Korai nyelvtanulás: Nemzetközi és
hazai trendek
Nikolov Marianne
Pécsi Tudományegyetem
Angol Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék
nikolov@nostromo.pte.hu
Budapest, 2008. március 17.
1
Vázlat
• Korai nyelvtanulás: érvek és ellenérvek
• Célok és alapelvek
• Kutatások eredményei
• Nemzetközi
• Hazai
2
Érvek a korai nyelvtanulás mellett
• Idegtudomány:
• Kritikus periódus hipotézis
• Korai stimuláció hasznos (pl. sport, zene)
• Kognitív:
• Metanyelv, kontroll fejlődik (kétnyelvűség)
• Kedvezően hat az anyanyelvre
• Affektív:
• Kisgyermek nyitott, érdeklődő, nem szorong
• Más nyelvek és kultúrák iránt is nyitottabb lesz (anyanyelv + két másik
nyelv)
• Saját nyelvét, kultúráját jobban értékeli
• Oktatásszervezés:
• Több év = több tanulás
• Iskolai tantervi terhelés: van rá idő
3
Érvek ellene: feltételek hiánya
• Kedvezőtlen attitűdök általában a nyelvtanulás, a célnyelv és
az azt beszélők iránt
• Folytonosság hiánya
• Programok nem épülnek egymásra (óvoda, alsó tagozat,
felső tagozat, középiskola)
• Célok, tantervi tartalmak, tananyagok, osztálytermi eljárások
nem megfelelőek
• Fizikai körülmények
• Órarend, gyakoriság
• Tanár: nyelvhasználata (folyékonyság, szókincs, kiejtés és
intonáció) nem anyanyelvihez közeli, módszertana nem az
életkornak megfelelő, motiválatlan
4
Korai nyelvtanulás célja
• Kedvező attitűdök kialakítása
• Motiváció, fenntartása
• Nyelvi fejlesztés – hallott szöveg értése és
beszéd kontextusban, olvasás, írás
• Önbizalom, énkép fejlesztése
• Stratégiák kialakulása, metanyelv
• Életkori sajátosságoknak megfelelő, autentikus
nyelvi és kulturális (tan)anyagokkal ismerkedés
5
Alapelvek
Nyelvtanár - meghatározó
•
•
•
•
Nyelvi modell
Motiváció kulcsa
Módszertani felkészültség
Szerepei
Nyelvtanítás minősége
Kisgyerekek lassan fejlődnek!
• Célnyelvi kontextusban kétnyelvű programokban
anyanyelvi szint elérése: 5-7 év
Európában mi a helyzet?
6
Óraszámok nyelvtanulásra
(első idegen nyelv Key data… 2005, 74. o)
Minden országban egyre korábban kötelező
Dánia: 6 év 510 óra
Finnország és Svédország: 6 vagy 9 év 456 - 480 óra
Ausztria: 9 év 630 óra
osztályokban
Magyarország:
9 év min. 984 nyelvórán vesznek részt a középiskolát végzettek
csoportokban
Gimnázium: 1363, szki: 1240 tanóra az átlag
(Vágó, 2007)
7
Korai programokban látható trendek:
Európa (Edelenbos et al., 2006)
•
•
•
•
•
•
•
•
Óriási változatosság
Heti 1 óra
Nyelvi tudatosság – „kóstoló”
Bemerítéses programok – tantárgyak célnyelven
Összességében előnyök túlsúlya
Helyi nyelvek
Fejlődési szintek – változó tempó
Motiváció és nyelvérzék meghatározó
8
Folyt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Panelek – szabályhasználat
Visszajelzés és hibajavítás szerepe
Olvasás és írás szerepe
Stratégiák fejlesztése
Történetek
Nyelvi játék
Szociokulturális háttér szerepe
„Jó gyakorlat”
Spanyol kutatások: későbbi kezdők jobbak
Tanárokról adat: hiányzik
9
Új könyv: The TeMoLaYoLe Book
Nikolov, M., Mihaljević Djigunović, J., Mattheoudakis,
M., Lundberg, G., & Flanagan, T. (Eds.). (2007).
Teaching modern languages to young learners:
Teachers, curricula and materials. Strasbourg:
Council of Europe.
6 fejezet: tanárképzés, tanterv,
4 fejezet: iskolai tanterv, tananyag, projektek.
Magyar fordítás elkészült.
10
Összegzés
•
•
•
•
•
•
Korai programok világszerte népszerűek
Elsősorban az angol nyelv terjedése
Üzleti vállalkozások
Eredmények nehezen mérhetőek - idő
Feltételek összetettek
Kihívás: tanárképzés
11
Hazai kutatási eredmények
Anyanyelv és célnyelv – komplex összefüggés –
képességek szerinti besorolás
Angol és német helyett: angol vagy német
• Heti óraszám
• Nyelvtanulással töltött évek száma
• A nyelvtanítás minősége
• Folytonosság - probléma
• 9. évfolyamos diákok 2/3-a alapszintről vagy újrakezdi a
nyelvet (Vágó, 2007)
• nyelvi előkészítő évfolyam: általános iskolai nyelvtanulás
intézményes kritikája
12
A nyelvi készségek és a nyelv tanulásával töltött évek
számának korrelációja (Józsa és Nikolov, 2005)
Készség
évf. 6.
