Algemene Ledenvergadering
2013
Agenda

Opening

Vaststellen agenda

Ingekomen stukken, mededelingen bestuur

Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012

Financiën:
•
•
•
•
•
•
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Aanbevelingen Kascommissie
Instellen nieuwe Kascommissie
Begroting 2013
Vaststellen contributie voor 2013

Mutaties bestuur

Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg

Activiteitenkalender 2013

Rondvraag en sluiting
19-02-2013
2
Financieel
Posten
Begroting 2012
Ink omsten
Specials inkomsten 2013
Bestemmingsreserve Jubileum
Bestemmingsreserve website
Posten
Realisatie 2012
Ink omsten
pm
Specials inkomsten 2013
15.000,00
Bestemmingsreserve Jubileum
3.000,00
Bestemmingsreserve website
1.915,00
15.000,00
3.000,00
Contributie 2012
33.000,00
Contributie 2012
33.050,00
Totaal
51.000,00
Totaal
52.965,00
Uitgaven
Activiteiten 2012
Uitgaven
18.000,00
Activiteiten 2012
12.866,33
Specials uitgaven 2012
1.000,00
Specials uitgaven 2012
1.818,55
Bestuurskosten 2012
4.000,00
Bestuurskosten 2012
1.621,98
Administratie + bankkosten 2012
1.000,00
Administratie + bankkosten 2012
2.064,98
Onderhoudskosten website
2.000,00
Onderhoudskosten website
1.972,25
Ontwikkelingskosten website
3.000,00
Ontwikkelingskosten website
623,15
Visiedag bestuur
1.500,00
Visiedag bestuur
365,00
Jubileum
Representatie
Onvoorzien
Totaal
Resultaat
15.000,00
500,00
5.000,00
51.000,00
0,00
Jubileum
Representatie
Onvoorzien
Totaal
Resultaat
27.993,27
475,00
0,00
49.800,51
3.164,49
vermogen 1-1-2012
45.609,63
vermogen 1-1-2013
28.000,00
inkomsten contributie
33.000,00
inkomsten contributie & specials
34.965,00
totaal in kas
78.609,63
totaal in kas
62.965,00
3
Posten
Begroting 2013
Ink omsten
Begroting
2013
Specials inkomsten 2013
1.800,00
Sponsoring
1.000,00
Contributie 2013
34.000,00
Totaal
36.800,00
Uitgaven
Activiteiten 2013
18.000,00
Specials uitgaven 2013
1.800,00
Bestuurskosten 2013
3.000,00
Administratie + bankkosten 2013
1.000,00
Onderhoudskosten website
2.000,00
Ontwikkelingskosten website
5.000,00
Representatie
Onvoorzien
Totaal
Resultaat
500,00
2.000,00
33.300,00
3.500,00
vermogen 1-1-2013
28.000,00
inkomsten
36.800,00
totaal in kas
64.800,00
4
Aftredend niet herkiesbaar
 Marloes Lamers
Mutaties
bestuur
Aftredend herkiesbaar
 Vincent van der Stouwe
Bestuursleden 2012
Ger Moonen
voorzitter
Barbara Dito
vice voorzitter
Marloes Lamers
Marleen Draisma (asp.best.lid)
secretaris
Gerrit-Jan Meulenbeld
penningmeester
Vincent van der Stouwe
bestuurslid
Pascalle Wetzels
bestuurslid
Vacant
bestuurslid
 Ger Moonen
Vacature Secretaris
Vacature bestuurslid
5
Mutaties
bestuur
Nieuw toetredend tot bestuur
 Marleen Draisma
– als bestuurslid
– als secretaris
6
Organisatiestructuur
Programma
commissie
Jubileum
commissie
Web
commissie
Bestuur
7
Agenda

Opening

Vaststellen agenda

Ingekomen stukken, mededelingen bestuur

Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012

Financiën:
•
•
•
•
•
•
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Aanbevelingen Kascommissie
Instellen nieuwe Kascommissie
Begroting 2013
Vaststellen contributie voor 2013

