Intranasal
läkemedelsadministrering
MAD® Mucosal
Atomization
Device:
Vad är nu detta?
Sprutdriven
nässpray!
Generell titel
MAD®:
Vad gör den?
Konverterar
vätska till en
fin dimma
Generell titel
30 till 60 micron droppar
Åstadkommer en
optimal
partikelstorlek för
att passa mucosa
membranen i
nässlemhinnan =
cirka 30 micron
Generell titel
Varför läkemedel i näsan?
Läkemedel som
administreras via nässlemhinnan
absorberas dirkekt till blodbanan
och cerebrospinalvätskan.
40% av kroppens blodflöde går
genom näsan!
Luktslemhinna, nerve
Hjärnan
CSF
Rikt vaskulariserad nässlemhinna
Generell titel
Varför intranasal
• Enkelt och bekvämt
läkemedelsadministration?
• Verkar snabbare än per os medicinering
• Reducerar läkemedelsdosen – färre allvarliga
biverkningar
• Smärtfritt – inga stick behövs
• Ingen omfattande utbildning behövs
• Säkert! Eliminerar stickrisker
• Inga toppar i serumkoncentration som ofta ses vid ivadministering
• Upplevs mindre skrämmande av barn och föräldrar
Generell titel
Allmäna principer för IN
administrering
Första passage metabolism
Näs – hjärn - vägen
Biotillgänglighet
Generell titel
Första passage metabolism
Molekyler som absorberas via tarmen, inkluderande all oral
medicinering passerar “porta cirkulationen” och transporteras till
levern.
Leverenzymer bryter sedan ner de flesta molekyler och det kvarstår
endast en liten fraktion som når blodbanan som aktiva metaboliter.
SUMMA: Nasalt givna läkemedel genomgår ingen första passagen
metabolism.
Generell titel
Första passage
metabolism
Venösa systemet: transporterar
blod från näsan direkt till hjärtat –
ingen lever metabolism
Lever: 90% av per os
medicinering metaboliseras och
förstörs av levern innan det når
hjärtat
Portacirkulationen: Allt
blod från tarmarna går genom
levern för “avgiftning”
Generell titel
Nasal:
Läkemedel
absorberas
direkt till
venösa
systemet
Hjärtat:
pumpar blod
till direkt till
hela kroppen
utan delay
Oral
medicinering:
Kvarstannar I
magen i 30-45
minuter
Näs-hjärn-vägen
Luktslemhinnan, nerv
Olfactoriska slemhinnan (luktslemhinnan
på luktarean i näsan) står i direkt kontakt
med hjärnan och cerebrospinalvätskan
Dvs. Läkemedel som absorberas genom
denna slemhinna når cerebrospinalvätskan
direkt
Hjärnan
CSF
Detta kallas näs-hjärn-vägen och medför
en mycket snabb väg för läkemedel att nå
hjärnan
Rikligt vaskulariserad nässlemhinna
Generell titel
Biotillgänglighet
Hur mycket av det givna läkemedlet når
blodbanan? Exempel:
• IV medicinering medför 100% biotillgänglighet
• De flesta oralt givna läkemedel medför 5%-10%
biotillgänglighet beroende på nedbrytning i tarm
och lever
• Intranasal medicinering varierande
biotillgänglighet:
• Naloxone nästan 100% - samma som iv
• Midazolam varierar från 60% (droppar) – 80%
(dimspray)
• Fentanyl cirka 70%
Generell titel
Alla läkemedel kan inte ges intranasalt
Faktorer som påverkar biotillgängligheten:
Läkemedelsspecifikt
• molekylstorlek
• lipofilicitet
• Läkemedlets volym och koncentration
• Nässlemhinnans beskaffenhet
• Andra faktorer
• Nässlemhinnans täckning
• läkemedlets partikel storlek
Generell titel
Faktorer som påverkar
biotillgängligheten
Volym och koncentration:
Det viktigaste!
Låg volym - Hög koncentration.