AngolNémet
Olvasás
,24 ,29
Írás
,21 ,19
Hallás
,23 ,22
Készségek átlag ,25 ,27
10.
AngolNémet
,23 ,23
,22 ,19
,25 ,25
,26 ,25
13
A nyelvi készségek fejlettségének korrelációi
(Józsa és Nikolov, 2005)
Készségek
Évfolyam
6.
AngolNémet
Nyelvi osztályzat
,61 ,58
Heti óraszám
,42 ,39
Nyelvtanulás évek
,29 ,28
Iskolán kívüli nyelv
,09 ,00ns
Szülők iskolázottsága ,54 ,47
10.
AngolNémet
,56 ,49
,43 ,42
,26 ,25
,22 ,22
,54 ,45
14
A nyelvi készségek fejlettségét meghatározó néhány
háttérváltozó hatása, regresszióanalízis, rβ%
(Józsa és Nikolov, 2005)
Háttér változók
Szülők iskolázottsága
Heti óraszám
Nyelvtanulás évek
Iskolán kívüli nyelv
Megmagy. variancia (%)
Évfolyam
6.
Angol Német
25
18
13
10
3
3
ns
ns
41
31
10.
Angol Német
24
17
14
13
4
4
2
2
44
36
15
Trendek
Két idegen nyelv = angol és/vagy német
Nyelvtudás szintje: angolból rendre szignifikánsan
jobb
Motiváció és nyelvérzék: angolból rendre
szignifikánsan kedvezőbb
Szignifikáns különbségek iskolatípus, településtípus és
nyelvi csoportok között
Heti óraszám és évek száma: gyenge kapcsolat
Osztálytermi folyamatok: grammatizáló-fordító, drillező
eljárások jellemzőek
Meghatározó: a szocio-kulturális háttér
Jók egyre jobbak lesznek, gyengék leszakadnak –
képesség szerinti csoportok
16
Az angolul és németül tanulók megoszlása (%) az idegen
nyelv tanulásával kapcsolatos terveik alapján
(Józsa és Nikolov, 2005)
Milyen tervei vannak a nyelvvel?
Abbahagyni, amilyen hamar lehet
Érettségit tenni belőle
Középfokú nyelvvizsga
Felsőfokú nyelvvizsga
Főiskolai diplomát szerezni belőle
Egyetemi diplomát szerezni belőle
Összesen
Évfolyam
6.
Angol Német
10
16
18
25
34
34
28
17
4
4
6
4
100
100
10.
Angol
10
19
47
19
2
2
99
Német
18
26
42
10
2
2
100
17
Regresszió analízis hatodikosok nyelvi teljesítményével
mint függő változóval (Kiss & Nikolov, 2005)
Független változók Beta T
sig.
R
partial r rxBeta
x100
Angol jegy
.292 5.838 .000 .591 .323 17.3
Nyelvérzék
.373 8.271 .000 .581 .435 21.7
Angol nyelvórák* .268 6.886 .000 .317 .373 8.5
Motivációs index
.168 3.411 .001 .470 .195 7.9
Nem
-.093 -2.296 .022 .103 -.133 .9
Angol kedveltsége .087 2.083 .038 .286 .121 2.5
R square ·100
58.8
* Iskolai és magán:minimum = 100; maximum = 1085; Mean =
343, STD = 131
18
Nyolcadikosok összehasonlító vizsgálata
(Djigunovic, Nikolov & Ottó, 2006)
• Horvát diákok minden készségben jobbak
(szignifikáns különbség: hallott és olvasott szöveg
értése)
• Magyar diákok csoportjai közötti különbségek: 53.41,
horvátok:32.46
• Csoportokon belüli különbségek hasonlóak
• Magyarok: szorosabb összefüggés az évek száma
és teljesítmény között (p<0.01)
• Heti átlagos óraszám: Mo. 3.53; Ho. 2.94
• Csoportok átlagos létszáma: Mo. 14; Ho. 22
19
Osztálytermi eljárások gyakorisága és
kedveltsége (Nikolov, 2003)
Leggyakoribbak 6 és 8. évf (1-5 skálán)
• Nyelvtani gyakorlás
• Fordítás
• Kérdés-válasz
• Hangos felolvasás
• Dolgozat
Gyakoriság és kedveltség: minél gyakoribb, annál
kevésbé kedvelt és fordítva
20
Mi történik az alsós nyelvórákon?
• Hogyan jellemezhetőek a korai programok
osztálytermi folyamatai és tartalma?
• Milyen pedagógiai és nyelvelsajátítási alapelvek,
meggyőződések, elméletek tükröződnek a tanárok
megfigyelt gyakorlatában és megfogalmazott
véleményében?