Mutaties bestuur

Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg

Activiteitenkalender 2013

Rondvraag en sluiting
8
Realisaties
2012
•
10 plenaire bijeenkomsten (incl symposium)
•
1 ´Special´ (kleinschalige bijeenkomsten)
•
Variatie in dag en aanvangstijd van bijeenkomsten
•
Ledental stabiel
•
Jubileumsymposium
•
Jubileumbijeenkomst oprichters / leden eerste uur
•
Vrijwilligersavond
•
Nieuwe bestuursstructuur; meer leden betrekken
–
Programmacommissie
–
Webcommissie
–
Jubileumcommissie
–
Nieuwe penningmeester
–
Vervangers secretariaat
•
Financieel contributie/ boekhoudsysteem geïmplementeerd
•
Kennisuitwisseling Communicatiekringen Nederland
•
Samenwerking Logeion
9
Voornemen
2013
 Nieuwe bestuursstructuur verder ontplooien
 Programmacommissie; interactie met leden
 Webcommissie
 Samenwerkende Communicatiekringen Nederland
–
Samenwerking Logeion
 Vernieuwing Statuten
10
Kerngegevens
per 01-01-2013
Plenaire bijeenkomsten 2012
Symposium
44
Kracht van lokale media
47
ALV
52
Prikkelend presenteren
53
Internal Branding
61
Persbericht
64
Zomeravondcafe
Crisiscommunicatie
70
Maastricht Culturele hoofdstad
71
98
Nieuw jaarsbijeenkomst
0
20
40
60
80
100
120
12
Plenaire bijeenkomsten 2012
Aantal ind. leden deelgenomen
Aantal leden geen deelname
Gemiddelde opkomst
35%
35%
30%
30%
24%
25%
118
26%
65%
22%
21%
20%
220
19%
16%
15%
10%
5%
54
49
52
71
2006
2007
2008
2009
69
54
2010
2011
62
0%
6+
15%
2012
>2
50%
3>6
35%
13
Ontwikkeling ledental
400
142
141
138
148
157
155
169
183
203
236
274
338
340
333
350
Vrouwen
Mannen
300
250
222
229
226
116
111
107
2011
2012
2013
200
174
145
150
100
66
62
59
68
78
76
79
79
80
79
69
2000
2001
2002
2003
2004
2005
50
93
86
100
119
84
91
100
76
83
2006
2007
2008
2009
2010
0
2008
2009
2010
2011
2012
Aanmeldingen:
Uitschrijvingen:
45
18
80
15
86
22
41
39
34
37
Groei:
27 (13%)
65 (28%)
64 (23%)
2 (1%)
-3 (-1%)
14
M/V
250
Mannen
Vrouwen
200
150
100
50
M
32%
V
68%
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Gemiddelde leeftijd
Vrouwen
42
Mannen
51
Totaal
47
Oudste lid
78
Jongste lid
23
15
Werkzaam bij
Bouw , industrie, transport
14%
Zelfstandig, freelance
14%
Zakelijke dienstverlening
7%
Communicatie,
mediadviesbureau
20%
Overige dienstverlening
4%
,
Overheid
21%
Onderw ijs en w etenschap
4%
Non-profit
4%
Marketing
2%
Ict
1%
Handel
1%
Gezondheid- en
w elzijnszorg
3%
Cultuur, sport recreatie
2%
Drukkerij, uitgeverij
0%
Entertainment en events
1%
Financiële instellingen
2%
16
plaats van wonen
woon
Overig Ned.
2%
Noord – Limburg
8
13
15%
Midden – Limburg
37
Westelijke Mijnstreek
17%
56
Parkstad
21%
69
Maastricht - Heuvelland
46%
146
Geen / buitenland
1%
4
17
Agenda

Opening

Vaststellen agenda

Ingekomen stukken, mededelingen bestuur

Vaststellen verslag ALV van 14 februari 2012

Financiën:
•
•
•
•
•
•
Jaarverslag penningmeester
Verslag Kascommissie
Aanbevelingen Kascommissie
Instellen nieuwe Kascommissie
Begroting 2013
Vaststellen contributie voor 2013

Mutaties bestuur

Kerngegevens Communicatienetwerk Limburg

Activiteitenkalender 2013

Rondvraag en sluiting
18
Activiteitenprogramma 2013
 Toelichting programmacommissie
Highlights beleid
 Profiel en gerichtheid blijft Limburg breed
 Ledenbestand
–
Ballotage op inhoud met als doel de verdere
professionalisering van de vereniging, verbreding van de
doelgroep / taakvelden en nieuwe kansen te bieden voor
het netwerk
–
Geen maximum aantal leden
 Uitbouwen netwerk en netwerkmogelijkheden, faciliteren van
subnetwerken
 Website doorontwikkelen als een permanent
netwerkversterkend en sterk instrument naast de persoonlijke
ontmoetingen (vb. instellen webredactie)
20
Highlights beleid
 Programma gericht op het communicatievak en
communicatieprofessionals (met accent op Corporate Communicatie
boven marketingcommunicatie)
 Huidige programmabeleid behouden en uitbouwen (thematische
bijeenkomsten)
 Leden betrekken bij activiteiten: commissies
 Bestuur peilt minimaal 1 x per drie jaar (gelijk aan bestuursperiode)
naar verwachtingen van leden (ontwikkelingsgericht)
 Specials als maatwerk; vast onderdeel jaarprogramma, min 2 pjr
21
Tijd voor kunst
22
Descargar

PowerPoint-presentatie - Communicatienetwerk Limburg