• För stor volym eller för låg koncentration medför att inte
tillräcklig dos läkemedel kan absorberas för att verka
effektivt
• Volymer över 1 ml per näsborre är för stora och innebär
att läkemedlet rinner ut
• Idealisk volym är 0,25 - 0,3 ml per näsborre
Generell titel
Nässlemhinnans karaktäristik:
• Om någon defekt – medfödd eller förvärvad – kan detta
sämre upptag av läkemedel
Exempel:
• Vasokonstiktorer som oxymetazoline (näsdroppar mot
nästäppa)
• Näsblod, nästäppa, slemhinnemissbildningar,
näsfrakturer m.m
Generell titel
Andra faktorer:
Nässlemhinnans täckningsgrad
• Större yta = högre biotillgänglighet
Partikel storlek:
• 10-60 microns tas bäst upp av
nässlemhinnan
• Mindre partiklar passerar till lungorna,
större bildar droppar som rinner ur näsan
Generell titel
Vilka läkemedel kan ges
intranasalt?
Intressanta terapiområden:
Smärtkontroll
• Fentanyl, sufentanil, diamorphine
• Ketamine
Sedering
• Midazolam (Dormicum, Versed)
• Lorazepam (Ativan, Temesta, Tavor)
• Ketamine
Generell titel
Antidoter:
• Opiat (Heroin) överdoser
• Naloxone (Narcanti)
Generell titel
Smärt kontroll: Litteratur
stöd
Borland, Ann Emerg Med, 2006
• Intranasalt fentanyl verkade VÄL SÅ BRA
som IV morfin för att behandla smärtor
beroende på brutna armar och ben
Generell titel
Kendall, BMJ, 2001
• Intranasalt diamorphine verkade SNABBARE
med lika god smärtkontroll som IM morphine vid
extremitetsbrott. IN diamorphine föredrogs av
patienter, föräldrar och läkare
Generell titel
Många ytterligare vetenskapliga artiklar angående
framgångsrik terapi med IN givna opioider i många olika
sammanhang finns
Se exempelvis
www.intranasal.net
• Sammanhang:
• Akutmottagningar, Sjukhus, Post-op,
Brännskadekliniker, preospitalt, dentalt
• Läkemedel:
• Fentanyl, Diamorphine, Meperidine,
Sufentanil, Ketamine, Morphine,
Generell titel
Krampterapi: Litteratur
stöd
Lahat et al: Comparison of intranasal midazolam with intravenous
diazepam for treating febrile seizures in children: prospective
randomised study. BMJ, 2000
Prospektiv studie: IN midazolam versus IV diazepam for prolonged seizures
(>10 minutes) in children.
Similar efficacy in stopping seizures (app. 90%).
Time to seizure cessation:
• IV Diazepam (Valium): 8,0 minutes.
• IN Midazolam (Versed): 6,1 minutes.
Konklusioner: Samma effektivitet i behandling av kramper. IN midazolam
kontrollerar kramper snabbare då inget behov av PVK föreligger.
Generell titel
Fisgin et al: Effects of intranasal midazolam and rectal diazepam on acute
convulsions in children: prospective randomized study. J Child Neurol,
2002
IN midazolam versus rectal diazepam for treatment of pediatric seizure.
Prospective trial
• Results:
• IN midazolam effective in 87% of seizures.
• Rectal diazepam effective in 60%
• Konklusion:
• IN midazolam är mer effektivt för att behandla
kramper än rektalt diazepam och är mer socialt
accepterat/lämpligt
Generell titel
Scheepers et al: Is intranasal midazolam an effective
rescue medication in adolescents and adults with
severe epilepsy? Seizure, 2000
IN midazolam for treatment of severe epilepsy in adults.
• Result:
• IN midazolam effective in
94% of seizures.
Konklusion:
• IN midazolam is an effective
method for controlling
seizures and is a “more
acceptable and dignified
route” than rectal diazepam.
Generell titel
Generell titel
Opiat överdos: Litteratur
stöd
Barton et al: Efficacy of Intranasal naloxone as a
needleless alternative for treatment of opiate
overdose in the prehospital setting. Journal of
Emergency Medicine, 2005
83% of opiate overdoses responded to IN naloxone
Lika snabbt som IV naloxone, men utan behov av PVK
Generell titel
MAD® Nasal
“Mucosal Atomizaion Device”
Generell titel
:
4,5 cm lång
med data
spraytop som är
MAD®• Nasal
- applikator
tekniska
•
•
•
•
•
•
•
Generell titel
4,3mm i diameter
0,09 mL dead space (endast toppen)
Koniskt formad plugg av mjuk skumplast
som underlättar rätt position i näsborren
Latexfri
Inget utgångsdatum, särpackas
För engångsbruk
Fungerar i vilken position som helst
Ger partikelstorlek 30 micron
Descargar

Rubrik startbild