells and
hydrogen
• Šiuo metu veikiančių ir ateities reaktorių saugumas - Safety of
operational and future nuclear reactors
• Branduolinių atliekų transportavimas ir saugojimas - Storage and transport
of nuclear waste
• Nauji radioaktyviosios medicinos gydymo metodai - New nuclear medicine
treatment methods
Medžiagotyros ir matavimų institutas
IRMM – Geel, Belgija http://irmm.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Maisto analizė - Food and feed analysis
• Bioanalizė - Bio-analysis
• Medžiagotyra - Reference materials
• Cheminių medžiagų/izotopų medžiagotyra Chemical/isotopic reference measurements
• Radioizotopų metrologija - Radionuclide
metrology
• Neutrono fizika - Neutron physics
Sveikatos ir vartotojų teisių apsaugos institutas
IHCP – Ispra, Italy http://ihcp.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
•
•
•
•
•
•
•
Biotechnologijos ir GMO - Biotechnology and GMOs
Biomedicinos medžiagos ir sistemos - Biomedical Materials and Systems
Alternatyvių metodų įteisinimo centras - European Centre for the Validation of
Alternative Methods
Toksikologija ir cheminės medžiagos - Toxicology and Chemical Substances
(former ECB – European Chemicals Bureau)
Nanotechnologijos, molekulių stebėjimas - Scientific Areas in the
Nanotechnology and Molecular Imaging
In-vitro toksikologija - In-Vitro Toxicology (ECVAM)
Vartojamų produktų saugumas ir kokybė - Consumer Products Safety and Quality
Transuraninių elementų institutas
ITU – Karlsruhe,Vokietija http://itu.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Kuro ir branduolinių atliekų valdymas - Managing
fuel and nuclear waste
• Branduolinių medžiagų sauga - Safeguarding
nuclear materials
• Pritaikomumas aplinkoje ir medicinoje Environmental and medical applications
• Aktinoidų moksliniai tyrimai - Basic actinide
research
Perspektyvių technologijų studijų institutas
IPTS – Seville, Ispanija http://ipts.jrc.ec.europa.eu
Kompetencijos sritys:
• Europos užterštumo ir prevencijos kontrolės biuras - European Integrated Pollution and
Prevention Control Bureau
• Produkcija ir vartojimas - Sustainable Production and Consumption
• Energetikos ir transporto techno-ekonominė analizė - Energy and transport Technoeconomic analysis
• Klimato politikos įvertinimas -Integrated Climate Policy Assessment: scenarios and
economic impacts
• Moksliniai tyrimai ir inovacijos -Industrial Research and Innovation
• EMTE įžvalgos - Foresight for the European Research area
• EMTE analizė -ERA-Analysis
• Informacinė visuomenė - Information society, competitiveness and growth
• Įžvalgos informacinei visuomenei -Techno-economic Foresight for the Information Society
• Darnusis žemės ūkio vystymasis -Sustainable agriculture and rural development
• Prekyba ir rinka (ŽŪ) -Support to Agricultural Trade and Market Policies
• Naujos technologijos ŽŪ -New Technologies in Agriculture- their agronomic and
socioeconomic impact
• Naujos technolgijos medicinoje - New technologies in medicine and health: socioeconomic analysis for policy development
Kvietimai įsidarbinti JTC
IES: http://ies.jrc.ec.europa.eu/call-for-grantholders
IPSC: http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/list_grants.php?cat=20
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/list_grants.php?cat=30
http://ipsc.jrc.ec.europa.eu/list_traineegrants.php
IE: http://ie.jrc.ec.europa.eu/jobs/general.php
IRMM:http://www.irmm.jrc.be/html/job_opportunities/fellowships_at_IRMM/index.htm
IHCP: http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/job/open_calls.htm
ITU: http://itu.jrc.ec.europa.eu/index.php?id=96
IPTS: http://ipts.jrc.ec.europa.eu/jobs/vacancies.cfm
JTC institutas
IES
IPSC
Kategorija
Skaičius atvirų pozicijų
(2009.11.11)
-
Kvietimų galiojimas
-
-
Dotacijos gavėjas (20 kat.)
1 (G09)
2009.11.29.
Dotacijos gavėjas (30 kat.)
2 (G04, G05)
2009.11.25./11.29.
Dotacijos gavėjas (40 kat.)
2 (G03, G04)
2009.11.16./11.29.
Stažuotojai praktikantai
1 (G09)
2009.11.30
Dotacijos gavėjas (30 kat.)
9 (F07, F08, F04)
-
Dotacijos gavėjas (40 kat.)