• 60 alsós angol óra
• Megfigyelés és interjú a tanárokkal (Nikolov, 2008)
21
Nyelvhasználat: jó gyakorlat
• 1. sz. példa: 1. osztályos óra
• Fiú (spontán megszólalása labdás feladat közben):
Nekünk is lesz kosárlabda palánkunk.
• Tanár: Okay, then you can play basketball at home.
Now, it’s your turn to throw the ball.
• 2. sz. példa: 2. osztályos óra
• Tanár (bevásárlásos szerepjátékot vezet be): Hello,
can I help you?
• Lány (jelentkezik): Can I have you?
• Tanár: Me? I’m not for sale.
• Lány: Igen, én most téged veszlek meg.
• Tanár: Okay, let’s do it again. Can I help you?
22
Nyelvhasználat: Munkaszervezés
• a. T: Mondjuk el a 12 hónapot also in English. (4. osztály)
• b. T: Tick it, ha helyes! (4. osztály)
• c. T: És most még egy kis ismétlés. Mi van a teremben? (3.
osztály)
• d. T: Close your book, and open your exercise book. Your
exercise book. Your exercise book. Everything is closed, only
your exercise books. Csak a füzet van nyitva gyerekek, csak a
füzet. Cover your writing. Take a pencil. Cover your writing.
Memóriajáték következik frissítőül. Öt darab szót fogok
mondani, írást kérem letakarni mindenhol, ceruza letéve. És
ezt az öt szót kérem szépen emlékezetből helyesen leírni. I
will tell only once. Csak egyszer fogom elmondani: photo, pet,
hamster, favourite, car. (3. osztály)
23
Nyelvtan
•
•
•
•
•
•
•
T: Hogy mondjuk azt, hogy az ő lány neve?
D1: His.
T: Nem, ha fiú, akkor his.
D2: Her.
T: OK. Hogy mondjuk, hogy az én könyvem?
D: My book.
T: Te könyved? (3. osztály)
• T: Ma a megszámlálható és a megszámlálhatatlanokat fogjuk folytatni. Ha azt mondom, hogy
there is some rice in the jar, az megszámlálható
vagy megszámlálhatatlan? (4. osztály)
24
Kultúra
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
12. példa: Kulturális ismeretek tanítása 3. osztályban
T: What colour is Welsh flag, Barbi?
D1: Yellow.
T: Yes, it is yellow. Egyész mondatban válaszolj. Mondd még
egyszer. What colour is the Welsh flag?
D1: It is yellow.
T: Very good. And what colour is the dragon, Matyi?
D2: It is red.
T: Yes, it is red. Where is Wales? (senki sem válaszol)
T: Ugye már beszéltünk róla, hogy Anglia nem mi Szandra?
D3: Great Britain.
T: Yes, what is the capital of Wales, Roland.
D4: Cardiff.
T: OK. Cardiff. Ugye már meséltem nektek Szent Györgyről, aki
fought dragons. Emlékeztek?
25
Összegzés
• A korai nyelvtanítás kiváló lehetőség lehet
minden gyerek számára – óriási különbségek
• Kulcsa: a jól képzett, motivált nyelvtanár
• Ma: nincs tanterv, a sokszínűségre nehéz
építeni
• Tanárok motivációja, felkészültsége ritkán
megfelelő (célgyermeknyelvi, módszertani)
• Tanárok elvágyódnak – megterhelő a feladat
26
Hivatkozások
Edelenbos, P., Johnstone, R., & Kubanek, A. (2007). Languages for the children in
Europe: Published research, good practice and main principles.
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/youngsum_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/key/studies_en.html
Key data on teaching languages at school in Europe (2005): Eurydice – European
Commission, Brussels.
Józsa Krisztián és Nikolov Marianne (2005). Az angol és német nyelvi készségek
fejlettségét befolyásoló tényezők. Magyar Pedagógia, 105(3), 307-337.
Kiss, Cs., & Nikolov, M. (2005). Preparing, piloting and validating an instrument to
measure young learners’ aptitude. Language Learning, 55(1), 99-150.
Mihaljevic Djigunovic, J., Nikolov, M., & Ottó, I. (2006). Horvát és magyar
nyelvtanulók angol nyelvtudása nyolcadik osztályban. Magyar Pedagógia,
106(3), 171-186.
Nikolov Marianne (2003): Angolul és németül tanuló diákok nyelvtanulási attitűdje és
motivációja. Iskolakultúra, 13, 8, 61-73.
Nikolov, M. (2008). „Az általános iskola, az módszertan!” Alsó tagozatos angolórák
empirikus vizsgálata. Modern Nyelvoktatás, X, 1-2, 3-19.
Vágó Irén (2007). Nyelvtanulási utak Magyarországon. In I. Vágó, (Szerk),
Fókuszban a nyelvtanulás (137-174.o.). Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet.
27
Descargar

Slide 1