3 (F02, F04, F05)
-
Stažuotojai praktikantai
14 (F02, F03, F04, F07,F08)
-
Dotacijos gavėjas (20 kat.)
2 (D05)
2009.11.15.
Dotacijos gavėjas (30 kat.)
4 (D02, D05)
2009.11.15.
Dotacijos gavėjas (30 kat.)
Neribojama, 5 sritys
2010.01.10.
Stažuotojai praktikantai
Neribojama
2010.01.10.
ITU
Stažuotojai praktikantai
1 (T18)
2009.12.15.
IPTS
Dotacijos gavėjas (30 kat.)
8 (J03, J04, J05, J06)
2009.11.15./12.01
Dotacijos gavėjas (40 kat.)
2 (J03, J04)
2009.12.01.
IE
IRMM
IHCP
Kvietimai skelbiami: http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs
Gal susidomėjote kitomis įsidarbinimo galimybėmis JTC?
•Gabių tyrėjų ir profesionalų pritraukimo politika
•Daugianacionaliniai įgūdžiai ir talentai
•Mokslinė ir kultūrinė įvairovė
•Aplankykite: www.jrc.ec.europa.eu
Mobilumo galimybės JTC
Darbuotojas, su kuriuo sudaroma sutartis (angl. Contractual agent) –
statutinis darbuotojas
Laisvos pozicijos skelbiamos Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) portale
- http://europa.eu/epso/ arba JTC portale - http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs
Trukmė: nuo 3 mėnesių (Grupė I) iki 36 mėnesių (Grupės II, III ir IV).
Reikalavimai pareiškėjams: ES VN pilietis, puikiai mokantis vieną iš oficialių ES
kalbų ir gerai mokantis kitą oficialią ES kalbą.
Grupė IV: 3 m. universitetinio išsilavinimo ir bent 1 m. profesinės patirties.
Grupės II ir III: aukštesnysis išsilavinimas (diplomas) arba vidurinis išsilavinimas
(diplomas) ir 3 m. profesinės patirties.
Grupė I: sėkmingai pabaigtos privalomos studijos.
Daugiau informacijos:
http://europa.eu/epso
http://www.jrc.ec.europa.eu/jobs
Mobilumo galimybės JTC
Nenuolatinis darbuotojas (angl. Temporary agent) – statutinis
darbuotojas
Laisvos pozicijos skelbiamos ES oficialiajame leidinyje bei Europos personalo
atrankos tarnybos (EPSO) portale - http://europa.eu/epso/.
Reikalavimai pareiškėjui: ES VN pilietis, puikiai mokantis vieną iš oficialių ES
kalbų ir gerai mokantis kitą oficialią ES kalbą.
Kategorijai Administratorius (AD) – 4 m. universitetinis išsilavinimas (diplomas)
arba 3 m. universitetinio išsilavinimo ir 1 m. profesinės patirties.
Kategorija Asistentas (AST): aukštesnysis išsilavinimas (diplomas) arba vidurinis
išsilavinimas (diplomas) ir 3 m. profesinės patirties.
Daugiau informacijos:
http://europa.eu/epso/working/career/carehome_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_en.htm.
Mobilumo galimybės JTC
Europos tarnautojas (angl. European civil servant) – statutinis
darbuotojas
Laisvos pozicijos skelbiamos ES oficialiajame leidinyje bei Europos personalo
atrankos tarnybos (EPSO) portale - http://europa.eu/epso/.
Reikalavimai pareiškėjui: ES VN pilietis, puikiai mokantis vieną iš oficialių ES
kalbų ir gerai mokantis kitą oficialią ES kalbą.
Kategorijai Administratorius (AD) – 4 m. universitetinis išsilavinimas (diplomas)
arba 3 m. universitetinio išsilavinimo ir 1 m. profesinės patirties.
Kategorija Asistentas (AST): aukštesnysis išsilavinimas (diplomas) arba vidurinis
išsilavinimas (diplomas) ir 3 m. profesinės patirties.
Daugiau informacijos:
http://europa.eu/epso/working/career/carehome_en.htm
http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_en.htm.
JTC Valdytojų Tarybos (Board of Governors) narys:
dr. Giedrius Viliūnas
Lietuvos mokslo taryba
el. p. – gviliunas@ktl.mii.lt
tel. 8 5 261 85 30.
Nacionalinis atstovas JTC veiklai Lietuvoje:
Anzelma Kumpytė
Tarptautinių programų agentūra
el. p. - jtc@tpa.lt
tel. 8 5 2644 713.
Ačiū už dėmesį
JTC svetainė:
www.jrc.ec.europa.eu
Descargar

No Slide Title